Base description which applies to whole site

4.6 Verdiepingshoofdstukken

Artikel 1

Opbouw uitgaven artikel 1 Belastingen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

3.244.427

3.114.399

3.039.745

3.010.581

2.968.287

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

160.386

– 14.531

– 16.516

– 18.086

– 16.387

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overboeking naar Ministerie van VenJ (OM)

– 2.500

         

Taakstelling Regeerakkoord Rutte II

     

– 46.200

– 103.486

 

Uitvoeringskosten verhuurderheffing

 

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Intensivering Toezicht en Invordering

 

169.000

157.000

157.000

157.000

 

Aanpak fraude bij Toeslagen

 

25.000

25.000

25.000

25.000

 

Overig

2.249

– 429

– 449

– 449

– 449

 

Extrapolatie

         

2.997.469

             

Stand ontwerpbegroting 2014

3.404.562

3.297.439

3.208.780

3.131.846

3.033.965

2.997.469

Opbouw ontvangsten artikel 1 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

118.200.909

120.135.526

126.602.017

131.371.951

138.093.820

 

Mutatie NvW 2013

862.666

3.775.924

4.496.251

4.130.542

2.324.278

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 6.895.121

31.000

129.000

174.000

208.000

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

 

– 350

– 350

– 350

– 350

 

Belastingontvangsten

– 2.343.707

– 8.695.689

– 9.432.379

– 7.314.989

– 5.041.150

 

Extrapolatie

         

140.684.097

             

Stand ontwerpbegroting 2014

109.824.747

115.246.411

121.794.539

128.361.154

135.584.598

140.684.097

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Overboeking naar Ministerie van VenJ (OM)

Dit betreft de overheveling van middelen naar het Openbaar Ministerie, onderdeel van het Ministerie van VenJ, in verband met toename caseload als gevolg van de Intensivering Toezicht en Invordering.

Taakstelling Regeerakkoord Rutte II

Naar aanleiding van het Regeerakkoord Rutte II is een taakstelling opgelegd, dit betreft de reeks voor de Belastingdienst.

Uitvoeringskosten verhuurderheffing

Middelen voor het uitvoeren van de verhuurderheffing.

Intensivering Toezicht en Invordering

Betreft de middelen vanaf 2014 voor het intensiveren van toezicht en invordering door de Belastingdienst, zie maatregel J110 uit het Regeerakkoord Rutte II.

Aanpak fraude bij Toeslagen

Door het kabinet worden extra maatregelen genomen om misbruik/fraude bij toeslagen tegen te gaan. Deze maatregelen zijn eerder aangekondigd in de brief van 10 mei 2013 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 17 050, nr. 435) en worden door de Belastingdienst en BZK geïmplementeerd. Voor de Belastingdienst bedragen de kosten € 25 mln.

Ontvangsten

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2

Opbouw uitgaven artikel 2 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

59.938

58.712

58.067

57.957

55.098

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

943

– 708

– 38.868

– 38.125

– 37.489

 
             

Nieuwe mutaties

           

muntcirculatie

 

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

overig

– 130

         

bijdrage AFM

– 249

         

Wijzer in Geldzaken

150

         

extrapolatie

         

16.609

             

Stand ontwerpbegroting 2014

60.652

57.004

18.199

18.832

16.609

16.609

Opbouw ontvangsten artikel 2 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

176.748

176.086

7.377

7.377

7.108

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 7.223

– 13.155

       
             

Nieuwe mutaties

           

Boedel BNA

38.751

         

CDFD

   

220

 

180

 

extrapolatie

         

7.108

             

Stand ontwerpbegroting 2014

208.276

162.931

7.597

7.377

7.288

7.108

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Boedel BNA

Toen de Bank Nederlandse Antillen werd opgeheven is overeengekomen dat Nederland een deel van de boedeluitkering zou ontvangen. Dit bedrag is inmiddels binnengekomen.

Artikel 3

Opbouw uitgaven artikel 3 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.994.237

1.653.236

1.507.236

1.286.237

1.107.237

 

Mutatie NvW 2013

           

Incidentele suppletoire SNS

3.800.000

         

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 78.613

12.130

83.130

71.130

61.130

 
             

Nieuwe mutaties

           

IABF

77.000

– 12.000

       

Overig

1.000

– 500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

Extrapolatie

         

943.367

             

Stand ontwerpbegroting 2014

5.793.624

1.652.866

1.589.366

1.356.367

1.167.367

943.367

Opbouw ontvangsten artikel 3 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.201.977

3.645.152

3.472.438

2.013.397

1.721.397

 

Mutatie NvW 2013

– 174.634

– 139.883

– 75.234

– 9.134

17.367

 

Incidentele suppletoire DNB

812.883

877.433

615.284

462.334

389.183

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

356.900

19.596

84.000

71.000

61.000

 
             

Nieuwe mutaties

           

Dividend financiële instellingen

 

400.000

       

Dividend staatsdeelnemingen

289.754

         

Winstafdracht DNB

22.523

74.450

– 46.050

– 41.200

3.450

 

IABF

77.000

– 12.000

       

Overig

278

         

Extrapolatie

         

1.884.397

             

Stand ontwerpbegroting 2014

6.586.681

4.864.748

4.050.438

2.496.397

2.192.397

1.884.397

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

IABF

Door een wijziging van de eurodollar rekenkoers en realisaties zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven bijgesteld.

Ontvangsten

Dividend financiële instellingen

De stelpost op artikel 10 (nominaal en onvoorzien) in verband met de moeilijk te ramen dividenden van financiële instellingen is voor 2014 overgeboekt naar artikel 3.

Dividend staatsdeelnemingen

Deze mutatie wordt veroorzaakt door hogere dan geraamde dividenden van UCN, NS, Gasunie en Schiphol.

IABF

Door een wijziging van de eurodollar rekenkoers en realisaties zijn de ramingen voor de ontvangsten en uitgaven bijgesteld.

Artikel 4

Opbouw uitgaven artikel 4 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.323.757

1.187.732

369.865

373.688

258.907

 

Mutatie NvW 2013

126.000

112.000

87.000

65.000

51.000

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

150.000

– 180.218

–  9.678

–  39.678

–  39.678

 
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

254.438

             

Stand ontwerpbegroting 2014

2.599.757

1.119.514

447.187

399.010

270.229

254.438

Opbouw ontvangsten artikel 4 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

64.091

75.938

80.116

80.123

80.106

 

Mutatie NvW 2013

–  31.697

–  31.697

–  31.697

–  31.697

–  31.697

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           
             

Nieuwe mutaties

           

Renteontvangst Griekenland

1.792

–  14.271

7.917

23.707

39.439

 

Extrapolatie

         

87.848

             

Stand ontwerpbegroting 2014

34.186

29.970

56.336

72.133

87.848

87.848

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Renteontvangst Griekenland

De renteontvangsten op de bilaterale leningen aan Griekenland zijn gewijzigd. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt dit veroorzaakt door aanpassing van de renteraming aan de CEP-cijfers en een lagere renteopslag (conform afspraak Eurogroep 27 november 2012 om de renteopslag te verlagen van 150 basispunten naar 50 basispunten). Deze renteverlaging is retroactief van aard. Vanaf 2015 wordt de bijstelling veroorzaakt door een nieuwe rekenrente.

Artikel 5

Opbouw uitgaven artikel 5 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

113.106

133.106

133.106

133.106

133.106

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           
             

Nieuwe mutaties

           

Schade-uitkering EKV

 

–  16.000

–  8.000

–  8.000

–  8.000

 

Departementale bijdrage

 

–  7.100

–  7.100

–  7.100

–  7.100

 

Extrapolatie

         

118.006

             

Stand ontwerpbegroting 2014

113.106

110.006

118.006

118.006

118.006

118.006

Opbouw ontvangsten artikel 5 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

128.550

99.500

83.750

82.250

82.250

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

14.000

         
             

Nieuwe mutaties

           

Overig

1.000

         

Extrapolaties

         

69.750

             

Stand ontwerpbegroting 2014

143.550

99.500

83.750

82.250

82.250

69.750

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Schade-uitkering EKV

De raming van de verwachte schades is naar beneden bijgesteld en sluit hierdoor beter aan bij de risico’s in de verzekeringsportefeuille.

Departementale bijdrage

De schaderaming van de EKV is bijgesteld ter invulling van de departementale bijdrage van Financiën aan het aanvullend beleidspakket van € 6 mld.

Artikel 6

Uitgaven artikel 6 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.895.357

3.079.269

3.079.513

3.079.335

3.079.216

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

–  1.230

         
             

Nieuwe mutaties

           

Btw veiligheidsregio’s

 

–  50.137

–  50.137

–  50.137

–  50.137

 

Bijstelling Btw-Compensatiefonds

– 237.841

– 212.712

– 212.712

– 212.712

– 212.712

 

Btw-Compensatieregeling

357

         

Extrapolatie

         

2.816.367

             

Stand ontwerpbegroting 2014

2.656.643

2.816.420

2.816.664

2.816.486

2.816.367

2.816.367

Opbouw ontvangsten artikel 6 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.895.357

3.079.269

3.079.513

3.079.335

3.079.216

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

–  1.230

         
             

Nieuwe mutaties

           

Btw veiligheidsregio’s

 

–  50.137

–  50.137

–  50.137

–  50.137

 

Bijstelling Btw-Compensatiefonds

– 237.841

– 212.712

– 212.712

– 212.712

– 212.712

 

Btw-Compensatieregeling

357

         

Extrapolatie

         

2.816.367

             

Stand ontwerpbegroting 2014

2.656.643

2.816.420

2.816.664

2.816.486

2.816.367

2.816.367

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Btw veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s kunnen in verband met de verplichte regionalisering per 1 januari 2014 geen btw meer terugvragen voor brandweertaken. Ze ontvangen daarvoor compensatie uit het BTW-compensatiefonds. Deze compensatie is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek »Financiële consequenties verplichte regionalisering van de brandweer»(kamerstuk 2011–2012, 29 517, nr. 52). De totale structurele uitname uit het BTW-compensatiefonds bedraagt € 50,1 mln. en is gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen (alleen voor zover die rijksbreed zijn gecompenseerd) en de btw-verhoging.

Bijstelling BTW-compensatiefonds

De raming van het fonds is aangepast op basis van de jaarbeschikking over 2012, het geraamde effect van de btw-verhoging, (geraamde) voorschotten en voorgenomen beleidsmutaties. De bijstelling van het fonds is in 2013 groter dan in andere jaren. Dit komt omdat het btw-percentage in oktober 2012 verhoogd is, terwijl de uitgaven het BTW-compensatiefonds in 2013 slaan op de ingediende declaraties over heel 2012. Het totale effect van de btw-verhoging is in 2014 voor het eerst volledig zichtbaar, omdat in dat jaar de jaarbeschikking van 2013 uitbetaald wordt.

Artikel 7

Opbouw uitgaven artikel 7 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

84.580

83.194

82.549

82.500

82.449

 

Mutatie NvW 2013

– 84.280

– 82.894

– 82.249

– 82.200

– 82.149

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

6

6

6

6

6

 
             

Nieuwe mutaties

           

Desaldering: Beheerskosten DRZ

300

         

Extrapolatie

         

306

             

Stand ontwerpbegroting 2014

606

306

306

306

306

306

Opbouw ontvangsten artikel 7 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

176.986

176.084

175.584

175.584

175.584

 

Mutatie NvW 2013

– 175.186

– 174.284

– 173.784

– 173.784

– 173.784

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           
             

Nieuwe mutaties

           

Desaldering: Beheerskosten DRZ

300

         

Extrapolatie

         

1.800

             

Stand ontwerpbegroting 2014

2.100

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Artikel 8

Opbouw uitgaven artikel 8 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

204.189

199.048

196.319

196.348

195.712

 

Mutatie NvW 2013

–  1.168

–  1.168

–  1.168

–  1.168

–  1.168

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

11.755

3.656

2.576

2.116

2.014

 
             

Nieuwe mutaties

           

Taakstelling

     

– 3.455

– 7.737

 

Desaldering

900

–  100

– 100

–  100

– 100

 

Overboeking budget ivm vorming ADR

2.646

3.545

3.463

3.352

3.212

 

Overig

– 62

–  293

– 78

–  89

– 73

 

Extrapolatie

         

190.181

             

Stand ontwerpbegroting 2014

218.260

204.688

201.012

197.004

191.858

190.181

Opbouw ontvangsten artikel 8 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

27.525

29.693

30.654

30.404

30.508

 

Mutatie NvW 2013

– 179

–  179

– 179

–  179

– 179

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

6.159

906

1.071

971

871

 
             

Nieuwe mutaties

           

Desaldering

900

–  100

– 100

–  100

– 100

 

Overig

65  

65

65  

65

65

 

Extrapolatie

         

31.015

             

Stand ontwerpbegroting 2014

34.470

30.385

31.511

31.161

31.165

31.015

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Taakstelling

Door de taakstelling Rutte II vanaf 2016 zijn de uitgaven neerwaarts bijgesteld. Per saldo resulteren vanaf 2016 lagere uitgaven ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2013.

Overboeking budget ivm vorming ADR

De uitgaven zijn hoger door onder andere toetreding van de DAD van het Ministerie van Veiligheid & Justitie tot de Auditdienst Rijk (ADR) per 1 mei 2013.

Artikel 10

Opbouw uitgaven artikel 10 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

7.008

7.057

7.008

6.935

6.898

 

Mutatie NvW 2013

–  1.323

–  1.323

–  1.323

– 978

–  548

 

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

–  2.466

–  2.309

–  2.737

–  52.187

– 115.546

 
             

Nieuwe mutaties

           

Taakstellingen Regeerakkoord

     

49.598

111.168

 

Overig

682

         

Extrapolatie

         

1.792

             

Stand ontwerpbegroting 2014

3.901

3.425

2.948

3.368

1.972

1.792

Opbouw ontvangsten artikel 10 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

 

400.000

400.000

400.000

400.000

 

Mutatie NvW 2013

           

Mutatie amendement 2013

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overboeking dividend financiële instellingen

 

– 400.000

       

Extrapolatie

         

400.000

             

Stand ontwerpbegroting 2014

– 

– 

400.000

400.000

400.000

400.000

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Taakstellingen Regeerakkoord

Bij de voorjaarsnota zijn de taakstelling uit het Regeerakkoord op het artikel nominaal en onvoorzien geboekt.

Overboeking dividend financiële instellingen

De stelpost op artikel 10 in verband met de moeilijk te ramen dividenden van financiële instellingen is voor 2014 overgeboekt naar artikel 3.

Artikel 11

Opbouw uitgaven artikel 11 (x € 1 mln.)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

42.055

41.085

54.577

26.251

47.172

 

Mutatie NvW 2013

– 44

784

2.536

–  763

– 1.217

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

–  1.273

– 240

1.753

6.690

–  398

 
             

Nieuwe mutaties

 

Rente vaste schuld

– 97

68

200

365

572

 

Rente vlottende schuld

– 59

–  134

28

42

56

 

Aflossing vaste schuld

     

3.046

   

Vlottende schuld

–  2.159

         

Extrapolatie

         

44.423

             

Stand ontwerpbegroting 2014

38.424

41.563

59.093

35.631

46.185

44.423

Opbouw ontvangsten artikel 11 (x € 1 mln.)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

47.127

48.272

60.246

34.246

54.822

 

Mutatie NvW 2013

–  1.021

–  2.596

–  2.226

–  7.491

–  10.523

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

4.004

555

2.590

7.391

259

 
             

Nieuwe mutaties

 

Rente vaste schuld

 

48

–  67

– 42

– 5

 

Rente vlottende schuld

– 1

–  4

 

Vaste schuld

2.255

3.982

7.108

5.919

 

Extrapolatie

         

46.607

             

Stand ontwerpbegroting 2014

50.109

48.529

64.525

41.213

50.472

46.607

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Uitgaven en ontvangsten

Door een nieuw kastekort en realisaties zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.

Artikel 12

Opbouw uitgaven artikel 12 (x € 1 mln.)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

8.868

9.701

12.472

13.408

15.393

 

Mutatie NvW 2013

– 621

–  1.008

–  1.024

– 759

–  2.531

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

1.620

650

–  1.040

–  1.008

– 571

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

 

7

17

24

31

 

Verstrekte leningen

81

–  42

43

52

52

 

Mutaties rekening-courant

1.752

–  2.128

–  3.896

–  1.744

443

 

Extrapolatie

         

14.024

             

Stand ontwerpbegroting 2014

11.700

7.179

6.572

9.974

12.817

14.024

Opbouw ontvangsten artikel 12 (x € 1 mln.)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.929

3.199

1.860

2.320

2.885

 

Mutatie NvW 2013

– 7

– 23

– 42

– 181

– 292

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

251

52

163

283

131

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

– 19

– 29

– 77

– 126

– 143

 

Aflossingen op leningen

– 77

– 80

– 72

– 52

– 55

 

Extrapolatie

         

2.866

             

Stand ontwerpbegroting 2014

2.077

3.120

1.833

2.245

2.527

2.866

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Uitgaven en ontvangsten

De mutaties van de rekening-courant worden grotendeels veroorzaakt door ontwikkelingen bij de sociale fondsen.

Licence