Base description which applies to whole site

4.5 Evaluatie- en onderzoeksoverzicht

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
         

1a. Beleidsdoorlichting

       
 

Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid. Solide, eenvoudige en fraudebestendige fiscale wet- en regelgeving is hiervoor de basis. Doeltreffende en doelmatige uitvoering van die wet- en regelgeving zorgt er voor dat burgers en bedrijven bereid zijn hun wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Belastingdienst na te komen (compliance).

art. 1

2015

2015

 
 

Beleid maken voor een stabiele werking van financiele markten, met betrouwbare dienstverlening van financiele instellingen aan burgers en bedrijven.

art. 2

2017

2017

 
 

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beherenv an de financiële en materiële activa van de Staat.

art. 3

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/01/bijlage-ibo-staatsdeelnemingen.html

 

Optimaal financieel resultaat bij de realisatie van publieke doelen. In het bijzonder bij investeren in en verwerven, afstoten en beherenv an de financiële en materiële activa van de Staat.

art. 3

2016

2016

 
 

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

art. 4

2015

2015

 
 

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van Exportkredietverzekeringsfaciliteit.

art. 5

2014

2014

 
 

Het bieden van mogelijkheden voor verzekering van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan export en investeringen in het buitenland, in aanvulling op de markt, en het creëren en handhaven van een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van Exportkredietverzekeringsfaciliteit.

art. 5

2016

2016

 
 

Gemeenten, provincies en Wgr-plusregio’s hebben de mogelijkheid een evenwichtige keuze te maken tussen in- en uitbesteding. De btw speelt hierin geen rol.

art. 6

2016

2016

 
 

Een optimaal financieel resultaat bij het beheren en afstoten van materiële activa van/voor het Rijk ten behoeve van de realisatie van rijksdoelstellingen.

art. 7

2011

2013

 
 

Financieel en economisch beleid van de overheid

art. 8

2016

2016

 
 

Schuldfinanciering tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.

art. 11

2015

2015

 
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

art. 12

2014

2014

 
 

Optimaal kasbeheer van het Rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd.

art. 12

2018

2018

 
           
           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid

       
         
 

Effect uitvoering toezicht MGO/ZGO op doelstelling compliance

art. 1

2011

2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/06/20/rapport-van-de-commissie-stevens-over-horizontaal-toezicht-bij-de-belastingdienst.html

 

Effect uitvoering toezicht Toeslagen op doelstelling compliance.

art. 1

2011

2013

 
 

Effect uitvoering toezicht Douane op doelstelling compliance.

art. 1

2012

2013

 
 

Aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld

art. 1

2011

2013

 
 

Energiebelasting: teruggaaf Kerkgebouwen en non-profit. Verlaagd tarief glastuinbouw

art. 1

2013

2013

 
 

Overdrachtsbelasting: Vrijstelling overdrachtsbelasting Stedelijke herstructurering en Vrijstelling cultuurgrond

art. 1

2013

2013

 
 

verlaging lastendruk op arbeid: Afdrachtsvermindering Zeevaart

art. 1

2013

2013

 
 

verlaging lastendruk op ondernemingen: extra zelfstandigenaftrek starters; startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; FOR niet omgezet in lijfrente; meewerkaftrek; willekeurige afschrijving Zeeschepen; Keuzeregime winst uit Zeeschepen(Tonnageregeling); landbouwvrijstelling inkomstenbelasting; Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; willekeurige afschrijving starters

art. 1

2013

2013

 
 

Omzetbelasting: Sierteelt en landbouwregeling

art. 1

2013

2013

 
           

2. Overig onderzoek

       
 

Fiscale Monitor

art. 1

jaarlijks

jaarlijks

www.belastingdienst.nl

 

Evaluatie toezicht accountants

art. 2

2013

2013

 
 

Rapportage DBFMO (op verzoek van TK)

art. 3

2012

2012

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/brieven/2012/12/18/voortgangsrapportage-dbfm-o-2012.html

 

FATF-evaluatie

art. 2

2010

2011

http://www.imf.org/external/np/ms/2010/121410.htm

 

Onderzoek ARK naar DBFMO

art. 3

2012

2013

 
 

DBFMO voortgangsrapportage 2013/2014

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s

art. 3

2010

2012

Vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 33 292, nr. 1

 

Onderzoek ARK naar Tennet en Beheer landelijk electriciteitsnet

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Visie op staatsdeelnemingen

art. 3

2013

2014

 
 

Onderzoek ARK naar Monitoring maatregelen kredietcrisis

art. 2 en 3

doorlopend

 
 

PPS voortgangsrapportage 20092010

art. 3

2013

2014

 
 

jaarlijkse beoordeling Nederlands Stabiliteitsprogramma door EFC/Ecofin

art. 8

jaarlijks

jaarlijks

http://www.europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het

 

Jaarlijkse IMF-artikel IV consultatie

art. 8

jaarlijks

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html

Licence