Base description which applies to whole site

7. OVERZICHT ZBO’s en RWT’s 12

 

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Artikel

Begrotings- ramingen

(x € 1.000)

Verwijzing/url

1

Nationale politie

X

 

Leveren van bijdrage aan een veilige samenleving m.b.v. een goed georganiseerde politieorganisatie.

31, 33

4.925.863

www.politie.nl

2

Politieacademie (PA)

X

X

De Politieacademie is het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie.

31

121.303

www.politieacademie.nl

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

X

X

De RvR is belast met de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door het Juridisch Loket, advocaten en mediators.

32

50.813

www.rvr.org

4

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

 

X

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen van ondernemingsplannen voor startende deurwaarders en notarissen.

32

2.398

www.bureauft.nl

5

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

 

X

Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

32

8.185

www.cbpweb.nl

6

College voor de Rechten van de mens (CRM)

 

X

Het CRM doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is / wordt gemaakt naar aanleiding van individuele klachten en verzoeken van organisaties. Ook vervult het CRM de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland.

32

6.066

www.mensenrechten.nl

7

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten 1

 

X

Het college ziet erop toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken.

32

685

www.cvta.nl

8

College Gerechtelijk Deskundigen

 

X

Het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

33

1.723

www.nrgd.nl

9

Reclasseringsorganisaties

X

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die ene strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

   
 

– Reclassering Nederland;

       

129.123

www.reclassering.nl

 

– Leger des Heils;

       

21.646

www.legerdesheils.nl

 

– Stichting verslavingsre-classering GGZ Nederland

       

64.579

www.svg.nl

10

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

X

X

Het SGM stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade.

34

5.311

www.schadefonds.nl

11

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

X

 

SHN geeft ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven.

34

23.196

www.slachtofferhulp.nl

12

Particuliere Tbs-inrichtingen

X

 

Behandeling van tbs-gestelden.

34

239.655

 

13

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

X

X

Het LBIO int alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen.

35

3.511

www.lbio.nl

14

Stichting Nidos

 

X

NIDOS voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

35

25.096

www.Nidos.nl

15

Halt

X

 

Halt richt zich op preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter.

35

12.567

www.halt.nl

16

Particuliere Jeugdinrichtingen

X

 

Behandeling van jeugdigen op grond van strafrechtelijke titel.

35

70.923

 

17

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

X

X

Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het IFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen.

36

30.236

www.nifv.nl

18

Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV)

X

X

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van «voorvallen» en categorieën voorvallen.

36

11.140

www.onderzoeksraad.nl

19

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

X

X

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

37

322.413

www.coa.nl

20

Gerechtsdeurwaarders, cluster 2

 

X

     

www.kbvg.nl

21

Notarissen, cluster2

 

X

       

22

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB 3

 

X

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Beheer van deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.

   

www.donorgegevens.nl

23

Kansspelautoriteit (KSA) 4

X

X

De KSA is een onafhankelijke toezichthouder. Zij reguleert het kansspelaanbod door het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, bestrijden van illegale kansspelen het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving.

   

www.kansspelautoriteit.nl

1

Het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten werd tot en met 2012 bekostigd door de organisaties waarop het toezicht wordt gehouden. De begroting behoeft goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel toezicht collectieve beheersorganisaties (31 66) wordt het college bekostigd uit algemene middelen. In 2011 en 2012 ontving het college tijdelijk subsidie vanwege de overgangsfase ter voorbereiding op de te ontwikkelen nieuwe toezichtvorm.

2

Gerechtsdeurwaarders en notarissen vallen conform het rijksbrede ZBO-register onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie. Er is geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

3

idem.

4

Financiering van de KSA geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

12

Alle ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie vallen zijn in dit overzicht opgenomen, ook wanneer deze geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben.

Licence