Base description which applies to whole site

6.6 Subsidiebijlage

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Art.

Naam subsidie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal verleningen 2012

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Toelichting indien geen einddatum

1.1

Oorlogsgravenstichting

2.401

5.395

2.495

2.495

2.495

2.489

2.472

1

2009: Rapport intern beschikbaar.

Nnb

2017

 

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

364

256

241

227

227

226

226

3

Op basis van jaarverslag.

Op basis van jaarverslag.

2017

 

1.1

Actieprogramma lokaal bestuur

700

100

1

 

Nnb

 

ALB-subsidie loopt af in 2014. Dan wordt ook besluit genomen over evaluatie.

1.1

Thorbecke Leerstoel

25

28

28

1

 

2014

2014

Er wordt in de tweede helft van 2013 een regeling voor deze subsidie opgesteld.

1.2

Subsidiëring politieke partijen

15.810

18.348

17.521

17.534

17.034

17.034

17.034

10

Op basis van financieel – en activiteitenverslag.

Nnb

2017

Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. Er moet nog een besluit worden genomen over een evaluatiedatum.

6.4

Nationaal Comité 4 en 5 mei

111

109

107

106

106

106

106

2

Jaarlijkse evaluatie.

Jaarlijkse evaluatie.

2017

Doorlopend, waarbij het ieder jaar terugkerend karakter van de herdenking/viering van de bevrijding een rol speelt.

6.4

ProDemos

4.985

4.975

4.249

4.180

4.180

4.180

4.180

1

Periodieke visitatie.

Periodieke visitatie.

2017

 

7.1

Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

300

195

195

195

195

195

195

1

2011: Rapport intern beschikbaar.

Nnb

2017

 

7.1

Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO)

1.497

1.479

1.455

1.440

1.440

1.440

1.440

1

Jaarlijks overleggen controleverklaring.

Jaarlijks overleggen controleverklaring.

 

De subsidieregeling wordt in september 2013 aangepast en voorzien van een einddatum.

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

985

2.810

1.050

1.050

1.050

1.050

1

 

2013/2014

2017

 

7.1

Veilige Publieke Taak (VPT)

1.530

1.065

660

80

30

 

2016

2016

 

7.1

Professionaliseringsfonds burgemeesters

975

889

889

889

889

889

889

1

 

Nnb

2015

 

7.1

Subsidie Verenigiing Raadsleden

141

140

140

140

140

140

140

1

     

Er wordt in de tweede helft van 2013 onderzocht of een aparte regeling voor deze subsidie wordt opgesteld. Dan wordt ook gekeken naar evaluatiemoment.

7.1

Subsidie Verenigiing Wethouders

116

150

150

150

150

150

150

1

     

Er wordt in de tweede helft van 2013 onderzocht of een aparte regeling voor deze subsidie wordt opgesteld. Dan wordt ook gekeken naar evaluatiemoment.

7.1

Subsidie Vereniging Gemeente Secretarissen (VGS)

288

100

100

100

100

100

0

     

Er wordt in de tweede helft van 2013 onderzocht of een aparte regeling voor deze subsidie wordt opgesteld. Dan wordt ook gekeken naar evaluatiemoment.

7.1

Subsidie Expertisecentrum decentraal

82

80

80

80

80

80

0

     

Er wordt in de tweede helft van 2013 onderzocht of een aparte regeling voor deze subsidie wordt opgesteld. Dan wordt ook gekeken naar evaluatiemoment.

7.1

Innovatie en Publieke Sector Efficiëntie (IPSE)

200

400

400

200

200

200

200

1

 

Nnb

 

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

7.1

ACOM

10

0

 

Eenmalige toekenning. 1

2013

 

7.1

Stichting Beroepseer

85

45

30

1

 

Nnb

2014

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

7.1

Subsidie Arbeidsmarkt ouderen

55

0

 

Eenmalige toekenning.

2013

 

7.1

Stichting Arbeidsmobiliteitscentrum

307

77

2

 

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

2013

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

7.1

Stichting Jonge ambtenaren

15

5

1

 

Incidentele toekenning.

2013

 

7.1

NL Kennisland

100

0

 

Eenmalige toekenning.

2013

 

7.1

Subsidie arbeidsmarkt

320

0

 

Incidentele toekenning.

 

Betreft incidentele toekenningen die in 2014 worden verstrekt.

7.1

Vereniging voor Overheidsmanagement

100

100

1

 

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

2013

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

7.1

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)

1.015

1.125

1.110

1.110

1.110

1.110

1.110

1

 

Nnb

2015

 

7.1

Expertgroep klokkenluiders

850

975

465

425

1

 

Op basis van jaarlijkse verantwoording.

2015

 

7.1

Stichting M (Meld misdaad anoniem)

26

38

30

30

30

30

30

1

 

2013

 

Subsidieverzoek wordt jaarlijks ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

12

Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam

181

178

177

173

173

173

173

1

 

2015

2017

 
   

32.719

39.417

30.842

30.604

29.599

29.592

29.599

65

       
1

Deze subsidies zijn incidenteel van aard en hebben hun grondslag niet in een regulier maar in het kaderbesluit BZK subsidies. Derhalve is er geen link naar een regeling.

Licence