Base description which applies to whole site
+

6.5 ZBO’s en RWT’s

Bijlage Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen
Tabel 1: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Begrotings-

Ramingen

(x € 1.000)

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Kiesraad

 

X

Adviseren van de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal in uitvoeringstechnische aangelegenheden die het kiesrecht of de verkiezingen betreffen (artikel A 2 Kieswet)

Optreden als centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van: a. de Tweede Kamer (artikel E II, tweede lid, Kieswet); b. de Eerste Kamer (artikel S I, eerste lid, Kieswet); c. het Europees Parlement (artikel Y 9, eerste lid, Kieswet).

Artikel 1 «Openbaar bestuur en democratie»

Artikel 11

«Centraal apparaat»

€ 420

€ 1.476

http://www.kiesraad.nl/

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

X

X

Zorg dragen voor de uitvoering van de verplichting tot voldoening van de weduwepensioenen en wezenonderstanden aan de nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië.

Namens de Minister nemen van beslissingen ter uitvoering van de regelingen en aangelegenheden welke verband houden met zogenaamde overzeese pensioenen en uitkeringen.

Artikel 7

«Arbeidszaken Overheid»

€ 17.699

http://www.saip.nl/

Toelichting

  • 1. Deze bijlage bevat een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tabel 1). Als deze ZBO’s en RWT’s uit de begroting van BZK (hoofdstuk VII en/of hoofdstuk IV)) een bijdrage ontvangen, is in de tabel aangegeven ten laste van welk beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO of de RWT komt. Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, mogelijke bijdragen in latere jaren worden niet vermeld.

  • 2. Als de organisatie een RWT of ZBO is, wordt dat met een kruisje in kolom 2 en 3 aangegeven. De functie van de organisatie is kort omschreven, voor meer informatie is een verwijzing met een link naar de website van de organisatie opgenomen in de laatste kolom van de tabel.

  • 3. Bijdragen uit de begroting van BZK (hoofdstuk VII en/of hoofdstuk IV) aan RWT’s en ZBO’s die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen, zijn in tabel 2 opgenomen. Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, de bijdragen zijn niet meerjarig opgenomen.

Licence