Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. LEESWIJZER

Nieuwe begrotingsindeling beleidsartikelen

Sinds de departementale herindeling van het kabinet Rutte-Asscher heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naast begrotingshoofdstuk VII (BZK) een nieuw begrotingshoofdstuk XVIII (Wonen en Rijksdienst) gekregen. Bij de ontwerpbegroting van 2014 worden deze voor het eerst als twee aparte begrotingen gepresenteerd. Dit heeft ook gevolgen voor de presentatie van de beleidsartikelen. Hoofdstuk VII beschrijft de artikelen: Openbaar Bestuur en Democratie, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Arbeidszaken Overheid en Dienstverlenende- en Innovatieve Overheid. Voorts beschrijft hoofdstuk VII de niet-beleidsartikelen: Centraal apparaat, Algemeen, Nominaal en Onvoorzien en VUT-fonds. In het artikel Centraal apparaat wordt beschreven hoe de taakstelling Rutte II wordt ingevuld.

De begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) beschrijft de artikelen: Wonen, Woonomgeving en bouw, Kwaliteit Rijksdienst en Uitvoering Rijksvastgoedbeleid.

Diensten die een baten-lastenstelsel voeren

De begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) kent vanaf 2014 één baten-lastenagentschap, te weten Basisregistratie Persoonsgegevens Reisdocumenten. De paragraaf over de baten-lastenagentschap presenteert de voorgeschreven financiële- en doelmatigheidsoverzichten ter toelichting op de begrotingsstaat van dit agentschap.

De baten-lastenagentschappen Logius, P-direkt, De Werkmaatschappij, FMHaaglanden, SSC-ICT, Rijksgebouwendienst, Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de Huurcommissie vallen onder de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Specifieke uitkeringen

In paragraaf 6.3 is de bijlage specifieke uitkeringen (interdepartementaal) opgenomen. Hierin geven de departementen aan welke uitkeringen zij doen voor gemeenten en provincies.

Budgetflexibiliteit

In de begroting is de informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen in de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid. Van de uitgaven wordt vermeld – in percentages – welk deel daarvan juridisch is verplicht voor het jaar 2014. Vanaf de ontwerpbegroting 2014 wordt ook per instrument aangegeven welke percentages juridich verplicht zijn. Deze worden onder de budgettaire gevolgen van beleid toegelicht.

Licence