Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. BELEIDSAGENDA 2014

Het Huis van Thorbecke, de inrichting van onze democratische rechtstaat, is een passende woning voor alle inwoners van ons land en niet enkel een onderkomen voor de overheid. Dat huis wordt de komende jaren op onderdelen aan de eisen van deze tijd aangepast. In 2014 ligt de nadruk op een sterkere positie van de burgers, een grotere rol van gemeenten voor collectieve voorzieningen, en het stroomlijnen van de organisatie van de overheid.

Inwoners van Nederland vragen en krijgen steeds meer invloed om zo hun verantwoordelijkheid voor hun leven en hun omgeving vorm te geven. Dit spreekt uit de initiatieven waarbij burgers hun eigen kracht inzetten om hun doelen te bereiken, het verbeteren van de dienstverlening door de overheid en het verminderen van de regeldruk voor burgers, professionals, bedrijven en overheden.

De decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en van jeugd naar de gemeenten passen hier in. De gemeente is haar inwoners het meest nabij en legt aan hen ook verantwoording af. Hierbij passen de vooral van onderop te verwachten gemeentelijke herindelingen en het versterken van de bestuurskracht van gemeenten door middel van passende samenwerkingsverbanden.

Zoals de stroomlijning van het openbaar bestuur wordt vormgegeven vanuit de behoeften van de inwoners, zijn ook een aantal (wets)wijzigingen voorzien om de positie van de burger als stemgerechtigde te versterken (zoals het onderzoek naar electronisch stemmen en stemmen vanuit het buitenland). Ook komen er maatregelen tegen identiteitsfraude, tegen integriteitschendingen en voor het terugdringen van geweld tegen de uitvoerders van publieke taken.

Om in de publieke sector het goede voorbeeld te geven, worden de topinkomens verder beperkt.

Licence