Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Emancipatie (beleidsartikel 25)

Langetermijnstrategie en doelstellingen

In 2013 is in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 vastgelegd op welke speerpunten het emancipatiebeleid zich de komende jaren gaat richten en welke maatregelen daarvoor ingezet worden. Aan het emancipatiebeleid zijn vier speerpunten verbonden. De hieraan verbonden nieuwe maatregelen en projecten zullen in 2013 en 2014 opgestart worden. Ten eerste versterken we de economische zelfstandigheid van vrouwen, ook in tijden van economisch crisis. Wij willen mannen én vrouwen hun talenten laten benutten. Relevante thema’s hierbij zijn onder andere «ongelijkheid mannen en vrouwen bij verdeling arbeid en zorg, mede in het licht van alimentatierecht», «gelijk loon» en «mantelzorg».

Ten tweede versterkt de overheid de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBT’s1. Het emancipatiebeleid richt zich onder andere op preventie van intergenerationeel geweld, en het bespreekbaar maken en de sociale acceptatie van LHBT’s in migrantengemeenschappen, en deskundigheidsbevordering in het onderwijs. [indicator 8]

Ten derde richt het emancipatiebeleid zich op de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs. Relevant zijn daarbij onder andere de opleidingskeuze van allochtone jongens en de keuze van meisjes voor bèta- en techniekopleidingen.

En ten vierde zetten we in op samenwerking en krachtenbundeling binnen en buiten Europa. Een actieve internationale inzet is noodzakelijk, gezien aanhoudend verzet van een groot aantal landen tegen erkenning van mensenrechten van LHBT’s en vrouwen waarbij zij zich beroepen op orthodox-religieuze-, familie- en traditionele waarden.

1

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

Licence