Base description which applies to whole site

5 Bijlage: Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2004–2014

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn de cijfers uit de ontwerpbegroting 2014 opgenomen.

Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2004–2014 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 1

2011

2012

2013 2

20142

BKZ-uigaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen

                     

Bruto-BKZ-uitgaven

44.811

46.184

48.194

51.276

54.879

59.355

61.699

65.004

67.631

70.232

72.895

BKZ-ontvangsten

2.203

3.851

3.847

3.705

3.081

2.978

3.032

3.189

3.662

4.717

5.069

Netto-BKZ-uitgaven

42.608

42.333

44.347

47.571

51.798

56.377

58.667

61.815

63.969

65.514

67.826

                       

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Bruto-BKZ-uitgaven

44.875

46.505

48.323

50.977

55.529

59.335

62.535

64.521

67.509

70.232

72.895

BKZ-ontvangsten

2.204

3.835

3.847

3.665

2.968

3.022

3.032

3.185

3.662

4.717

5.069

Netto-BKZ-uitgaven

42.671

42.671

44.476

47.312

52.561

56.313

59.503

61.336

63.847

65.514

67.826

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 mln.) die niet aan het BKZ is toegerekend

2

De cijfers voor het jaar 2013 en 2014 zijn de standen ontwerpbegroting 2014

Onderstaande tabel laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2009 tot en met 2012 stand ontwerpbegroting 2014.

Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2009 t/m 2012 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2009

2010 1

2011

2012

Zvw-uitgaven

       

Eerstelijnszorg

3.985,4

4.127,9

4.309,3

4.166,7

Medisch-specialistische zorg

18.329,8

19.323,2

19.334,3

20.213,2

Ziekenvervoer

563,5

589,7

568,7

581,2

Genees- en hulpmiddelen

6.394,8

6.578,4

6.597,2

6.124,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.778,8

3.975,2

4.279,1

4.039,4

Overig 2

704,1

942,2

934,8

1.100,1

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,0

0,0

– 13,3

Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2014

33.756,4

35.536,6

36.023,4

36.212,0

         

Zvw-ontvangsten

 

Eigen risico Zvw

1.364,0

1.480,7

1.514,5

1.798,8

Eigen bijdrage Zvw

0,0

0,0

0,0

146,2

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2014

1.364,0

1.480,7

1.514,5

1.945,0

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2014

32.392,4

34.055,9

34.508,9

34.266,9

AWBZ-uitgaven

       

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

99,8

95,3

90,5

103,3

Zorg in natura

       

– waarvan intramurale ggz

1.594,6

1.245,5

1.361,2

1.587,0

– waarvan intramurale ghz

6.421,0

4.400,7

4.599,3

5.283,1

– waarvan intramurale v&v

12.534,8

7.379,4

7.657,3

8.793,2

– waarvan extramurale zorg

0,0

3.610,0

3.821,8

4.150,1

– waarvan dagbesteding en vervoer

0,0

1.138,7

1.131,9

1.238,6

– waarvan kapitaallasten

0,0

2.476,6

2.687,8

2.453,3

– waarvan overige zorg in natura

0,0

766,7

890,9

1.117,4

         

Persoonsgebonden budgetten

1.917,3

2.156,9

2.255,5

2.472,5

Mee-instellingen

176,6

180,1

183,1

190,3

Overig 3

477,0

474,7

537,3

435,3

Nominaal en onverdeeld

0,0

206,1

4,4

68,2

AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

23.221,1

24.130,7

25.221,0

27.892,5

         

AWBZ-ontvangsten

       

Eigen bijdrage AWBZ

1.594,3

1.478,2

1.619,6

1.695,8

AWBZ-ontvangsten begroting 2014

1.594,3

1.478,2

1.619,6

1.695,8

Netto AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

21.626,8

22.652,5

23.601,4

26.196,6

Begrotingsgefinancierde uitgaven

Zorgopleidingen (VWS-begroting)

824,0

839,3

1.073,4

1.171,2

Caribisch Nederland (VWS-begroting)

0,0

0,0

56,7

84,5

Wtcg (VWS-begroting)

0,0

487,5

690,3

637,6

Wmo (gemeentefonds)

1.533,2

1.541,0

1.456,0

1.511,3

Loon- en prijsbijstelling (Annvullende post Financién)

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2014

2.357,2

2.867,8

3.276,4

3.404,6

         

Begrotingsgefinancierde ontvangsten

Overige ontvangsten

63,3

73,4

50,9

20,9

Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2014

63,3

73,4

50,9

20,9

Netto- Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2014

2.293,9

2.794,4

3.225,5

3.383,7

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

59.334,7

62.535,2

64.520,8

67.509,1

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014

3.021,6

3.032,3

3.185,0

3.661,8

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014

56.313,1

59.502,9

61.335,8

63.847,3

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (Zvw- medisch-specialistische zorg € 160 miljoen en AWBZ-kapitaallasten € 160 miljoen) die niet aan het BKZ is toegerekend.

2

Bij de Zvw zijn onder de post overige gezondheidszorg opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening

3

Bij de AWBZ zijn onder de post overige langdurige zorg opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld

Na het verschijnen van het jaarverslag kunnen er nog aanpassingen in de cijfers voor de jaren 2009–2012 plaatsvinden. Deze aanpassingen zijn meegenomen in bovenstaand overzicht. Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het CVZ.

Licence