Base description which applies to whole site

6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

6.1 Verdieping in de BKZ-deelsectoren

In deze verdiepingsbijlage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg. Deze verdiepingsbijlage is opgedeeld in de Zvw en de AWBZ en sluit hiermee aan bij de presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg). De mutaties zijn niet per artikel toegelicht maar per deelsector binnen de Zvw dan wel AWBZ. Dit geeft een overzichtelijk en gedetailleerd beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013 en zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, intensiveringen, maatregelen en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2014 tot en met 2018.

De mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisatie van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het CVZ. Intensiveringen en maatregelen betreffen de mutaties die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling.

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

6.1.1 Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze bijlage wordt verder ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar. In tabel 1A wordt de totale mutatie tussen ontwerpbegroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 voor de Zvw-uitgaven weergegeven. Tabel 1B gaat in op de ontvangsten. In tabel 2 wordt de opbouw van de Zvw op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de onverdeelde maatregelen, de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt verder per deelsector ingegaan op alle mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en ontwerpbegroting 2014.

Tabel 1A Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven vanaf de ontwerpbegroting 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven Zorgverzekeringswet

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

36.986,2

41.049,9

43.181,2

45.195,0

48.401,5

51.852,7

51.852,7

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 652,4

– 388,5

– 276,3

541,2

– 720,9

– 2.542,7

– 1.790,8

Nieuwe mutaties

– 121,9

– 98,0

– 348,2

275,0

73,2

– 31,2

1.692,8

Stand ontwerpbegroting 2014

36.212,0

40.563,4

42.556,8

46.011,2

47.753,7

49.278,8

51.754,7

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De mutatie eerste suppletoire begroting 2013 bestaat uit de maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher en de actualisering van de zorguitgaven. In de eerste suppletoire begroting is gemeld dat de actualisering van de zorguitgaven leidt tot een daling van de Zvw-uitgaven van € 460 miljoen structureel. De verlaging van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door de beperking van de groeiruimte medisch-specialistische zorg, ggz en huisartsen uit het regeerakkoord. Verder worden de Zvw-uitgaven verlaagd door de korting op de incidentele looncomponent. De nieuwe mutaties betreffen het verwerken van de Hoofdlijnenakkoorden 2013 en de extrapolatie 2018 (€ 1,7 miljard).

Tabel 1B Ontvangsten Zvw vanaf de ontwerpbegroting 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten Zorgverzekeringswet

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.945,0

2.851,6

2.941,1

2.755,4

2.903,5

2.972,8

2.972,8

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

0,0

– 145,0

79,0

139,0

139,0

139,0

258,7

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

105,0

339,0

323,0

344,0

344,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.945,0

2.706,6

3.125,1

3.233,4

3.365,5

3.455,8

3.575,5

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De mutatie eerste suppletoire begroting 2013 bestaat uit de maatregelen uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. In het regeerakkoord is afgesproken dat de eigen bijdrage ggz en de eigen bijdrage per verpleegdag niet worden ingevoerd. De nieuwe mutaties worden grotendeels veroorzaakt door de ramingsbijstelling van het eigen risico.

Tabel 2 Opbouw van de Zvw-uitgaven per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eerstelijnszorg

             

Huisartsenzorg

2.335,6

2.448,6

2.528,1

2.600,4

2.663,9

2.729,8

2.729,8

Tandheelkundige zorg

712,7

750,9

750,9

750,9

750,9

750,9

750,9

Paramedische zorg

629,1

665,4

679,9

679,8

679,8

679,8

679,8

Dieetadvisering

0,0

45,9

46,9

46,9

46,9

46,9

46,9

Verloskunde

200,7

209,7

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

Kraamzorg

288,6

302,8

303,8

304,6

304,6

304,6

304,6

               

Totaal begroting 2014

4.166,7

4.423,3

4.521,5

4.594,5

4.658,1

4.724,0

4.724,0

               

Medisch specialistische zorg

             

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

17.028,0

17.989,8

18.269,2

18.446,3

18.581,2

18.596,1

18.555,3

Vrijgevestigde medisch specialisten

2.042,0

2.144,5

2.172,8

2.109,7

2.098,5

2.084,9

2.049,9

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

701,5

686,3

693,2

630,1

636,4

642,8

649,2

Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg

71,2

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

0,0

40,5

43,5

46,5

48,6

51,6

51,7

Overig curatieve zorg

267,9

337,7

347,4

360,2

360,5

360,5

360,5

Geriatrische revalidatiezorg

0,0

829,2

802,6

753,1

752,3

752,3

752,3

Mondziekten en kaakchirurgie

102,5

105,8

85,8

67,8

67,8

67,8

67,8

Totaal begroting 2014

20.213,2

22.206,9

22.487,6

22.486,8

22.618,4

22.629,1

22.559,8

               

Ziekenvervoer

             

Ambulancevervoer

452,5

498,8

499,6

499,7

499,7

499,7

499,7

Overig ziekenvervoer

128,7

138,0

139,0

138,0

138,0

138,0

138,0

Totaal begroting 2014

581,2

636,7

638,6

637,7

637,7

637,7

637,7

               

Genees- en hulpmiddelen

             

Farmaceutische hulp

4.655,5

4.930,0

5.088,2

5.511,5

5.508,9

5.508,9

5.508,8

Hulpmiddelen

1.469,2

1.646,5

1.722,7

1.805,2

1.807,4

1.807,4

1.807,3

Totaal begroting 2014

6.124,7

6.576,5

6.810,9

7.316,7

7.316,3

7.316,3

7.316,2

               

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

             

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.039,4

4.272,0

4.334,0

4.371,4

4.410,7

4.441,9

4.441,9

Totaal begroting 2014

4.039,4

4.272,0

4.334,0

4.371,4

4.410,7

4.441,9

4.441,9

               

Opleidingen

             

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

0,0

1.023,1

1.189,8

1.208,5

1.228,4

1.261,8

1.240,1

Totaal begroting 2014

0,0

1.023,1

1.189,8

1.208,5

1.228,4

1.261,8

1.240,1

               

Overig

             

Grensoverschrijdende zorg

726,7

763,4

784,8

755,9

756,8

756,8

756,8

Multidisciplinaire zorgverlening

373,4

408,1

418,7

429,0

439,5

450,5

450,5

Totaal begroting 2014

1.100,1

1.171,4

1.203,5

1.184,9

1.196,3

1.207,4

1.207,4

               

Nominaal en onverdeeld

             

Nominaal en onverdeeld

– 13,3

253,5

1.371,0

4.210,7

5.687,8

7.060,9

9.627,8

Totaal begroting 2014

– 13,3

253,5

1.371,0

4.210,7

5.687,8

7.060,9

9.627,8

               

Totaal uitgaven begroting 2014

36.212,0

40.563,4

42.556,8

46.011,2

47.753,7

49.278,8

51.754,7

Bron: VWS, NZa productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Ontvangsten Zorgverzekeringswet (Zvw)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eigen risico Zvw

1.798,8

2.679,6

3.098,1

3.206,4

3.338,5

3.428,8

3.548,5

Eigen bijdrage Zvw

146,2

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

Totaal ontvangsten begroting 2014

1.945,0

2.706,6

3.125,1

3.233,4

3.365,5

3.455,8

3.575,5

Tabel 3 Huisartsenzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.324,1

2.394,1

2.412,4

2.422,7

2.422,8

2.422,8

2.422,8

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

43,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Intensiveringen

             

groeiruimte huisartsenzorg

0,0

0,0

36,7

61,6

87,0

113,4

113,4

substitutie huisartsenzorg

0,0

0,0

24,5

61,6

99,6

139,1

139,1

Stand ontwerpbegroting 2014

2.335,6

2.448,6

2.528,1

2.600,4

2.663,9

2.729,8

2.729,8

De deelsector huisartsen bevat de huisartsenzorg inclusief de verloskundige hulp verricht door huisartsen.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 zijn de verwachte uitgaven aan huisartsenzorg in 2013 en verder naar boven bijgesteld met € 11,5 miljoen.

Intensiveringen

groei huisartsenzorg

Nieuwe Hoofdlijnenakkoorden worden gesloten met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In deze akkoorden is vastgelegd dat de groei van de zorguitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van het huisartsenconvenant 2012–2013 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een regulier groeipad van 1,5%-groei en voor de jaren 2015 en verder gaat het om 1%- reguliere groei per jaar. De groeiruimte wordt conform het akkoord meerjarig verwerkt.

substitutie huisartsenzorg

In het op 16 juli 2013 bereikte Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsen is er voor 2014 een additionele groei van 1% voor gewenste substitutie overeengekomen. Voor de jaren 2015 en verder zal deze additionele groei voor substitutie 1,5% zijn. Omdat in de begrotingstand 2013 nog geen substitutieruimte voor verdere jaren was verwerkt wordt die thans conform de uitgangspunten van het onderhandelaarakkoord verwerkt.

Tabel 4 Tandheelkunde en tandheelkundige specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

836,5

836,5

816,5

816,5

816,5

816,5

816,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

19,7

19,7

19,3

19,3

19,3

19,3

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 21,3

– 4,9

– 4,9

– 4,9

– 4,9

– 4,9

– 4,9

Intensiveringen

             

groeiruimte tandheelkundige zorg

0,0

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

5,4

Maatregelen

             

aanpassen tarieven kaakchirurgie

0,0

0,0

0,0

– 17,6

– 17,6

– 17,6

– 17,6

Stand ontwerpbegroting 2014

815,2

856,7

836,7

818,7

818,7

818,7

818,7

Deze deelsector bevat de tandheelkundige zorg en de medisch-specialistische zorg mondziekten en kaakchirurgie (tandheelkundige specialistische zorg). Het betreft zorg voor verzekerden tot en met 17 jaar en bijzondere tandheelkunde op basis van indicatie voor volwassenen. Verder bevat deze deelsector orthodontie door een specialist en kaakchirurgie.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De uitgaven aan zowel tandheelkunde als medisch-specialistische zorg mondziekten en kaakchirurgie zijn volgens de actuele gegevens van het CVZ in 2012 minder gestegen dan was verwacht. De daling bij de tandheelkundige zorg wordt in verband gebracht met het gestopte experiment met vrije prijzen (dure behandelingen zijn uitgesteld naar 2013) en daarom wordt verondersteld dat de daling geen invloed heeft op 2013 en verder. De daling van € 4,9 miljoen ten opzichte van de vorige raming wordt verwacht bij de tandheelkundige specialistische zorg.

Intensiveringen

groeiruimte tandheelkundige zorg

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Maatregelen

aanpassen tarieven kaakchirurgie

Uit het onderzoek van de NZa naar de honoraria van kaakchirurgen is gekomen dat met de korting van € 20 miljoen (per 2014) de honoraria nog steeds te hoog zijn ten opzichte van de honoraria bij de medisch specialisten (gemiddeld € 270.000). Om bij dit gemiddelde aan te sluiten wordt nog een extra korting van € 17,6 miljoen doorgevoerd. Gezien de beperkte voorbereidingstijd wordt de extra korting per 2015 doorgevoerd.

Tabel 5 Paramedische hulp (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

617,2

614,2

614,2

614,2

614,2

614,2

614,2

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

13,0

13,1

13,0

13,0

13,0

13,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Intensiveringen

             

groeiruimte paramedische zorg

0,0

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

tariefsaanpassing logopedie

8,4

19,9

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

Stand ontwerpbegroting 2014

629,1

665,4

679,9

679,8

679,8

679,8

679,8

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De paramedische hulp omvat fysiotherapie, oefentherapie Caesar, oefentherapie Mensendieck, logopedie en ergotherapie. In het Financieel Beeld Zorg 2012 was dyslexie nog onderdeel van deze deelsector. Vanaf de ontwerpbegroting 2013 is dyslexie een onderdeel van de deelsector geneeskundige ggz.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de fysiotherapie en oefentherapie sprake van een kleine meevaller van € 0,6 miljoen in 2012. Bij de ergotherapie en logopedie is in 2012 sprake van een overschrijding van € 4,1 miljoen. Beide mutaties worden structureel verondersteld.

Intensiveringen

groeiruimte paramedische zorg

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

tariefsaanpassing logopedie

De intensivering bij logopedie betreft een tariefsverhoging (totale meerkosten € 34,2 miljoen) die in 3 stappen (2012–2014) wordt doorgevoerd. De verhoging over 2014 betreft de laatste stap van € 34,2 miljoen. Uit het kostenonderzoek van NZa is naar voren gekomen dat de tarieven sinds 1984 niet meer zijn herijkt en dat de bestaande rekennorm te krap is voor de huidige logopedische praktijkvoering.

Tabel 6 Dieetadvisering (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Intensiveringen

             

groeiruimte dieetadvisering

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Stand ontwerpbegroting 2014

0,0

45,9

46,9

46,9

46,9

46,9

46,9

De uitgaven betreffen zowel dieetadvisering als voedingsvoorlichting.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

groeiruimte dieetadvisering

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Tabel 7 Verloskundige zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

204,8

208,5

210,7

210,7

210,7

210,7

210,7

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

Intensiveringen

             

groeiruimte verloskundige zorg

0,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Stand ontwerpbegroting 2014

200,7

209,7

212,0

212,0

212,0

212,0

212,0

Deze deelsector bevat de extramuraal verstrekte verloskundige zorg. De verloskundige zorg verricht door huisartsen is bij de deelsector huisartsen opgenomen.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de verloskundige zorg sprake van een onderschrijding van € 4,1 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte verloskundige zorg

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Tabel 8 Kraamzorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

300,0

303,9

304,8

305,6

305,6

305,6

305,6

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

5,9

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 11,4

– 11,4

– 11,4

– 11,4

– 11,4

– 11,4

– 11,4

Intensiveringen

             

groeiruimte kraamzorg

0,0

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Stand ontwerpbegroting 2014

288,6

302,8

303,8

304,6

304,6

304,6

304,6

Op deze sector worden de uitgaven voor kraamzorg geraamd en verantwoord. De kraamzorg is tweeledig. Allereerst houdt deze de partusassistentie in: de hulp aan de verloskundige bij de bevalling. Daarnaast levert de kraamverzorgende hulp gedurende de eerste dagen na de bevalling en geeft zij advies met betrekking tot de verzorging van de pasgeborene en de kraamvrouw.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 is bij de kraamzorg sprake van een onderschrijding van € 11,4 miljoen. De meevaller is ruim 3% ten opzichte van de vorige raming. Een belangrijke oorzaak is het lagere geboortecijfer dat in verband kan worden gezien de economische ontwikkeling.

Intensiveringen

groeiruimte kraamzorg

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Tabel 9 Instellingen voor medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

17.028,0

17.664,1

18.099,9

18.587,8

18.580,5

18.579,8

18.579,8

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

407,7

423,8

435,2

448,0

448,0

447,1

Intensiveringen

             

groeiruimte 2015 en 2016

0,0

0,0

0,0

0,0

183,6

367,1

367,1

Maatregelen

             

oploop maatregel Rutte-Verhagen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 40,0

– 80,0

groeiruimte 2014 en 2015

0,0

0,0

– 180,0

– 456,0

– 468,0

– 468,0

– 468,0

dekking wijkverpleegkundigen

0,0

0,0

0,0

– 42,0

– 83,0

– 208,0

– 208,0

Technisch

             

overheveling beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

0,0

– 26,1

– 43,0

– 46,0

– 48,0

– 51,0

– 51,0

overheveling fertiliteitshormonen

0,0

0,0

21,1

21,9

22,6

22,6

22,6

overheveling injectiemateriaal groei- en fertiliteitshormonen

0,0

0,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

overheveling vacuümpompen

0,0

0,0

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

overheveling trombosediensten

0,0

– 56,0

– 57,0

– 59,0

– 59,0

– 59,0

– 59,0

Stand ontwerpbegroting 2014

17.028,0

17.989,8

18.269,2

18.446,3

18.581,2

18.596,1

18.555,3

Voor de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog nog geen volledige en betrouwbare realisatiecijfers over 2012 beschikbaar.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Mede naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord met de ziekenhuissector is in de begroting vanaf 2012 een nieuw kader voor instellingen voor medisch-specialistische zorg opgenomen. Dit kader is samengesteld uit de voormalige onderdelen algemene en categorale ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, ZBC’s en een groot deel van overige curatieve instellingen (bijvoorbeeld centra voor erfelijkheidsonderzoek en dialysecentra). Ook de medisch specialisten in loondienst maken onderdeel uit van deze nieuwe sector.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

groeiruimte 2015 en 2016

Nieuwe akkoorden worden gesloten met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In deze akkoorden is vastgelegd dat de groei van de zorguitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van de akkoorden die eerder gesloten zijn voor de periode 2012–2015 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een verlaging van het groeipad naar 1,5% en voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaat het om een verlaging tot 1%-groei per jaar. Omdat in de begrotingstand 2013 nog geen groeiruimte voor de jaren 2016 en 2017 was verwerkt wordt die thans conform de uitgangspunten van de Hoofdlijnenakkoorden verwerkt.

Maatregelen

oploop besparing regeerakkoord Rutte-Verhagen

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Verhagen is een besparing opgenomen in verband met een pakket aan maatregelen dat samenhangt met de uitbreiding van concurrentie in de zorg (uitbreiden B-segment, invoering DOT, beperking ex-post verevening). Deze besparing bedroeg € 40 miljoen in 2014 en loopt uiteindelijk op tot € 330 miljoen. De oploop in de eerste jaren was reeds verwerkt binnen het budgettaire kader van het Hoofdlijnenakkoord 2011 en de begroting 2012. De oploop na 2016 wordt thans verwerkt.

groeiruimte 2014 en 2015

Nieuwe akkoorden worden gesloten met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In deze akkoorden is vastgelegd dat de groei van de zorguitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van de akkoorden die eerder gesloten zijn voor de periode 2012–2015 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een verlaging van het groeipad naar 1,5% en voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaat het om een verlaging tot 1%-groei per jaar. In de begroting 2013 was voor de jaren 2014 en 2015 een groei verwerkt van 2,5% per jaar. Thans vindt conform de Hoofdlijnenakkoorden een aanpassing van de groei plaats naar 1,5% in 2014 (-1%) en 1% in 2015 (-1,5%). Dit leidt tot een oplopende neerwaartse bijstelling van het beschikbare kader.

dekking wijkverpleegkundigen

In het regeerakkoord Rutte-Asscher is afgesproken op grotere schaal wijkverpleegkundigen in te zetten. Een deel van de budgettaire dekking voor deze intensivering wordt geleverd door de medisch-specialistische zorg.

Technisch

overheveling beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

In de begroting 2013 was de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg onderdeel van de sector instellingen voor medisch-specialistische zorg en de daarvoor in de begroting opgenomen reeks. Deze beschikbaarheidbijdrage is bedoeld voor de kapitaallasten van de academische zorg. In de begroting 2014 is er voor gekozen om deze beschikbaarheidbijdrage apart op te nemen en geen onderdeel meer te laten zijn van het kader instellingen medisch-specialistische zorg waarop ook de uitgangspunten van de in juli 2013 overeengekomen Hoofdlijnenakkoorden van toepassing zijn.

overheveling fertiliteitshormonen

Met ingang van 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen integraal en exclusief onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Deze specialistische geneesmiddelen vallen voortaan uitsluitend onder de Zvw-aanspraak geneeskundige zorg en niet langer onder de aanspraak farmaceutische zorg en verdwijnen daarmee uit het geneesmiddelen vergoedingen systeem (GVS). Kort gezegd beoogt de overheveling te komen tot een eenduidige aanspraak op zorg met deze specialistische geneesmiddelen.

overheveling injectiemateriaal groei- en fertiliteitshormonen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de groeihormonen integraal en exclusief onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Per 1 januari 2014 geldt dit ook voor de fertiliteitshormonen. Voorheen werden de hulpmiddelen, die benodigd zijn voor de toediening van deze geneesmiddelen, bekostigd vanuit het extramurale hulpmiddelenkader. Met de overheveling van deze geneesmiddelen naar de aanspraak op geneeskundige zorg dienen ook de hulpmiddelen, die daarbij horen, te worden overgeheveld. In afwijking van de overheveling van de fertiliteitshormonen is deze reeks geen onderdeel van de bedragen die zijn opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord dat gesloten gaat worden.

overheveling vacuümpompen

Met ingang van 1 januari 2014 worden de toebehoren bij de vacuümpomp voor wondverzorging onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Deze overheveling volgt uit het standpunt van het CVZ over duiding van de aanspraak en bekostiging van deze zorg (CVZ rapport 22 november 2012). Reden voor de overheveling is dat praktijkervaringen met de vacuümpomp leren dat een gescheiden aanspraak en bekostiging van hoofdunit en noodzakelijke toebehoren tot problemen leidt. In afwijking van de overheveling van de fertiliteitshormonen is deze reeks geen onderdeel van de bedragen die zijn opgenomen in de nieuwe Hoofdlijnenakkoorden.

overheveling trombosediensten

Trombosediensten waren onderdeel van het kader instellingen medisch-specialistische zorg dat ontleend is aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2011. De trombosediensten hebben evenwel later aangegeven geen onderdeel te willen uitmaken van het kader instellingen medisch-specialistische zorg. De meerjarenreeks wordt hiervoor gecorrigeerd en overgeheveld naar de sector overig curatief. Hierbij is uitgegaan van de reeks die destijds ook in de grondslag van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2011 was opgenomen.

Tabel 10 Vrijgevestigde medisch specialisten (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.042,0

2.106,6

2.154,5

2.166,6

2.166,9

2.166,9

2.166,9

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

44,6

46,0

47,1

45,2

45,2

45,2

Intensiveringen

             

groeiruimte 2016 en 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

21,5

42,9

42,9

transitie integrale tarieven

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Maatregelen

             

governance ziekenhuizen

0,0

0,0

0,0

0,0

– 30,0

– 65,0

– 100,0

doelmatig voorschrijven medisch specialisten

0,0

– 6,7

– 6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

honoraria ms

0,0

0,0

0,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

groeiruimte 2014 en 2015

0,0

0,0

– 21,0

– 54,0

– 55,0

– 55,0

– 55,0

Stand ontwerpbegroting 2014

2.042,0

2.144,5

2.172,8

2.109,7

2.098,5

2.084,9

2.049,9

Voor de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog nog geen volledige en betrouwbare realisatiecijfers over 2012 beschikbaar.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Mede naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord met de medisch specialisten is in de ontwerpbegroting 2012 een nieuw kader voor vrijgevestigde medisch specialisten opgenomen. In de ontwerpbegroting 2012 is hierover een nadere toelichting opgenomen. Het honorariumdeel van de ZBC's is onderdeel van dit kader.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

groeiruimte 2015 en 2016

Met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties zijn afspraken gemaakt over nieuwe Hoofdlijnenakkoorden. In deze akkoorden is vastgelegd dat de groei van de zorguitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van de akkoorden die eerder gesloten zijn voor de periode 2012–2015 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een verlaging van het groeipad naar 1,5% en voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaat het om een verlaging tot 1%-groei per jaar. Omdat in de begrotingstand 2013 nog geen groeiruimte voor de jaren 2016 en 2017 was verwerkt wordt die thans conform de uitgangspunten van de Hoofdlijnenakkoorden verwerkt.

transitie integrale tarieven

Met de in juli 2013 overengekomen Hoofdlijnenakkoorden is bekrachtigd dat de invoering van integrale tarieven per 2015 onverkort wordt doorgezet. Door het integreren van het macrobudget voor de medisch specialisten met dat van de ziekenhuizen, kunnen deze partijen de interne organisatie van de te leveren zorg beter afstemmen op de behoeften en wensen van patiënten. Dat komt de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg ten goede. De invoering van integrale tarieven zal er aan bijdragen dat de (financiële) belangen van ziekenhuizen en medisch specialisten meer gelijkgericht worden. Afgesproken is dat er (tot en met 2024) middelen beschikbaar worden gesteld om de transitie naar integrale bekostiging te faciliteren.

Maatregelen

governance ziekenhuizen

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Verhagen een besparing opgenomen van € 10 miljoen in 2012 en structureel € 110 miljoen in verband met verbetering van de governance. Achtergrond van deze besparing is dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en de positie van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis ten opzichte van de medisch specialisten versterkt wordt. Dit is gerealiseerd door het wetsvoorstel Wmg door te zetten, inclusief de implementatie van het beheersmodel medisch specialisten (ook met betrekking tot hen die werkzaam zijn in Zelfstandige Behandelcentra). Over goed bestuur in de zorg en de wettelijke verankering ervan zal de Tweede Kamer in het najaar van 2013 een brief ontvangen. Daarnaast wordt de inzet van physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in het kader van taakherschikking geoptimaliseerd. Ook was de insteek van deze maatregel dat het beloningsbeleid van zorginstellingen zou veranderen wanneer de wet normering topinkomens (WNT) zou worden aangenomen. De hiermee samenhangende besparing van € 10 miljoen vanaf 2012 is reeds verwerkt in het kader Hoofdlijnenakkoord 2011. Dat geldt niet voor de besparing die als gevolg van governance en taakherschikking zou moeten optreden bij de honoraria medisch specialisten. Deze besparing begon pas op te lopen vanaf 2016. Dit lag buiten de termijn van de eerdere bestuurlijke akkoorden en ook van de meerjarenreeks zoals opgenomen in de begroting 2012. De verwerking van de oploop vindt daarom thans plaats.

doelmatig voorschrijven medisch specialisten

Het niet gerealiseerde deel (€ 6,7 miljoen) van de afgesproken besparing doelmatig voorschrijven 2012 is op het kader vrijgevestigd medisch specialisten in 2013 en 2014 in mindering gebracht.

honoraria medisch specialisten

De onder het huidige convenant afgesproken route van de invoering van integrale tarieven per 2015 blijft van kracht, in lijn met de zienswijze van de commissie-Meurs. De commissie concludeert dat er onder het beheersmodel ruimte voor inkomensmatiging resteert. Derhalve is bij het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher aanvullend op de akkoorden een besparing van € 100 miljoen doorgevoerd op het budgettair kader van medisch specialisten door deze na afloop van het lopende convenant taakstellend te verlagen in combinatie met de honorariumtarieven.

groeiruimte 2014 en 2015

Op 16 juli 2013 zijn Hoofdlijnenakkoorden gesloten met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In deze akkoorden is vastgelegd dat de groei van de zorguitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van de akkoorden die eerder gesloten zijn voor de periode 2012–2015 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een verlaging van het groeipad naar 1,5% en voor de jaren 2015 tot en met 2017 gaat het om een verlaging tot 1%-groei per jaar. In de begroting 2013 was voor de jaren 2014 en 2015 een groei verwerkt van 2,5% per jaar. Thans vindt conform de Hoofdlijnenakkoorden een aanpassing van de groei plaats naar 1,5% in 2014 (– 1%) en 1% in 2015 (– 1,5%). Dit leidt tot een oplopende neerwaartse bijstelling van het beschikbare kader.

Tabel 11 Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

696,3

708,5

711,5

724,7

725,0

724,6

724,6

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

18,9

19,2

19,3

17,1

17,1

17,1

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ramingsbijstelling

0,0

– 41,0

– 37,5

– 43,9

– 35,7

– 29,0

– 22,5

Maatregelen

             

topreferente zorg

0,0

0,0

0,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

– 70,0

Stand ontwerpbegroting 2014

701,5

686,3

693,2

630,1

636,4

642,8

649,2

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De Universitair Medische Centra krijgen in verband met hun publieke taken – het leveren van topreferente zorg en onderzoek en innovatie – een subsidie in de vorm van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg. Deze beschikbaarheidbijdrage vervangt de academische component.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De bijstelling op de beschikbaarheidbijdrage academische zorg is het gevolg van enkele nabetalingen uit 2010 en 2012 die in 2012 tot een kaseffect hebben geleid.

ramingsbijstelling

Om aan te sluiten bij de beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2013, zoals vastgesteld door de NZa, wordt de raming bijgesteld. Meerjarig wordt uitgegaan van een groei van jaarlijks 1% per jaar conform de gebruikelijke systematiek.

Maatregelen

topreferente zorg

Doelmatigheidsverbeteringen op het vlak van topreferente zorg en onderzoek worden bereikt door verdere concentratie. Door het bereiken van hogere vaardigheid van ziekenhuizen kan met een hogere kwaliteit eenzelfde productie worden bereikt in een topreferent (deel)specialisme.

Hiermee kan een doelmatigheidswinst op de academische zorg gehaald worden. Deze wordt taakstellend verlaagd.

Tabel 12 Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

71,2

71,2

71,2

71,2

71,2

71,2

71,2

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Stand ontwerpbegroting 2014

71,2

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

Op deze sector worden de uitgaven geraamd van de beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van de spoedeisende hulp, Calamiteitenhospitaal, Traumahelikopters/Mobiel Medisch Team-voertuigen, Trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen en oefenen) en acute verloskunde. De beschikbaarheidbijdrage academische zorg en beschikbaarheidbijdrage opleidingen worden apart gepresenteerd. De genoemde beschikbaarheidbijdragen maakten tot en met 2012 onderdeel uit van het kader instellingen voor medisch-specialistische zorg dat in de VWS-begroting 2012 is opgenomen en is ontleend aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2011. Vanaf de ontwerpbegroting 2013 wordt de raming voor deze beschikbaarheidbijdragen gepresenteerd als aparte sector.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Tabel 13 Beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

0,0

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

Mee- en tegenvallers

             

ramingsbijstelling

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Technisch

             

overheveling beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

0,0

26,1

43,0

46,0

48,0

51,0

51,0

Stand ontwerpbegroting 2014

0,0

40,5

43,5

46,5

48,6

51,6

51,7

De academische ziekenhuizen krijgen met de invoering van prestatiebekostiging de kapitaallasten die ze maken voor hun publieke functie niet meer vergoed. Per 2013 is een beschikbaarheidbijdrage in het leven geroepen ten behoeve van de kapitaallasten die samenhangen met de academische zorg.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

ramingsbijstelling

De acht UMC's krijgen met de invoering van prestatiebekostiging de kapitaallasten die ze maken voor hun publieke functie niet meer vergoed. Per 2013 is een beschikbaarheidbijdrage in het leven geroepen. Deze is gedekt binnen de begroting 2013 ten laste van het kader instellingen voor medisch-specialistische zorg. De raming voor deze bijdrage wordt bijgesteld.

Technisch

overheveling beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

In de begroting 2013 was de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg onderdeel van de sector instellingen voor medisch-specialistische zorg en de daarvoor in de begroting opgenomen reeks. Deze beschikbaarheidbijdrage is bedoeld voor de kapitaallasten van de academische zorg. In de begroting 2014 is er voor gekozen om deze beschikbaarheidbijdrage apart op te nemen en geen onderdeel meer te laten zijn van het kader instellingen medisch-specialistische zorg waarop ook de uitgangspunten van de Hoofdlijnenakkoorden van 16 juli 2013 van toepassing zijn.

Tabel 14 Overig curatieve zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

243,6

251,0

259,5

270,1

270,4

270,4

270,4

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

6,4

6,6

6,8

6,8

6,8

6,8

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

22,3

22,3

22,3

22,3

22,3

22,3

22,3

Technisch

             

schuif tussen financieringsbronnen

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

overheveling trombosediensten

0,0

56,0

57,0

59,0

59,0

59,0

59,0

Stand ontwerpbegroting 2014

267,9

337,7

347,4

360,2

360,5

360,5

360,5

Mede naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord met de ziekenhuissector omvat het kader overig curatief vanaf 2012 voornamelijk de huisartsenlaboratoria. De uitgaven van andere soorten instellingen zijn vanaf 2012 opgenomen in het kader instellingen voor medisch-specialistische zorg.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De afgelopen jaren was de groei in deze sector fors. De groeitrend lag boven de beschikbare groeiruimte waardoor regelmatig opwaartse bijstellingen nodig waren. Deze groeitrend lijkt vooralsnog niet te zijn afgevlakt waardoor zich per saldo een tegenvaller voordoet. Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweedelijn.

Technisch

schuif tussen financieringsbronnen

Betreft een schuif tussen de financieringsbronnen.

overheveling trombosediensten

Trombosediensten waren onderdeel van het kader instellingen medisch-specialistische zorg dat ontleend is aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2011. De trombosediensten hebben evenwel later aangegeven geen onderdeel te willen uitmaken van het kader instellingen medisch-specialistische zorg. De meerjarenreeks wordt hiervoor gecorrigeerd en overgeheveld naar de sector overig curatief. Hierbij is uitgegaan van de reeks die destijds ook in de grondslag van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2011 was opgenomen.

Tabel 15 Geriatrische revalidatiezorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontweprbegroting 2013

0,0

817,0

817,0

767,0

767,0

767,0

767,0

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

Intensiveringen

             

groei geriatrische revalidatiezorg

0,0

0,0

12,4

11,9

11,1

11,1

11,1

Technisch

             

correctie overheveling geriatrische revalidatiezorg van Awbz naar Zvw

0,0

0,0

– 38,0

– 38,0

– 38,0

– 38,0

– 38,0

overheveling ziekenvervoer

0,0

0,0

– 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

0,0

829,2

802,6

753,1

752,3

752,3

752,3

Geriatrische revalidatiezorg richt zich op kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen, die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan. Deze oudere cliënten hebben behoefte aan een multidisciplinaire revalidatiebehandeling die aan hun individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo is aangepast en rekening houdt met andere aandoeningen. Geriatrische revalidatie onderscheidt zich daarmee in zorginhoud en cliëntgroep van de medisch-specialistische revalidatie. Doel is hen te helpen terug te keren naar de oude woonsituatie en maatschappelijk te blijven participeren.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Intensiveringen

groeiruimte geriatrische revalidatiezorg

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte 2014 van de geriatrische revalidatiezorg. Hierbij wordt in lijn met de medisch-specialistische zorg en curatieve ggz uitgegaan van 1,5%.

Technisch

correctie overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw

Op basis van realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats.

overheveling ziekenvervoer

Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

Tabel 16 Ambulancevervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

478,3

464,8

466,0

466,1

466,1

466,1

466,1

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

12,4

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 7,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intensiveringen

             

groeiruimte ambulancevervoer

0,0

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

Technisch

             

financieringsmutatie

– 18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

452,5

498,8

499,6

499,7

499,7

499,7

499,7

De ambulancezorg kent twee kerntaken: spoedvervoer en besteld vervoer. Daarnaast staan ambulances ook paraat voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op deze sector worden tevens de uitgaven Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA) verantwoord.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De actualisering van de ambulance-uitgaven 2012 laat een beperkte meevaller zien.

Intensiveringen

groeiruimte ambulancevervoer

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Technisch

financieringsmutatie

Er is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

Tabel 17 Overig ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

133,7

133,7

133,7

133,7

133,7

133,7

133,7

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

Intensiveringen

             

groeiruimte overige ziekenvervoer

0,0

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Technisch

             

overheveling ziekenvervoer

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

128,7

138,0

139,0

138,0

138,0

138,0

138,0

Het overig ziekenvervoer betreft het vervoer van patiënten van en naar zorgaanbieders. Hiervoor in aanmerking komen verzekerden die chemo- of radiotherapie ondergaan, nierdialyse ondergaan, zich uitsluitend in een rolstoel kunnen verplaatsen, zeer slechtziend zijn of van hun zorgverzekeraar hiervoor toestemming hebben gekregen. Het betreft zowel commercieel vervoer als vergoeding van de kosten van openbaar vervoer.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De CVZ-gegevens laten voor het jaar 2012 een meevaller van € 5 miljoen zien. Deze meevaller wordt tevens voor jaren 2013 en verder verondersteld.

Intensiveringen

groeiruimte overig ziekenvervoer

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

Technisch

overheveling ziekenvervoer

Er worden incidenteel middelen overgeheveld van de geriatrische revalidatiezorg naar het zittend ziekenvervoer (sector overig ziekenvervoer).

Tabel 18 Geneesmiddelen (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.283,0

5.410,6

5.741,2

6.095,9

6.092,7

6.092,5

6.092,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

151,9

155,5

165,0

166,4

166,5

166,5

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 627,5

– 632,5

– 637,5

– 637,5

– 637,5

– 637,5

– 637,5

ramingsbijstelling

0,0

0,0

– 150,0

– 32,1

– 32,1

– 32,1

– 32,1

Maatregelen

             

maagzuurremmers

0,0

0,0

0,0

– 58,0

– 58,0

– 58,0

– 58,0

Technisch

             

overheveling fertiliteitshormonen

0,0

0,0

– 21,1

– 21,9

– 22,6

– 22,6

– 22,6

Stand ontwerpbegroting 2014

4.655,5

4.930,0

5.088,2

5.511,5

5.508,9

5.508,9

5.508,9

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen geraamd en verantwoord.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

De onderschrijding over 2012 kan deels worden verklaard doordat verzekeraars lagere prijzen dan verwacht voor dienstverlening van de apothekers en geneesmiddelen die apothekers afleveren hebben afgesproken. Ook zijn de prijzen voor geneesmiddelen lager uitgevallen door intensivering en uitbreiding van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Bij het opmaken van het VWS-jaarverslag 2012 en de eerste suppletoire begroting 2013 ging het om een structurele opbrengst van ruim € 600 miljoen. Op basis van actuele gegevens van het CVZ blijkt de opbrengst nog circa € 25 miljoen hoger uit te vallen.

ramingsbijstelling

In de afgelopen jaren zijn de uitgaven voor extramurale geneesmiddelen gestabiliseerd. De volumestijging en nieuwe instroom zijn opgevangen door prijsdalingen. De verwachting is dat de volumestijging de komende jaren zal doorzetten, maar op korte termijn nog zal kunnen worden gedempt door de ontwikkeling van de prijzen. In de huidige raming voor 2014 en 2015 wordt niettemin uitgegaan van een zodanige groei dat er aanleiding is voor een ramingsbijstelling. Het gaat om € 150 miljoen vanaf 2014 en € 320 miljoen vanaf 2015 (waarvan € 287,9 miljoen vanaf 2015 gereserveerde groeiruimte voor geneesmiddelen op nominaal en onverdeeld betreft).

Maatregelen

maagzuurremmers

Betreft structurele verwerking maatregel maagzuurremmers ter dekking van taakstelling lage ziektelast. Voor periode 2012–2014 is daarvoor eerder € 75 miljoen (voor 2012 en 2013) en € 58 miljoen (voor 2014) van het geneesmiddelenkader afgeboekt. Deze mutatie betreft de verwerking vanaf 2015.

Technisch

overheveling fertiliteitshormonen

Met ingang van 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen integraal en exclusief onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Deze specialistische geneesmiddelen vallen voortaan uitsluitend onder de Zvw-aanspraak geneeskundige zorg en niet langer onder de aanspraak farmaceutische zorg en verdwijnen daarmee uit het GVS. Kort gezegd beoogt de overheveling te komen tot een eenduidige aanspraak op zorg met deze specialistische geneesmiddelen.

Tabel 19 Hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.543,9

1.676,8

1.753,6

1.833,9

1.835,7

1.835,7

1.835,7

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

44,4

48,2

50,4

50,9

51,0

51,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 74,7

– 74,7

– 74,7

– 74,7

– 74,7

– 74,7

– 74,7

Technisch

             

overheveling injectiemateriaal groei- en fertiliteitshormonen

0,0

0,0

– 3,0

– 3,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

overheveling vacuümpompen

0,0

0,0

– 1,4

– 1,4

– 1,4

– 1,5

– 1,5

Stand ontwerpbegroting 2014

1.469,2

1.646,5

1.722,7

1.805,2

1.807,4

1.807,4

1.807,3

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze sector worden de uitgaven voor extramurale hulpmiddelen die verstrekt worden krachtens de Regeling hulpmiddelen geraamd en verantwoord.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van actuele cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een onderschrijding bij de hulpmiddelen die met circa € 75 miljoen iets lager uitvalt dan het bedrag van circa € 90 miljoen waarmee bij het opmaken van het VWS-jaarverslag 2012 en de eerste suppletoire begroting 2013 rekening is gehouden. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld. De groei van de uitgaven was in de eerste helft van 2012 een stuk lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 2007 tot en met 2011. Deze lagere groei lijkt vooral te komen door een daling in het volume. De onderschrijding kan deels worden verklaard doordat zorgverzekeraars doelmatiger zijn gaan inkopen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars voor verbandmiddelen de regels voor vergoeding strenger gehandhaafd. Verder is incontinentiemateriaal doelmatiger ingekocht.

Technisch

overheveling injectiemateriaal groei- en fertiliteitshormonen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de groeihormonen integraal en exclusief onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Per 1 januari 2014 geldt dit ook voor de fertiliteitshormonen. Voorheen werden de hulpmiddelen, die benodigd zijn voor de toediening van deze geneesmiddelen, bekostigd vanuit het extramurale hulpmiddelenkader. Met de overheveling van deze geneesmiddelen naar de aanspraak op geneeskundige zorg dienen ook de hulpmiddelen, die daarbij horen, te worden overgeheveld.

overheveling vacuümpompen

Met ingang van 1 januari 2014 worden de toebehoren bij de vacuümpomp voor wondverzorging onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Deze overheveling volgt uit het standpunt van het CVZ over duiding van de aanspraak en bekostiging van deze zorg (CVZ rapport 22 november 2012). Reden voor de overheveling is dat praktijkervaringen met de vacuümpomp leren dat een gescheiden aanspraak en bekostiging van hoofdunit en noodzakelijke toebehoren tot problemen leidt.

Tabel 20 Geneeskundige ggz (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

4.037,6

4.153,2

4.241,5

4.241,5

4.241,5

4.241,5

4.241,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

107,3

Intensiveringen

             

groeiruimte 2015–2017

0,0

0,0

0,0

42,9

86,2

129,9

129,9

Maatregelen

             

beperking groeiruimte 2014 tot 1,5%

0,0

0,0

– 41,3

– 41,3

– 41,3

– 41,3

– 41,3

aandeel wijkverpleegkundigen

0,0

0,0

0,0

– 5,0

– 9,0

– 21,5

– 21,5

afschaffen eigen bijdrage eerstelijns ggz

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Hoofdlijnenkkoord 2014–2017

4.037,6

4.260,5

4.307,5

4.345,4

4.384,7

4.415,9

4.415,9

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling dyslexie

0,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Technisch

             

schuif voormalige budgetcomponenten

0,0

0,0

0,0

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

overheveling AWBZ naar Zvw

1,8

10,7

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

Stand ontwerpbegroting 2014

4.039,4

4.272,0

4.334,0

4.371,4

4.410,7

4.441,9

4.441,9

Voor de curatieve ggz zijn vooralsnog nog geen volledige en betrouwbare realisatiecijfers over 2012 beschikbaar.

Deze sector omvat tot en met 2013 de geneeskundige ggz geleverd door zowel eerstelijns psychologen (ELP) als aanbieders tweedelijns ggz, vanaf 2014 omvat dit de basis en de gespecialiseerde ggz. Tweedelijns geneeskundige ggz wordt geleverd door instellingen (zowel gebudgetteerde als niet-gebudgetteerde instellingen) en vrijgevestigden.

Met ingang van de begroting 2013 worden op deze sector ook de uitgaven voor de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie geraamd en verantwoord.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsbijstelling.

Intensiveringen

groeiruimte 2015–2017

Tegen de achtergrond van de verslechterde economische situatie en de negatieve impact daarvan op de overheidsfinanciën is in de Hoofdlijnenakkoorden van juli 2013 afgesproken dat in de jaren 2015 tot en met 2017 sprake mag zijn van 1% volumegroei. Deze volumegroei wordt nu meerjarig aan de sector toegevoegd.

Maatregelen

beperking groeiruimte 2014 tot 1,5%

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst ggz 2013–2014 was afgesproken dat de volumegroei in 2014 2,5% mocht bedragen. In de Hoofdlijnenakkoorden 2013 is echter afgesproken dat de toegestane groei in 2014 wordt beperkt tot 1,5%. De opgenomen reeks betreft de neerwaartse bijstelling van de volumegroei met 1%.

aandeel wijkverpleegkundigen

In het regeerakkoord Rutte-Asscher is afgesproken op grotere schaal wijkverpleegkundigen in te zetten. Een deel van de budgettaire dekking voor deze intensivering wordt geleverd door de curatieve ggz.

afschaffen eigen bijdrage eerstelijns ggz

In 2014 vervalt de eigen bijdrage in de eerstelijns ggz, de regering ziet af van het vervangen van deze eigen bijdrage door een procentuele eigen bijdrage. De hiermee gepaard gaande budgettaire derving zullen verzekeraars in hun onderhandelingen betrekken zodat dit per saldo wordt ingepast binnen de beschikbare uitgaven voor de curatieve ggz.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

In bovenstaande toedeling van de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsbijstelling was nog geen rekening gehouden met de toedeling van de loon- en prijsbijstelling voor de uitgaven voor dyslexie. Deze omissie wordt hierbij gecorrigeerd.

Technisch

schuif voormalige budgetcomponenten

In verband met de invoering van prestatiebekostiging zijn per 2013 de individuele budgetcomponenten «bestendig beleid» en «bijzonderheid organisatie» tijdelijk omgezet in een beschikbaarheidbijdrage, in afwachting van een definitief besluit. Besloten is om de raming en de verantwoording van deze toeslagen per 1 januari 2015 onder te brengen op de begrotingsgefinancierde uitgaven van artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog.

overheveling AWBZ naar Zvw

In het kader van de beleidsregel Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2012 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 10,5 miljoen van AWBZ naar Zvw in 2012. In de begroting was reeds rekening gehouden met € 8,7 miljoen zodat het resterende deel nu wordt verwerkt. Voor 2013 leidt dit tot een aanvullende aanpassing van structureel € 8,9 miljoen.

Daarnaast is in de begroting 2013 € 15 miljoen incidenteel overgeheveld tussen AWBZ en Zvw als gevolg van de gewijzigde systematiek van de berekening van de toe te rekenen kapitaallasten door de NZa. Op basis van de huidige cijfers, is de schuif vanaf 2014 structureel € 15 miljoen.

Tabel 21 Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

620,4

640,1

601,0

633,2

634,1

634,1

634,1

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

17,0

17,5

16,4

16,4

16,4

16,4

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

106,3

werelddekking

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

726,7

763,4

784,8

755,9

756,8

756,8

756,8

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Deze deelsector betreft de grensoverschrijdende zorg binnen en buiten het macroprestatiebedrag (mpb). Binnen het mpb betreft het de lasten die gemaakt zijn in het buitenland door in Nederland woonachtige Zvw-verzekerden of Zvw-verzekerden die in het buitenland zorg krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de medische lasten in een Oostenrijks ziekenhuis na een ski-ongeluk, lasten die samenhangen met een behandeling in een Belgisch ziekenhuis of lasten van grensarbeiders die in Nederland werken en in Duitsland wonen.

De grensoverschrijdende zorg buiten het mpb betreft de lasten van internationale verdragen. De lasten hebben betrekking op (Nederlandse) verdragsgerechtigden (via CVZ: verdragsgerechtigden wonend in het buitenland met een Nederlands pensioen en hun in het buitenland wonende gezinsleden, alsmede in het buitenland wonende gezinsleden van in Nederland werkende werknemers). De verdragsgerechtigden zijn mensen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar op grond van een EG-verordening of door een Nederland gesloten verdrag inzake sociale zekerheid in hun woonland toch recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van het Zorgverzekeringsfonds. Tegenover het recht op zorg staat de verplichting voor (niet-Zvw en AWBZ-verzekerde) verdragsgerechtigden om een bijdrage aan het CVZ te betalen. De in het buitenland wonende Zvw/AWBZ-verzekerde (de in Nederland werkende grensarbeider) betaalt de reguliere Zvw- en AWBZ-premies.

Daarnaast worden baten ontvangen voor de internationale verdragen, die in mindering op de lasten gebracht mogen worden. Dit zijn kosten van medische zorg van personen die verzekerd zijn in het buitenland en langdurig (ingezetenen van Nederland) of kortdurend verblijven in Nederland (in Nederland wonende en in het buitenland voor een buitenlandse werkgever werkende werknemers en hun gezinsleden, in Nederland wonende rechthebbenden op een buitenlands pensioen en hun gezinsleden). Deze kosten worden doorberekend aan de internationale verdragspartners. Zij betalen premies en verdragsbijdragen in het buitenland. Om meer inzicht te krijgen in de patiëntenstromen start per 2014 een IBO grensoverschrijdende zorg.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van cijfers van het CVZ over 2012 blijkt een overschrijding van € 106,3 miljoen in 2013. De overschrijding wordt structureel verondersteld. De overschrijding doet zich zowel bij de uitgaven binnen als buiten het macroprestatiebedrag voor.

werelddekking

De invoering van de maatregel werelddekking zorg buiten de EU uit het basispakket uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Verhagen wordt niet gerealiseerd in 2014. In dit jaar is derhalve sprake van een besparingsverlies.

Tabel 22 Multidisciplinaire zorgverlening (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

355,2

375,3

375,3

375,3

375,3

375,3

375,3

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

6,6

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Intensiveringen

             

groeiruimte multidisciplinaire zorgverlening 2013

0,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

groeiruimte multidisciplinaire zorgverlening 2014–2017

0,0

0,0

6,1

4,3

14,5

18,8

18,8

substitutie multidisciplinaire zorgverlening

0,0

0,0

4,1

10,3

16,6

23,2

23,2

Stand ontwerpbegroting 2014

373,4

408,1

418,7

429,0

439,5

450,5

450,5

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De multidisciplinaire zorgverlening betreft de ketens Diabetes, COPD en Vasculair Risicomanagement, geïntegreerde eerstelijnszorg en Stoppen met roken. Binnen de ketens Diabetes, COPD en Vasculair Risicomanagement wordt zorg verleend waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines de zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende patiënt leveren.

De zorg bij het Stoppen-met-Rokenprogramma omvat geneeskundige zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen en klinisch psychologen die plegen te bieden en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken.

Geïntegreerde eerstelijnszorg betreft multidisciplinaire eerstelijnszorg die door meerdere zorgaanbieders met verschillende disciplinaire achtergrond in samenhang geleverd wordt en waarbij regie noodzakelijk is om het zorgproces rondom de consument te leveren.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Bij de multidisciplinaire zorg laten de cijfers over 2012 een overschrijding zien bij de beleidsregel geïntegreerde eerstelijnszorg en de ketens CVRM en COPD. De contractering van de keten Diabetes lijkt te stabiliseren.

Intensiveringen

groeiruimte multidisciplinaire zorgverlening 2013

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2013.

groei multidisciplinaire zorgverlening 2014–2017

Op 16 juli 2013 zijn Hoofdlijnenakkoorden afgesproken met ziekenhuizen, medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra, curatieve ggz, eerstelijnszorgaanbieders (huisartsen, zorggroepen), zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. In het akkoord met de huisartsen is vastgelegd dat de groei van de uitgaven wordt teruggebracht ten opzichte van het huisartsenconvenant 2012–2013 en ten opzichte van het groeipad uit het regeerakkoord Rutte-Asscher. Voor 2014 gaat het om een regulier groeipad van 1,5%-groei en voor de jaren 2015 tot en verder gaat het om 1% reguliere groei per jaar. Gezien de grote samenhang tussen huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in het nieuwe akkoord vastgelegd dat de groei-afspraken voor de huisartsenzorg ook gelden voor de multidisciplinaire zorg.

substitutie multidisciplinaire zorgverlening

In het op 16 juli 2013 bereikte Hoofdlijnenakkoord voor de huisartsen is er voor 2014 1% aan substitutieruimte overeengekomen. Voor de jaren 2015 en verder is voor substitutie 1,5% per jaar beschikbaar. Gezien de grote samenhang tussen huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in het nieuwe akkoord vastgelegd dat de groei-afspraken over substitutie ook gelden voor de multidisciplinaire zorg. Ook deze groeiruimte wordt conform het akkoord verwerkt.

Tabel 23 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0,0

997,6

1.027,0

1.036,5

1.008,5

1.051,9

1.051,9

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

25,5

26,9

27,7

28,0

27,2

28,4

Mee- en tegenvallers

             

gewijzigd kasritme

0,0

0,0

0,0

– 9,0

– 15,0

– 35,0

– 59,0

Intensiveringen

             

groeiruimte opleidingsfonds zvw

0,0

0,0

0,0

0,0

45,4

90,4

90,4

verzachten maatregel Begrotingsakkoord 2013

0,0

0,0

0,0

14,0

23,0

30,0

33,0

Maatregelen

             

harmoniseren duur opleiding ms

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 14,0

overheveling ivm experimenten topreferente zorg

0,0

0,0

– 6,0

– 8,0

– 8,0

– 8,0

0,0

Technisch

             

overheveling FZO

0,0

0,0

147,0

150,3

150,5

150,6

154,8

overheveling opleidingen

0,0

0,0

0,0

0,0

– 1,9

– 45,4

– 45,4

inzet tbv harmoniseren opleiding medisch specialisten

0,0

0,0

– 5,0

– 3,0

– 2,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

0,0

1.023,1

1.189,8

1.208,5

1.228,4

1.261,8

1.240,1

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Met ingang van 2013 worden de specialistische vervolgopleidingen uit het zogenaamde opleidingsfonds (inclusief de opleiding tot huisarts) en een aantal ggz-opleidingen via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het CVZ.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

gewijzigd kasritme

Teneinde de afspraken die met de sector in het kader van invulling van het regeerakkoord in april 2013 zijn gemaakt in budgettaire zin te verwerken, wordt het kasritme van de maatregelen in het kader van de medisch-specialistische vervolgopleidingen aangepast.

Intensiveringen

groeiruimte opleidingsfonds Zvw

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016 en 2017.

verzachten maatregel Begrotingsakkoord 2013

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken te komen tot een gelijkschakeling van de vergoedingsbedragen bij de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Deze korting loopt in 2016 op tot € 90 miljoen structureel. In de afgelopen voorjaar afgesloten Zorgafspraken is onder meer afgesproken dat deze maatregel wordt verzacht. Feitelijk wordt een deel van ingeleverde incidentele loonontwikkeling aangewend om de korting te verlagen.

Maatregelen

harmoniseren duur vervolgopleiding medisch specialisten

Voor de invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is met betrokken partijen overeengekomen de opleidingsduur van medisch-specialistische vervolgopleidingen te verkorten en de instroom in de medisch-specialistische vervolgopleidingen structureel met 100 plaatsen te verminderen ten opzichte van het niveau in 2013. Dit levert vanaf 2022 structureel € 128 miljoen op.

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is aangekondigd dat het aantal jaren van publieke bekostiging voor medisch-specialistische vervolgopleiding wordt geharmoniseerd tot de opleidingsduur zoals geformuleerd in de EU-richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EU). Structureel levert deze maatregel vanaf 2020 een besparing op van € 180 miljoen.

overheveling in verband met experimenten topreferente zorg

Als er besloten wordt tot het instellen van experimenten rond de bekostiging van topreferente zorg door algemene ziekenhuizen, zoals verwoord in de IBO-rapportage Universitair Medische Centra van maart 2012, dan zullen de middelen hiervoor aan de desbetreffende ziekenhuizen ter beschikking worden gesteld en niet ten koste gaan van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg en het kader medisch-specialistische zorg. Eventuele experimenten vinden plaats in inhoudelijke samenhang met de werkzaamheden van de UMC’s en/of NKI-AVL (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis). Hiervoor worden financiële middelen gereserveerd.

Technisch

overheveling FZO (Fonds Ziekenhuisopleidingen)

Een aantal zorgopleidingen worden met ingang van 2013 op basis van de Wmg gefinancierd via de beschikbaarheidbijdrage. Per 1 januari 2014 worden ook de tot het kalenderjaar 2014 via de subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen gefinancierde opleidingen via de beschikbaarheidbijdrage gefinancierd. Daartoe wordt het bijbehorende budget, met uitzondering van een bedrag van € 20 miljoen dat in 2014 voor de afrekeningen over 2013 nodig is, overgeheveld van het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ naar het premiegefinancierde deel.

overheveling opleidingen

Betreft een correctie op de overheveling van de middelen voor opleidingen.

inzet ten behoeve van harmoniseren opleiding medisch specialisten

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de kosten die gemaakt worden bij het aanpassen van de curricula van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De opleidingsduur wordt beperkt en de betrokken partijen worden zo in de gelegenheid gesteld zich hierop voor te bereiden.

Tabel 24 Ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.945,0

2.851,6

2.941,1

2.755,4

2.903,5

2.972,8

2.972,8

Mee- en tegenvallers

             

eigen risico

0,0

0,0

129,0

423,0

407,0

428,0

428,0

Intensiveringen

             

extrapolatie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119,7

eigen bijdrage ggz/ verpleegdag

0,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

– 145,0

Maatregelen

             

afschaffen inkomensondersteunende regelingen

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.945,0

2.706,6

3.125,1

3.233,4

3.365,3

3.455,8

3.575,5

Deze deelsector omvat onder andere het eigen risico en de eigen bijdragen binnen de Zvw.

Mee- en tegenvallers

eigen risico

Betreft een aanpassing van de opbrengst van het eigen risico als gevolg van de herijking van het model voor het eigen risico, de verwerking van de regeerakkoordmaatregelen van het kabinet-Rutte-Asscher en de alternatieve invulling van de lage ziektelastmaatregel.

Intensiveringen

extrapolatie

Dit betreft de geraamde groei van de ontvangsten Zvw tussen 2017 en 2018.

eigen bijdrage ggz/verpleegdag

De eigen bijdrage in de tweedelijns ggz komt per 2013 geheel te vervallen; daarnaast wordt de invoering van de eigen bijdrage van € 7,50 per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg teruggedraaid. Dit leidt in totaal tot een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 145 miljoen. Deze € 145 miljoen is het saldo van het vervallen van eigen bijdragen van € 200 miljoen en het vervallen van de beoogde compensatieregeling die € 55 miljoen zou kosten.

Maatregelen

afschaffen inkomensondersteunende regelingen

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is aangekondigd dat de Compensatie Eigen Risico (CER) wordt afgeschaft. Voor de CER geldt, net als voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), dat de regeling ongericht en ondoelmatig is. Van de besparing van € 200 miljoen wordt de helft aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het gerichter ondersteunen van chronisch zieken en gehandicapten die door meerkosten in de problemen komen.

6.1.2 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In deze bijlage wordt verder ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ in het afgelopen jaar. In tabel 1A wordt de totale mutatie tussen ontwerpbegroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 voor de AWBZ-uitgaven weergegeven. Tabel 1B gaat in op de AWBZ-ontvangsten. In tabel 2 wordt de opbouw van de AWBZ op deelsector niveau weergegeven. De sector nominaal en onverdeeld bevat de onverdeelde maatregelen en de nog niet uitgedeelde groeiruimte en loon- en prijsbijstellingen. In deze paragraaf wordt verder per deelsector ingegaan op alle mutaties tussen ontwerpbegroting 2013 en ontwerpbegroting 2014.

Tabel 1A Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven per sector vanaf de ontwerpbegroting 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

Uitgaven Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

27.472,4

27.295,6

28.743,2

29.828,4

31.392,5

33.058,4

33.058,4

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

420,1

119,6

– 287,2

– 3.198,4

– 4.122,6

– 5.456,6

– 5.462,3

Nieuwe mutaties

0,0

– 74,4

– 339,3

– 311,4

– 504,4

– 428,8

376,6

Stand ontwerpbegroting 2014

27.892,5

27.340,7

28.116,7

26.318,7

26.765,6

27.173,1

27.972,7

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De mutatie eerste suppletoire begroting 2013 bestaat uit de maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher en de actualisering van de zorguitgaven. In de eerste suppletoire begroting is gemeld dat de actualisering van de zorguitgaven leidt tot een stijging van de AWBZ-uitgaven van € 286 miljoen structureel. De verlaging van de AWBZ-uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door de maatregelen rond persoonlijke verzorging en begeleiding en de invoering van de kern-AWBZ. Daarnaast wordt de AWBZ verlaagd door de overhevelingen van de AWBZ-functie extramurale verpleging en de langdurige ggz die in het regeerakkoord Rutte-Asscher zijn afgesproken.

Omdat de wetsvoorstellen met betrekking tot de AWBZ en de Wmo nog niet zijn behandeld door het parlement is er in deze ontwerpbegroting voor gekozen de uitgaven van de langdurige zorg vanaf 2015 nog in één AWBZ-uitgaventabel te presenteren.

1B Ontvangsten AWBZ vanaf de ontwerpbegroting 2013 (bedragen x € 1 miljoen)

Ontvangsten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.656,4

1.819,4

1.847,1

1.898,4

1.923,1

1.950,0

1.950,0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

39,4

39,4

69,4

224,4

234,4

234,4

261,7

Nieuwe mutaties

0,0

0,0

27,0

17,0

7,0

7,0

7,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.695,8

1.858,8

1.943,5

2.139,8

2.164,5

2.191,4

2.218,7

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

De mutatie eerste suppletoire begroting 2013 bestaat uit de maatregelen uit het regeerakkoord Rutte-Asscher (onder andere afschaffen Wtcg-korting op de eigen bijdrage) en de actualisering van de eigen bijdrage AWBZ.

Tabel 2 Opbouw van de AWBZ-uitgaven per sector (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Volksgezondheid

             

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

103,3

137,6

137,9

137,9

137,9

137,9

137,9

Totaal begroting 2014

103,3

137,6

137,9

137,9

137,9

137,9

137,9

               

Zorg in natura

             

Intramurale ggz

1.587,0

1.550,2

1.568,6

1.617,4

1.643,6

1.671,5

1.671,2

Intramurale gehandicaptenzorg

5.283,1

5.200,7

5.275,6

5.437,9

5.584,8

5.685,9

5.686,8

Intramurale verpleging en verzorging

8.793,2

8.283,6

8.407,1

8.687,9

8.907,8

9.059,2

9.058,7

Extramurale zorg

4.150,1

4.132,7

4.131,7

4.131,7

4.122,7

4.122,7

4.122,7

Dagbesteding en vervoer

1.238,6

1.103,9

1.101,7

1.101,7

1.101,7

1.101,7

1.101,7

Kapitaallasten

2.453,3

2.210,7

1.949,7

1.464,5

976,7

624,2

470,9

Overige zorg in natura

1.117,4

1.267,5

1.270,6

1.270,6

1.270,6

1.270,6

1.270,6

Totaal begroting 2014

24.622,8

23.749,4

23.705,1

23.711,7

23.608,0

23.535,8

23.382,5

               

Persoonsgebonden budgetten

2.472,5

2.635,2

2.417,6

2.495,9

2.462,3

2.427,5

2.426,6

Totaal begroting 2014

2.472,5

2.635,2

2.417,6

2.495,9

2.462,3

2.427,5

2.426,6

               

Mee-instellingen

190,3

177,7

178,6

178,1

178,1

178,1

178,1

Totaal begroting 2014

190,3

177,7

178,6

178,1

178,1

178,1

178,1

               

Opleidingen

             

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ

0,0

26,4

26,4

26,4

27,4

28,4

28,4

Totaal begroting 2014

0,0

26,4

26,4

26,4

27,4

28,4

28,4

               

Overig

             

Bovenbudgettaire vergoedingen

177,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten / diversen AWBZ

211,1

224,9

231,4

193,2

192,2

192,2

192,2

Tandheelkundige zorg

22,5

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

Medisch-specialistische zorg

24,1

25,1

25,1

25,1

25,1

25,1

25,1

Totaal begroting 2014

435,3

268,9

275,5

237,3

236,2

236,2

236,2

               

Nominaal en onverdeeld

             

Nominaal en onverdeeld

68,2

345,6

1.375,8

– 468,6

115,7

629,2

1.583,0

Totaal begroting 2014

68,2

345,6

1.375,8

– 468,6

115,7

629,2

1.583,0

               

Totaal uitgaven begroting 2014

27.892,5

27.340,7

28.116,7

26.318,6

26.765,6

27.173,1

27.972,7

Bron: VWS, NZa productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens, CVZ (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Ontvangsten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eigen bijdrage AWBZ

1.695,8

1.858,8

1.943,5

2.139,8

2.164,5

2.191,4

2.218,7

Totaal ontvangsten begroting 2014

1.695,8

1.858,8

1.943,5

2.139,8

2.164,5

2.191,4

2.218,7

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Zorg in natura

In de AWBZ wordt bij zorg in natura gewerkt met een contracteerruimte als financieel kader voor de zorgkantoren. Naast de contracteerruimte is er een beperkt aantal geoormerkte middelen beschikbaar.

Jaarlijks worden in het voorjaar de mutaties van de contracteerruimte vermeld in een brief aan de NZa over de voorlopige contracteerruimte voor het komende jaar. Na Prinsjesdag wordt de definitieve aanwijzing contracteerruimte voor het komende jaar aan de NZa gestuurd, na voorhang bij het parlement. De NZa verdeelt de beschikbare middelen binnen de contracteerruimte over de regionale zorgkantoren. Bij de verdeling van de middelen door de zorgkantoren wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende deelsectoren binnen de zorg in natura. De verdeling van de middelen over de verschillende deelsectoren binnen de contracteerruimte vindt plaats op basis van het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Dit inkoopbeleid houdt nadrukkelijk rekening met de geïndiceerde zorg. De verdeling tussen de verschillende deelsectoren zoals aangegeven in de tabel 2 is dus gebaseerd op de historische gegevens over de uitgaven.

De gehanteerde werkwijze ten aanzien van de contracteerruimte betekent, dat op voorhand niet alle extra middelen aan deelsectoren kunnen worden toegewezen. Dit betreft met name de beschikbare groeiruimte die in het FBZ is opgenomen onder de post «onverdeeld». Deze post wordt alsnog aan de deelsectoren toegevoegd op basis van de realisatiegegevens.

In het Financieel Beeld Zorg zijn de middelen onderverdeeld naar deelsectoren ten einde meer informatie te verschaffen over de zorg die binnen de contracteerruimte geleverd wordt.

De intramurale zorg wordt onderverdeeld naar verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast worden de extramurale zorg, dagbesteding en vervoer en overige zorg in natura onderscheiden. Onder overig vallen onder meer de geoormerkte middelen (onder andere de regeling Meerzorg) en diverse andere posten. Ten slotte is er de onverdeelde ruimte. Hieronder vallen de gereserveerde onverdeelde groeiruimte voor de zorg in natura, onverdeelde intensiveringen en maatregelen.

Het persoonsgebonden budget valt niet onder de zorg in natura en niet onder de contracteerruimte. Dit betreft een subsidieregeling waarvan het subsidieplafond jaarlijks door VWS wordt vastgesteld. Het CVZ voert de subsidieregeling uit.

De kapitaallasten worden geleidelijk in de contracteerruimte opgenomen door de gefaseerde invoering van integrale tarieven. De deelsector voor de kapitaallasten wordt hierdoor geleidelijk verlaagd en de sectoren voor intramurale zorg worden geleidelijk verhoogd.

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van de deelsectoren zorg in natura over 2013 (en verder) geactualiseerd. De totale overschrijding bij de zorg in natura bedraagt € 286 miljoen 26. De achtergrond hiervan is een stijging van verleende zorg, toegenomen kapitaallasten vanwege eerder in gebruik genomen nieuwe capaciteit en versnelde afschrijving van immateriële vaste activa in verband met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent. Daarnaast is er sprake van een meevaller van ruim € 39 miljoen bij de AWBZ-ontvangsten.

Tabel 3 Intramurale ggz (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.513,1

1.467,9

1.490,6

1.535,6

1.576,9

1.605,3

1.605,3

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

22,7

22,1

22,5

8,4

9,1

9,7

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

39,6

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

35,1

Maatregelen

             

extramuraliseren

0,0

– 1,8

– 5,4

– 2,1

– 3,1

– 4,3

– 5,1

Technisch

             

overheveling AWBZ naar Zvw

– 1,8

– 10,7

– 10,7

– 10,7

– 10,7

– 10,7

– 10,7

overig

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.587,0

1.550,2

1.568,6

1.617,4

1.643,6

1.671,5

1.671,2

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de intramurale zorgzwaartepakketten in de langdurige geestelijke gezondheidszorg. De extramurale en intramurale geneeskundige geestelijke gezondheidszorg korter dan een jaar valt onder de Zorgverzekeringswet.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2012

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Maatregelen

extramuraliseren

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Daarnaast worden de extra uitgaven aan de huurtoeslag structureel gecompenseerd.

Technisch

overheveling AWBZ naar Zvw

In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz.

overig

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de beleidssectoren.

Tabel 4 Intramurale gehandicaptenzorg (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.125,9

4.980,0

5.059,4

5.216,9

5.361,6

5.460,8

5.460,8

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

76,8

74,9

76,3

79,2

81,9

83,7

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

37,8

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

118,9

118,9

118,9

118,9

118,9

118,9

118,9

Maatregelen

             

extramuraliseren

0,0

– 1,2

– 3,8

– 1,5

– 2,2

– 2,9

– 3,9

Technisch

             

overig

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Stand ontwerpbegroting 2014

5.283,1

5.200,7

5.275,6

5.437,9

5.584,8

5.685,9

5.686,8

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de zorgzwaartepakketten in de intramurale gehandicaptenzorg beschreven. Onder deze sector valt de zorg in instellingen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten en voor visueel en/of auditief gehandicapten.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2012

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Maatregelen

extramuraliseren

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Daarnaast worden de extra uitgaven aan de huurtoeslag structureel gecompenseerd.

Technisch

overig

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de beleidssectoren.

Tabel 5 Intramurale verpleging en verzorging (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

8.539,2

7.949,8

8.074,6

8.322,1

8.549,5

8.705,4

8.705,4

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

115,7

120,2

122,5

127,0

131,2

134,1

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

54,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

Maatregelen

             

extramuraliseren

0,0

– 16,0

– 59,7

– 27,7

– 39,7

– 48,4

– 51,8

Technisch

             

overheveling Zvw naar AWBZ

0,0

0,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

overig

1,4

1,4

1,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Stand ontwerpbegroting 2014

8.793,2

8.283,6

8.407,1

8.687,9

8.907,8

9.059,2

9.058,7

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de zorgzwaartepakketten in de verpleging en verzorging. Onder deze sector valt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2012

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Maatregelen

extramuraliseren

Gemeenten ontvangen (zoals aangekondigd in de decembercirculaire 2012 van het gemeentefonds) compensatie voor hogere kosten in de Wmo als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten. Daarnaast worden de extra uitgaven aan de huurtoeslag structureel gecompenseerd.

Technisch

overheveling Zvw naar AWBZ

Op basis van realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats.

overig

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de beleidssectoren.

Tabel 6 Extramurale zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

4.082,2

4.013,5

4.013,5

4.013,5

4.013,5

4.013,5

4.013,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

60,9

59,9

59,9

50,9

50,9

50,9

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

53,1

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

43,5

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

94,7

94,7

94,7

94,7

94,7

94,7

94,7

Technisch

             

ADL

– 76,9

– 76,9

– 76,9

– 76,9

– 76,9

– 76,9

– 76,9

overig

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

– 3,0

Stand ontwerpbegroting 2014

4.150,1

4.132,7

4.131,7

4.131,7

4.122,7

4.122,7

4.122,7

Op deze deelsector staat de uitgavenontwikkeling van de extramurale zorg. Onder deze zorg valt persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling die in de eigen woonomgeving wordt gegeven.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2012

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Technisch

ADL

Betreft de overheveling van ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) van extramurale zorg naar overig zorg in natura.

overig

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de beleidssectoren.

Tabel 7 Dagbesteding en vervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.208,0

1.058,0

1.058,0

1.058,0

1.058,0

1.058,0

1.058,0

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

18,0

15,8

15,8

15,8

15,8

15,8

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 1,4

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

– 4,1

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

Technisch

             

overig

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.238,6

1.103,9

1.101,7

1.101,7

1.101,7

1.101,7

1.101,7

Op deze deelsector worden de uitgaven verantwoord voor cliënten die thuis wonen en één of meer dagdelen per week voor dagbesteding naar een instelling gaan. Vanwege de geringe mobiliteit van deze cliënten is vervoer veelal noodzakelijk. Het betreft ook intramurale cliënten die dagbesteding genieten op een andere locatie.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2012

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Technisch

overig

Dit betreft het overhevelen van middelen van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de beleidssectoren.

Tabel 8 Kapitaallasten (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.400,3

2.140,2

1.899,0

1.418,2

939,3

595,6

595,6

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

44,2

39,4

34,9

26,1

17,3

11,0

Mee- en tegenvallers

             

nhc's

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 94,0

IVA

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

0,0

Technisch

             

overheveling AWBZ naar Zvw

0,0

0,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

overheveling V&J

0,0

– 26,7

– 26,7

– 26,7

– 26,7

– 26,7

– 26,7

Stand ontwerpbegroting 2014

2.453,3

2.210,7

1.949,7

1.464,5

976,7

624,2

470,9

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Deze deelsector betreft de na te calculeren kapitaallasten van de gebouwen waarin AWBZ-zorg met verblijf wordt geleverd.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

nhc’s

Dit betreft de extrapolatie 2018 van de effecten van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc).

IVA

De compensatieregeling immateriële vaste activa (IVA) leidt tot een tegenvaller van circa € 53 miljoen in de jaren 2012 tot en met 2017. De regeling is bedoeld voor het versneld afschrijven op resterende boekwaarde van vaste activa in het kader van de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc).

Technisch

overheveling AWBZ naar Zvw

In de begroting 2013 is € 15 miljoen incidenteel overgeheveld tussen AWBZ en Zvw als gevolg van de gewijzigde systematiek van de berekening van de toe te rekenen kapitaallasten door de NZa. Op basis van de huidige cijfers, is de schuif vanaf 2014 structureel € 15 miljoen.

overheveling Veiligheid & Justitie

Met ingang van 2007 zijn de exploitatiemiddelen voor de strafrechtelijke forensische zorg overgeheveld van de AWBZ naar de begroting van Veiligheid en Justitie. De bijbehorende kapitaallasten zijn destijds nog niet overgeheveld in afwachting van de ontwikkeling van de normatieve huisvestingscomponent (nhc). De middelen worden nu overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie.

Tabel 9 Overige Zorg in Natura (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

979,0

1.108,1

1.108,1

1.108,1

1.108,1

1.108,1

1.108,1

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

17,2

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

35,4

35,4

35,4

35,4

35,4

35,4

35,4

Intensiveringen

             

groeiruimte tranche 2012

26,1

29,9

33,7

35,8

35,8

35,8

35,8

Technisch

             

ADL

76,9

76,9

76,9

76,9

76,9

76,9

76,9

ijklijnmutatie

0,0

0,0

0,0

– 2,1

– 2,1

– 2,1

– 2,1

Stand ontwerpbegroting 2014

1.117,4

1.267,5

1.270,6

1.270,6

1.270,6

1.270,6

1.270,6

Op deze deelsector worden alle uitgaven verantwoord die niet – direct – toe te rekenen zijn aan één van de andere deelsectoren in de AWBZ of waarvoor specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld. Het gaat bijvoorbeeld om geoormerkte middelen in de aanwijzing Contracteerruimte AWBZ (onder andere de regeling Meerzorg, kleinschalige experimenten, ketenzorg dementie), toeslagen, de kosten van kind- en jeugdpsychiatrie en de uitgaven voor het Volledig Pakket Thuis (VPT).

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. Deze mutatie betreft het aandeel van deze deelsector in de totale (structurele) overschrijding bij de zorg in natura van € 286 miljoen.

Intensiveringen

groeiruimte tranche 2013

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Technisch

ADL

Betreft de overheveling van ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) van extramurale zorg naar overig zorg in natura.

ijklijnmutatie

Overboeking naar de begrotingsgefinancierde uitgaven op artikel 7 ten behoeve van de extra kosten van Joodse en Indische instellingen.

Tabel 10 Nominaal en onverdeeld AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

353,1

1.422,5

3.285,3

4.308,8

5.967,1

7.727,4

7.727,4

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

– 63,3

– 578,6

– 556,4

– 552,0

– 1.420,2

– 2.074,2

– 1.743,9

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

61,4

Intensiveringen

             

hepatitis B

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

hpv-vaccinatie

– 6,0

– 6,0

– 6,0

– 6,0

– 6,0

– 6,0

– 6,0

extrapolatie groei AWBZ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

683,5

uitdeling groei tranche 2012

– 503,3

– 509,8

– 513,6

– 515,7

– 515,7

– 515,7

– 515,7

Maatregelen

             

functies dagbesteding en begeleiding

0,0

0,0

0,0

– 1.565,0

– 1.565,0

– 1.580,0

– 1.590,0

extrapolatie extramuraliseren

           

– 100,0

verzachten maatregel extramuraliseren

0,0

0,0

0,0

30,0

130,0

280,0

300,0

korting contracteerruimte

0,0

0,0

– 330,0

0,0

0,0

0,0

0,0

besparing herziening AWBZ

0,0

0,0

0,0

0,0

– 45,0

– 500,0

– 500,0

tariefsaanpassing

0,0

0,0

– 160,0

– 200,0

– 200,0

– 250,0

– 250,0

extramuraliseren

0,0

0,0

0,0

0,0

– 35,0

– 70,0

– 75,0

beperken groeiruimte CR

0,0

0,0

– 21,0

– 21,0

– 169,0

– 260,0

– 274,0

loon- en prijsbijstelling

0,0

0,0

– 60,0

– 215,0

– 314,0

– 425,0

– 429,0

Technisch

             

financieringsmutatie

68,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ramingsbijstelling groei zin

0,0

– 60,0

– 185,0

– 185,0

– 185,0

– 185,0

– 185,0

overige mutaties

168,1

26,1

61,1

– 1.409,1

– 1.387,9

– 1.373,7

– 1.320,7

groei pgb

0,0

0,0

– 190,0

– 190,0

– 190,0

– 190,0

– 190,0

Stand ontwerpbegroting 2014

68,2

345,6

1.375,8

– 468,6

115,7

629,2

1.583,0

Deze niet-beleidsmatige deelsector heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit deze deelsector vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige deelsectoren binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op deze deelsector geplaatst die nog niet aan de deelsectoren zijn toegedeeld.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

De tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsbijstelling is uitgedeeld aan de diverse deelsectoren.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven geactualiseerd. Deze mutatie is een onderdeel van de totale (structurele) overschrijding van € 286 miljoen.

Intensiveringen

hepatitis B

Met ingang van 2012 is voor alle kinderen de vaccinatie hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Deze middelen zijn overgeheveld van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de deelsector voor het rijksvaccinatieprogramma.

hpv-vaccinatie

Vanaf 2013 worden er weer HPV-vaccins aangeschaft. Tot en met 2012 heeft het RIVM kunnen volstaan met de voorraad HPV-vaccins die in 2009 zijn aangeschaft voor de invoering en de inhaalcampagne HPV. Deze voorraad is ontstaan doordat de opkomst lager was dan verwacht. De middelen hiervoor zijn overgeheveld van nominaal en onverdeeld AWBZ naar de deelsector voor het rijksvaccinatieprogramma.

extrapolatie groei AWBZ

De raming van de groei van de zorguitgaven voor 2018 is toegevoegd.

uitdeling groei tranche 2012

Dit betreft het uitdelen van de groeiruimte 2012 aan de verschillende deelsectoren.

Maatregelen

functies dagbesteding en begeleiding

Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Deze mutatie betreft de besparing die hiervoor in het regeerakkoord Rutte-Asscher is ingeboekt.

extrapolatie extramuraliseren

Dit betreft het effect voor 2018 van de maatregel extramuraliseren uit het Begrotingsakkoord 2013. In de Zorgafspraken is deze maatregel gedeeltelijk verzacht.

verzachten maatregel extramuraliseren

De maatregel extramuraliseren lage ZZP’s wordt verzacht naar aanleiding van afspraken in de Zorgafspraken die gesloten zijn met werkgevers en werknemers. Doordat meer cliënten toegang houden tot instellingszorg ontstaat een besparingsverlies dat oploopt tot € 300 miljoen in 2018.

korting contracteerruimte/tarieven

Er wordt gekort op de zorg in natura en de pgb-tarieven, ter dekking van het besparingsverlies voor het beschikbaar houden van dagbesteding en persoonlijke verzorging in 2014. Hiermee is een bedrag van € 330 miljoen gemoeid.

besparing herziening AWBZ

De AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe verzekering waarin alleen de zware intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt opgenomen. De wet krijgt daarbij een centraal beleidskader voor zowel zorg in natura als pgb’s. Deze mutatie betreft de besparing die aan deze herziening is verbonden.

tariefsaanpassing

Ter dekking van de afspraken in de Zorgafspraken die het kabinet heeft gesloten met werkgevers en werknemers wordt een tariefmaatregel getroffen bij de extramurale verpleging en intramurale zorg die oploopt tot € 250 miljoen structureel.

extramuraliseren

Deze mutatie betreft de maatregel uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher voor het extramuraliseren van ZZP 4 in de ouderen- en gehandicaptenzorg. In de Zorgafspraken van dit voorjaar is deze maatregel gedeeltelijk verzacht.

beperken groei contracteerruimte

De beschikbare ruimte (contracteerruimte) voor de kern-AWBZ wordt gekort. Om de budgettaire beheersbaarheid te behouden wordt het regime van de contracteerruimte aangescherpt.

loon- en prijsbijstelling

In het regeerakkoord Rutte-Asscher is de afspraak gemaakt om de incidentele looncomponent (ILO) op nul te stellen in 2016 en 2017. In de Zorgafspraken van dit voorjaar is afgesproken dit al te starten in 2014 en door te laten lopen tot en met 2017. Dit levert voor de care een bedrag van € 429 miljoen structureel op.

Technisch

financieringsmutatie

Er is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

ramingsbijstelling groei zin

Deze mutatie betreft een ramingsbijstelling van de groei van zorg in natura.

overige mutaties

Deze post is het saldo van verschillende mutaties waaronder de overhevelingen van de AWBZ-functie extramurale verpleging en de langdurige ggz die in het regeerakkoord Rutte-Asscher zijn afgesproken. Activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging gaan – net als begeleiding – vallen onder de Wmo. Over de precieze verdeling van deze functies over Zvw en Wmo moet nog een besluit worden genomen waardoor de bedragen nog niet op de betreffende deelsectoren zijn afgeboekt.

groei pgb

Deze mutatie betreft een overboeking van gereserveerde groei voor het pgb van nominaal en onverdeeld naar het pgb.

Tabel 11 Pgb (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.526,8

2.567,9

2.159,2

2.248,4

2.219,6

2.185,6

2.185,6

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

67,3

68,4

57,5

52,7

51,9

51,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

besparingsverlies 10-uurscriterium

0,0

0,0

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

lager tarief niet-professionele zorg

0,0

0,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

– 25,0

aanpak pgb-fraude

0,0

0,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

– 40,0

pgb-tarieven

0,0

0,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

– 60,0

Technisch

             

groei pgb

0,0

0,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

overige mutaties

– 44,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

2.472,5

2.635,2

2.417,6

2.495,9

2.462,3

2.427,5

2.426,6

Deze deelsector betreft de kosten van de subsidieregeling pgb.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven van deze deelsector geactualiseerd. In 2012 is sprake van een beperkte en incidentele meevaller.

besparingsverlies 10-uurscriterium

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken om een gewijzigd 10-uurscriterium (alleen op basis van de functie Begeleiding) te hanteren om de pgb-uitgaven in lijn te brengen met de beschikbare pgb-middelen. Vanaf 2014 zou dit criterium ook gelden voor bestaande budgethouders met alleen begeleiding. Deze budgethouders houden echter ook in 2014 hun bestaande rechten wat leidt tot een besparingsverlies van € 125 miljoen.

lager tarief niet-professionele zorg

Als dekking voor het besparingsverlies van het 10-uurscriterium worden voor nieuwe budgethouders de tarieven voor niet-professionele zorg verlaagd. Dit levert € 25 miljoen op.

aanpak pgb-fraude

Het ingezette beleid om het pgb fraudebestendig te maken, levert een verwachte besparing op van € 40 miljoen.

pgb-tarieven

De pgb-tarieven worden niet geïndexeerd, wat € 60 miljoen opbrengt.

Technisch

groei pgb

Deze mutatie betreft een overboeking van gereserveerde groei voor het pgb van nominaal en onverdeeld naar het pgb.

overige mutaties

Deze mutatie betreft de doorwerking 2012 van de maatregel begeleiding uit 2008.

Tabel 12 Subsidies MEE (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

193,0

172,6

174,0

173,5

173,4

173,4

173,4

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

5,1

4,6

4,6

4,7

4,7

4,7

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

190,3

177,7

178,6

178,1

178,1

178,1

178,1

Op deze deelsector wordt de subsidie aan MEE-organisaties verantwoord. MEE-organisaties ontvangen een subsidie van het CVZ op grond van de AWBZ.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van de gegevens van het CVZ zijn de zorguitgaven 2012 geactualiseerd. Dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgen lagere uitgaven van € 2,7 miljoen.

Tabel 13 Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0,0

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

Intensiveringen

             

groeiruimte opleidingsfonds AWBZ

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Stand ontwerpbegroting 2014

0,0

26,4

26,4

26,4

27,4

28,4

28,4

Met ingang van 2013 wordt een aantal ggz-opleidingen, de opleiding arts verstandelijk gehandicapten en de opleiding specialist ouderengeneeskunde via een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) gefinancierd. De uitvoering geschiedt door de NZa. De betalingen lopen via het CVZ.

Intensiveringen

groeiruimte opleidingsfonds AWBZ

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2016 en 2017.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Tabel 14 Beheerskosten/ diversen AWBZ (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

213,9

219,1

225,5

229,1

229,5

229,5

229,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

5,8

5,9

6,1

4,9

4,9

4,9

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

overige mutaties

0,0

0,0

0,0

0,0

– 0,1

– 0,1

– 0,1

Maatregelen

             

beheerskosten

0,0

0,0

0,0

– 42,0

– 42,0

– 42,0

– 42,0

Stand ontwerpbegroting 2014

211,1

224,9

231,4

193,2

192,2

192,2

192,2

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Op deze deelsector worden enkele sector overstijgende uitgaven verantwoord. Het betreft met name de uitvoeringskosten ten laste van de AWBZ van zorgkantoren en Sociale Verzekeringsbank (SVb). Ook de kosten van het College Sanering Zorginstellingen vallen onder deze deelsector.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven bijgesteld.

overige mutaties

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Maatregelen

beheerskosten

De AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe verzekering waarin alleen de zware intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt opgenomen. Dit levert een besparing op in de uitvoeringskosten vanaf 2015 van € 42 miljoen.

Tabel 15 Overige AWBZ-zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

56,2

56,8

56,8

56,8

56,8

56,8

56,8

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intensiveringen

             

groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Technisch

             

overig

– 13,7

– 14,3

– 14,3

– 14,3

– 14,3

– 14,3

– 14,3

Stand ontwerpbegroting 2014

46,6

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

44,0

Op deze deelsector worden de kosten verantwoord van medisch-specialistische instellingen voor de zogenaamde «verkeerde bed» problematiek en de kosten van AWBZ-instellingen voor tandheelkundige zorg.

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven bijgesteld. De mutatie betreft tandheelkundige zorg in AWBZ-instellingen.

Intensiveringen

groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ)

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012.

Technisch

overig

Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

Tabel 16 Rijksvaccinatieprogramma (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

105,5

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

Nominaal

             

loon- en prijsbijstelling

0,0

3,0

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

– 25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Intensiveringen

             

groeiruimte rijksvaccinatieprogramma

2,4

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

hepatitis B

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

hpv-vaccinatie

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Technisch

             

financieringsmutatie

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand ontwerpbegroting 2014

103,3

137,6

137,9

137,9

137,9

137,9

137,9

Deze sector omvat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Nominaal

loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Van het CVZ/CAK is inmiddels de realisatie van de bevoorschotting 2012 ontvangen. Dit resulteert in een onderschrijding van € 25,6 miljoen bij het Rijksvaccinatieprogramma.

Intensiveringen

groeiruimte rijksvaccinatieprogramma

Dit betreft de uitdeling van de groeiruimte tranche 2012 en 2013.

hepatitis B

Met ingang van 2012 is voor alle kinderen de vaccinatie hepatitis B toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

hpv-vaccinatie

Vanaf 2013 worden er weer HPV-vaccins aangeschaft. Tot en met 2012 heeft het RIVM kunnen volstaan met de voorraad HPV-vaccins die in 2009 zijn aangeschaft voor de invoering en de inhaalcampagne HPV. Deze voorraad is ontstaan doordat de opkomst lager was dan verwacht.

Technisch

financieringsmutatie

Er is een zekere tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.

Tabel 17 Ontvangsten AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.656,4

1.819,4

1.847,1

1.898,4

1.923,1

1.950,0

1.950,0

Mee- en tegenvallers

             

actualisering

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

39,4

ramingsbijstelling vermogensinkomensbijtelling

0,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

ramingsbijstelling intramurale eigen bijdrage

0,0

0,0

255,0

255,0

255,0

255,0

255,0

Intensiveringen

             

groeiruimte

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,3

eigen bijdrage jeugdzorg

0,0

0,0

0,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

– 35,0

verzachten regeerakkoordmaatregel

0,0

0,0

– 248,0

– 248,0

– 248,0

– 248,0

– 248,0

vermogensinkomensbijtelling

0,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

– 17,0

Maatregelen

             

afschaffen Wtcg

0,0

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

180,0

verhogen intramurale eigen bijdrage

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.695,8

1.858,8

1.943,5

2.139,8

2.164,5

2.191,4

2.218,7

Betreft de eigen bijdragen die binnen de AWBZ verplicht zijn.

Mee- en tegenvallers

actualisering

Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2012 een ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ. Deze meevaller wordt structureel verondersteld.

ramingsbijstelling vermogensinkomensbijtelling

De opbrengst van het verhogen van de vermogensinkomensbijtelling in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is hoger dan geraamd. Deze meeropbrengst wordt ingezet voor de verzachting van deze maatregel.

ramingsbijstelling intramurale eigen bijdrage

De maatregel «verhogen intramurale eigen bijdrage» uit het regeerakkoord Rutte-Asscher levert meer op dan destijds werd aangenomen. Deze meeropbrengst wordt gebruikt om de maatregel gericht te verzachten.

Intensiveringen

groeiruimte

De raming van de groei van de ontvangsten eigen bijdragen 2018 is toegevoegd.

eigen bijdrage jeugdzorg

De introductie van een eigen bijdrage in de jeugdzorg, die per 2015 was voorzien en door gemeenten zou worden uitgevoerd, wordt ongedaan gemaakt.

verzachten regeerakkoordmaatregel

De verhoging van de intramurale eigen bijdrage uit het regeerakkoord Rutte-Asscher wordt verzacht en de systematiek vereenvoudigd.

vermogensinkomensbijtelling

De vermogensinkomensbijtelling uit het regeerakkoord Rutte-Asscher wordt gericht verzacht.

Maatregelen

afschaffen Wtcg

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is afgesproken dat de bestaande regelingen voor financiële compensatie (Wtcg, CER en de regeling specifieke zorgkosten) worden afgeschaft. Ook de Wtcg-korting op de eigen bijdrage AWBZ/Wmo voor extramurale gevallen vervalt, dit leidt tot een extra opbrengst van € 180 miljoen aan eigen bijdragen.

verhogen intramurale eigen bijdrage

Deze mutatie betreft de maatregel uit het regeerakkoord om de intramurale eigen bijdrage te verhogen tot de zak- en kleedgeldnorm.

26

De overschrijding is een optelsom van de actualiseringsmutaties op de zorg in natura sectoren.

Licence