Base description which applies to whole site

2. VERDIEPINGSHOOFDSTUK BEGROTING

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per begrotingsartikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2013 tot aan de stand ontwerpbegroting 2014 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2014 beleidsmatig relevant zijn.

Artikel 1 Volksgezondheid
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

515.780

508.538

498.781

502.400

507.744

507.744

Mutaties Nota van wijziging 2013

– 1.448

– 1.502

– 1.502

– 1.502

– 1.502

0

Mutaties amendementen 2013

4.200

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 25.499

– 13.903

– 5.127

– 5.521

– 6.977

– 9.738

Nieuwe mutaties

690

4.819

5.683

5.897

8.211

10.542

Stand ontwerpbegroting 2014

493.723

497.952

497.835

501.274

507.476

508.548

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

10.903

11.003

11.003

10.903

10.903

10.903

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

10.903

11.003

11.003

10.903

10.903

10.903

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

2.735

2.696

2.679

2.698

2.805

2.804

           

Bijdrage aan agentschap NVWA. Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement TK 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de NVWA niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) structureel verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

0

4.200

4.200

4.200

4.200

4.200

Artikel 2 Curatieve zorg
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

2.796.291

2.828.787

2.944.176

3.135.010

3.367.757

3.367.757

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

115

36.415

81.810

23.893

– 84.785

17.015

Nieuwe mutaties

764

– 131.244

– 85.730

– 105.712

– 161.929

– 110.759

Stand ontwerpbegroting 2014

2.797.170

2.733.958

2.940.256

3.053.191

3.121.043

3.274.013

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

22.128

14.953

14.953

14.953

14.953

14.953

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

39.700

20.900

20.900

21.000

21.000

21.000

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

61.828

35.853

35.853

35.953

35.953

35.953

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

1.001

949

945

959

949

941

             

Dit betreft de toevoeging van de middelen voor de uitvoeringskosten van het CVZ in het kader van stringent pakketbeheer.

0

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

             

Bijstelling van de uitgavenraming van de Rijksbijdragen Zvw (kinderen tot 18 jaar) naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

– 143.900

– 101.400

– 121.400

– 177.600

– 126.700

Artikel 3 Langdurige ondersteuning en zorg
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

4.142.604

4.400.655

4.637.188

4.745.297

4.862.997

4.862.997

Mutaties Nota van wijziging 2013

– 9.000

147.500

246.800

407.800

549.800

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1esuppletoire begroting 2013

12.183

– 95.274

– 123.400

– 136.200

– 143.400

993.000

Nieuwe mutaties

– 28.033

– 259.590

– 284.311

– 302.719

– 320.062

– 645.545

Stand ontwerpbegroting 2014

4.117.754

4.193.291

4.476.277

4.714.178

4.949.335

5.210.452

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

2.383

2.311

2.190

2.182

2.168

1.985

             

Dit betreft toevoeging van middelen aan artikel 3 (Langdurige zorg en ondersteuning) ter dekking van een voorzien structureel tekort voor de uitvoering van de regeling mantelzorgcompliment voor de jaren 2014 en verder. De begrote bedragen zijn gebaseerd op een raming van de Sociale Verzekeringsbank bij een mantelzorgcompliment van € 200.

0

20.970

20.970

20.970

20.970

20.970

             

Bijstelling van de uitgavenraming BIKK naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

– 28.400

– 282.400

– 307.000

– 325.400

– 343.200

– 645.500

Artikel 4 Zorgbreed beleid
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

757.374

742.613

745.280

753.351

762.661

762.661

Mutaties Nota van wijziging 2013

– 1.850

– 300

– 1.880

– 1.880

– 1.880

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

60.092

22.842

2.891

– 18.413

– 22.067

3.385

Nieuwe mutaties

136.747

– 67.438

– 6.695

– 1.872

1.053

– 17.529

Stand ontwerpbegroting 2014

952.363

697.717

739.596

731.186

739.767

748.517

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

152.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

156.858

4.858

4.858

4.858

4.858

4.858

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

2.957

2.767

2.746

2.731

2.712

2.584

             

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds.

1.055

1.119

1.187

1.199

1.209

1.225

             

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader BKZ, voor Caribisch Nederland.

435

480

510

557

595

604

             

Dit betreft een overboeking van de premie naar de begroting voor de kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen. In het zorgakkoord zijn middelen gereserveerd voor een «kwaliteitsimpuls algemene en categorale ziekenhuizen». Met het oog op het hiervoor, nog nader te ontwikkelen, instrumentarium worden deze middelen naar het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ overgeheveld.

0

48.000

134.000

140.000

145.000

151.000

             

Er worden middelen gereserveerd om de vaststelling van de uit het Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) gefinancierde opleidingen te faciliteren. In verband met de overgang van het FZO van de VWS begroting naar de beschikbaarheidbijdrage binnen het BKZ en de daarmee samenhangende verandering in de systematiek (bekostiging per kalenderjaar in plaats van studiejaar) is geraamd dat er in 2014 € 20,0 miljoen aan nabetalingen zullen moeten worden verricht voor de in het najaar 2013 verleende subsidies binnen het begrotingskader. De financiering via de beschikbaarheidbijdrage start per 1 januari 2014.

– 20.000

20.000

0

0

0

0

             

Een aantal zorgopleidingen worden met ingang van 2013 op basis van de Wmg gefinancierd via de beschikbaarheidbijdrage. Per 1 januari 2014 worden ook de tot het kalenderjaar 2014 via de subsidieregeling Ziekenhuisopleidingen gefinancierde opleidingen via de beschikbaarheidbijdrage gefinancierd. Daartoe wordt de bijbehorende budgetreeks, met uitzondering van een bedrag van € 20,0 miljoen dat in 2014 voor de afrekeningen over 2013 nodig is, overgeheveld van het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ naar het premiegefinancierde deel.

0

– 146.954

– 150.288

– 150.509

– 150.613

– 154.762

             

Dit betreft een overboeking van de premie naar de begroting. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de kosten die gemaakt worden bij het aanpassen van de curricula van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De opleidingsduur wordt beperkt en de betrokken partijen worden zo in de gelegenheid gesteld zich hierop voor te bereiden.

0

5.000

3.000

2.000

0

0

Artikel 5 Jeugd
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

             

Stand ontwerpbegroting 2013

1.533.547

1.530.986

1.485.350

1.417.696

1.404.279

1.404.279

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 12.602

2.460

– 22.990

– 54.220

– 75.220

1.780

Nieuwe mutaties

– 20.500

17.680

29.133

32.438

32.875

– 44.743

Stand ontwerpbegroting 2014

1.500.445

1.551.126

1.491.493

1.395.914

1.361.934

1.361.316

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

9.215

4.715

67.715

67.715

67.715

67.715

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

213

– 207

– 63.207

– 63.207

– 63.207

– 207

Nieuwe mutaties

11.200

0

0

0

0

– 63.000

Stand ontwerpbegroting 2014

20.628

4.508

4.508

4.508

4.508

4.508

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

10.714

10.680

10.508

10.013

9.850

9.232

             

Overboeking naar het gemeentefonds. Het betreft middelen voor de invoering van het nieuwe stelsel voor Jeugdzorg.

0

– 7.775

0

0

0

0

             

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is de motie Ypma (TK 33 400-XVI, nr. 31) aangenomen. Deze motie roept de regering op om de loonbijstelling voor de jeugdzorg gelijk te trekken met de premiegefinancierde sectoren onder het ova-convenant. Dit betekent dat de begrotingsgefinancierde zorg voor wat betreft de jeugdzorgsector op een gelijke wijze wordt behandeld bij de vergoeding van de arbeidskostenmutatie als de premiegefinancierde zorg.

0

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Artikel 6 Sport en bewegen
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

135.000

133.428

124.713

124.783

124.783

124.783

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 61.069

– 5.193

– 778

2.667

3.652

1.500

Nieuwe mutaties

1.060

4.186

4.177

4.426

3.952

3.694

Stand ontwerpbegroting 2014

74.991

132.421

128.112

131.876

132.387

129.977

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

592

585

556

555

552

544

             

De uitwerking van de beleidsbrief Sport (TK 30 234, nr. 37) is in 2012 op verschillende terreinen ter hand genomen en zal in 2014 worden voortgezet, met in acht neming van de passage in het regeerakkoord Rutte-Asscher over de Olympische ambitie. In 2014 wordt op enkele dossiers een belangrijke stap gezet. Vanuit het regeerakkoord is € 5,0 miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor de Sportimpuls, die in 2012 via ZonMw van start is gegaan.

0

5.000

5.000

5.250

5.250

5.000

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

331.574

313.851

297.370

281.896

266.217

266.217

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

11.682

13.672

11.255

7.819

5.805

– 9.728

Nieuwe mutaties

293

279

2.867

2.853

2.837

2.836

Stand ontwerpbegroting 2014

343.549

327.802

311.492

292.568

274.859

259.325

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

901

901

901

901

901

901

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

901

901

901

901

901

901

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

293

279

267

253

237

236

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.272.231

5.134.553

5.148.457

5.747.979

6.392.783

6.392.783

Mutaties Nota van wijziging 2013

– 51.674

– 197.645

– 77.083

– 250.518

– 553.963

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

26.483

55.915

– 382.242

– 462.309

– 532.926

35.258

Nieuwe mutaties

– 11.575

– 526.652

– 192.320

– 721.506

– 692.163

– 1.056.000

Stand ontwerpbegroting 2014

5.235.465

4.466.171

4.496.812

4.313.646

4.613.731

5.372.041

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bijstelling van de uitgavenraming Zorgtoeslag naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

– 11.575

– 206.652

– 122.320

– 151.506

– 122.163

0

             

De zorgtoeslag wordt als gevolg van de afspraken uit het aanvullend pakket neerwaarts bijgesteld met € 320,0 miljoen door de standaardpremie vanaf 2014 te baseren op gemiddelde nominale premie inclusief collectieve contracten.

0

– 320.000

– 320.000

– 320.000

– 320.000

– 320.000

             

Als gevolg van de gefaseerde invoering van de huishoudentoeslag vanaf 2015 wordt de bijdrage aan de zorgtoeslag in samenhang met andere maatregelen bijgesteld. In 2015 wordt de maximale zorgtoeslag verhoogd ter compensatie van het niet doorgaan van het inkomensafhankelijke eigen risico.

0

0

250.000

– 250.000

– 250.000

– 250.000

Artikel 9 Algemeen
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

27.936

30.741

29.789

29.618

29.618

29.618

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 7.175

– 20

– 122

– 151

– 1.331

– 1.331

Nieuwe mutaties

24

27

27

27

27

26

Stand ontwerpbegroting 2014

20.785

30.748

29.694

29.494

28.314

28.313

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

24

27

27

27

27

26

Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

225.639

208.179

204.186

200.921

200.984

200.984

Mutaties Nota van wijziging 2013

– 171

– 171

– 143

– 143

– 143

0

Mutaties amendementen 2013

5.500

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

52.687

738

767

842

– 170

– 91

Nieuwe mutaties

2.338

14.029

8.494

5.285

7.984

7.841

Stand ontwerpbegroting 2014

285.993

222.775

213.304

206.905

208.655

208.734

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.353

5.365

5.374

5.377

5.377

5.377

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

32.570

– 20

– 20

– 20

– 20

– 20

Nieuwe mutaties

980

13

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

38.903

5.358

5.354

5.357

5.357

5.357

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

231

226

224

215

214

214

             

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement TK 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de IGZ toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) structureel ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties).

0

10.800

8.300

8.100

7.800

7.800

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

– 26.659

– 26.127

– 7.333

– 13.178

– 1.924

– 1.924

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

– 9.700

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

32.279

9.459

16.549

6.778

– 5.478

17.599

Nieuwe mutaties

– 29.162

– 20.146

– 21.403

– 12.575

– 25.348

– 55.161

Stand ontwerpbegroting 2014

– 33.242

– 36.814

– 12.187

– 18.975

– 32.750

– 39.486

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Mutaties Nota van wijziging 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties amendementen 2013

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toedeling loonbijstelling tranche 2013, kader Rijksbegroting in enge zin.

– 21.915

– 21.570

– 21.265

– 20.765

– 20.653

– 19.714

             

Toedeling loonbijstelling tranche 2013 aan de uitgavenartikelen, kader BKZ, voor het Opleidingsfonds en Caribisch Nederland.

– 505

– 549

– 574

– 624

– 665

– 681

             

Bijdrage aan agentschap NVWA. Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement TK 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de NVWA niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) structureel verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).

0

– 4.200

– 4.200

– 4.200

– 4.200

– 4.200

             

Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement TK 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de IGZ toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) structureel ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties).

0

– 10.800

– 8.300

– 8.100

– 7.800

– 7.800

             

Dit betreft een overboeking van het Ministerie van OCW naar aanleiding van het terugdraaien van een maatregel met betrekking tot mbo-studenten ouder dan 30 jaar uit het regeerakkoord Rutte-Verhagen.

0

2.941

10.000

10.000

10.000

10.000

             

Inzet van de ruimte als gevolg van het terugdraaien van de maatregel met betrekking tot mbo-studenten ouder dan 30 jaar uit het regeerakkoord Rutte-Verhagen.

0

– 2.941

– 10.000

– 10.000

– 10.000

– 10.000

             

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het Ministerie van OCW compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranches 2012 en 2013.

0

12.947

12.963

13.000

13.016

13.000

             

Overboeking naar het Ministerie van OCW voor de uitgaven ter financiering van de loonkostenindexering op grond van de ova. Het gaat hier om de tranche 2013. De overboeking van de compensatie voor de tranche 2012 was al in de ontwerpbegroting 2013 verwerkt.

– 6.558

– 6.634

– 6.645

– 6.666

– 6.691

– 6.691

             

In het regeerakkoord Rutte-Asscher is een taakstelling van € 3,0 miljoen opgenomen in het kader van het topsectorenbeleid. Deze taakstelling wordt ten laste gebracht van de academische component.

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

             

In het onderhandelingsakkoord medisch specialistische zorg van 16 juli 2013 is overeen gekomen dat er gedurende de looptijd van het convenant jaarlijks € 3,0 miljoen beschikbaar komt ten behoeve van patiëntenparticipatie.

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

             

Uitvoeringskosten fraudebestrijding. Voor de uitvoering van de bestrijding van fraude in de zorg is € 5,0 miljoen gereserveerd in 2014 en structureel € 10,0 miljoen vanaf 2015.

0

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Licence