Base description which applies to whole site

3. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties: moties afgedaan sinds de behandeling van de begroting VWS 2013

Motie ID

Kamerstuk

Datum

Indieners

Omschrijving

Stand van Zaken

2085

TK 33 400 XVI, nr. 76

6-12-2012

Dik-Faber, R.K. (CU)

De motie Dik-Faber over de kosten van Mentorschap Netwerk Nederland.

Zie brief over mentorschap van 28 januari 2013 (TK 29 538, nr. 141).

2072

TK 33 400 XVI, nr. 71

6-12-2013

Bergkamp, V.A. (D66) Krol, H.C.M. (50PLUS) Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

De gewijzigde motie Bergkamp c.s. over de informele zorg en mantelzorgers.

Zie brief van 20 juli 2013 (TK 30 169, nr. 28)

2078

TK 33 400 XVI, nr. 111

17-12-2012

Dekken, T.R. van (PvdA) Dijkstra, P.A. (D66)

Motie-Van Dekken/Pia Dijkstra over de subsidie aan Service Médical.

Zie brief over respectievelijk de borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (TK 33 400 XVI, nr. 146).

2092

TK 33 243, nr. 22

29-1-2013

Bruins Slot, H.G.J. Slob, A. (CU)

De motie Bruins Slot/Slob over gebruikmaken van reeds bestaande professionele standaarden.

Op 19 juni 2013 is door VWS een brief verstuurd aan het College voor Zorgverzekeringen met aandachtspunten voor het jaarwerkplan en begroting van het Kwaliteitsinstituut.

2093

TK 33 243 nr. 33

5-2-2013

Bouwmeester, L.T. (PvdA) Bruins Slot, H.G.J.

De gewijzigde motie Bruins Slot/Bouwmeester over het toegankelijk maken van informatie over kwaliteit.

Op 19 juni 2013 is door VWS een brief verstuurd aan het College voor Zorgverzekeringen met aandachtspunten voor het jaarwerkplan en begroting van het Kwaliteitsinstituut.

2094

TK 33 243, nr. 34

5-2-2013

Bouwmeester, L.T. (PvdA) Dijkstra, P.A. (D66)

De gewijzigde motie Pia Dijkstra/Bouwmeester over het onder de aandacht van gemeenten brengen van bestaande ketenzorgstandaarden.

Zie brief Voortgang hervorming langdurige zorg van 9 juli 2013 (TK 30 597, nr. 368).

2095

TK 33 243 nr. 29

29-1-2013

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

De motie Van der Staaij c.s. over onderzoek naar uitbreiding van de reikwijdte van de wet.

Zie brief Hervorming langdurige zorg van 25 april 2013 (TK 30 597, nr. 296).

2096

TK 33 062 nr. 12

5-2-2013

Kooiman, C.J.E. (SP)

De motie Kooiman over het borgen van oudermeldingen.

Zie brief van 18 maart 2013 over voorhang AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (TK 33 062, nr. 23).

2097

TK 33 062 nr. 15

5-2-2013

Burg, B.I. van der (VVD)

De motie Van der Burg/Hilkens over het verplicht stellen van het ouderprotocol Haaglanden.

Zie brief van 18 maart 2013 over voorhang AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (TK 33 062, nr. 23).

2099

TK 33 062, nr.17

31-1-2013

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp over een onderzoek naar gebruikte methoden en programma's.

Zie brief van 15 juli 2013 aan de Kamer (TK 33 400 XVI, nr. 156 en 157).

2101

TK 33 062, nr. 19

5-2-2013

Burg, B.I. van der (VVD)

De motie Hilkens/Van der Burg over het raadplegen van het AMK of SHG als minimumeis.

Zie brief van 18 maart 2013 over voorhang AMvB verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (TK 33 062, nr. 23).

2110

TK 33 435, nr. 6

4-4-2013

Bergkamp, V.A. (D66)

Motie Bergkamp/Kooiman over het inzien van persoonlijke dossiers

Zie brief van 1 augustus 2013 over slachtoffers seksueel misbruik (TK 33 435, nr. 12).

2111

TK 33 435, nr. 10

4-4-2013

Ypma, L. (PvdA)

Motie Ypma over het samenvoegen van de rollen van pleegzorgmedewerker en gezinsvoogd.

Motie is afgedaan met de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van 15 juli 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

2113

31 839, nr. 279

4-4-2013

Bergkamp, V.A. (D66)

Motie Bergkamp over afspraken over de uitwisseling van gegevens.

Deze brief is afgedaan met Transitieplan Jeugd, verzonden d.d. 13 mei 2013 (TK 31 839, nr. 290).

2115

TK 33 204, nr. 28

9-4-2013

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

Motie Van der Staaij over de doorwerking van specifieke fiscale vrijstellingen.

Brief Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo (TK 33 204, nr. 33).

2118

TK 29 683, nr. 151

16-4-2013

Dik-Faber, R.K. (CU)

Motie Dik-Faber over praktijkproeven met alternatieven voor antibiotica.

Deze motie is overgedragen aan het Ministerie van EZ.

2122

TK 31 015, nr. 87

11-4-2013

Bergkamp, V.A. (D66)

Motie Bergkamp over slachtoffers van kinderverwaarlozing.

Motie is afgedaan met de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van 15 juli 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

2167

TK 32 402, nr. 55

2-7-2013

Kuzu (PvdA)

De motie Van Veen/Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ.

Zie brief over tuchtrecht ziekenhuiszorg van 16 juli 2013 (TK 31 016, nr. 55).

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties: lopende moties

Motie ID

Kamerstuk

Indieners

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van Zaken

1771

TK 32 371, nr. 15

Mos, R. de (PVV)

De motie- De Mos over sportbonden en overheidsbeleid.

Minister van VWS

Deze motie wordt meegenomen in het nieuwe evenementenbeleid dat uiterlijk begin 2014 van kracht wordt. Eind 2013 zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

1815

TK 30 597, nr. 175

Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over geestelijke verzorging.

Staatssecretaris van VWS

De eerste fase van de pilot loopt af in september 2013.

1864

TK 32 022, nr. 73

Straus, K.C.J. (VVD)

De gewijzigde motie-Straus over een evaluatie over drie jaar

Minister van VWS

De Drank en Horecawet is per 1-1-2013 in werking getreden. De eerste evaluatie is voorzien voor 1-1-2016. De Kamer zal dan over de resultaten worden geïnformeerd.

1865

TK 29 509, nr. 36

Staaij, mr. C.G. van der (SGP) Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU)

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Staaij over kinderpalliatieve zorg

Staatssecretaris van VWS

De voortgangsbrief zal in september 2013 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

1866

TK 29 509, nr. 38

Leijten, R.M. (SP) Wolbert, A.G. (PvdA)

De motie-Leijten/Wolbert over de Leidraad zorginkoop.

Staatssecretaris van VWS

De voortgangsbrief zal in september 2013 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

1886

TK 30 234, nr. 45

Dekken, T.R. van (PvdA) Dijkstra, P.A. (D66)

De motie-Van Dekken/Dijkstra over een gedragscode.

Minister van VWS

De verwachting is dat de aanbevelingen in de tweede helft van 2013 aan de EU Raadswerkgroep Sport worden voorgelegd. Zodra deze aanbevelingen naar buiten zijn gebracht zal de Kamer hierover eveneens worden geïnformeerd.

1916

TK 27 529 nr. 85

Leijten, R.M. (SP)

De motie-Leijten over een wettelijk kader voor regionale dossiers.

Minister van VWS

Ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

1928

TK 33 000 XVI, nr. 59

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

De motie-Van der Staaij c.s. over palliatieve sedatie.

Minister van VWS

De voortgangsbrief zal in september 2013 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

2013

TK 31 016, nr. 26

Gerbrands, K. (PVV)

Motie over een bestuurderstoets voor alle bestuursfuncties in de zorg.

Minister van VWS

Beantwoording is uitgesteld met de brief d.d. 7 juni 2013 (TK 32 012, nr. 14). Z.s.m. na de zomer zal de Kamer de brief over goed bestuur in de zorg ontvangen.

2014

TK 31 016, nr. 31

Gerbrands, K. (PVV)

Motie over hoofdelijk aansprakelijk stellen van bestuurders.

Minister van VWS

Beantwoording is uitgesteld met de brief d.d. 7 juni 2013 (TK 32 012, nr. 14). Z.s.m. na de zomer zal de Kamer de brief over goed bestuur in de zorg ontvangen.

2018

TK 29 689, nr. 399

Leijten, R.M. (SP)

De motie-Leijten over de lage-ziektelastbenadering.

Minister van VWS

Het CVZ heeft zijn technische uitwerking lage ziektelastmaatregel op 24 april jl. uitgebracht. De Minister heeft deze technische uitwerking zonder een standpuntbepaling op 25 april 2013 aan de Tweede Kamer gezonden (TK 32 620, nr. 84). De definitieve invulling van de taakstelling lage ziektelast vindt plaats bij voorjaarsbesluitvorming 2014.

2019

TK 29 689, nr. 400

Voortman, L.G.J. (GL)

De motie-Voortman over onderzoeken van mogelijkheden van kostenefficiëntie door gebruik van een systeem als de NICE guidelines.

Minister van VWS

Deze motie is meegenomen in het verzoek aan het CVZ om de Minister te adviseren over kosteneffectiviteit. Het rapport van het CVZ, waarin antwoord op deze motie wordt gegeven, verschijnt naar verwachting eind van de zomer 2013. Dit rapport is dan openbaar. Z.s.m. daarna ontvangt de Kamer het standpunt van de Minister op dit rapport.

2054

TK 33 204, nr. 15

Krol, H.C.M. (50PLUS) Leijten, R.M. (SP)

De gewijzigde motie-Leijten/Krol over onderzoek naar de zaken Kleedgeldregeling

Staatssecretaris van VWS

Het streven is om de Kamer hierover voor eind september 2013 te informeren.

2064

TK 33 255, nr. 3

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp c.s. over evaluatie van het verbod op qat aangenomen.

Minister van VWS

De planning dat het gereed is, is begin 2015. Er wordt aan gewerkt samen met VenJ en OCW.

2070

TK 33 400-XVI, nr. 64

Bruins Slot, H.G.J.

De motie Bruins Slot over het substitutiebeleid.

Minister van VWS

Na de zomer 2013 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

2083

TK 33 400 XVI, TK 33 400 VI, nr. 31

Irma, L. (PvdA)

De motie Irma c.s. over de korting op begrotingsgefinancierde sectoren.

Staatssecretaris van VWS

1. In het landelijk beleidskader jeugdzorg 2013–2015 is opgenomen dat provincies zich in zullen spannen om de budgetkorting niet op de directe zorgverlening te verhalen.

2. Ova voor de jeugdzorg in toekomst zelfde behandelen als bij de overige zorgsectoren: Voor 2013 wordt door VWS voor het VWS onderdeel jeugdzorg de OVA op de zelfde wijze behandeld als in de overige zorgsectoren.

Voor 2014 is dit nadrukkelijk ook de inzet vanuit VWS. In hoeverre VWS hiertoe in staat zal zijn is echter mede afhankelijk van nadere financiële besluitvorming in het kader van de begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering voor 2014.

2084

TK 33 400 XVI, nr. 61

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De motie Otwin van Dijk over kwaliteitsinzichten voor cliënten en zorgaanbieders

Staatssecretaris van VWS

Vanwege de samenhang met de uitwerking van voorstellen voor de kern-AWBZ wordt de brief waarin deze motie wordt afgedaan in september 2013 naar de Kamer gestuurd.

2100

TK 33 062

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp over een uniforme werkwijze tussen AMK en SHG.

Staatssecretaris van VWS

Het streven de Tweede Kamer eind september 2013 met de Voortgangsbrief Jeugdstelsel te informeren over een uniforme werkwijze AMK en SHG.

2103

TK 33 341, nr. 13

Bergkamp, V.A. (D66) Rutte, M. (VVD)

Motie Bergkamp/Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Staatssecretaris van VWS

De leeftijdsgrens verhoging wordt mee genomen in de evaluatie van de Drank en Horeca Wet. Deze vindt over drie jaar plaats (2016).

2106

TK 33 253 nr. 49

Bruins Slot, H.G.J.

De motie Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context.

Minister van VWS

VWS is in gesprek met de NZa om dit nader te duiden.

2107

TK 33 253, nr. 53

Dijkstra, P.A. (D66)

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage.

Minister van VWS

Het wetsvoorstel is in behandeling. Volgende stap is behandeling door de Eerste Kamer.

2108

TK 32 439

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

Motie Otwin van Dijk over cumulatie van eigen bijdragen van cliënten in instellingen.

Staatssecretaris van VWS

De gegevens van de betreffende instellingen over de betreffende cliënten is nog niet ontvangen. Nadat de gegevens zijn ontvangen, wordt de Kamer z.s.m. geïnformeerd. Het streven is dit voor eind september richting de Kamer terug te koppelen. Uitstelbrief motie Van Dijk (TK 32 439, nr. 21).

2109

TK 33 435

Burg, B.I. van der (VVD)

Motie Van der Burg c.s. over een oproep aan het Openbaar Ministerie om aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

Staatssecretaris van VWS

De oproep in de motie wordt omarmd en uitgevoerd; het verzoek aan het OM berust bij VenJ.

2117

25 847

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp/Otwin van Dijk over een signalement/onderzoek door de NZa.

Staatssecretaris van VWS

Het onderzoek is uitgezet en de Kamer wordt in september geïnformeerd.

2121

TK 29 389

Krol, H.C.M. (50PLUS)

Gewijzigde motie Krol/Keijzer over een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland.

Staatssecretaris van VWS

De uitvoering van deze motie wordt betrokken bij de aan de Tweede Kamer toegezegde dementiebrief die gepland staat voor het najaar 2013.

2123

TK 28 828, nr. 28

Dijkstra, P.A. (D66)

De motie Pia Dijkstra over meer aandacht voor de bekostiging van de zorg in het curriculum van zorgopleidingen.

Minister van VWS

Dit wordt meegenomen in de eerste voortgangsrapportage in september 2013.

2124

TK 28 828, nr. 29

Mulder, A. (VVD)

De motie Anne Mulder over de capaciteit en budgetten ter voorkoming en bestrijding van zorgfraude.

Minister van VWS

Aan de NZa is door de Minister van VWS opdracht gegeven het onderzoek naar de omvang van fraude in care en cure uit te voeren en witte vlekken in het systeem zichtbaar te maken. De voortgang van het onderzoek wordt betrokken bij de voortgangsrapportages die in september en eind 2013 aan de Kamer worden toegezonden. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij het verkennen van knelpunten in de capaciteit en beschikbare middelen bij NZa en OM.

2126

TK 28 828, nr. 32

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp c.s. over een fraudetoets in verband met de systeemwijziging in de langdurige zorg.

Staatssecretaris van VWS

Dit wordt meegenomen in tweede voortgangsrapportage in december 2013.

2127

TK 28 828, nr. 33

Bergkamp, V.A. (D66) Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De gewijzigde motie Bergkamp/Otwin van Dijk over het sturen van een actieplan aan de Kamer.

Staatssecretaris van VWS

Dit wordt meegenomen in de tweede voortgangsrapportage in december 2013.

2129

TK 28 828, nr. 38

Bruins Slot, H.G.J.

Motie Bruins Slot/Klever over een beroepsverbod voor frauderende beroepsbeoefenaren

Minister van VWS

Dit wordt in najaar 2013 verwacht.

2130

TK 28 828, nr. 39

Krol, H.C.M. (50PLUS)

De motie Krol over preventie van fraude.

Minister van VWS

Dit wordt meegenomen in de tweede voortgangsrapportage in december 2013.

2131

TK 28 828, nr. 40

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

de gewijzigde motie Otwin van Dijk c.s. over een plan van aanpak.

Staatssecretaris van VWS

Dit wordt meegenomen in de eerste voortgangsrapportage / actieplan, september 2013.

2132

TK 28 828, nr. 41

Bergkamp, V.A. (D66) Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De gewijzigde motie Otwin van Dijk/Bergkamp over een heldere uitwerking van het systeem «high trust, high penalty.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt hierover geïnformeerd in september 2013.

2133

TK 29 544 nr. 451

Karabulut, S. (SP)

De motie Karabulut over gemeenten ondersteuning laten bieden aan mensen met een beperking.

n.v.t.

Overgedragen aan het Ministerie van SZW.

2134

TK 32 793 nr. 74

Bruins Slot, H.G.J. Dijkstra, P.A. (D66)

De motie Pia Dijkstra/Bruins Slot over een visie met afrekenbare gezondheidsdoelen.

Minister van VWS

Motie wordt meegenomen in het Nationaal Preventie Programma dat voor de begrotingsbehandeling VWS aan de Kamer zal worden gezonden

2135

TK 32 793 nr. 82

Voortman, L.G.J. (GL) Wolbert, A.G. (PvdA)

De gewijzigde motie Voortman/Wolbert over de kosten voor tolken.

Minister van VWS

De planning is om de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren.

2136

TK 32 793 nr. 88

Wolbert, A.G. (PvdA)

Motie Wolbert over verbinding Wpg en tegengaan sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Minister van VWS

Motie wordt meegenomen in het Nationaal Preventie Programma dat in het najaar 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2137

TK 30 597 nr. 300

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Van t Wout/Bergkamp over de middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein.

Staatssecretaris van VWS

Uitwerking vindt plaats in het wetsvoorstel Wmo. Planning is dat dit tweede helft oktober 2013 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

2138

TK 30 597 nr. 301

Van ’t Wout (VVD)

De gewijzigde motie Van t Wout c.s. over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Staatssecretaris van VWS

Nadere uitwerking vindt plaats in het wetsvoorstel Wmo, planning tweede helft oktober 2013 naar de Tweede Kamer en verder in het Transitieplan HLZ, planning eind september 2013.

2139

TK 30 597 nr. 302

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De motie Otwin van Dijk over samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars voor zorg thuis.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor 1 oktober 2013 geïnformeerd.

2140

TK 30 597 nr. 303

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De motie Otwin van Dijk/Van t Wout over oplossingen voor specifieke doelgroepen.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor 1 oktober 2013 geïnformeerd.

2141

TK 30 597 nr. 304

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De gewijzigde motie Otwin van Dijk c.s. over het verminderen van de regeldruk bij zorgaanbieders.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor eind 2013 geïnformeerd.

2143

TK 30 597 nr. 306

Dijk, O.E.T. van (PvdA)

De motie Otwin van Dijk over proeftuinen en pilots.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor 1 oktober 2013 geïnformeerd.

2144

30 597 nr. 307

Dijk, O.E.T. van (PvdA

De motie Otwin van Dijk over een beloningscode voor de zorgsector.

Staatssecretaris van VWS

Er wordt aan gewerkt om de code in 2014 in te laten gaan.

2145

TK 30 597 nr. 320

Leijten, R.M. (SP)

De motie Leijten over de kosten van de overheveling van zorgtaken.

Staatssecretaris van VWS

Dit wordt meegenomen bij de begroting 2014.

2146

TK 30 597 nr. 326

Keijzer (CDA).

De motie Keijzer over bezuiniging in relatie tot een verzwaring van de zorgindicatie.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor eind oktober 2013 geïnformeerd.

2147

TK 30 597 nr. 328

Bergkamp, V.A. (D66) Dik-Faber, R.K. (CU)

De motie Bergkamp/Dik-Faber over de functie «behandeling groep».

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor 1 oktober 2013 geïnformeerd.

2148

TK 30 597 nr. 329

Bergkamp, V.A. (D66)

De motie Bergkamp over een plan voor een cultuuromslag in de langdurige zorg.

Staatssecretaris van VWS

De Kamer wordt voor 1 oktober 2013 geïnformeerd.

2150

TK 29 477, nr. 252

Kuzu (PvdA)

De motie Kuzu over de proefberekening van het GVS.

Minister van VWS

Na het zomerreces wordt aan de Kamer een indicatie toegezonden op welke termijn de proefberekening van het GVS verwacht kan worden.

2151

TK 25 424, nr. 219

Kuzu (PvdA)

Motie Kuzu over het meenemen van de POH-ggz in de evaluatie.

Minister van VWS

De Kamer wordt in het tweede kwartaal 2014 op de hoogte gesteld.

2152

TK 31 016, nr. 47

Dijkstra, P.A. (D66)

De motie Pia Dijkstra over een actieplan no show.

Minister van VWS

De Kamer wordt voor de komende begrotingsbehandeling geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot no show.

2154

TK 31 016, nr. 49

Bruins Slot, H.G.J. Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

De motie Van der Staaij/Bruins Slot over toetsing van het definitieve plan aan de 45 minutennorm.

Minister van VWS

Zodra de plannen van het ziekenhuis gereed zijn zullen ze aan de IGZ worden voorgelegd, die ze aan de 45-minuten-norm zal toetsen. Verwacht wordt dat dit voor 1 oktober 2013 zal zijn afgerond.

2155

TK 31 016, nr. 50

Wolbert, A.G. (PvdA)

De motie Wolbert over spreiding van de spoedeisende hulp en acute Verloskunde.

Minister van VWS

Tot op heden heeft er een gesprek plaatsgevonden met de VeiligheidsRegio.

2156

TK 31 016, nr. 52

Bruins Slot, H.G.J.

De motie Bruins Slot over onderzoek naar de aanrijdtijden, beschikbaarheid en bereikbaarheid.

Minister van VWS

De IGZ zal voor het eind van het jaar verslag doen van de stand van zaken, waarover de Kamer begin 2014 wordt ingelicht.

2157

TK 29 689, nr. 460

Bruins Slot, H.G.J. Leijten, R.M. (SP)

De gewijzigde motie Leijten/Bruins Slot over problemen met de verwijzing in de geriatrische revalidatiezorg.

Minister van VWS

De Kamer wordt voor de komende begrotingsbehandeling over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd.

2158

TK 29 689, nr. 461

Bruins Slot, H.G.J.

De motie Bruins Slot over de besteding van de winst van zorgverzekeraars.

Minister van VWS

Het streven is de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over deze motie.

2159

TK 33 605 XVI, nr. 8

Bruins Slot, H.G.J.

Motie Kamerlid Bruins Slot over de voor- en nadelen van premiegefinancierde zorguitgaven onder de Comptabiliteitswet. De motie is aangehouden in afwachting van de brief van de Minister van Financiën als reactie op de motie Schouten.

Minister van VWS

De motie is aangehouden in afwachting van de brief van de Minister van Financiën als reactie op de motie Schouten.

2160

TK 31 839, nr. 300

Bergkamp, V.A. (D66) Ypma, L. (PvdA)

De motie Bergkamp/Ypma over overleg met de VNG over behoud van specifieke kennis.

Staatssecretaris van VWS

Gesprek met VNG wordt gepland.

2161

TK 31 839, nr. 302

Voortman, L.G.J. (GL) Ypma, L. (PvdA)

De motie Voortman/Ypma over regionale monitoring.

Staatssecretaris van VWS

Nagedacht wordt over regionale monitoring.

2162

TK 31 839, nr. 303

Voortman, L.G.J. (GL)

De motie Voortman over een goede aansluiting tussen jeugd- en Volwassenenzorg

Staatssecretaris van VWS

Nagedacht wordt over een goede aansluiting tussen jeugd en volwassenenzorg.

2163

TK 31 839, nr. 305

Keijzer (CDA)

De motie Keijzer over overleg met zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Staatssecretaris van VWS

Nagedacht wordt over te plannen overleg met zorgkantoren en zorgverzekeraars.

2164

TK 32 402, nr. 51

Staaij, mr. C.G. van der (SGP)

De motie Van der Staaij over inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen na duidelijkheid over de reikwijdte.

Minister van VWS

Dit wordt bij de inwerkingtreding Wkkgz geregeld op 1 januari 2014.

2165

TK 32 402, nr. 53

Bruins Slot, H.G.J. Leijden, R.M. (SP)

De motie Bruins Slot/Leijden over het niet belemmeren van een eerste open gesprek.

Minister van VWS

Dit wordt bij de invulling van een AMvB geregeld.

2166

TK 32 402, nr. 54

Kus. (PvdA)

De gewijzigde motie Kus over een beschrijving van de taken van het Zorgloket.

Staatssecretaris van VWS

Het Ministerie is bezig met de voorbereidingen voor het projectplan ten behoeve van de oprichting van het Zorgloket. Als onderdeel van dat projectplan werken we aan de «gedetailleerde beschrijving» die lid Kuzu heeft gevraagd.

Toezeggingen bewindspersonen VWS

Toez ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van Zaken

ID 4482

Een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet (TK 32 022) zal bij de Kamer worden ingediend (blz. 15–33).

Plenair debat (overig)

preventieve gezondheidszorg wijziging drank- en horecawet

28 oktober 2010

De wet is op 1-1-2013 inwerking getreden. Over 3 jaar zal de evaluatie hiervan aan de Tweede Kamer worden gezonden.

ID 4222

In dit voorjaar zal de Tweede Kamer het handhavingskader governance van de IGZ ontvangen, voorzien van een brief waarin onder andere wordt ingegaan, na overleg met de Staatssecretaris, op het SP-voorstel inzake het onder curatele stellen van het bestuur van een instelling (blz. 14, 16/17).

AO IGZ

13 januari 2011

Afdoening is uitgesteld. De Tweede Kamer zal de brief over goed bestuur in de zorg in het najaar ontvangen. Zie brief goed bestuur d.d. 7 juni 2013.

ID 4426

Voorafgaand aan de in het najaar 2011 door de Europese Commissie te houden conferentie over de verbetering van de situatie ten aanzien van activiteiten van spelersmakelaars zal de Tweede Kamer worden bericht over de Nederlandse inzet (blz. 9).

AO informele EU-sportraad

17 februari 2011

In vervolg op de conferentie wordt op EU-niveau een discussie gevoerd over spelermakelaars en transfers, in het bijzonder voor minderjarigen. Dit gebeurt in het kader van een EU Expertgroep «Goed bestuur in de sport». Deze EU Expertgroep zal naar verwachting half 2013 advies uitbrengen aan de Raadswerkgroep Sport. De Kamer zal in dat kader nader over dit onderwerp worden geïnformeerd.

ID 4257

De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over een leerstoel geestelijke verzorging (blz. 26).

AO Arbeidsmarkt beleid

9 maart 2011

De Kamer ontvangt in het najaar van 2013 een brief.

ID 4021

De Kamer zal nader worden bericht over de inrichting van de commissies in het wetsvoorstel verplichte ggz (blz. 24).

AO Dwang en drang

16 maart 2011

De nota naar aanleiding van het verslag zal tegelijk met de nota van wijziging en het nader rapport op het advies van de Raad van State aan het einde van het zomerreces aan de Tweede Kamer worden gezonden.

ID 4389

De Kamer zal het advies van de Gezondheidsraad over de effectiviteit van het Inspectietoezicht, vergezeld van een standpunt, worden toegezonden (blz. 33).

AO Kwaliteitszorg Cure 20 april 2011

De Kamer zal het advies uiterlijk voor het zomerreces 2014 ontvangen bij de volgende verbetertrajectbrief.

ID 3846

Bij de eerstvolgende wijziging van de WMO zal worden ingegaan op het wettelijk verankeren van het melden van bijwerkingen voor niet-geneesmiddelen (blz. 76-4-36).

Plenair wetgevingsdebat Medisch Wettenschappelijk Onderzoek

20 april 2011

Stuk ligt in de Tweede Kamer. Kamerleden hebben tot eind augustus de tijd om schriftelijke vragen in te dienen.

ID 3747

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen bij het tegengaan van uitstel van het handelsverbod voor met dierproeven in EU-verband (blz. 26).

AO Dierproeven

26 april 2011

De EU komt niet met een voorstel verordening gaat onverkort in. Brief aan Tweede Kamer volgt.

ID 4406

De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over hetgeen is opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (blz. 35)

AO Geneesmiddelenbeleid

25 mei 2011

Besluit ratificatie is aangehouden tot na behandeling Wetsvoorstel TK 33508. Daarna bezien of ratificatie nodig is.

ID 4440

In overleg met de VNG zal de Kamer jaarlijks worden gerapporteerd over de handhavingsinzet ten aanzien van jeugd en alcoholgebruik (blz. 93-4-72).

Plenair wetgevingsdebat wijziging Drank- en horecawet

15 juni 2011

Hier wordt aan gewerkt, eind 2013 zal de eerste rapportage aan de Kamer worden gezonden.

ID 4355

De Kamer wordt t.z.t. nauwgezet geïnformeerd inzake de aanstaande wijziging van de Europese richtlijn over klinische trails en diens inzet aangaande openbaarheid/transparantie in Europees verband (blz. 27, 28 en 30)

Plenair wetgevingsdebat Medisch Wettenschappelijk Onderzoek

6 september 2011

Dit betreft een terugkerende toezegging en heeft dan ook geen einddatum.

ID 4316

Eind 2011 zal de Kamer een voorstel van de Europese Commissie over vergaande samenwerking bij de bestrijding van infectieziekten ontvangen (blz. 11, 13, 21, 26).

AO Evaluatie Mexicaanse griep

29 september 2011

In juni heeft Europese parlement akkoord gegeven. De Tweede Kamer zal voor het eind 2013 worden geïnformeerd.

ID 3838

De Kamer zal zo spoedig mogelijk na een positief overleg met het veld een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel verplichte ggz ontvangen (blz. 18).

AO Geestelijke gezondheidszorg

29 september 2011

De nota naar aanleiding van het verslag zal tegelijk met de nota van wijziging en het nader rapport op het advies van de Raad van State aan het einde van het zomerreces aan de Tweede kamer worden gezonden.

ID 4431

De Kamer zal een inventarisatie ontvangen van best practices in de Europese Unie in verband met het voorkomen van wangedrag en geweld op het veld (blz. 8,12).

AO Informele EU Sportraad

6 oktober 2011

In overleg met VenJ is vastgesteld dat de prioriteit ligt bij de aanscherping van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast. Daarin worden, indien relevant, ervaringen uit met name Engeland meegenomen.

ID 3820

De Minister zendt voor de zomer 2012 een plan voor zorg in de buurt (blz. 19)

Plenair debat (overig)

Plenaire behandeling VWS-begroting 2012

10 november 2011

De toezegging is achterhaald door nieuw regeerakkoord en beleidsbrief van de bewindspersonen (TK 32 620, nr. 78).

ID 4058

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van het overleg met veldpartijen over verbeterde samenwerking tussen de ggz en de somatiek (blz. 82)

Plenair debat (overig)

Plenaire behandeling VWS-begroting 2012

10 november 2011

De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd tijdens het AO GGZ van 5 juni 2013.

ID 3900

De Minister zal bij het ECDC gegevens opvragen over hoe de verschillende landen omgaan met de uitbraak van bepaalde ziekten (bof, mazelen, kinkhoest, polio e.d.) (blz. 11).

AO EU Gezondheidsraad

24 november 2011

De gegevens van het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) zijn inmiddels ontvangen.

ID 4430

Na ontvangst van het onderzoek van de Europese Commissie naar overheidssteun van betaald voetbalorganisaties zal dit per omgaande naar de Kamer worden gezonden (blz. 75/76).

Wetgevingsoverleg

Sport, voetbal

28 november 2011

De Europese Commissie heeft bekend gemaakt dat zij het besluit heeft genomen een onderzoek in te stellen wegens vermeende staatssteun door vijf Nederlandse gemeenten aan betaald voetbalorganisaties: Arnhem (Vitesse), Den Bosch (FC Den Bosch), Eindhoven (PSV), Maastricht (MVV), Nijmegen (NEC), Tilburg (Willem II). Het besluit van de Europese Commissie zal naar de Kamer gezonden worden.

ID 3890

De in het najaar te verwachten resultaten van het evaluatieonderzoek naar de Euthanasiewet zullen naar de Kamer worden gezonden (blz. 21)

AO Levensbeëindiging

30 november 2011

Zie brief van 22 mei 2013 (TK 31 036, nr. 7).

ID 4078

Voor de zomer 2012 zal een concreet werkplan naar de Kamer worden gestuurd, waarin zal worden ingegaan op de te treffen maatregelen die ingezet zullen worden om de zorg en ondersteuning in de buurt te versterken (blz. 34)

AO Ziekenhuisbekostiging

21 december 2011

Toezegging is achterhaald door nieuw regeerakkoord en beleidsbrief van de bewindspersonen (TK 32 620, nr. 78).

Vraag 369: ID 3841

Vraag 369: Momenteel vindt overleg plaats met ZN over de motie Leijten/Wolbert TK 29 509, nr. 38 (indicering palliatieve zorg in ZZP VV10). De uitvoering hiervan vergt meer tijd dan voorzien; we vinden het belangrijk om de motie op zorgvuldige wijze uit te voeren. U zult zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

Plenair debat (overig)

Begroting 2012 schriftelijk

31 december 2011

Dit wordt meegenomen in voortgangsbrief palliatieve zorg najaar 2013.

Vraag 376: ID 3843

Vraag 376: Over de resultaten van het plan Zorg voor mensen met dementie en mogelijke vervolgstappen zal de Kamer in het najaar van 2011 worden geïnformeerd.

Plenair debat (overig)

Begroting 2012 schriftelijk

31 december 2011

Zie brief van 4 april 2013 (TK 25 424, nr. 203)

ID 4036

De Kamer wordt te zijner tijd geïnformeerd inzake de VN-reactie. (blz. 51-9-70)

VAO/VSO Euthanasie

8 februari 2012

Nog geen VN reactie ontvangen, de VN moet eerst rapporteren.

ID 4031

De Kamer zal een kabinetsreactie ontvangen m.b.t. de publieke taak van de UMC’s (blz. 42)

AO Zorglandschap

15 februari 2012

Er komt een nieuwe positioneringsnota voor eind 2013. Hierin zullen ook de onderwerpen uit het IBO worden besproken.

ID 3960

Met de convenantpartijen zal worden overlegd over de schuldhulpverlening in Nederland, waarover de Kamer zal worden geïnformeerd c.q. waarover wetgeving zal worden voorgesteld (blz. 9 en 10)

AO Wanbetalers

16 februari 2012

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake de verbetering van de wanbetalersregeling later dit jaar, wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang en de bereikte resultaten.

ID 4220

In de notitie over governance in de gezondheidszorg zal worden ingegaan op de vraag over hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van zorginstellingen (blz. 23, 24, 33).

AO Inspectie voor Gezondheidszorg

28 februari 2012

Afdoening is uitgesteld. De Kamer zal de brief over goed bestuur in de zorg na de zomer ontvangen. Zie brief Termijn brief goed bestuur d.d. 7 juni 2013.

ID 4382

De Kamer zal worden bericht in hoeverre meer informatie over het College van Medisch Toezicht, zoals voorgelegde en behandelde zaken, kan worden gegeven (blz. 32).

AO Inspectie voor gezondheidszorg

28 februari 2012

Toezegging is afgedaan middels het Jaarverslag 2012 tuchtcolleges voor de gezondheidszorg en het college van medisch toezicht.

ID 4021

De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel verplichte ggz zullen naar verwachting voor de zomer van 2012 naar de Kamer worden gezonden (blz. 18).

AO Dwang en drang

1 maart 2012

De nota naar aanleiding van het verslag zal tegelijk met de nota van wijziging en het nader rapport op het advies van de Raad van State aan het einde van het zomerreces aan de Tweede Kamer worden gezonden.

ID 3929

De Kamer zal een standpunt ontvangen over een aan de Gezondheidsraad te vragen advies over de voorwaarden waaraan de fulll body scan moet voldoen als mensen deze zelf, op eigen kosten, willen laten maken. Hierin wordt o.a. ingegaan op het laten verrichten van scans door ziekenhuizen buiten de reguliere uren, de vervolgkosten, en de aanprijzende spotjes (blz. 44, 45, 54, 55, 80, 81).

Notaoverleg

Nota Gezondheidsbeleid

5 maart 2012

Gezondheidsraad heeft per brief van 19-12-12 laten weten dat het advies eind 2013 komt, in verband met ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitseisen (onder andere richtlijn preventief medisch onderzoek door ZonMw). Overigens staat in de adviesaanvraag van juni die ook aan de Kamer is gestuurd dat het advies binnen een jaar wordt verwacht. Een standpunt is dan 3 maanden later, eerst het najaar van 2013 en nu dus eind 2013.

ID 4012

De Kamer wordt na de zomer nader geïnformeerd inzake de SEH-normen (blz. 28).

AO Zwangerschap en geboorte

7 maart 2012

De Kamer wordt in het najaar nader geïnformeerd inzake de SEH-normen, daarbij wordt mededeling gedaan over het convenant.

ID 4037

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau met betrekking tot het onderzoek naar het gemodificeerde vogelgriepvirus (blz. 17).

AO Vogelgriep onderzoek 8 maart 2012

Is een doorlopende toezegging waar geen einddatum aan is verbonden.

ID 4378

De IGZ zal worden verzocht de Kamer vóór de zomer te informeren hoe vaak zij betrokken is geweest bij contracten tussen zorgontvangers en zorgaanbieders (blz. 66-7-51).

VAO/VSO

Overlijden Psychiatrisch patiënt

Inspectie voor de Gezondheidszorg

21 maart 2012

De publicatie is op 21 juni 2013 aangeboden aan Medisch Contact.

ID 4225

Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg zal zo snel mogelijk een definitieve regeling bij de Kamer worden ingediend, die Europa-proof is en zo dicht mogelijk ligt bij de wensen van de Kamer en waarbij rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen (blz. 66-8-61, 62, 63, 64, 65, 66, 69).

Plenair wetgevingsdebat

Tijdelijke wet Ambulancezorg

21 maart 2012

Eerstvolgende stap is het transitieakkoord dat komende maanden door de betrokken partijen wordt vastgesteld. De brief van VenJ (i.s.m. VWS) zal in het najaar 2013 naar de Kamer gaan.

ID 4226

De Kamer zal van iedere stap bij de verdere uitwerking van de, samen met de Minister van VenJ opgestelde, hoofdlijnenbrief over de meldkamer op de hoogte worden gehouden (blz. 66-8-63, 69).

Plenair wetgevingsdebat

Tijdelijke wet Ambulancezorg

21 maart 2012

Eerstvolgende stap is het transitieakkoord dat komende maanden door de betrokken partijen wordt vastgesteld. De brief van VenJ (i.s.m. VWS) zal in het najaar 2013 naar de Kamer gaan.

ID 4278

De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en bereikte resultaten (blz. 14).

AO Veilig werken in de zorg

23 mei 2012

De Kamer wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang en bereikte resultaten.

ID 4062

De Kamer zal op gezette tijden over de resultaten van het programma Goed Gebruik van Geneesmiddelen worden geïnformeerd (blz. 13).

AO Geneesmiddelenbeleid

21 juni 2012

Eerste voortgangsrapportage wordt in 2013 verwacht en zal aan de Tweede Kamer worden gezonden.

ID 4307

De Kamer zal worden geïnformeerd als blijkt dat de prijs van hoortoestellen op basis van signalen van het CVZ, de NZa en de verzekeraars zich ongunstig ontwikkelt (blz. 22).

AO Pakketadvies 2012

21 juni 2012

De Tweede Kamer zal eind 2013 worden geïnformeerd.

ID 4619

Bij de Kamer zal een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG worden ingediend, waarmee het College van Medisch Toezicht komt te vervallen (blz. 15-8-31).

VAO/VSO Tuchtrecht

25 oktober 2012

Eerste helft 2014 wordt wetsvoorstel Wet BIG naar de Kamer gestuurd, zie ook de antwoorden op de Kamervragen (Aanhangsel 2012–2013, 2985).

ID 4634

De aanpassing op het wetsvoorstel inzake winstuitkering (TK 33 168) zal in februari 2013 naar de Kamer worden gezonden (blz. 3).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie nota van wijziging (TK 33 168, nr. 7).

ID 4635

In februari 2013 verschijnt de kabinetsreactie op de resultaten van de onderzoeken naar de IGZ (blz. 3).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 15 februari 2013 (TK 33 149, nr. 17).

ID 4331

De Kamer zal een beleidsreactie ontvangen op een CVZ-advies over het basispakket (blz. 4).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Het CVZ heeft zijn technische uitwerking lage- ziektelastmaatregel op 24 april jl. uitgebracht. De Minister van VWS heeft deze technische uitwerking zonder een standpuntbepaling op 25 april 2013 aan de Tweede Kamer gezonden (TK 32 620, nr. 84). Bij voorjaarsbesluitvorming is besloten de omvang van de taakstelling van de lage-ziektelastmaatregel te verlagen met € 0,6 miljard tot € 0,7 miljard, waarvan per 2015 al € 0,1 miljard is ingevuld. De definitieve invulling van de taakstelling lage ziektelast vindt plaats bij voorjaarsbesluitvorming 2014.

ID 4693

De Kamer zal voorstellen ontvangen over ketensamenwerking binnen de huidige wettelijke kaders (blz. 6).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

De Tweede Kamer zal voor het eind van het zomerreces worden geïnformeerd.

ID 4663

De Kamer zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de taskforce informatievoorziening in de zorg (incl. de klankbordgroep) en worden gerapporteerd over de daaruit voortvloeiende maatregelen (blz. 8).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 4 juli (TK 29 248, nr. 254).

ID 4335

De Kamer zal regelmatig worden gerapporteerd over de agenda voor het platform inzake verspilling in de zorg (blz. 10 en 12).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 23 mei 2013 (TK 33 654, nr. 1).

ID 4636

In het voorjaar van 2013 zal de Kamer worden geïnformeerd over te treffen maatregelen/te hanteren richtlijnen (incl. tijdpad) inzake cosmetische operaties (blz. 12).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

De Tweede Kamer ontvangt in september een brief.

ID 4320

De Kamer zal een opzet ontvangen voor een nationaal preventieplan (blz. 14).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Het programma wordt voor de behandeling van de VWS-begroting naar de Kamer gestuurd.

ID 4324

De Kamer zal in het voorjaar worden geïnformeerd over de wijze van financiering en de daarbij geldende voorwaarden van de wijkverpleegkundige (blz. 15).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 23 april 2013 (TK 32 620, nr. 85).

ID 4333

In het najaar van 2013 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de risicoanalyse in de ggz en de medisch-specialistische zorg (blz. 16).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

ID 4637

De Kamer zal worden geïnformeerd over de verdere verlaging van de regeldruk, en wie daarvoor verantwoordelijk is (blz. 16).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Met de toezending van het plan van aanpak ter vermindering van regeldruk (TK 29 362, nr. 212 d.d. 25 april 2013) en de vaststelling van de maatwerkaanpak in de Ambtelijke Commissie Vernieuwing Publieke Belangen d.d. 19 juni 2013 heeft het kabinet richting gegeven aan de invulling van de kabinetsdoelstelling. In de komende periode wordt geconcretiseerd op welke wijze VWS een bijdrage aan deze doelstelling kan verlenen. De Tweede Kamer zal hier over worden geïnformeerd.

ID 4466

De Kamer zal vóór de Voorjaarsnota worden geïnformeerd over de problemen t.a.v. de vergoeding van tolken in de zorg (blz. 17).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 28 mei 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 148).

ID 4334

De resultaten van het overleg met de zorgverzekeraars over de digitale polisstandaard zullen de Kamer worden gemeld (blz. 18).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 13 mei 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 147).

ID 4323

Begin 2013 wordt de Kamer geïnformeerd over het deltaplan dementie en het daarvoor voor 2013 beschikbare bedrag (blz. 18).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 4 april 2013 (TK 25 424, nr. 203).

ID 4322

Begin 2013 wordt de Kamer geïnformeerd over de experimenten inzake uitkomstfinanciering (blz. 18).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 4 juli 2013 (TK 32 620, nr. 85).

ID 4638

De Kamer zal een overzicht ontvangen van de derivaten die onder het Waarborgfonds vallen (blz. 19)

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 12 december 2013 (TK 33 489, nr. 3).

ID 4639

ID 4641

ID 4642

ID 4323

De komende kabinetsperiode kan de Kamer het volgende verwachten:

1. Een redelijk ambitieus en omvangrijk wetgevingsprogramma.

2. Een agenda voor de vormgeving van de innovatie in de langdurige zorg.

3. Een visie en een programma om het toezicht op langdurige zorg te versterken.

4. Inhoudelijke programma’s gericht op verbetering van de zorg, zoals het Deltaplan Dementie.

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

1. Zie brief van 21 november 2012 (TK 33 400 XVI, nr. 18).

2. De Kamer zal in het najaar hierover worden geïnformeerd.

3. De Kamer zal in het najaar hierover worden geïnformeerd.

4. Zie brief van 4 april 2013 (TK 25 424, nr. 203).

ID 4327

In het voorjaar 2013 wordt de Kamer geïnformeerd over de positie van de palliatieve zorg in het licht van gemaakte afspraken in het regeerakkoord, waarin tevens zal worden ingegaan op de ondersteuningsstructuur (blz. 28).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

De stand van zaken met betrekking tot toezegging (positionering palliatieve zorg) is meegenomen in de HLZ-veegbrief (van 9 juli jl.).

ID 3757

Er wordt naar gestreefd de wetsvoorstellen voor ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap voor de zomer van 2013 aan de Raad van State te sturen (blz. 30).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 27 juni 2013 (TK 29 355, nr. 54).

ID 4692

Er zal een arbeidsmarkteffectrapportage worden opgesteld van de maatregelen uit het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt in de zorg (blz. 30).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Resultaten zullen na het zomerreces naar de Kamer worden verzonden.

ID 4666

Er zal een actieplan worden opgesteld dat ervoor zorgt dat de NZa proactief toezicht gaat houden op frauduleuze praktijken in de zorgsector (blz. 60).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 12 maart 2013, Handelingen 2012–2013, Aanhangsel 1560.

ID 4321

In het kader van de begroting 2014 zal de Kamer worden bericht over het substitutiebeleid (blz. 62).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Deze toezegging zal worden opgenomen in de brief Hoofdlijnenakkoord die in het najaar 2013 aan de Kamer zal worden gestuurd.

ID 4644

De Kamer zal actief worden geïnformeerd over fraude bij de pgb’s en bij zorg in natura (blz. 65).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

De Kamer zal in de tweede voortgangsrapportage zorgfraude, eind dit jaar, over de aanpak van pgb-fraude worden geïnformeerd.

ID 4364

De Kamer zal worden geïnformeerd over de positie van mantelzorgers (blz. 67).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 20 juli 2013 (TK 30 169, nr. 28).

ID 4645

De Kamer zal een vergelijking van de langdurige zorg met Frankrijk ontvangen (blz. 68).

Plenair debat (overig)

Behandeling VWS-begroting 2013

6 december 2012

Zie brief van 27 mei 2013 (TK 30 597, nr. 299).

ID 4498

In januari 2013 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de enquêtes onder zorgverleners over verspilling van genees- en hulpmiddelen, vergezeld van een uitgewerkt plan ter zake. Voor de zomer van 2013, dan wel bij de begrotingsbehandeling zal de Kamer een eerste rapportage ontvangen (blz. 35).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 23 mei 2013 (TK 33 654, nr. 1).

ID 4340

De Kamer zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen m.b.t. het capaciteitstekort bij het CVZ waar het de beoordeling van specialised medicines betreft, waarbij tevens duidelijkheid zal worden verschaft over de wijze waarop patiënten en voorschrijvers bij het conceptadvies worden betrokken (blz. 31).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 31 mei 2013 (TK 29 477, nr. 246).

ID 4339

Begin 2013 ontvangt de Kamer een brief met de stand van zaken met betrekking tot de beleidsagenda vervalste geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waarin tevens zal worden ingegaan op de Europese richtlijn ter zake (blz. 39).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 5 juli 2013 (TK 29 477, nr. 254).

ID 4646

De Kamer zal worden gerapporteerd over de monitoring van de Stichting EGV, met name op het punt van de mogelijke onderbehandeling met TNF-alfaremmers (blz. 34).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 17 mei 2013 (TK 29 248, nr. 250).

ID 4343

In februari 2013 ontvangt de Kamer een standpunt over de Wet geneesmiddelenprijzen, waarin ook zal worden ingegaan op de herberekening van het GVS en op het Noorse systeem (blz. 35).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 31 mei 2013 (TK 29 477, nr. 245).

ID 4499

Na ontvangst van de NZa-marktscan farmacie en het rapport van de verkenners die een schets maken van het apothekersveld (februari 2013) zal de Kamer een standpunt daarbij worden toegezonden (blz. 39).

AO Geneesmiddelenbeleid

12 december 2012

Zie brief van 29 mei 2013 (TK 29 477, nr. 243).

ID 4467

De Kamer ontvangt eind februari een brief waarin onder meer aan de orde komen de NZa-markscan, de integrale tarieven, een reactie op de knelpunten van het lid Wolbert, de transparantie van zorggegevens (24/7 zorg), stand van zaken van de uitvoering motie Arib/Smilde, de eigen bijdrage voor poliklinische bevallingen en bevallingen in geboortecentra, het alternatief voor de eigen bijdragen en de stand van zaken omtrent de regionale standaarden (pag. 13, 21, 22, 23, 29 en 30).

AO Zwangerschap en geboorte

13 december 2012

Zie brief van 24 april 2013 (TK 32 279, nr. 54).

ID 4468

De Kamer wordt halfjaarlijks gerapporteerd inzake Dokkum en Meppel (blz. 16 en 17).

AO Zwangerschap en geboorte

13 december 2012

Zie brief van 24 april 2013 (TK 32 279, nr. 54). Hierin staat vermeld: «Ik heb de Inspectie gevraagd om mij na de zomer te rapporteren over de stand van zaken in Dokkum en Meppel. Die rapportage zal ik u dit najaar sturen.»

ID 4469

De Kamer wordt nader bericht over de uitkomst van het gesprek inzake het convenant acute zorg (blz. 25).

AO Zwangerschap en geboorte

13 december 2012

De Kamer wordt in het najaar nader geïnformeerd inzake de SEH-normen, daarbij wordt mededeling gedaan over het convenant.

ID 4443

Via de Staatssecretaris van OCW zal de Kamer worden geïnformeerd welk deel van het budget wordt besteed aan de professionalisering van leraren en welk deel aan de uitbreiding van het aantal gymlesuren in het primair onderwijs, en hoe en wanneer dit wordt gerealiseerd (blz. 19).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

De motie Dijkstra c.s. (TK 33 400 XVI, nr. 115) inzake de nulmeting voor het aantal gymlesuren in het primair onderwijs wordt door de Minister van OCW in uitvoering gebracht, in afstemming met het Ministerie van VWS. De Kamer is hierover geïnformeerd. De nulmeting zal worden uitgevoerd door het Mulier Instituut.

De Staatssecretaris van OCW zal de Kamer dit jaar een brief sturen over de uitwerking van de ambitie uit het Regeerakkoord om meer gymlesuren in het primair onderwijs te realiseren. In deze brief wordt uw Kamer ook geïnformeerd over de uitkomsten van de nulmeting.

ID 4446

Eind 2013 zal de Kamer de voortgangsbrief van het programma «Sport en Bewegen in de Buurt» ontvangen, met de eerste resultaten van de evaluatie en de monitoring van dat programma (blz. 19, 28).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Voorafgaand aan Wetgevingsoverleg Sport wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma «Sport en Bewegen in de Buurt».

ID 4447

Begin 2013 zal het advies van de Taskforce «Belemmeringen sport en bewegen in de buurt» (voorzitter Hoes), voorzien van een standpunt, naar de Kamer worden gezonden (blz. 20).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 25 april 2013 (TK 30 234, nr. 84).

ID 4448

In januari 2013 zal de Kamer worden bericht welke hobbels moeten worden genomen om in de sportsector te komen tot een zgn. zwarte lijst van personen die ernstig overlast geven (blz. 24).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 24 april 2013 (TK 30 234, nr. 83).

ID 4449

Begin 2013 zal de Kamer via de Minister van VenJ worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met het Openbaar Ministerie of en op welke wijze er zwaarder gestraft kan worden bij geweld tegen de scheidsrechter (blz. 27).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 24 april 2013 (TK 30 234, nr. 83).

ID 4450

Medio 2013 zal een wetsvoorstel tot aanscherping van de Overlastwet (voorheen Voetbalwet) bij de Kamer worden ingediend. De Minister van VenJ zal worden verzocht om meer voortvarendheid bij de indiening (blz.27, 28).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 14 februari 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 135).

ID 4452

De Kamer zal worden bericht over de resultaten van het overleg met het Ministerie van IenM en gemeenten over de vormgeving van voldoende ruimte voor sport en bewegen bij de aanleg van nieuwe wijken, de verantwoordelijkheidsverdeling ter zake, alsmede over pilots, een eventuele intensivering en het beschikbaar stellen van kennis in een toolbox (blz. 30).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Toolbox komt medio 2013 gereed, daarna zal worden besloten welke acties worden ondernomen.

ID 4454

In de loop van 2013 zal het wetsvoorstel Regels ter oplossing privacyprobleem dopingcontroles bij de Kamer worden ingediend (blz. 33).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Een wettelijke grondslag voor dopingcontroles wordt voorbereid. Het doel van het wetsvoorstel is de verplichting voor topsporters om zich te onderwerpen aan dopingcontroles, waarmee een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de gegevensverwerking die in het kader van de dopingcontroles plaatsvindt. Naar verwachting wordt een wetsvoorstel eind 2013 naar de Kamer gestuurd.

ID 4455

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de Minister van VenJ en de Dopingautoriteit om te bezien of binnen de huidige wettelijke en financiële kaders het werk van de Dopingautoriteit verder kan worden ondersteund. Hierbij wordt ook ingegaan op de stand van zaken bij de handel in dopinggeduide middelen en over de omvang, de mate en de aard van criminaliteit daaromtrent (blz. 34, 35, 36, 42).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 1 juli 2013 (TK 30 234, nr. 86).

ID 4456

Medio 2013 zal de Kamer het onderzoek naar matchfixing worden toegezonden, voorzien van een kabinetsreactie (blz. 37).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Het onderzoek, voorzien van een reactie wordt na het zomerreces naar de Kamer gestuurd.

ID 4457

De Kamer zal een overzicht ontvangen van sportgerelateerde zaken waarbij andere Ministeries (SZW, OCW, IenM, BZK, VenJ) het voortouw hebben en waarin ook wordt aangegeven hoe VWS daarbij is betrokken (blz. 39).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 14 februari 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 135).

ID 4458

Vóór 1 mei 2013 zal de Kamer de resultaten van de in januari 2013 te houden expertmeeting over de Stichting Service Médical worden toegezonden (blz. 39, 52).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 13 mei 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 146).

ID 4459

Het begin 2013 uit te komen «Trendrapport Bewegen en Gezondheid» van TNO en de in de zomer van 2013 te verschijnen «Vrijetijdsmonitor» van het SCP zullen voorzien van een reactie naar de Kamer worden gezonden (blz. 41).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Het trendrapport Bewegen en Gezondheid wordt samen met het SCP rapport «Vrijetijdsmonitor» in het najaar gekoppeld aan de brief met betrekking tot het NPP verstuurd aan de Kamer.

ID 4460

Binnen twee maanden zal de Kamer worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de bewindslieden van IenM, EZ en Financiën in hoeverre het voor sportverenigingen mogelijk is een soortgelijke regeling als de EIA en de Vamil te maken die het gebruik van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert (blz. 51).

Wetgevingsoverleg Sport

17 december 2012

Zie brief van 14 februari 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 135).

ID 4576

Medio 2013 zal de Kamer de resultaten van een meting inzake de voortgang van de realisatie van de doelstelling van de intensiveringsmiddelen langdurige zorg, het extra aannemen en opleiden van zorgpersoneel, ontvangen (blz. 42-7-13 en-14).

plenair debat (overig)

Intensiveringmiddelen Langdurige zorg

22 januari 2013

Zie brief van 9 juli 2013 (TK 30 597, nr. 368).

ID 4470

Drie jaar na inwerkingtreding van deze wet zal de Kamer worden gerapporteerd over de vermindering van de administratieve lasten in de zorg die gerelateerd zijn aan de transparantie van kwaliteit en over een monitoring van het opnemen van innovaties in richtlijnen/standaarden (blz. 45-19-60 en -63).

plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

VWS stelt met het Kwaliteitsinstituut en het RIVM de evaluatiecriteria op. De Tweede Kamer zal de evaluatie te zijner tijd toegezonden krijgen.

ID 4563

Na ontvangst in maart 2013 van de resultaten van een vervolgonderzoek zal de Kamer worden geïnformeerd over de aanpak van de introductie van uitkomstbekostiging (blz. 45-19-65).

plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

Zie brief van 4 juli 2013 (TK 32 620, nr. 85).

ID 4471

Indien mogelijk zullen het jaarverslag van de IGZ en de verslagen van werkzaamheden van de NZa en van het CVZ (inclusief terugkoppeling van het meerjarenprogramma van het Kwaliteitsinstituut) rond hetzelfde tijdstip naar de Kamer worden gezonden (blz. 45-19-66 en -67).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

Jaarlijks zal het jaarverslag naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

ID 4472

In de meerjarenagenda en het werkplan van het Kwaliteitsinstituut zal het onderwerp patiëntveiligheid worden opgenomen (blz. 45-19-71).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

Toezegging is afgedaan door aandachtspuntenbrief 2014 aan het CVZ d.d. 19 juni 2013.

ID 4572

In het voorjaar 2013 zal de Kamer een plan van aanpak voor de verbetering van het inzicht in de kwaliteit van de langdurige zorg ontvangen (blz. 19-45-56 en 72).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

De Kamer ontvangt in het najaar een brief.

ID 4475

Met het Kwaliteitsinstituut wordt besproken of er een aanvulling op het werkplan kan komen waarin staat hoe tot een versnelde procedure kan worden gekomen om de best practices in de care tot standaard te maken en om in de meerjarenagenda expliciet te rapporteren over caregerelateerde onderwerpen (blz. 45-19-74 en 75).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

Toezegging is afgedaan door aandachtspuntenbrief 2014 aan het CVZ d.d. 19 juni 2013.

ID 4566

In de reactie op de initiatiefnota van de VVD over patiëntveiligheid zal worden ingegaan op de uitwerking van de veiligheidsagenda (blz. 45-19-86).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

Zie brief van 21 maart 2013 (TK 33 497, nr. 4).

ID 4573

Te zijner tijd zal de Kamer worden geïnformeerd over de kwestie rond de instelling De Hoven in het licht van het experiment regelvrije instellingen (blz. 45-19-88).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet Cliëntenrechten zorg

29 januari 2013

De beantwoording van deze toezegging zal worden opgenomen in brief aan de TK over experiment regelarme instellingen die naar verwachting voor het AO AWBZ verstuurd zal worden.

ID 4490

Een overzicht van de lopende joint actions op preventiegebied (blz. 7).

AO EU-Gezondheidsraad

28 februari 2013

Zie brief van 23 mei 2013 (TK 21 501-31-310).

ID 4492

De Kamer zal een vergelijking van de zorgkosten van een aantal Europese landen ontvangen en de daar getroffen maatregelen om de stijging van de kosten te beteugelen (blz. 8).

AO EU-Gezondheidsraad

28 februari 2013

Zie brief van 23 mei 2013 (TK 21 501-31-310).

ID 4491

Eind mei zal de Kamer worden geïnformeerd over de Europese zwarte lijst en de aanpak van artsen (blz. 10).

AO EU-Gezondheidsraad

28 februari 2013

De Kamer ontvangt voor het eind van het zomerreces een brief.

ID 4599

De volgende afspraken zijn gemaakt. Wordt in de Raad een gemeenschappelijk standpunt voorzien, dan zal de Staatssecretaris de Kamer het concept toesturen met een reactie van het kabinet daarop. Het Ierse voorzitterschap is overigens bezig met het opstellen van een common approach; dat wil het nog tijdens het voorzitterschap doen. Dat zal hij ook naar de Kamer sturen. Daarnaast zal hij de Kamer informeren als wordt voorzien dat het standpunt van de regering om welke reden dan ook onder druk staat of moet worden gewijzigd. Mocht er correspondentie plaatsvinden tussen de regering en de Europese Commissie, dan zal hij die informatie ter beschikking stellen. Daarover heeft de Kamer indertijd de motie-Van Gent aangenomen. Ook daarover ontvangt de Kamer dus volledige informatie (blz. 24).

AO Herziening EU Tabaksproductenrichtlijn

28 februari 2013

Zie brief van 28 mei 2013 (TK 33 522, nr. 5).

ID 4587

De Kamer zal voorstellen ontvangen inzake boetebedingen die met het roken te maken hebben (blz. 27).

AO Herziening EU Tabaksproductenrichtlijn

28 februari 2013

Het wetsvoorstel ter verhoging van het boeteplafond zal in het najaar van 2013 aan de Tweede Kamer worden

ID 4648

In het Jaarbeeld 2012 van de IGZ zal de Kamer worden bericht over het aantal zaken dat door de inspectie voor de tuchtrechter is gebracht en over het aantal calamiteitenmeldingen (blz. 62-7-40).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 3 juli 2013 (TK 33 149, nr. 21).

ID 4621

De Kamer zal worden bericht in welk(e) wet(svoorstel) de verplichting wordt vastgelegd dat als er tijdens een behandeling een calamiteit plaatsvindt die aan de IGZ wordt gemeld de zorgverlener dit ook aan de patiënt of diens familie laat weten (blz. 62-7-36).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 3 juli 2013 (TK 33 149, nr. 21).

ID 4624

Jaarlijks, de eerste keer voor de zomer van 2013, zal de Kamer een voortgangsrapportage over het verbetertraject IGZ ontvangen. Hierin wordt onder andere ingegaan op het tijdpad, oordeel van de visitatiecommissie, maatregelen op het gebied van patiëntveiligheid, het zorgloket, activiteiten van het veld ter verbetering van de zorg, intercollegiale toetsing, waarde IGZ en te verwachten resultaten, verdeling van middelen, het veiligheidsmanagementsysteem, uitwerking geïntegreerde vorm van toezicht, het actief door ziekenhuizen nagaan welke andere patiënten disfunctionerende artsen behandelen, het eventueel verplicht stellen van meldingen over disfunctionerende artsen door collega’s en het informeren van de raad van bestuur / raad van toezicht over deze artsen, het standaard onaangekondigd bezoeken van instellingen, en op wat de IGZ centraal doet, wat de aanmonsterpunten op regionaal niveau doen en wat het zorgloket doet (blz. 62-7-37, 38, 39, 40, 43, 44, 46 en 48).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 3 juli 2013 (TK 33 149, nr. 21).

ID 4691

Binnen twee maanden zal de Kamer worden geïnformeerd over de opzet van de visitatiecommissie IGZ, het beoogde traject en de personele invulling van deze commissie (blz. 62-7-37).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 3 juli 2013 (TK 33 149, nr. 21).

ID 4622

In de voor de zomer van 2013 toe te zenden brief over goed bestuur zal onder andere worden ingegaan op initiatieven ter invulling van de verantwoordelijkheid van bestuurders en op de motie-Gerbrands over onderzoek naar hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders (blz. 62-7-42).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Afdoening is uitgesteld. De Kamer zal de brief over goed bestuur in de zorg z.s.m. na de zomer ontvangen. Zie brief Termijn brief goed bestuur d.d. 7 juni 2013 (TK 32 012, nr. 14).

ID 4623

Een wetsvoorstel tot aanpassing van de WTZi zal nog in 2013 bij de Kamer worden ingediend (blz. 62-7-42).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

De Kamer ontvangt na de zomer een brief.

ID 4649

In het najaar van 2013 zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van de Wet BIG, waarin ook wordt ingegaan op mogelijke tuchtrechtelijke vervolging van maatschappen (blz. 62-7-43,44).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

De Kamer zal aan het eind van het jaar worden geïnformeerd.

ID 4650

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de Minister van VenJ over het mogelijk maken dat de strafrechter maatregelen kan nemen in zaken die buiten de beroepsbeoefening hebben plaatsgehad (blz. 62-7-44,45).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 16 juli 2013 over tuchtrecht (TK 31 016, nr. 55).

ID 4651

In het voorjaar van 2013, over twee maanden, zal de Kamer een voorstel bereiken met betrekking tot het voor volledige afronding van het onderzoek schorsen van de werkzaamheden van een arts, waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat hij niet goed functioneert (blz. 62-7-45).

Plenair debat (overig)

Inspectie voor de Gezondheidszorg

14 maart 2013

Zie brief van 16 juli 2013 over tuchtrecht (TK 31 016, nr. 55).

ID 4652

De Kamer ontvangt voor de zomer een voortgangsrapportage maatschappelijke opvang/zwerfjongeren waarin onder meer wordt ingegaan op de regiobinding/grensstrook, de toegankelijkheid (pag. 17).

AO Maatschappelijke opvang zwerfjongeren

20 maart 2013

Zie brief van 15 juli 2013 over voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties (TK 33 400 XVI, nr. 156 en 157).

ID 4653

De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de Minister van SZW inzake inkomenspositie, arbeidsmarktperspectief jongeren (blz. 20, 23).

AO Maatschappelijke opvang zwerfjongeren

20 maart 2013

Zie brief van 15 juli 2013 over voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties (TK 33 400 XVI, nr. 156 en 157).

ID 4654

De Kamer wordt voor de zomer bericht inzake cijfers omtrent de gemiddelde verblijfsduur/rapport Trimbos Instituut (pag. 24).

AO Maatschappelijke opvang zwerfjongeren

20 maart 2013

Zie brief van 15 juli 2013 over voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties (TK 33 400 XVI, nr. 156 en 157).

ID 4655

De Kamer wordt bij brief nader geïnformeerd inzake de cliëntenparticipatie (blz. 26).

AO Maatschappelijke opvang zwerfjongeren

20 maart 2013

Zie brief van 25 april 2013 (TK 30 597, nr. 296).

ID 4626

Voor de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over een mogelijke oplossing voor ZZP’ers die geen verzekering hebben en na donatie bij leven arbeidsongeschikt raken en over de uitkomsten van het overleg met verzekeraars inzake het oplossen van belemmeringen rond de vergoeding van medische kosten voor orgaandonoren ten gevolge van donatie bij leven (blz. 64-8-31, 32, 36).

Plenair wetgevingsdebat

Wijziging Wet orgaandonatie

20 maart 2013

Zie brief van 2 juli 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 153). Toezegging af ronden voor de zomer is niet haalbaar.

ID 4581

Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor de zomer bij de Kamer worden ingediend (blz. 20).

AO Transitie / Stelherziening Jeugdzorg 21 maart 2013

Wetvoorstel Jeugdwet is op 1 juli 2013 naar de Kamer verzonden (TK 33 684, nr. 3).

ID 4582

De Kamer ontvangt in juni een tweede voortgangsrapportage van de Transitiecommissie (blz. 32).

AO Transitie / Stelherziening Jeugdzorg 21 maart 2013

Zie bijlage bij TK 31 839, nr. 295.

ID 4656

De Kamer wordt in juni geïnformeerd inzake het onderzoek naar de samenhang tussen doelgroepenvervoer en toegankelijk openbaar vervoer, voorzien van een standpunt (blz. 10, 16 en 24).

AO Valys Doelgroepenvervoer

26 maart 2013

Zie brief van 5 juli 2013 (TK 25 847, nr. 117)

ID 4578

De Kamer zal afschriften ontvangen van rechterlijke uitspraken inzake de aanbesteding van Valys (blz. 24).

AO Valys Doelgroepenvervoer

26 maart 2013

Zie brief van d.d. 21-5-2013 (TK 25 847, nr. 116).

ID 4536

De Kamer wordt voor de zomer in een aparte brief geïnformeerd inzake opvang loverboys/Fier Fryslan (blz. 12, 16 en 26).

AO Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

27 maart 2013

Zie brief van 4 juli 2013 verzonden door de Minister van VenJ, mede namens Staatssecretaris van VWS en de Minister van OCW (TK 31 839, nr. 306).

ID 4627

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd inzake het rapport van de commissie-De Winter en het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg (blz. 16 en 17).

AO Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

27 maart 2013

Zie brief van 25 juni 2013 (TK 31 839, nr. 297).

ID 4538

In de volgende voortgangsrapportage «Geweld in afhankelijkheidsrelaties» zal worden ingegaan op de financiering van forensisch pediatrische zorg, de verwijsindex ouderen, de stand van zaken van de richtlijn ouderenmishandeling, en mishandeling van Marokkaanse kinderen (blz. 19, 20 en 26).

AO Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

27 maart 2013

Tussenstand is vermeld in de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties d.d. 15-7-2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

ID 4657

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd inzake de pilottrajecten Veiligheidshuizen (blz. 20).

AO Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

27 maart 2013

Tussenstand is vermeld in de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties d.d. 15-7-2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

ID 4658

De Kamer wordt in april geïnformeerd inzake de hoe de uitbreiding van kennis in de opleidingen terechtkomt (blz. 27).

AO Kindermishandeling en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

27 maart 2013

Tussenstand is vermeld in de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties d.d. 15-7-2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

ID 4659

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd inzake de inventarisatie aandacht boor kindermishandeling/huiselijk geweld om de curricula voor de initiële opleidingen (motie Ypma) (blz. 17).

AO commissie-Samson Seksueel misbruik in de Jeugdzorg

27 maart 2013

Tussenstand is vermeld in de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties d.d. 15-7-2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

ID 4660

In het voorjaar/de zomer ontvangt de Kamer een brief inzake het toezichtstelsel Inspectie Jeugdzorg/Inspectie voor de Gezondheidszorg (blz. 17 en 34).

AO commissie-Samson Seksueel misbruik in de Jeugdzorg

27 maart 2013

Zie brief van 12 juli 2013 (TK 31 839, nr. 307).

ID 4620

In april wordt de Kamer geïnformeerd inzake de «zwarte» lijst van pleegouders (blz. 22).

AO commissie -Samson Seksueel misbruik in de Jeugdzorg

27 maart 2013

Zie brief van 12 juni 2013 (TK 32 529, nr. 14).

ID 4661

De Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd inzake de voortgang met betrekking tot het dossier geweld in afhankelijkheidsrelaties / taskforce (blz. 22).

AO commissie -Samson Seksueel misbruik in de Jeugdzorg

27 maart 2013

Zie voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties van 15 juli 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 156).

ID 4548

De Kamer zal een cijfermatig overzicht ontvangen op basis waarvan een concretiseringslag kan worden gemaakt (blz. 14).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

De Kamer wordt hierover in september 2013 geïnformeerd.

ID 4603

De Kamer zal worden geïnformeerd over een in overleg met betrokken ZBO’s en veldpartijen op te stellen plan van aanpak met als doel de controle op de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet en een verbetering van controles op zorgdeclaraties tot stand te brengen (blz. 15).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

De Kamer wordt hierover in september 2013 geïnformeerd.

ID 4602

Na overleg met o.a. brancheverenigingen zal de Kamer in het najaar worden geïnformeerd over de (complexe) vraag of het mogelijk is patiënten vooraf inzicht te geven in de kosten van de zorg die zij nog moeten consumeren (blz. 16).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

De Kamer zal in het najaar worden geïnformeerd.

ID 4662

In april ontvangt de Kamer een brief over de vraag hoe de patiënt inzicht kan worden gegeven in wat voor zorg hij heeft ontvangen, waarbij de resultaten van de NPCF-enquête zullen worden betrokken, opdat dit in 2014 wordt geregeld (blz.16).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Voor de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer zal een brief naar de Kamer worden gestuurd.

ID 4583

De Minister zal de Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken m.b.t. fraude met het pgb in de AWBZ (blz. 20).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

De Kamer zal in de tweede voortgangsrapportage zorgfraude, eind dit jaar, over de aanpak van pgb-fraude worden geïnformeerd.

ID 4604

De Kamer zal op de hoogte worden gehouden van de vervolgstappen m.b.t. de aanbevelingen die eerder zijn gedaan over fraude bij de inkoop van zorg door ziekenhuizen (blz.21).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Dit wordt meegenomen in de tweede voortgangsrapportage/ actieplan en zal in december 2013 aan uw Kamer worden verstuurd.

ID 4549

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met het OM over zorgfraudezaken, vergezeld van een oordeel over een mogelijk capaciteitstekort bij het OM (blz. 23).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Dit wordt meegenomen in het werkplan 2014 van de NZA en zal eind 2013 aan de Kamer worden verzonden.

ID 4584

De Minister zal de Staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over de derivatenpositie binnen de langdurige zorg (blz. 27).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Zie brief van 15 juli 2013 (TK 33 489, nr. 11).

ID 4550

De Kamer zal op enig moment worden geïnformeerd wat het fraudeverzamelpunt van de NZa met de door mevr. Klever aangereikte circa 600 fraudemeldingen zal doen (blz. 31).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Dit wordt meegenomen in de tweede voortgangsrapportage/ actieplan en zal in december 2013 aan de Kamer worden verstuurd.

ID 4605

De Kamer zal voor de zomer worden geïnformeerd over experimenten in de eerste lijn (i.c. een experiment waarin de behandeling en de diagnose uit elkaar worden gehaald) (blz. 32).

AO Bestrijding Zorgfraude

10 april 2013

Naar aanleiding van een beslissing van de Bestuurdraad hierover, wordt duidelijk hoe deze toezegging wordt opgepakt.

ID 4606

De Minister gaat met de zorgverzekeraars in gesprek over onderhavige materie en zal de Kamer over de uitkomst voor de begroting 2014 informeren.

AO Winstcijfers van zorgverzekeraars

17 april 2013

Zie brief van 14 juni 2013, TK 29 689 nr. 450

ID 4607

Als er aanwijzingen zijn dat er geen sprake is van echte concurrentie tussen zorgverzekeraars en de prijs veel te hoog is, waar een rol voor de NMa is weggelegd, zal de Kamer daarover geïnformeerd worden.

AO Winstcijfers van zorgverzekeraars

17 april 2013

Deze toezegging wordt meegenomen in de reactie aan de Kamer op de Marktscan van de NZa. Het streven is deze reactie medio augustus aan de Kamer te sturen.

Licence