Base description which applies to whole site

4.3 De Werkmaatschappij

Inleiding

De Werkmaatschappij is een baten-lastenagentschap onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van de bestaande samenstelling van De Werkmaatschappij in 2013. Per 1 januari 2014 bestaat de organisatie uit een Houdster, stafafdeling Financiën & Control en 12 bedrijfseenheden.

De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om HRM dienstverlening, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching of post- en koeriersdiensten. Het speerpunt voor De Werkmaatschappij is het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het Rijk zodat de kosten hiervoor kunnen dalen.

Bij het opstellen van de begroting 2014 is uitgegaan van de 2013 tarieven waarbij rekening is gehouden met de generieke taakstellingen. Ingeval van grote structurele stijgingen van toeleveranciers zal De Werkmaatschappij dit doorberekenen in de betreffende tarieven.

Ontwikkelingen

De activiteiten van de Werkmaatschappij worden bekostigd uit de omzet gebaseerd op aan afnemers geleverde producten en diensten tegen jaarlijks vastgestelde tarieven (PxQ). Eventuele gevolgen vanuit het kabinetsbeleid omtrent lage loonschalen en de Hervormingsagenda Rijk voor De Werkmaatschappij zijn nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap De Werkmaatschappij
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

31.817

35.273

32.838

32.455

32.447

32.503

32.503

Omzet overige departementen

77.743

62.546

67.205

68.892

70.609

72.367

72.367

Omzet derden

2.705

5.576

7.602

7.605

7.607

7.619

7.619

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

629

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

806

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

113.700

103.395

107.645

108.952

110.663

112.488

112.488

               

Lasten

             

Apparaatskosten

113.859

102.227

106.805

108.496

110.211

112.019

112.019

– personele kosten

76.344

70.632

79.534

81.021

82.517

84.146

84.146

– wv eigen personeel

63.886

65.687

73.874

75.635

77.416

79.234

79.234

– wv externe inhuur

12.458

5.711

5.660

5.386

5.101

4.912

4.912

– materiële kosten

37.515

31.595

27.271

27.475

27.694

27.873

27.873

– wv apparaat ICT

9.379

7.940

6.818

6.869

6.923

6.968

6.968

– wv bijdrage SSO's

 

8.182

9.282

9.371

9.460

9.551

9.551

Rentelasten

91

0

35

35

35

35

35

Afschrijvingskosten

1.450

868

410

420

417

434

434

– materieel

1.035

371

410

420

417

434

434

– wv apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

415

497

0

0

0

0

0

Overige lasten

3.780

40

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

859

40

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

2.921

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

119.180

103.135

107.251

108.952

110.663

112.488

112.488

               

Saldo van baten en lasten

– 5.480

260

394

0

0

0

0

* 2012 betreffen realisatie cijfers, 2013 eerste suppletoire begroting en 2014 de ontwerpbegroting

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van De Werkmaatschappij is een kostendekkende exploitatie.

Baten

De eenheden die de grootste bijdrage in 2014 leveren aan de omzet en kosten bij De Werkmaatschappij zijn het EC O&P voor ca. € 40 mln., Interim Rijk voor ca. € 19 mln en Vijfkeerblauw voor ca. € 11 mln. De meerjarenontwikkeling van de omzet is een resultante van de verwachte toename van de reguliere productieafzet bij meerdere bedrijfseenheden als gevolg van uitbreiding van de interdepartementale klantenkring en/of aanpassing van het producten en dienstenaanbod op de vraag.

Voor de bezuinigingstaakstelling Rutte II zal De Werkmaatschappij in samenspraak met haar klanten komen tot afspraken voor de invulling van de taakstelling. In de begroting gaat De Werkmaatschappij ervan uit dat de vraaguitval uit hoofde van de additionele taakstelling zal worden gecompenseerd door de aansluiting van (onderdelen van) departementen die nog geen producten en diensten afnemen bij De Werkmaatschappij.

Lasten

De generieke en additionele taakstellingen vragen van De Werkmaatschappij, door het verlagen van de tarieven, ook een verlaging van de kosten. Door de verwachte organische groei en door besparende maatregelen te treffen, houdt De Werkmaatschappij haar kostenniveau de komende jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Besparingsmaatregelen zijn onder andere het verhogen van declarabiliteit en terugdringen van externe inhuur.

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap DWM
(bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

19.898

20.240

19.773

20.279

20.299

20.117

19.750

2.

Totaal operationele kasstroom

– 9.165

1.128

804

420

418

434

434

 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.135

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

504

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 631

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

9.945

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 597

– 1.595

– 298

– 400

– 600

– 800

– 1.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

9.348

– 595

702

600

400

200

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

19.450

19.773

20.279

20.299

20.117

19.751

19.184

Het hoge Rekening-courantsaldo ultimo 2014 wordt verklaard door omvangrijk geldverkeer bij enkele bedrijfseenheden. De ontwikkeling in het saldo van de rekening courant is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de verwachte investeringen.

De Werkmaatschappij streeft ernaar bij een omvangrijke rekening-courantstand een beperkt beroep te doen op de leenfaciliteit. De opgenomen lening betreft dan ook alleen investeringen boven € 0,5 mln.

Doelmatigheid

De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Door de diversiteit van producten en diensten en de tarieven is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kostprijzen per product (groep) (indexcijfer)

100,8

98,5

99

98,5

98

98

98

Tarieven/uur (indexcijfer)

98

98,5

99

98,5

98

98

98

Omzet per FTE

147.329

133.413

125.612

126.971

128.762

130.746

130.746

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

762

775

857

860

861

862

862

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 4,90%

0,20%

0,37%

0,28%

0,24%

0,20%

0,20%

               

Kwaliteitsindicator 1 – KTO

6,2

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Kwaliteitsindicator 2 – MTO

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Doorlichting gepland

   

2014

       

* T.o.v. 2013 eerste suppletoire begroting zijn de indexcijfers van de kostprijzen en tarieven aangepast.

Toelichting

Vanwege de taakstelling op basis van de tarieven van 2011 verlaagt De Werkmaatschappij in de periode 2012 t/m 2016 haar tarieven jaarlijks. De generieke taakstelling is vertaald in jaarlijkse taakstellingsbedragen. De Werkmaatschappij heeft de generieke taakstelling verwerkt door een verlaging van haar tarieven toe te passen. De verlagingen zijn berekend door de taakstellingsbedragen af te zetten in percentages van de omzet van 2011. De BTW verhoging van 2012 is verwerkt in de tarieven van 2013.

De stijging in 2014 van de indexcijfers (zowel tarief als kosten) wordt veroorzaakt door een doorberekende stijging van ICT kosten. De tarieven van De Werkmaatschappij ontwikkelen zich volgens de trend van de bovenstaande indexcijfers. Om een nul resultaat te behalen, moeten de integrale kostprijzen dezelfde trend volgen als de tarieven.

Groei van De Werkmaatschappij is geen doel op zich, maar zal organisch groeien als gevolg van het vollediger aansluiten van departementen. Hierdoor hoeven de departementen minder in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden in de markt. Met deze organische groei hangt ook de groei in FTE’s samen.

Licence