Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 P-Direkt

Inleiding

P-Direkt levert efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsdiensten. De diensten die P-Direkt beschikbaar stelt zijn daartoe op een moderne wijze ingericht en gebaseerd op principes die passen bij deze tijd, zoals zelfverantwoordelijkheid, vertrouwen en zelfbediening.

P-Direkt wil een kenmerk zijn van hoe de «nieuwe Rijksdienst» zich wil profileren: compact, betrouwbaar, efficiënt en innovatief.

P-Direkt Dienstverlening

De dienstverlening van P-Direkt is een gevarieerd pakket van hrm-services die vooral via het P-Direktportaal geleverd worden, het contactcenter ondersteunt de gebruikers daarbij, en de salarisbetaling en informatievoorziening zijn daarbij belangrijke eindproducten. P-Direkt verzorgt de totale personeels- en salarisadministratie voor alle rijksambtenaren (met uitzondering van Defensie), in totaal zo'n 122.000 medewerkers.

Meerjarenbeleid

P-Direkt heeft haar kabinetsopdracht gerealiseerd. De dienstverlening is opgebouwd, de ministeries zijn aangesloten en jaarlijks realiseerd P-Direct met de departementen rijksbreed € 51 mln euro aan besparingen.

Om als professionele dienstverlener te kunnen doorgroeien, moet P-Direkt zich richten op zowel borging van stabiliteit, betrouwbaarheid en continuïteit van de afgesproken dienstverlening als op verdere verbetering in de kwaliteit en efficiency van de totale dienstverleningsketen. Met als uiteindelijk doel als HR-shared service center qua klanttevredenheid te behoren tot de beste 25% in Nederland, een score op gebruikerstevredenheid van minimaal een 7 realiseren en P-Direkt te positioneren als vanzelfsprekende partner voor nieuwe (HRM-)diensten en nieuwe klanten.

Deze doorontwikkeling vraagt om visie (een gedeeld beeld voor de middellange termijn), sturing en planning. Hiervoor is een Meerjarenplan 2012–2015 ontwikkeld.

Visie en pijlers

Missie, kernwaarden en dienstverleningsmodel vertaald in een concrete visie leiden tot vier speerpunten:

P-Direkt streeft naar Operational Excellence met een sterke gerichtheid op gebruiksgemak. Operational excellence betekent betrouwbare kwaliteit, geen fouten, aantrekkelijke prijs en een tevreden gebruiker.

Begrijpelijkheid en goede werking van de hele HR-keten is noodzakelijk voor efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.

P-Direkt wordt meer en meer dé expert die eindgebruiker en klant goed en begrijpelijk moet kunnen bedienen. Vereenvoudiging van de output en gevraagde input is daarbij sleutel tot succes.

P-Direkt biedt een unieke basis voor verdere uitbreiding van de dienstverlening en als bijdrager aan de compacte rijksdienst: rijksbrede infrastructuur, belangrijke data- en informatiebron.

Deze visie steunt op twee pijlers: doelmatigheid en gebruikerstevredenheid. Ter realisatie van doelmatigheid wordt als methodiek P-Lien – variant van Lean Six Sigma – gehanteerd en standaarden uit de organisatietheorie: van standaardiseren, beheersen en stabiliseren naar innoveren en flexibiliseren. Bij alle activiteiten staat de gebruiker centraal.

De realisatie van de Visie vraagt om structuur, prioriteitstelling en fasering. Daarbij is gekozen voor een plateaubenadering: eerst moet worden gezorgd dat het fundament voor verdere uitbouw van de dienstverlening stevig genoeg is. Deze aanpak leidt tot 4 plateaus: Plateau 1, intern sterk (> 2013), Plateau 2, ketenoptimalisatie (> 2014), Plateau 3, nieuwe dienstverlening (> 2015), Plateau 4, nieuwe klanten (>2016).

Plateau 1 is het fundament voor elke verdere uitbouw van P-Direkt en daarmee het plateau dat als eerste aandacht verdient. Operational excellence – zowel in termen van doelmatigheid als gebruikerstevredenheid – moet gerealiseerd worden voordat ketenoptimalisatie kan slagen. Dit omdat ketenoptimalisatie voor P-Direkt een verbreding van het takenpakket gaat betekenen die anders niet gaat slagen.

Ketenoptimalisatie is nodig om P-Direkt in staat te stellen om nieuwe klanten te bedienen of nieuwe dienstverlening aan te bieden.

De volgorde van plateau 3 en 4 vloeit voort uit:

  • doelmatigheidswinst kan makkelijker en sneller worden gerealiseerd met nieuwe dienstverlening dan met nieuwe toetreders;

  • De complexiteit die het aansluiten van nieuwe toetreders met zich mee kan brengen, zeker waar het gaat om toetreders met afwijkende wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden.

De doelstellingen voor 2014 zijn:

1 Realiseren van de ketenoptimalisatie

Het doel hierbij is het realiseren van het onbenutte besparingspotentieel uit de uitgevoerde kosten-batenanalyse (€ 10 mln. extra aan jaarlijkse besparingen op de personeelskosten) en verdere kwaliteitswinst in de gehele dienstverleningsketen. Voor het bereiken van dit doel wordt het programma Optimaal Verbinden samen met de ministeries uitgevoerd in de periode 2013 – 2015.

In dit traject ligt de nadruk op de verbeteringen in de gehele dienstverleningsketen en de doelmatigheidswinst die in die keten kan worden behaald. Feitelijk gaat het om business process redesign op grote schaal met als doel de gebruikerstevredenheid verder te doen toenemen (bv. door betere ondersteuning van de manager en een duidelijk loket) en per saldo 200 fte bij de ministeries op de HR-O populatie te bezuinigen. Hierbij wordt voortgebouwd op de lopende pilots van de stuurgroep verkenningen. De besparingen moeten voortvloeien uit het verschuiven van de knip in de HR-keten, waarvan de belangrijkste de procesmatige integratie van HR-ondersteuner en HR-verwerkerstaken is.

2 Kwaliteitsverbetering

Ook in 2014 blijft P-Direkt verder werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Medio 2013 scoort de overall beoordeling van de dienstverlening bij de eindgebruikers een 6,4 en de ambitie is om naar een 7 te groeien. Hiervoor heeft P-Direkt middels het programma «Gebruiker Centraal» samen met de ministeries volop geïnvesteerd in haar personeel, in slimmere werkwijzen en systeemoptimalisatie. Ook door de ministeries worden investeringen en verbeteracties uitgevoerd om de gebruiker optimaal toe te rusten om de dienstverlening goed te kunnen gebruiken. De gebruikers worden inmiddels veel meer en directer betrokken bij het verder verbeteren van de P-Direkt-systemen. In 2014 zal de methode van P-Lean zijn verankerd in de organisatie en zal hiermee een continu proces van toename van gebruikerstevredenheid en efficiency worden nagestreefd.

3 Efficiencyverbetering

P-Direkt heeft voor 2014 en verder een aantal bezuinigingstaakstellingen verwerkt. Het betreft de efficiency verbetering die al eerder is afgesproken met de Eigenaar en de bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet.

De eigen efficiency doelstelling

De eigenaar heeft met P-Direkt tot en met 2014 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken. Voor 2014 bedraagt die 3% hetgeen resulteert in een korting op het iar-tarief van € 17,4.

Bezuinigingstaakstelling Rutte I

De bezuinigingstaakstelling is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doorvertaald naar P-Direkt voor een bedrag van € 1,573 mln. in 2014 jaarlijks oplopend naar € 2,071 mln. structureel in 2016.

Deze bezuiniging wordt ingeboekt bij de departementen ten laste van de dienstverleningsbudgetten P-Direkt en P-Direkt heeft haar tarieven hiermee naar beneden bijgesteld.

In het gesprek dat P-Direkt met de departementen heeft gevoerd over het niveau van de dienstverlening is het volgende afgesproken.

P-Direkt continueert tot en met 2016 de afgesproken dienstverlening en lost de financiële problematiek zelf op met uitzondering van 2013 waarin het budgettaire gat bij P-Direkt mede is gedicht door doorbelasting van het meerwerk en een additionele tariefopslag.

Voor 2014 en verdere jaren ziet P-Direkt derhalve door efficiëntere werkwijze mogelijkheid kortingen op het tarief toe te passen van € 4,1 per individuele arbeidsrelatie (2014), € 2,6 per individuele arbeidsrelatie (2015) en € 1,7 per individuele arbeidsrelatie (2016). P-Direkt doet dat in samenhang met de bezuinigingstaakstelling Rutte II die per 2016 ingaat.

Bezuinigingstaakstelling Rutte II

De bezuinigingstaakstelling die ingaat per 2016 is bij de ministeries in de begrotingen verwerkt en vanuit de ministeries is de vraag gesteld hoe hier vanuit P-Direkt de komende jaren op ingespeeld zou kunnen worden.

Daarbij moet opgemerkt worden dat P-Direkt inmiddels vanaf 2008 alweer zo’n 6 jaar lang elk jaar 2 a 3 % efficiënter werkt en dat zet een behoorlijke druk op de organisatie.

P-Direkt zal desalniettemin met een versterkte inzet van het interne LEAN-programma een verdere efficiencytaakstelling van maximaal 1,5% (analoog aan de taakstelling Rutte I) op jaarbasis voor de jaren 2015 tot en met 2018 kunnen realiseren: dit betekent dat de P-Direkt tarieven met € 8,5 op jaarbasis naar beneden worden bijgesteld.

P-Direkt start dus een jaar eerder met deze 1,5% efficiencytaakstelling maar neemt daarin dan wel de Rutte I-korting (€ 2,6 in 2015 en € 1,7 in 2016) in mee.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap P-Direkt
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

7.035

4.143

4.558

4.553

4.487

4.421

4.344

Omzet overige departementen

67.766

68.804

69.295

69.221

67.718

66.228

64.521

Omzet derden

12

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

74.813

72.947

73.853

73.774

72.205

70.649

68.865

               

Lasten

             

Apparaatskosten

55.169

61.210

58.145

56.184

55.127

54.080

53.044

– personele kosten

33.839

37.065

34.304

33.514

32.727

31.944

31.165

– wv eigen personeel

24.925

25.148

24.493

23.891

23.290

22.688

22.086

– wv externe inhuur

8.914

11.917

9.811

9.622

9.438

9.257

9.079

– materiële kosten

21.330

24.145

23.841

22.670

22.400

22.136

21.879

– wv apparaat ICT

 

12.418

12.197

11.982

11.774

11.572

11.376

– wv bijdrage SSO's

 

9.228

9.228

8.335

8.335

8.335

8.335

Rentelasten

3.422

3.100

3.100

2.560

2.020

1.480

1.030

Afschrijvingskosten

11.833

11.850

13.350

14.850

14.850

14.850

14.850

– materieel

88

86

86

81

76

71

66

– wv apparaat ICT

81

81

81

76

71

66

61

– immaterieel

11.745

11.764

13.264

14.769

14.774

14.779

14.784

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

70.424

76.160

74.595

73.594

71.997

70.410

68.924

               

Saldo van baten en lasten

4.389

– 3.213

– 742

180

208

239

– 59

Saldo van baten en lasten

P-Direkt stuurt op een meerjarig neutraal resultaat en een vermogensbuffer van maximaal 5% van de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar. P-Direkt prognosticeert voor eind 2013 een eigen vermogen dat boven het toegestane maximum uitkomt. Om ultimo 2014 op het toegestane percentage uit te komen stuurt P-Direkt voor het jaar 2014 op een resultaat van – € 0,742 mln. De extra kosten worden gemaakt ter verbetering van de informatievoorzieningen en verhoging van de klanttevredenheid.

Doorbelasting van de dienstverlening aan de departementen

Het tarief 2014 van de doorbelasting per individuele arbeidsrelatie (IAR) aan de deelnemers van de totale dienstverlening komt op € 570 ten opzichte van € 580 in 2013.

Apparaatskosten

De personeelskosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst en de gedetacheerde ambtenaren inclusief de kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.

De materiële kosten omvatten de directe inkoopkosten van de dienstverlening (cRMA, HRM-portaal, P-Direktportaal, SAP HR, Licenties en Contactcenter) en de uitgaven voor overige personele lasten, de normale huisvesting, communicatie, automatisering, kantoorkosten, verkoopkosten, adviesopdrachten en overige kosten ten behoeve van het apparaat.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen ten behoeve van de aanschaf van de licenties en de bouw van de dienstverlening.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in de immateriële en materiële vaste activa.

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap P-Direkt
(bedragen x € 1.000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

18.736

21.927

18.714

12.820

11.970

11.620

11.670

2.

Totaal operationele kasstroom

14.828

8.587

7.456

14.000

14.500

14.900

14.900

Totaal investeringen (-/-)

– 405

– 15.000

– 10.000

0

0

0

0

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 405

– 15.000

– 10.000

0

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

Aflossingen op leningen (-/-)

– 11.232

– 11.800

– 13.350

– 14.850

– 14.850

– 14.850

– 14.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

15.000

10.000

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 11.232

3.200

– 4.850

– 14.850

– 14.850

– 14.850

– 14.850

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

21.927

18.714

12.820

11.970

11.620

11.670

11.720

Voor 2014 is een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de projecten in het kader van de verkenningen nieuwe dienstverlening. Deze lening wordt vanaf 2015 in vijf jaar afgelost.

In 2014 en verder is sprake van een sluitende exploitatie waarin kasbetalingen worden gematched door de kasinkomsten.

Doelmatigheid

P-Direkt verbetert de doelmatigheid in de HR-kolom van de Rijksoverheid en levert een bijdrage aan een slagvaardige rijksdienst. Naast deze «macro«- doelmatigheid streeft P-Direkt naar doelmatigheid van de eigen bedrijfsvoering. Om de bestaande dienstverlening doelmatiger uit te voeren worden de processen onder de loep genomen en geschoond van dubbels en onnodige stappen. Ook worden tijdsintensieve repeterende taken zo veel mogelijk geautomatiseerd.

Deze doelmatigheidswinsten zijn noodzakelijk om de afgesproken efficiencyverbeteringen (zie paragraaf 4.2) te kunnen realiseren.

Dienstverlening

Jaarlijks spreekt P-Direkt met de opdrachtgevers af wat de (ontwikkeling in de) dienstverlening is. Deze wordt vastgelegd in het Jaarplan en de daaraan gekoppelde producten- en dienstengids. Ook worden met hen afspraken gemaakt over de servicelevels op die dienstverlening in het Servicecharter.

Optimaal beheer bedrijfsvoering

P-Direkt geeft uitvoering aan de doelmatigheidseis door bij een kwalitatief goede dienstverlening:

  • te sturen op een optimaal contractmanagement binnen de dienstverlening met leveranciers en afnemers. Onder andere door bij leveranciers afspraken te maken om de dienstverlening jaarlijks goedkoper af te nemen;

  • te sturen op het niveau van kostprijzen om inzichtelijkheid te bieden in het kostenverloop en de resultaten van de dienstverlening.

Kengetallen

P-Direkt werkt met een Producten en Diensten Gids (PDG) en servicelevels die zijn vastgesteld in overleg met de opdrachtgevers. De servicelevels zijn geen doel op zich, maar dienen als minimaal te realiseren normen. De opdrachtgevers mogen er op vertrouwen dat P-Direkt in de dienstverlening streeft naar een zo hoog mogelijke score. De opdrachtgevers worden maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde servicelevels. Samen met hen stelt P-Direkt vast of eventuele tekortkomingen hierin hebben geleid tot onoverkomelijke problemen. Op basis hiervan maakt P-Direkt afspraken voor de servicelevels in de volgende maand(en). Indien noodzakelijk zal P-Direkt de werkzaamheden (her)prioriteren en aanvullende verbetermaatregelen nemen. De invulling van de taakstellingen hebben geen invloed gehad op de het niveau van de servicelevels.

De score op de servicelevels wordt uitgedrukt in percentages of de score op een schaal van 1 – 10.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Verloop kostprijzen

584,6

580

570

567

564

561

555

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

102

101

99

99

98

98

97

Aantal individuele arbeidsrelaties (IAR)

125.959

123.670

121.430

119.430

117.430

115.430

113.430

Totale omzet basisdienstverlening (x 1.000)

70.318

68.474

67.688

66.197

64.719

63.253

61.466

Totale omzet overige + projecten (x 1.000)

4.495

4.473

6.165

7.575

7.485

7.395

7.395

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

425

425

407

397

387

377

367

Saldo van baten en lasten (%)

5,95%

– 4,40%

– 0,98%

0,24%

0,29%

0,34%

– 0,09%

Medewerkerstevredenheid

7

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ICT Diensten

Contactcenter gebruikerstevredenheid

6

7

7

7

7

7

7

Tijdige afhandeling mutaties:

             

– opdracht verwerkt voor afgesproken salarisbetaling

90,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

– kritische mutatieopdrachten (aanstelling, ontslag, overplaatsing) binnen 5 werkdagen afgehandeld.

nvt

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Vraagafhandeling Contactcenter

             

– ingediende vragen per telefoon/ e-mail/ post worden binnen 5 werkdagen afgehandeld

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

– per mail in gediende vragen worden in een keer goed afgehandeld

nvt

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Klachtbehandeling: P-Direkt reageert op klachten ingediend volgens klachtenprocedure binnen 5 werkdagen

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Responsetijden Contactcenter: gemiddelde responstijd voor het opnemen van de telefoon is gemiddeld minder dan 30 seconden na keuzemenu

35,5 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

Beschikbaarheid systeem

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Wet- en regelgeving up to date

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Betrouwbaarheid: P-Direkt draagt zorg voor tijdige en juiste gegevenslevering (interfaces, rapportages)

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Doorlichting gepland

   

2014

       

De specifieke kwaliteitsindicatoren zijn hieronder kort toegelicht.

  • Beschikbaarheid systeem: de P-Direktsystemen (P-Direktportaal, Rijksportaal Personeel en het P-Dossier) zijn 7x24 uur beschikbaar. Het service-window voor de systemen is van 8.30 uur – 17.00 uur, gedurende deze tijden is de beschikbaarheidnorm van toepassing.

  • Wet- en regelgeving up to date: Wijzigingen met betrekking tot de wet- en regelgeving zijn binnen 2 weken na publicatie in de Staatscourant op het Rijksportaal Personeel raadpleegbaar.

  • Gebruikerstevredenheid: P-Direkt houdt maandelijks een enquête onder medewerkers (gebruikers) op de ministeries. Willekeurige gebruikers ontvangen een e-mail met een uitnodiging om vragen over de dienstverlening van P-Direkt te beantwoorden. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de tevredenheid over het P-Direktportaal, het Contactcenter, het Rijksportaal Personeel en de salarisverwerking.

Licence