Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 ZBO’s en RWT’s

Bijlage Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen

Tabel 1: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Begrotings-

Ramingen

(x € 1.000)

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Bureau Architectenregister

X

X

Het beheren van het architectenregister. De Wet op de architectentitel heeft tot doelstelling het scheppen van waarborgen voor de vakbekwame beroepsuitoefening door bouwkundig architecten, stedenbouwers, tuin- en landschap- en interieurarchitecten, het uitvoeren van de EU- architectenrichtlijn en consumentenbescherming.

Artikel 4

«Uitvoering Rijkshuisvesting»

€ 90

http://www.architectenregister.nl/

Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

X

X

Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanering- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.

Artikel 1

«Woningmarkt»

€ 0

http://www.cfv.nl/

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

 

X

Het bevorderen van het eigenwoningbezit en kwaliteitsverbetering woning;

de stichting is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie.

Artikel 1

«Woningmarkt»

€ 0

http://www.nhg.nl/

Huurcommissie

 

X

Onafhankelijk beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen op verzoek van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvraag van huurtoeslag.

Artikel 1 «Woningmarkt»

€ 10.125

http://www.huurcommissie.nl/

Toelichting

  • 1. Deze bijlage bevat een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s die onder toezicht staan van de Minister voor Wonen en Rijksdienst (tabel 1). Als deze ZBO’s en RWT’s uit de begroting voor Wonen en Rijksdienst (hoofdstuk XVIII) een bijdrage ontvangen, is in de tabel aangegeven ten laste van welk beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO of de RWT komt. Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, mogelijke bijdragen in latere jaren worden niet vermeld.

  • 2. Als de organisatie een RWT of ZBO is, wordt dat met een kruisje in kolom 2 en 3 aangegeven. De functie van de organisatie is kort omschreven, voor meer informatie is een verwijzing met een link naar de website van de organisatie opgenomen in de laatste kolom van de tabel.

  • 3. Bijdragen uit de begroting voor Wonen en Rijksdienst (hoofdstuk XVIII) aan RWT’s en ZBO’s die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen, zijn in tabel 2 opgenomen. Alleen de bijdrage in het begrotingsjaar is genoemd, de bijdragen zijn niet meerjarig opgenomen.

Tabel 2: Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

RWT

ZBO

Functie

Begrotings-artikel

Begrotings-

ramingen

Verwijzing naar website RWT/ZBO

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

OCW

X

X

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultureel fonds op het gebied van architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschaps- en interieurarchitectuur. Het levert bijdragen aan de activiteiten en projecten waarmee voor dit brede terrein belangstelling wordt gewekt, het fonds spoort aan tot actief beleid en een hoogwaardige vakbeoefening en het fonds bevordert betrokkenheid, beschouwing en debat.

Artikel 4

«Uitvoering Rijkshuisvesting»

€ 25

http://www.stimuleringsfonds.nl/

Licence