Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1. Woningmarkt

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

1 Woningmarkt

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

1.1

Betaalbaarheid

0

0

0

0

0

 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

2.880.443

3.085.321

3.228.902

3.436.847

3.693.631

 

1.1

Betaalbaarheid

2.875.269

3.078.143

3.223.503

3.431.748

3.688.532

 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

5.174

7.178

5.399

5.099

5.099

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

23.882

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

1.1

Betaalbaarheid

22.666

– 141.951

– 75.594

– 66.873

– 86.956

 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

1.216

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

– 3.060

88.306

88.274

87.319

67.959

 

1.1

Betaalbaarheid

– 3.000

88.306

88.274

87.319

67.959

 
 

waarvan:

           
 

a. correctie op de huurtoeslag

       

– 18.800

 
 

b. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag

 

111.400

111.400

111.400

111.400

 
 

c. Fraude bestrijding Huurtoeslag

– 3.000

– 16.500

– 16.500

– 16.500

– 16.500

 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

– 60

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

2.901.265

3.031.676

3.241.582

3.457.293

3.674.634

3.876.182

1.1

Betaalbaarheid

2.894.935

3.024.498

3.236.183

3.452.194

3.669.535

3.871.083

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

6.330

7.178

5.399

5.099

5.099

5.099

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

578.445

585.130

580.516

576.700

595.000

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 106.200

– 113.900

– 105.100

– 98.600

– 97.500

 
               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

– 18.800

 
 

waarvan:

           
 

a. correctie op de huurtoeslag

       

– 18.800

 

Stand ontwerpbegroting 2014

472.245

471.230

475.416

478.100

478.700

479.200

Toelichting

a. Correctie op de huurtoeslag

Dit betreft een correctie op de ontvangsten huurtoeslag vanwege een fout in de extrapolatie van het jaar 2017.

b. Accomoderen hogere uitgaven huurtoeslag

In het voorjaar heeft de ministerraad ter dekking van tegenvallers besloten tot een structurele bezuiniging op de huurtoeslag van 111 mln. per jaar, ingaande per 2014. Daarbij is afgesproken dat in augustus zou worden bezien of de tegenvaller geheel of gedeeltelijk kan worden gecompenseerd uit de koopkrachtenveloppe. Uitkomst van de augustusbesluitvorming is dat de tegenvallers in de huurtoeslag volledig uit de beschikbare koopkrachtenveloppe worden gedekt.

c. Fraude bestrijding huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag wordt verlaagd op basis van een door de belastingdienst opgestelde business case om fraude bij het toekennen van de toeslagen te bestrijden.

Artikel 2. Woonomgeving en bouw

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

2 Woonomgeving en bouw

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

2.1

Energie en bouwkwaliteit

0

0

0

0

0

 

2.2

Woningbouwproductie

0

0

0

0

0

 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

32.639

28.127

32.420

32.403

32.231

 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

21.304

19.488

16.814

16.798

16.697

 

2.2

Woningbouwproductie

5.273

3.065

3.067

3.066

3.085

 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

6.062

5.574

12.539

12.539

12.449

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

61.021

99.725

– 320

– 320

– 320

 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

52.357

98.655

0

0

0

 

2.2

Woningbouwproductie

9.065

1.370

0

0

0

 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

– 401

– 300

– 320

– 320

– 320

 
               

Nieuwe mutaties

– 5.185

48.532

13.055

7.566

570

 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

– 3.282

44.832

7.555

2.566

– 3.430

 
 

waarvan:

           
 

a. Opdrachten AGNL

 

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

 
 

b. Herallocatie E&GO

– 3.000

– 1.000

1.500

1.500

500

 
 

c. Revolverend fonds

 

35.000

       
 

d. Nationaal Energieakkoord

 

15.000

10.000

5.000

   

2.2

Woningbouwproductie

– 893

5.200

4.000

4.000

4.000

 
 

waarvan:

           
 

e. Opdrachten AGNL

 

4.000

4.000

4.000

4.000

 
 

f. Uitvoering RFE

– 1.200

1.200

       

2.3

Kwaliteit woonomgeving

– 1.010

– 1.500

1.500

1.000

0

 
 

waarvan:

           
 

g. Herallocatie WenL

– 1.000

– 1.500

1.500

1.000

   
               

Stand ontwerpbegroting 2014

88.475

176.384

45.155

39.649

32.571

231.521

2.1

Energie en bouwkwaliteit

70.379

162.975

24.369

19.364

13.267

212.947

2.2

Woningbouwproductie

13.445

9.635

7.067

7.066

7.085

6.355

2.3

Kwaliteit woonomgeving

4.651

3.774

13.719

13.219

12.219

12.219

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

91

91

91

91

91

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

1.216

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

1.307

91

91

91

91

91

Toelichting

a. en e. Opdrachten AGNL

De mutatie is benodigd om structureel de berekende lasten voor het onderdeel energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten.

b. Herallocatie Energie & Gebouwde Omgeving (E&GO)

In de zomer van 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei dat onder regie van de SER tot stand gekomen. Tezamen met andere ontwikkelingen zoals het voldoen aan de Europese richtlijnen EPBD en EED en de in 2013 te verwachten resultaten van Blok-voor-Blok en Energiesprong, heeft dit geleid tot een actualisatie van het nu nog vigerende Plan van aanpak E&GO uit 2011. Hierdoor vindt er actualisatie van de raming plaats. Over de meerjarenperiode heen is sprake van een budgettaire neutrale mutatie.

c. Revolverend fonds

Aanvullende bijdrage aan het Revolverend Fonds Energiebesparing ter hoogte van € 35 mln. in 2014. Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.

d. Nationaal Energieakkoord/ Energielabel en Ondersteuning gemeenten

Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning. Daarnaast wordt ingezet op actieve ondersteuning van gemeenten bij lokale energiebesparing.

Dit betreft een uitwerking van het Energieakkoord voor duurzame groei.

f. Uitvoering Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE)

Een deel van het budget voor de opstart van het RFE wordt getemporiseerd in samenhang met de latere invoering van het RFE bestemd voor de (verhuurders). Het betreft in een eerder stadium gereserveerde opstartkosten. In 2013 wordt van startgegaan met een fondsdeel voor eigenaars-bewoners. Het fondsdeel voor verhuurders vergt meer voorbereiding en wordt later in 2014 ingevoerd. Ook de besteding van de opstartmiddelen wordt daardoor deels vertraagd.

g. Herallocatie Woon en Leefomgeving (WenL)

Bij het budget voor Woon en Leefomgeving vindt een over de jaren heen budgettair neutrale herschikking plaats, waarmee tevens in latere jaren van deze kabinetsperiode voldoende budget wordt gereserveerd om ad hoc in te kunnen springen op problematiek. De verwachting is dat door de effecten van de crisis in 2015 en 2016 deze middelen extra nodig zijn voor kwetsbare gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat (aandachtswijken, krimpregio’s).

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

3 Kwaliteit Rijksdienst

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

29.380

28.640

28.071

27.922

27.903

 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

29.380

28.640

28.071

27.922

27.903

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 7.705

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

– 7.705

– 10.684

– 10.317

– 10.239

– 10.160

 
               

Nieuwe mutaties

– 160

– 60

– 58

– 328

– 673

 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

– 160

– 60

– 58

– 328

– 673

 

Stand ontwerpbegroting 2014

21.515

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

21.515

17.896

17.696

17.355

17.070

16.828

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

250

250

250

250

250

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

343

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2014

593

250

250

250

250

250

Artikel 4. Uitvoering Rijkshuisvesting

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

4 Uitvoering Rijkshuisvesting

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

59.207

58.528

58.786

58.676

57.457

 

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

59.207

58.528

58.786

58.676

57.457

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

2.800

0

0

0

0

 

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

2.800

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

– 300

– 58.528

– 58.786

– 58.676

– 57.457

 

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

– 300

– 58.528

– 58.786

– 58.676

– 57.457

 
 

waarvan:

           
 

a. Samenvoeging artikel 4 en 5

 

– 58.528

– 58.786

– 58.676

– 57.457

 

Stand ontwerpbegroting 2014

61.707

0

0

0

0

0

4.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

61.707

0

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

357

357

357

357

357

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

300

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

– 357

– 357

– 357

– 357

 

Stand ontwerpbegroting 2014

657

0

0

0

0

0

Toelichting

a. Samenvoeging artikel 4 en 5

Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.

Artikel 5. Beheer materiële activa

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

5 Beheer materiele activa

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

5.1

Beheer onroerend goed

0

0

0

0

0

 

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

0

0

0

0

 

5.3

Beheer en plankosten

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties Nota van Wijziging

84.280

82.894

82.249

82.200

82.149

 

5.1

Beheer onroerend goed

62.392

61.792

61.792

61.792

61.792

 

5.2

Bijdrage aan RVOB

21.888

21.102

20.457

20.408

20.357

 

5.3

Beheer en plankosten

0

0

0

0

0

 
               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

4.800

4.200

4.200

4.200

4.200

 

5.1

Beheer onroerend goed

– 6.079

– 5.479

– 5.479

– 5.479

– 5.479

 

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

0

0

0

0

 

5.3

Beheer en plankosten

10.879

9.679

9.679

9.679

9.679

 
               

Nieuwe mutaties

102

– 87.094

– 86.449

– 86.400

– 86.349

 

5.1

Beheer onroerend goed

102

– 56.313

– 56.313

– 56.313

– 56.313

 
 

waarvan:

           
 

a. samenvoeging artikel 4 en 5

 

– 56.313

– 56.313

– 56.313

– 56.313

 

5.2

Bijdrage aan RVOB

0

– 21.102

– 20.457

– 20.408

– 20.357

 
 

b. samenvoeging artikel 4 en 5

 

– 20.979

– 20.336

– 19.637

– 18.754

 

5.3

Beheer en plankosten

0

– 9.679

– 9.679

– 9.679

– 9.679

 
 

waavan:

           
 

c. samenvoeging artikel 4 en 5

 

– 9.679

– 9.679

– 9.679

– 9.679

 

Stand ontwerpbegroting 2014

89.182

0

0

0

0

0

5.1

Beheer onroerend goed

56.415

0

0

0

0

0

5.2

Bijdrage aan RVOB

21.888

0

0

0

0

0

5.3

Beheer en plankosten

10.879

0

0

0

0

0

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Mutaties Nota van Wijziging

175.186

174.284

173.784

173.784

173.784

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2013

– 24.400

– 22.100

– 19.700

– 21.300

– 1.700

 
               

Nieuwe mutaties

0

– 152.184

– 154.084

– 152.484

– 172.084

 
 

waarvan:

           
 

d. samenvoeging artikel 4 en 5

 

– 152.184

– 154.084

– 152.484

– 172.084

 

Stand ontwerpbegroting 2014

150.786

0

0

0

0

0

Toelichting

a. t/m d. Samenvoeging artikel 4 en 5

Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.

Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

6.1

Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

0

0

0

0

0

 

6.2

Beheer materieel activa

0

0

0

0

0

 

6.1

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
               

Nieuwe mutaties

0

144.826

144.146

143.227

139.809

 

6.1

Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

0

57.753

57.716

57.823

55.694

 
 

waarvan:

           
 

a. samenvoeging artikel 4 en 5

0

57.753

57.716

57.823

55.694

 

6.2

Beheer materieel activa

0

87.073

86.430

85.404

84.115

 
 

waarvan:

           
 

b. samenvoeging artikel 4 en 5

0

87.073

86.430

85.404

84.115

 

Stand ontwerpbegroting 2014

0

144.826

144.146

143.227

139.809

139.135

6.1

Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

0

57.753

57.716

57.823

55.694

55.566

6.2

Beheer materieel activa

0

87.073

86.430

85.404

84.115

83.569

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stand ontwerpbegroting 2013

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

116.841

118.741

117.141

136.741

 
 

waarvan:

           
 

c. samenvoeging artikel 4 en 5

0

152.184

154.084

152.484

172.084

 
 

d. aanpassing pachtontvangsten

0

– 35.700

– 35.700

– 35.700

– 35.700

 

Stand ontwerpbegroting 2014

0

116.841

118.741

117.141

136.741

136.741

Toelichting

a. t/m c. Samenvoeging artikel 4 en 5

Dit betreft de samenvoeging van artikel 4 en 5 naar artikel 6 Uitvoering rijksvastgoedbeleid.

d. Aanpassing pachtontvangsten

Door de nieuwe begrotingsregels heeft IenM aangegeven aanspraak te maken op de pachtontvangsten van hun onroerende zaken, die door RVOB worden geïnd. het betreft structureel € 31 mln. Dit geldt ook voor de ontvangsten uit een overige verkopen. Op basis van een historisch gemiddelde voor deze post is dit bepaald op € 4,7 mln.

Licence