Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.8 Afkortingen

ABD

Bureau Algemene Bestuursdienst

A&O-fonds

Arbeidsmarkt en opleidingsfonds

AWIR

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

BEW

Bevorderen Eigen Woningbezit

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde (omzetbelasting)

CPO

Collectie particulier opdrachtgeverschap

DGOBR

Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoerig Rijk

DHC

Dienst van de Huurcommissie

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DVA’s

Dienstverleningsafspraken

DWM

De Werkmaatschappij

DWR

Digitale Werkomgeving Rijksdienst

EED

Energy Efficiency edirective (richtlijn energie-efficiëntie

EC O&P

Expertisecentrum Organisatie & Personeel

E&GO

Energie & Gebouwde Omgeving

EPBD

Energy Performance of Buildings Directive (Energieprestatie van gebouwen)

FCIB

het Functioneel Controleren Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties

Fgd

Rijksgebouwendienst

FMH

FMHaaglanden

FMIS

Facilitair management informatie systeem

HRM

Human Resource Management

IAR

Individuele arbeidsrelatie

ICRV

Interdepartementale Commissie RijksVastgoed

ICT

Informatie en communicatietechnologie

ITK

Inedicator technische kwaliteit

IUC’s

Inkooporganisaties

LSA

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

ODC

Overheids Data Center

PDG

Producten en Diensten Gids

PKI-Overheid

Public Key Infrastructure

RFE

Revolverend fonds energiebesparing

RLI

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

RVOB

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

RVR

Raad voor het Vastgoed Rijksoverheid

SER

Sociaal-Economische Raad

SSC-ICT

Shared Service Centrum-ICT

SSO 3W

Shared Servis Organisatie (WereldWijd Werken)

Uhw

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

VWNW

Het Van Werk Naar Werk beleid

Wbmgp

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijk problematiek

WOHV

Wet op het overleg huurders verhuurder

WOZ

Waardering onroerende zaken

W&R

Wonen en Rijksdienst

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

ZBO’s

Zelfstandige Bestuursorganen

Licence