Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5.7 Taakstelling op Rijksoverheid (incl. zbo’s)

In het regeerakkoord Rutte II is een taakstelling Rijksdienst (A1) opgenomen van € 1,1 miljard (structureel vanaf 2018). In de ontwerpbegrotingen 2014 geven de departementen inzicht in de wijze waarop zij deze aanvullende taakstellingen uit het regeerakkoord meerjarig verwerken.

Iedere minister is zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de financiële taakstellingen op zijn of haar ministerie en de bijbehorende maatregelen. De inhoudelijke en financiële verantwoording over de invulling en beleidseffecten vindt dan ook plaats via de departementale begrotingen van de vakministers.

Bij het Verantwoordingsdebat heeft de Minister van Financiën toegezegd de invulling van de taakstelling zichtbaar te maken bij Prinsjesdag. De Minister van Financiën en Minister voor WenR hebben voorgeschreven dat op elke begroting duidelijk inzicht wordt geboden in de invulling van de taakstelling. Voor de inhoudelijke invulling per departement vindt u per begroting een overzicht bij het centraal apparaatsartikel. Hieronder vindt u het integraal overzicht van de departementale invulling.

Tabel: Budgettaire verwerking taakstelling Rutte II
 

2016

2017

2018

Invulling OW 2014

374

842

1.033

AZ (4,4%)

   

1

Buitenlandse Zaken/BH&OS1 (13,3%)

23

52

63

BZK/W&R (incl. Koninkrijksrelaties) (13,3%)

24

53

64

Defensie (8,9%)

17

39

48

EZ (8,9%)

34

77

93

Financiën (4,4%)

49

110

135

Hoge Colleges van staat (4,4%)

3

6

7

I&M (8,9%)

43

98

119

OCW (13,3%)

24

54

67

SZW (4,4%)

23

53

65

V&J (8,9%)

125

280

344

VWS (8,9%)

9

21

26

1

Inclusief verminderd budget voor de bijdrage aan Agentschap NL op artikel 1.2. van de BH&OS begroting dat bij Voorjaarsnota 2013 is verlaagd (2,3 miljoen vanaf 2018).

Sinds het verschijnen van het regeerakkoord zijn verschillende departementale reorganisaties, herindelingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld departementale herindelingen op het terrein van vreemdelingenzaken, integratie, internationale handel en vastgoed. Bij Nota’s van Wijziging en Voorjaarsnota zijn mutaties binnen de taakstelling en verschuivingen van het ene departement naar het andere departement verwerkt.

Op basis van de departementale jaarverslagen zal in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering aan de Kamer een rijksbreed beeld van (de ontwikkeling in) de totale apparaatskosten van de rijksdienst worden gegeven.

Licence