Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1 Logius

Inleiding

Logius is opgericht als gemeenschappelijke beheerorganisatie voor overheidsbrede ICT-oplossingen. Logius is onderdeel van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR). De missie van Logius luidt: «Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur, zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel, groen en gemakkelijk elektronisch zaken met hen kunnen doen».

Logius heeft 4 taken:

 • 1) beheer en exploitatie van bestaande producten;

 • 2) inbeheername van nieuwe producten;

 • 3) doorontwikkeling;

 • 4) stimuleren van veilig gebruik.

1) Beheer en exploitatie van bestaande producten

Logius verzorgt het beheer en de exploitatie van overheidsbrede ICT-producten en -standaarden. Beheer en exploitatie hebben betrekking op het stabiel draaiend houden van een product en het (daadwerkelijk) beschikbaar stellen daarvan aan klanten. Vooraf vastgestelde dienstverleningsafspraken geven klanten inzicht in wat zij kunnen verwachten van de producten die Logius in beheer heeft.

2) Inbeheername van nieuwe producten

Bij de inbeheername van een nieuw product toetst Logius in hoeverre dit product voldoet aan de eisen om in beheer te worden genomen. Uitgangspunt is dat nieuwe producten passen in de missie van Logius en derhalve betrekking hebben op infrastructurele producten met een generiek karakter.

3) Doorontwikkeling

Logius is een beheerorganisatie; doorontwikkeling vindt daarom zo veel mogelijk buiten Logius plaats. Om in een vroeg stadium te kunnen sturen op gewenste functionaliteiten die nodig zijn voor optimaal beheer, verzorgt Logius veelal de tactische aansturing van doorontwikkelactiviteiten. Indien klanten een nieuwe functionaliteit op een bestaand product wensen en er is een beleidsopdrachtgever bereid zorg te dragen voor de financiering ervan, dan is er sprake van doorontwikkeling.

4) Stimuleren van veilig gebruik

De winst van een gemeenschappelijke beheerorganisatie als Logius komt pas echt van de grond als steeds meer overheidorganisaties gebruik maken van de producten van Logius. Logius onderhoudt daartoe contacten met (potentiële) klanten, inventariseert klantwensen, geeft voorlichting over (nieuwe) producten en zorgt voor de uitwisseling van best practices. Logius ondersteunt klanten in het stimuleren van het veilig gebruik door eindgebruikers (burgers en bedrijven). Een goede elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven is gebaat bij een brede inzet van de producten van Logius, niet alleen in aantal aansluitingen, maar ook in aantal processen en in het daadwerkelijk gebruik door klanten.

Ontwikkelingen 2014 en verder

In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door overheden beter moet. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen.»

In de Hervormingagenda is het streven opgenomen dat in 2017 de rijksdienst volledig digitaal werkt, zowel in dienstverlening naar burgers als qua organisatie. Logius zit met een groot aantal van zijn (basis)voorzieningen in de kern van deze ontwikkeling. De activiteiten van de werkgroep SGO-3 «Versnelde effectieve inzet van basisregistraties» en de SGO-9 raken daarbij diep in de organisatie Logius. De financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet uitgewerkt in businesscases en daarom ook nog niet meegenomen in deze begroting en meerjarenraming.

Daarnaast is informatiebeveiliging een zeer actueel en groeiend vraagstuk. Aanvallen en inbreuken op het ongestoord digitaal functioneren van Nederland, worden steeds complexer en ingenieuzer. Het beleid is erop gericht om de kwaliteit van informatiebeveiliging een impuls te geven. Een groot deel van de producten van Logius maken een integraal onderdeel uit van het primaire proces van de klanten.

Als laatste neemt het gebruik van de producten en voorzieningen die Logius levert, komende jaren fors toe. De overheid gaat het digitale kanaal als primaire kanaal richting de burger en het bedrijfsleven inzetten. Dit veroorzaakt een toename van aansluitingen, authenticaties en berichtenverkeer.

Exploitatie

Baten-lastenagentschap Logius
Begroting van baten en lasten voor het jaar 2014 (x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Baten

             

Omzet moederdepartement

42.755

31.810

34.977

30.677

29.130

27.173

26.442

Omzet overige departementen

34.755

52.116

45.408

46.585

47.174

46.887

47.828

Omzet derden

4.490

2.452

10.885

12.133

12.145

12.670

13.357

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

82.000

86.378

91.270

89.394

88.450

86.730

87.627

               

Lasten

             

Apparaatskosten

74.943

83.412

91.064

112.894

109.401

112.444

109.869

– personele kosten

23.322

23.068

28.230

34.997

33.914

34.858

34.059

– wv eigen personeel

 

13.675

15.527

19.248

18.653

19.172

18.732

– wv externe inhuur

 

9.393

12.704

15.749

15.261

15.686

15.327

– materiële kosten

51.621

60.344

62.834

77.897

75.487

77.586

75.810

– wv apparaat ICT

 

35.044

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

– wv bijdrage SSO's

 

1.440

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Rentelasten

13

275

25

25

25

25

25

Afschrijvingskosten

1.027

1.469

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

– materieel

1.027

1.469

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

– wv apparaat ICT

 

1.469

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

116

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

116

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

76.099

85.156

92.470

114.300

110.807

113.850

111.275

               

Saldo van baten en lasten

5.901

1.222

– 1.200

– 24.905

– 22.357

– 27.120

– 23.648

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van Logius is een kostendekkende exploitatie. De lasten bedragen in 2014 € 92 mln. Het betreft voornamelijk de kosten die worden gemaakt voor de taken beheer en exploitatie € 87,5 mln.. Bij de authenticatie en autorisatievoorzieningen, zoals DigiD en DigiD Machtigen, heeft Logius een verantwoordelijkheid om de veiligheid en de betrouwbaarheid te bewaken.Voor deze voorzieningen is een totaalbedrag van € 19,6 mln geraamd. De basiskosten van DigiD zijn afgenomen tot € 11,9 mln, wat leidt tot een versobering van de dienstverlening in 2014. Verder is er een toename van gebruik op een hoger beveiligingniveau € 2,1 mln en zijn er kosten voor veiligheidsmaatregelen € 2 mln en voor het monitoren van een deel van de beveiligingsassessments 2013 € 0,7 mln. Voor DigiD Machtigen is € 2,9 mln. beschikbaar. De kosten voor de digipoort OTP € 8,6 mln zijn door groei in gebruik alsmede vanwege doorontwikkelingen toegenomen.Ook hier zijn geen kosten voor doorontwikkeling beschikbaar.Daarnaast is er een forse groei in het gebruik van Keten informatieservice (KIS) en Managed services, circa € 20 mln., door de programma’s Standard Business Reporting (SBR), DigiInkoop en MijnOverheid (berichtenbox). De overige beheerkosten voor deze programma’s zijn € 18 mln. Ditzelfde geldt voor de stelselproducten € 6,5 mln. Daarnaast is eHerkenning € 4 mln in beheer genomen en zijn de kosten van de overige producten circa € 12 mln. (onder andere Haagsche Ring, PKI, Rijkdiensten en Supd@x).

Daarnaast zijn er kosten geraamd voor doorontwikkeling € 1 mln. Inbeheernames € 1 mln. Stimulering van Veilig gebruik € 1 mln. en Werk in opdracht € 1,5 mln

De materiële lasten bestaan uit de kosten die worden gemaakt voor het in stand houden van de netwerken, waaronder de contracten met leveranciers en uitbesteding. De personele lasten bedragen € 34 mln., waarvan € 15 mln. externe inhuur.

Het uitgangspunt is dat het exploitatiesaldo 2013 en 2014 met elkaar verrekend worden via het Eigen Vermogen van Logius. Vanaf het jaar 2015 is er een negatief saldo van baten en lasten. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een voorziene toename van het gebruik van de voorzieningen en de hogere eisen die worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid. De omvang en het structurele karakter van dit budgettaire knelpunt is onderwerp van gesprek tussen opdrachtnemer (Logius) en opdrachtgevers.

Kasstroomoverzicht 2014

Baten-lastenagentschap Logius
(bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2013

20.687

0

0

       

2.

Totaal operationele kasstroom

29.988

1.469

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

 

Totaal investeringen (-/-)

– 6.031

– 370

– 5.000

       
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

           

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.031

– 370

– 5.000

0

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

       
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

2.192

0

0

       
 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 246

– 1.469

– 1.381

– 1.381

– 1.381

– 1.381

– 1.381

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.880

370

5.000

       

4.

Totaal financieringskasstroom

8.826

– 1.099

3.619

– 1.381

– 1.381

1.381

– 1.381

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

53.470

0

0

0

0

0

0

Operationele kasstroom

Het operationele kasstroomoverzicht toont de meerjarige ontwikkeling van de rekening courant. De kasstroom wordt bepaald door het jaarlijkse bedrijfsresultaat, de investeringen, aflossingen op leningen en overige financiële transacties.

Investeringskasstroom

Voor 2014 wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 5 mln. Het grootste deel van de investeringen betreft investeringen ten behoeve van MijnOverheid, eHerkenning en DigiInkoop. Desinvesteringen worden niet verwacht.

Aflossingen op leningen

Deze bedragen betreffen de aflossingen van de aangegane leningen om investeringen te financieren.

Beroep op leenfaciliteit

Het beroep op leenfaciliteit omvat de door Logius bij het Ministerie van Financiën geleende bedragen. Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan ter financiering van investeringen.

Doelmatigheid

Doelmatigheidsindicatoren
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Omschrijving Generiek Deel

             

Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100

73

65

63

62

62

62

62

Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100)

100

99

97

96

96

96

96

Totale omzet per product(groep) of dienst

118

119

91

113

109

112

110

% FTE primair proces

78

78

78

78

78

78

78

% FTE Overhead

22

22

22

22

22

22

22

FTE-totaal, excl. externe inhuur

136

166

171

171

171

171

171

Saldo van baten en lasten (%) 1

5,70%

1,40%

– 1,30%

0%

0%

0%

0%

Klanttevredenheid (KTO)

7

7

7

7

7

7

7

Medewerkerstevredenheid (MTO)

7

7

7

7

7

7

7

Betrouwbaarheid/TPM

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Periodieke Benchmark producten Logius

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

uitgevoerd

Omschrijving Specifiek Deel

             

Omzet per productgroep (in %)

. Beheer & exploitatie

51%

82%

94%

84%

86%

82%

86%

. Inbeheername projecten

1%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

. Doorontwikkeling

8%

12%

1%

11%

9%

13%

10%

. Stimulering gebruik

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

. Projecten

38%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

Kostprijs DigiD

88

66

75

75

75

75

75

Kostprijs OTP

94

64

82

76

76

76

76

DigiD

. Aantal nieuw aangesloten overheidsorganisaties

20

0

22

22

22

22

22

. Aantal burgers met DigiD

9,9 mln.

9,2 mln.

. Aantal DigiD authenticaties

75,5 mln.

70 mln.

200 mln.

350 mln.

520 mln.

640 mln

800 mln.

PKI-Overheid

. Aantal nieuwe certificaatverstrekkers

0

2

0

0

0

0

0

Digipoort (OTP)

. Aantal aangesloten bedrijven

244

1.500

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

. Aantal berichten via Digipoort

70,8 mln.

70 mln.

80 mln.

85 mln.

90 mln.

95 mln.

100 mln.

Vragen/klachten

. Aantal vragen/klachten

2

2

2

2

2

2

2

. Snelheid van afhandeling

15 dagen

15 dagen

15 dagen

15 dagen

15 dagen

15 dagen

15 dagen

Tijd tussen verzoek klant en realisatie

. Doorlooptijd

100

100

100

100

100

100

100

Contract- en leveranciersmanagement

. Prijsbenchmark

afgerond

afgerond

afgerond

afgerond

afgerond

afgerond

afgerond

1

Vanaf 2015 is het saldo van baten en lasten in de exploitietabel negatief. Omdat dit niet aansluit bij de reguliere bedrijfsvoering van Logius en nog onderwerp is van afstemming met opdrachtgevers, is bij de berekeing van het saldo van baten en lasten (%) hier geen rekening mee gehouden.

Toelichting

 • Indexcijfer verloop kostprijs is gebaseerd op het gemiddelde verloop van de volwassen producten, te weten DigiD en de Digipoort OTP.

 • Het streven is de tarieven te verlagen door externe inhuur om te zetten in ambtelijk personeel. De doelstelling daarbij is het sturingspercentage terug te brengen naar 35%. Een eerste verambtelijking is in 2012 ingevoerd, een tweede in 2013 en mogelijk een derde in 2014. Voor de totale omzet per product(groep) of dienst is de totale omzet genomen waarbij 2011 = 100.

 • Benchmark: elke 2 jaar wordt een van de producten van Logius getoetst op marktconformiteit. Hierbij gaat het om producten die minimaal 2 jaar in beheer zijn. Ook in 2013 zal een benchmark voor DigiD worden uitgevoerd.

 • Klanttevredenheid: jaarlijks organiseert Logius een onderzoek naar klanttevredenheid met betrekking tot de dienstverleningsprestaties. De doelstelling is jaarlijks een score van minimaal een 7 te behalen. Dit is vergelijkbaar met de klanttevredenheid zoals deze in de markt is.

 • De stijging van het aantal DigiD authenticaties is het gevolg van een toename in het gebruik DigiD. Hierbij is ook rekening gehouden met de mogelijk verdere stijging in de toekomst door gebruik via mijnoverheid.nl

 • PKI Overheid: dit programma zorgt voor een betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid. Met behulp van PKI Overheid-certificaten wordt de informatie beveiligd. Verstrekkers van certificaten moeten voldoen aan wettelijke eisen.

 • Betrouwbaarheid: jaarlijks laat Logius, ten behoeve van het aantonen van kwaliteit, producten die twee jaar of langer in beheer zijn door een onafhankelijke partij certificeren.

Licence