Base description which applies to whole site

5. Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Duurzame handel en investeringen

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

320.663

1.000

1.576

323.239

– 92.200

– 292.829

27.344

5.344

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

514.497

1.000

– 1.672

513.825

– 1.275

16.811

1.300

1.300

                     

1.1

Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

13.494

   

13.494

       
                     
                     
 

Bijdrage (inter)nationale organisaties

                 
   

Contributies internationaal ondernemen

5.670

   

5.670

       
   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

5.085

   

5.085

       
                     
 

Opdrachten

                 
   

waarvan beleidsondersteuning internationaal ondernemen

2.489

   

2.489

       
                     

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid

 

71.714

 

– 125

71.589

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen

4.940

 

– 125

4.815

       
   

Partners for International Business (PIB)

8.400

   

8.400

       
   

Transitiefaciliteit (TF)/ Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK)

15.000

   

15.000

       
   

Package4growth non-ODA

730

   

730

       
   

Package4growth ODA

0

   

0

       
   

Overig Programmatische Aanpak

3.104

   

3.104

       
   

PSO/2g@there

3.576

   

3.576

       
                     
 

Leningen

                 
   

Finance for International Business (FIB)

3.965

   

3.965

       
                     
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

                 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

26.072

   

26.072

       
   

Versterking economische functie (NBSO's via RVO)

5.927

   

5.927

       
                     

1.3

Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden

 

279.289

1.000

– 1.547

278.742

– 1.275

– 1.350

1.300

1.300

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's ondernemingsklimaat

14.000

 

1.342

15.342

       
   

Bedrijfsmatige technische bijstand

1.709

   

1.709

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Transitiefaciliteit

1.700

 

380

2.080

       
   

Marktontwikkeling in het kader van private sector development

41.759

   

41.759

       
   

Wet en regelgeving

13.172

2 000

– 4.102

11.070

       
   

Financiele sectorontwikkeling

19.572

   

19.572

       
   

versterking privaat ondernemerschap

51.756

 

3.675

55.431

       
   

Infrastructuurontwikkeling

68.994

 

664

69.658

       
   

Samenwerking bedrijfsleven en PPP's

12.950

 

695

13.645

       
   

Bedrijfsleveninstrumentarium

6.382

   

6.382

       
   

Technische assistentie DGGF

15.000

– 1.000

– 3.700

10.300

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

International Labour Organization

5.167

 

50

5.217

       
   

Partnershipprogramma ILO

5.000

   

5.000

       
   

International Finance Corporation

2.628

   

2.628

       
                     
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

                 
   

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

19.500

 

500

20.000

       
                     

1.4

Dutch good growth fund: intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf

 

150.000

   

150 000

 

18.161

   
                     
                     
   

programma's Dutch Good Growth Fund

100 000

   

100 000

       
                     
 

Ontvangsten

 

7.267

   

7.267

0

0

0

0

                     

1.10

Versterkt internationaal handelssysteem met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

7.267

   

7.267

       

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Geen toelichting.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW em amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

445.237

– 3.000

280.518

722.755

– 81.336

– 36.890

9.084

9.084

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

564.053

– 3.000

814

561.867

– 40

2

2

2

                     
                     

2.1

Toename van voedselzekerheid

 

303.795

   

303.795

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's voedselzekerheid

140.813

 

2.580

143.393

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Internationaal onderwijsprogramma

32.700

   

32.700

       
   

Duurzame voedselproductie

51.250

 

8.206

59.456

       
   

Marktontwikkeling in het kader voedselzekerheid

39.332

 

– 6.332

33.000

       
   

Voeding

17.200

   

17.200

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Partnerschapsprogramma FAO

2.500

   

2.500

       
   

versterking ruraal ondernemersklimaat

20.000

 

– 5.000

15.000

       
                     

2.2

Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie

 

173.157

   

173.157

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's integraal waterbeheer

59.611

 

– 316

59.295

       
   

Landenprogramma's drinkwater en sanitatie

51.649

 

– 299

51.350

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Integraal waterbeheer

19.937

   

19.937

       
   

Drinkwater en sanitatie

31.960

 

500

32.460

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Wereldbank

10.000

   

10.000

       
                     

2.3

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van klimaatverandering en vergrote weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering

 

87.101

– 3.000

814

84.915

– 40

2

2

2

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's klimaatbeleid

9.655

 

9.946

19.601

       
   

Landenprogramma's milieubeleid; biodiversiteit en bossen

53

 

300

353

       
   

Landenprogramma's klimaat, energie en milieutechnologie

0

 

132

132

       
   

Landenprogramma's themadoorsnijdend

0

   

0

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Hernieuwbare energie

55.554

 

– 30.554

25.000

       
   

Algemeen klimaatbeleid

1.776

– 3.000

24.138

22.914

       
                     
 

Bijdragen (inter) nationale organisaties

                 
   

Algemene vrijwillige en verplichte bijdragen

2.566

 

6.726

9.292

       
   

GEF

10.000

 

– 10.000

0

       
   

UNEP

7.140

 

2

7.142

       
   

Contributie IZA/IZT

357

   

357

       

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel wordt veroorzaakt door verschillende mutaties. Een groot deel (ca EUR 100 miljoen) van de stijging kan worden toegerekend aan de Nederlandse bijdragen aan het Green Climate Fund, het Montreal Protocol en het Verwoestijningsverdrag. Tevens wordt budget toegekend ten behoeve van de tiende middelenaanvulling van het International Fund for Agricultural Development (IFAD) (EUR 54,5 miljoen). Het verplichtingenbudget voor het Global Environment Facility (GEF) voor 2015 is vastgesteld op EUR 20,7 miljoen. Ten behoeve van het strategisch partnerschap met de Wereldbank op het terrein van water (Global Practice Water) wordt dit jaar een verplichting van EUR 50 mijoen aangegaan. Op het gebied van drinkwater en sanitatie wordt het UNICEF/WASH-programma hervat in de door ebola getroffen landen in West-Afrika. Ook hiervoor wordt extra verplichtingenbudget toegekend. Voorts wordt budget vrijgemaakt voor waterprogramma’s in de partnerlanden, onder meer in de Palestijnse Gebieden en Rwanda. Ter dekking van de amendementen Smaling/Leegte en De Caluwé/Sjoerdsma wordt resp. EUR 1 miljoen en EUR 3 miljoen overgeheveld vanuit het klimaatbudget naar artikel 1 en artikel 4.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Sociale vooruitgang

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

1.589.610

– 2.000

24.370

1.611.980

– 80.899

– 40.150

– 67.486

56.650

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

943.934

– 2.000

– 257

941.677

859

2.500

– 5.000

– 5.000

                     

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van HIV/aids

 

391.784

– 2.000

– 3.000

386.784

       
           

0

       
 

Bijdragenovereenkomst

       

0

       
   

Landenprogramma's SRGR & HIV/aids

89.009

 

2.239

91.248

       
           

0

       
 

Subsidies

       

0

       
   

waarvan centrale programma's SRGR & HIV/aids

121.193

– 2.000

5.447

124.640

       
           

0

       
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

       

0

       
   

SRGR (Unicef)

10.000

   

10.000

       
   

UNAIDS

20.000

   

20.000

       
   

SRGR; Strategische Alliantie Internationale NGO's

1.500

 

6.000

7.500

       
   

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

55.000

   

55.000

       
   

UNFPA

70.000

 

– 10.000

60.000

       
   

WHO-PAHO

6.713

   

6.713

       
   

Partnershipprogramma WHO

10.216

 

1.467

11.683

       
                     

3.2

Gelijke rechten en kansen voor vrouwen

43.510

   

43.510

       
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's gelijke rechten en kansen voor vrouwen

5.371

 

400

5.771

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

32.139

 

– 400

31.739

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNWOMEN

6.000

   

6.000

       
                     

3.3

Versterkt maatschappelijk middenveld

 

452.340

 

26

452.366

 

2.500

   
                     
 

Subsidies

                 
   

Vakbondsmedefinancieringsprogramma

12.000

   

12.000

       
   

SNV programma

55.000

   

55.000

       
   

Medefinancieringsstelsel

382.000

   

382.000

       
   

Twinningsfaciliteit Suriname

3.340

 

26

3.366

       
                     

3.4

Toename van het aantal goed opgeleide professionals, versterking van hoger- en beroepsonderwijsinstellingen en het bevorderen van beleidsrelevant onderzoek

 

56.300

 

2.717

59.017

859

 

– 5.000

– 5.000

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Landenprogramma's hoger onderwijs

4.000

   

4.000

       
   

Landenprogramma's onderwijs algemeen

2.950

 

1.650

4.600

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Onderzoekprogramma's

4.363

 

40

4.403

       
   

Onderwijsprogramma's

800

   

800

       
   

Internationale hoger onderwijsprogramma's

43.710

 

493

44.203

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Internationale onderwijsinstituten

477

   

477

       
   

Global Partnership for Education

0

   

0

       

Verplichtingen

Geen toelichting.

Uitgaven

Geen toelichting.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

366.379

4.000

178.742

549.121

103.307

118.887

– 42 350

– 42 350

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

394.571

4.000

200.000

598.571

150.000

150.000

0

0

                     
                     

4.1

Humanitaire hulp

 

205.017

   

205.017

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNHCR

33.000

   

33.000

       
   

Wereldvoedselprogramma

36.000

   

36.000

       
   

UNRWA

13.000

   

13.000

       
   

Noodhulpprogramma's

123.017

   

123.017

       
                     

4.2

Budget Internationale Veiligheid; voorkomen en terugdringen van conflictsituaties

 

0

   

0

       
                     
                     
   

Veiligheid voor mensen; Budget Internationale Veiligheid

0

   

0

       
                     

4.3

Rechtstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie

 

189.554

4.000

30.000

223.554

0

     
                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

landenprogramma's veiligheids en rechtsorde

57.879

 

44.762

102.641

       

Verplichtingen

De verhoging van verplichtingenbudget op dit begrotingsartikel komt hoofdzakelijk ten goede aan het Noodhulpfonds waarvoor in 2.015 EUR 170 mln is gereserveerd. Verder worden dit jaar in Afghanistan nieuwe meerjarige activiteiten opgestart op ter bevordering van een functionerende rechtsorde. Daartoe wordt verplichtingenbudget vanuit 2016 en 2018 naar voren gehaald (totaal EUR 19,2 miljoen). Conform het amendement-De Caluwé/Sjoerdsma wordt EUR 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 (Klimaat) en artikel 3 (SRGR) ten behoeve van het speerpunt Veiligheid en Rechtsorde.

Uitgaven

Artikel 4.3

Binnen dit sub-artikel vindt een herschikking plaats tussen centrale en decentrale budgetten op basis van de jaarplannen van de posten en beleidsdirecties. Tevens worden de landenprogramma’s voor veiligheid, rechtsorde en wederopbouw vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) verhoogd met EUR 30 miljoen.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Beleidsartikel 5

Beleidsartikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling

Bedragen in EUR 1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2015

Mutaties via NvW en amendementen 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2015

Stand suppletoire begroting VJN 2015

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2016

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2017

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2018

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2019

     

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

 

21.217

0

9.029

30.246

1.985

1.655

– 72.930

70

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

 

58.110

0

39.618

97.728

– 670

– 8.999

3.782

– 318

                     
                     

5.1

Versterkte multilaterale betrokkenheid

 

159.617

 

4.197

163.814

4.470

4.110

– 7.453

– 6.570

                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

UNDP

17.500

   

17.500

       
   

UNICEF

14.000

   

14.000

       
   

UNIDO

1.950

   

1.950

       
   

Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen

104.296

 

4.197

108.493

       
   

Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen

5.498

   

5.498

       
   

Speciale multilaterale activiteiten

7.373

   

7.373

       
   

Assistent-deskundigen programma

9.000

   

9.000

       
                     

5.2

Overig armoedebeleid

 

– 110.507

 

35.421

– 75.086

– 5.140

– 13.109

11.235

6.252

                     
 

Bijdragenovereenkomst

                 
   

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

12.011

   

12.011

       
   

Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking

9.350

   

9.350

       
                     
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

                 
   

Schuldverlichting

48.667

   

48.667

       
   

Unesco

2.000

 

2.400

4.400

       
                     
 

nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen

 

– 182.535

 

33.021

– 149.514

       
                     

5.3

Bijdrage aan migratie en ontwikkeling

 

9.000

   

9.000

       
                     
 

Subsidies

                 
   

Migratie en ontwikkeling

3.100

   

3.100

       
                     
                     
 

Ontvangsten

 

79.542

0

250

79.792

200

200

200

200

                     

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

 

48.366

 

250

48.616

200

200

200

200

                     

5.21

Ontvangsten OS

 

31.176

   

31.176

       
                     

5.22

Koersverschillen OS

 

pm

   

pm

       

Verplichtingen

Artikel 5.2

De verhoging op dit sub-artikel komt allereerst ten gunste van de verplichte contributie aan de UNESCO voor de jaren 2015–2018. Voorts wordt budget toegekend voor het BHOS-deel in de uitvoering van de Garantiewet Surinaamse pensioenen (vml Koninkrijksambtenaren). Tenslotte is sprake van een (technische) bijstelling van het verplichtingenbudget voor bilaterale activiteiten op het terrein van cultuur, sport en ontwikkeling in lijn met het meerjarig kasbudget.

Uitgaven

Artikel 5.2

Op dit sub-artikel wordt EUR 400 miljoen vrijgemaakt ter financiering van de sterk toegenomen kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen. Deze kosten worden toegerekend aan het ODA-budget. Binnen de regering is besloten dit bedrag te dekken door middel van de volgende budgettaire mutaties binnen de BHOS begroting:

  • 1. EUR 345 miljoen: een kasschuif van de geraamde BNP-macromeevallers in de periode 2016–2020.

  • 2. EUR 30 miljoen: door geraamde ODA middelen uit 2020 naar voren te halen en in te zetten in 2015.

  • 3. EUR 24 miljoen: het aanwenden van een deel van de non-ODA eindejaarsmarge uit 2014.

Het betreft hier een toerekening waardoor de mutatie niet zichtbaar is in bovenstaande tabel.

Voorst is op dit sub-artikel sprake van een technische bijstelling. Als gevolg van een BNP-meevaller daalt de BNP-korting die in 2015 moet worden ingevuld van EUR 183 miljoen (Ontwerpbegroting) naar EUR 150 miljoen (Eerste Suppletoire Begroting), hetgeen leidt tot een verhoging van sub-artikel 5.2.

Ontvangsten

Geen toelichting.

Licence