Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

952.181

1.003.239

111.468

1.114.707

           

Uitgaven:

952.181

1.003.126

111.468

1.114.594

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

200

0

200

           

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen

262.088

228.643

65.290

293.933

2.

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

689.993

774.283

46.178

820.461

           

Ontvangsten

952.181

1.003.126

111.468

1.114.594

Licence