Base description which applies to whole site

3. HET BELEID

3.1. De Beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

637.324

488.603

128.793

617.396

         

Uitgaven

642.082

593.593

– 9.050

584.543

Waarvan juridisch verplicht

91%

     
         

1. Gezondheidsbescherming

101.274

104.042

997

105.039

         

Subsidies

5.014

5.504

– 3.330

2.174

waarvan onder andere:

       

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma preventie

4.443

5.029

– 2.894

2.135

Crisisbeheersing Volksgezondheid

546

460

– 436

24

         

Opdrachten

1.765

2.023

0

2.023

waarvan onder andere:

       

Crisisbeheersing Volksgezondheid

268

174

0

174

Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën

413

354

0

354

         

Bijdragen aan agentschappen

94.374

96.260

4.430

100.690

waarvan onder andere:

       

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

78.994

78.546

247

78.793

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

13.653

15.929

4.735

20.664

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

111

0

111

         

Bijdragen aan medeoverheden

121

144

– 103

41

waarvan onder andere:

       

College Toetsing

121

100

– 100

0

         

2. Ziektepreventie

467.592

419.196

– 10.383

408.813

         

Subsidies

209.838

211.564

– 3.342

208.222

Ziektepreventie

6.214

9.163

– 2.547

6.616

Jeugdgezondheidszorg

2.125

2.100

0

2.100

RIVM

201.499

200.301

– 795

199.506

         

Opdrachten

15.413

3.641

– 3.498

143

waarvan onder andere:

       

(Vaccin)onderzoek

15.307

3.535

– 3.498

37

         

Bijdragen aan medeoverheden

966

966

0

966

         

Bijdragen aan agentschappen

241.375

203.025

– 3.543

199.482

RIVM: Opdrachtverlening Centra

241.375

203.025

– 3.543

199.482

         

3. Gezondheidsbevordering

53.554

52.253

– 772

51.481

         

Subsidies

33.154

33.667

– 362

33.305

waarvan onder andere:

       

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

2.172

2.368

– 150

2.218

Verslavingszorg

7.638

8.805

1

8.806

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

10.896

10.193

188

10.381

Gezonde leefstijl jeugd

700

421

– 387

34

Letselpreventie

4.160

3.767

– 16

3.751

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.182

4.752

1

4.753

Bevordering van seksuele gezondheid

2.631

2.631

1

2.632

         

Opdrachten

5.363

4.443

– 337

4.106

waarvan onder andere:

       

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.281

– 102

3.179

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

0

0

Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

690

740

– 179

561

Letselpreventie

275

275

0

275

Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG

200

109

– 56

53

         

Bijdragen aan agentschappen

654

76

– 76

0

RIVM: Voedsel consumptiepeiling

121

20

– 20

0

RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.

183

56

– 56

0

Afgifte Schengenverklaringen via het CAK

350

0

0

0

         

Bijdragen aan medeoverheden

14.383

14.067

3

14.070

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.383

14.067

3

14.070

         

4. Ethiek

19.662

18.102

1.108

19.210

         

Subsidies

14.204

17.018

– 323

16.695

Abortusklinieken

12.840

15.706

7

15.713

Beleid Medische Ethiek

1.364

1.312

– 330

982

         

Opdrachten

50

241

– 30

211

         

Bijdragen aan agentschappen

3.816

802

281

1.083

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.816

802

281

1.083

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.592

41

1.180

1.221

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

1.218

1.218

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

1.592

41

– 38

3

         

Ontvangsten

11.003

11.003

1.000

12.003

waarvan onder andere:

       

Bestuurlijke boetes

4.252

4.252

0

4.252

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Subsidies

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

De belangrijkste mutatie is een overboeking van circa € 2 miljoen naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de uitvoering van additionele opdrachten door het RIVM. Betreft onder andere een inventarisatie van buitenlandse ervaringen met preventie in het zorgstelsel, de communicatieondersteuning in het kader van «Alles is gezondheid...», de opstartfase van De Staat van Volksgezondheid en Zorg, de ontwikkeling van productopslag binnen de kennisbasis van het programma Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg en het project Preventie in de buurt.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Voor de financiering van additionele projecten van het RIVM zijn bedragen overgeheveld vanuit andere instrumenten binnen artikel 1 en andere artikelen binnen de VWS begroting. Deze bedragen zijn toegevoegd aan programma’s op het terrein van:

  • Wettelijke taak volksgezondheid en zorg € 2,2 miljoen.

  • Beleidsondersteuning volksgezondheid en zorg € 1,3 miljoen.

  • Beleidsondersteuning geneesmiddelen en medische technologie € 0,1 miljoen.

  • Risicoschatting en beoordeling voor beleid € 1,1 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Voor het antibioticaresistentiebeleid is budget overgeheveld naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor aanvullende opdrachten aan het RIVM (€ 1 miljoen), naar Artikel 10 Apparaatsuitgaven voor beleidscommunicatie (€ 0,7 miljoen) en toezicht IGZ (€ 0,2 miljoen). De Kamerbrief van 24 juni 2015 (TK 32 620, nr. 159) gaat in op de aanpak van de antibioticaresistentie problematiek. Het uitvoeringstraject is later dan gepland van start gegaan. Dit leidt tot een vrijval van € 1,9 miljoen.

Tot slot is van het Ministerie van Economische Zaken een bijdrage (€ 1,3 miljoen) ontvangen voor initiatieven die ten goede komen aan de Q-koorts patiënten.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV (Respiratoir Syncitium Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Met deze desaldering wordt aan deze terugbetalingsverplichting voldaan.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

De uitgaven voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprik zijn als gevolg van onder meer dalende geboortecijfers lager dan het hiervoor beschikbaar gestelde budget. In de eerste suppletoire wet 2015 is de raming met circa € 35,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Op basis van de definitieve raming van het RIVM (€ 97,7 miljoen) is de aanvullende vrijval in 2015 € 2,3 miljoen.

Daarnaast is als gevolg van de tariefstijging van het RIVM een bedrag van € 1 miljoen overgeboekt naar artikel 9 Algemeen, ter dekking van de gestegen kosten.

Ontvangsten

Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV (Respiratoir Syncitium Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015–2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Met de desaldering wordt aan deze terugbetalingsverplichting voldaan. Als gevolg van in 2014 te hoog verstrekte voorschotten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie zijn de ontvangsten hoger dan geraamd (€ 4,5 miljoen).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.601.620

4.585.431

4.124.085

8.709.516

         

Uitgaven

4.660.890

4.556.325

64.167

4.620.492

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

     
         

1. Kwaliteit en veiligheid

121.332

124.427

– 3.110

121.317

         

Subsidies

112.441

113.580

– 904

112.676

waarvan onder andere:

       

Integrale kankercentrum Nederland

33.736

33.736

0

33.736

Nederlands Kanker Instituut

17.222

17.222

0

17.222

Patiëntveiligheid curatieve zorg

725

725

0

725

Zwangerschap en geboorte

2.262

3.012

1.190

4.202

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.648

3.648

0

3.648

NICTIZ

5.182

5.182

0

5.182

Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service

1.225

1.225

160

1.385

Nederlandse Transplantatie Stichting en regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie

7.500

7.277

– 245

7.032

Campagne orgaandonatie

1.500

1.500

– 121

1.379

Nederlandse Transplantatie Stichting

3.056

3.032

0

3.032

Regeling Donatie bij leven

600

600

– 50

550

TKI Life Sciences and Health(LSH Plaza)

6.812

8.183

– 1.330

6.853

Doelmatigheid UMC’s

5.000

512

– 401

111

Expertisefunctie ZG

21250

21.250

0

21.250

         

Opdrachten

6.286

7.382

– 2.382

5.000

waarvan onder andere:

       

Publiekscampagne orgaandonatie

1.500

1.500

84

1.584

 

Bijdragen aan agentschappen

2.605

3.465

176

3.641

waarvan onder andere:

       

CIBG: Donorregister

2.484

2.994

– 173

2.821

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

         

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

4.328.326

4.327.394

– 1.221

4.326.173

         

Subsidies

12.878

13.650

1.098

14.748

waarvan onder andere:

       

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

– 367

1.633

Anonieme e-mental health

2.000

2.000

– 292

1.708

Stichting Patiëntvertrouwenspersoon

4.997

4.997

0

4.997

Stichting Familievertrouwenspersoon

1.093

1.093

0

1.093

Stichting Ex6

300

300

0

300

Stichting 113 Online

1.026

1.026

0

1.026

         

Bekostiging

4.306.800

4.306.800

0

4.306.800

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.470.800

2.470.800

0

2.470.800

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

1.804.000

1.804.000

0

1.804.000

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.000

32.000

0

32.000

         

Opdrachten

6.777

5.689

– 2.335

3.354

waarvan onder andere:

       

Programma Verspilling in de zorg

300

300

– 9

291

Curatieve GGZ

604

604

0

604

Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik

1.750

1.180

– 1.180

0

Wet verplichte GGZ

1385

1.385

– 100

1.285

         

Bijdragen aan agentschappen

1.253

1.255

15

1.270

CIBG: WPG/GVS/APG

1.253

1.255

15

1.270

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

618

0

1

1

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

618

0

1

1

         

3. Bevorderen werking van het stelsel

211.232

104.504

68.498

173.002

         

Subsidies

125.480

48.729

– 11.451

37.278

waarvan onder andere:

       

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

341

1.131

0

1.131

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

125.000

45.000

– 9.089

35.911

         

Bekostiging

0

0

0

0

         

Inkomensoverdrachten

28.169

26.442

87.805

114.247

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

28.169

26.442

2.630

29.072

Schadevergoeding Erasmus MC

0

0

85.000

85.000

Compensatie softenonslachtoffers

0

0

175

175

         

Opdrachten

3.968

5.928

– 459

5.469

waarvan onder andere:

       

Risicoverevening

1.390

2.128

0

2.128

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

421

421

0

421

         

Bijdragen aan agentschappen

23.808

20.933

– 5.543

15.390

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

23.808

20.933

– 5.543

15.390

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

25.704

2.459

– 1.842

617

SVB en Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

10.663

459

20

479

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

15.041

2.000

– 1.862

138

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.103

13

– 12

1

VenJ: Bijdrage C2000

4.103

13

– 12

1

         

Ontvangsten

45.853

60.853

28.051

88.904

         

Wanbetalers

44.800

59.800

22.900

82.700

CJIB

0

0

2.943

2.943

ZiNL

0

0

2.208

2.208

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Voor 2015 is een subsidieregeling ingesteld die de financiële belemmeringen vermindert voor ziekenhuizen en vrijgevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan. In de begroting 2015 is hiervoor dit jaar € 125 miljoen beschikbaar gesteld. Bij de eerste suppletoire wet is gebleken dat het beroep op de regeling lager is uitgevallen dan begroot en is het gereserveerde budget doorgeschoven naar 2016 en 2017. Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een aanvullende vrijval van middelen van € 9 miljoen in 2015.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

De Staat der Nederlanden heeft zich, op grond van de Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958, borg gesteld voor een viertal leningen van de BNG. Gezien het faillissement van de Stichting Vastgoed Pasana is door BNG een beroep gedaan op de garantie voor alle vier de leningen. Op grond hiervan heeft de Staat der Nederlanden de rente en aflossing (€ 2,6 miljoen) van de Stichting Pasana overgenomen.

Schadevergoeding Erasmus MC

In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (per ultimo 2014). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd. Zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven).

Compensatie softenonslachtoffers

Om gehandicapte kinderen van zwangere vrouwen die softenon gebruikten te vrijwaren van heffingen over de periodieke compensatie die zij ontvangen van de Duitse Conterganstiftung, betaalt VWS met ingang van 2013 op verzoek hun premies volksverzekeringen. Voor de jaren 2013 en 2014 gaat het in 2015 om een bedrag van € 175.000.

Bijdragen aan agentschappen

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Als gevolg van lager dan geraamde uitvoeringskosten (onder meer ten gevolge van lager dan geraamde uitgaven voor deurwaarders) is het budget is met circa € 5,5 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Ontvangsten

Wanbetalers

Als gevolg van een hoger dan verwacht inningspercentage zijn de geraamde ontvangsten met € 22,9 miljoen bijgesteld.

CJIB

Met het CJIB zijn de uitvoeringskosten 2014 in het kader van de aanpak van wanbetalers en onverzekerden afgerekend. Deze afrekening leidt tot een terugontvangst van circa € 2,9 miljoen.

ZiNL

De uitgaven van het ZiNL in het kader van de vergoedingsregeling van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen zijn in 2014 lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit leidt tot een terugontvangst van € 2,2 miljoen.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.578.197

3.632.321

3.354.785

6.987.106

         

Uitgaven

3.578.197

3.630.131

– 10.915

3.619.216

Waarvan juridisch verplicht (%)

98%

     
         

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

124.899

129.614

– 8.605

121.009

         

Subsidies

28.187

39.990

– 5.704

34.286

waarvan onder andere:

       

Movisie

8.102

8.102

0

8.102

Mezzo

3.160

3.160

0

3.160

Siris (opvang specifieke groepen)

1500

1.500

0

1.500

Transitie en transformatie

3895

6.835

0

6.835

Wmo-werkplaatsen

2605

2.605

0

2.605

Vilans (In voor mantelzorg)

2379

2.379

0

2.379

CAK

0

5.404

– 5.404

0

Informele zorg

0

3.100

0

3.100

         

Bekostiging

432

432

0

432

         

Inkomensoverdrachten

28.000

21.500

0

21.500

Mantelzorgcompliment

28.000

21.500

0

21.500

         

Opdrachten

66.271

66.183

– 2.905

63.278

waarvan onder andere:

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.513

60.513

– 3.000

57.513

         

Garanties

0

0

0

0

         

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

2.009

1.509

4

1.513

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

2.009

1.509

4

1.513

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

         

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.453.298

3.500.517

– 2.310

3.498.207

         

Subsidies

189.802

125.636

– 43.857

81.779

waarvan onder andere:

       

Centrum Indicatiestelling Zorg

87.272

15.901

– 15.901

0

Trekkingsrechten pgb

2.500

2.500

– 2.500

0

Vilans

5.186

5.186

– 28

5.158

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

10.522

10.522

672

11.194

InVoorZorg (IVZ)

17.539

27.181

– 4.640

22.541

Joodse en Indische instellingen

2.600

2.600

0

2.600

Subsidieregeling palliatieve zorg

15.510

15.510

4

15.514

Subsidies palliatieve zorg

3.440

3.440

38

3.478

Nationaal Programma palliatieve zorg

6.600

6.600

– 6.600

0

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

1.690

1.690

481

2.171

Transitie HLZ

8.000

6.016

320

6.336

         

Bekostiging

3.250.000

3.250.000

0

3.250.000

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.250.000

3.250.000

0

3.250.000

         

Opdrachten

10.741

8.110

– 1.693

6.417

waarvan onder andere:

       

Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO)

3.558

1.979

– 1.349

630

Transitie HLZ

2.200

1.722

326

2.048

         

Bijdragen aan agentschappen

2.735

2.735

0

2.735

         

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

20

114.036

43.240

157.276

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

0

42.665

33.576

76.241

Centrum Indicatiestelling Zorg

0

71.371

7.905

79.276

ZiNL: AWBZ-brede zorgregistratie

20

0

0

0

         

Ontvangsten

3.441

3.441

1.411

4.852

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

CAK

Dit betreft een overboeking van € 5,4 miljoen vanuit artikel 3 naar artikel 4 Zorgbreed Beleid voor projectkosten bij het CAK in verband met de Wmo 2015. Vanuit artikel 4 wordt het CAK bekostigd.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

Het aantal gemaakte kilometers voor het bovenregionaal gehandicaptenvervoer is minder dan het geraamde aantal kilometers. Hierdoor is het budget met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Deze (technische) mutatie betreft het afboeken van het restant van de oude subsidieverplichtingen aan het CIZ (€ 15,9 miljoen) omdat het CIZ vanaf 2015 een bijdrage als ZBO ontvangt. Een deel van deze middelen wordt overgeboekt naar het instrument Bijdragen aan ZBO/RWT’s. Daarnaast valt een deel vrij omdat de kosten van het CIZ in 2015 lager zijn dan eerder begroot.

Trekkingsrechten pgb

Dit betreft een technische mutatie. De bijdrage aan de SVB voor de uitvoeringskosten trekkingsrechten pgb valt onder het instrument Bijdragen aan agentschappen. De middelen (€ 2,5 miljoen) worden daarom binnen artikel 3 naar dit instrument overgeboekt.

InVoorZorg (IVZ)

Op het budget voor In VoorZorg! zal dit jaar in verband met een temporisering van de uitgaven € 4,6 miljoen niet tot besteding komen.

Nationaal programma palliatieve zorg

De mutatie bij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit de opdrachtverlening aan ZonMw, voor het programma"Palliantie. Meer dan zorg». Die middelen worden daartoe overgeheveld naar artikel 4. Daarnaast valt een deel van het budget vrij omdat de voorziene uitgaven pas in latere jaren zullen plaatsvinden.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

Deze mutatie betreft een ophoging van de in 2015 betaalde uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van pgb trekkingsrechten.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Dit betreft het deel van de overboeking vanuit het instrument Subsidies voor de bijdrage aan het CIZ als ZBO (€ 7,9 miljoen).

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

757.515

841.562

155.175

996.737

         

Uitgaven

779.740

885.834

– 3.075

882.759

Waarvan juridisch verplicht (%)

97%

     
         

1. Positie cliënt

25.790

25.480

785

26.265

         

Subsidies

20.355

19.013

494

19.507

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.927

18.585

494

19.079

Overig positie cliënt

428

428

0

428

         

Opdrachten

4.155

5.267

291

5.558

waarvan onder andere:

       

Ondersteuning cliënt organisaties

4.000

3.144

0

3.144

         

Bijdragen aan agentschappen

1.280

1.200

0

1.200

waarvan onder andere:

       

CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg

1.000

1.000

0

1.000

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

369.118

397.321

– 3.992

393.329

         

Subsidies

359.914

378.803

– 4.645

374.158

waarvan onder andere:

       

Kwaliteitsimpuls categorale en algemene ziekenhuizen

134.588

135.403

82

135.485

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

110.409

110.409

– 10

110.399

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

20.603

20.603

– 1.523

18.286

Vaccinatie stageplaatsen zorg

3.850

3.850

654

4.504

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

37.010

21.240

– 5.250

15.990

Opleiding tot ziekenhuisarts

628

628

– 247

381

Capaciteitsorgaan

1.599

1.599

0

1.599

Regionaal arbeidsmarktbeleid

7.500

7.500

0

7.500

Veilig werken in de zorg

3.196

1.000

0

1.000

Individualisering opleidingsduur en «dedicated» schakeljaar

3.700

3.700

0

3.700

         

Opdrachten

609

10.588

– 2.853

7.735

waarvan onder andere:

       

Arbeidsmarktonderzoek

0

10.125

– 8.083

2.042

         

Bijdragen aan agentschappen

7.930

7.930

3.505

11.435

waarvan onder andere:

       

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register, SVB-Z

6.500

6.500

4.935

11.435

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

665

0

1

1

waarvan onder andere:

       

Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen

665

0

1

1

         

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

108.239

123.779

1.684

125.463

         

Subsidies

5.014

5.902

1.984

7.886

waarvan onder andere:

       

Nivel

5.014

5.902

2.134

8.036

         

Opdrachten

0

0

150

150

         

Bijdragen aan agentschappen

2.240

3.984

– 1.347

2.637

waarvan onder andere:

       

CIBG: JMV

800

750

0

750

RIVM: Zorgbalans

650

685

– 605

80

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100.985

113.893

897

114.790

ZonMw: programmering

100.985

113.893

747

114.640

ZonMw: exploitatie

0

0

0

0

         

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

185.486

229.657

– 1.731

227.926

         

Subsidies

51

80

0

80

Uitvoering Wtcg

51

80

0

80

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

182.807

226.984

– 1.731

225.253

CAK

82.076

93.900

7.016

100.916

NZa

46.541

54.935

– 2.012

52.923

Zorginstituut Nederland

50.767

68.384

– 551

67.833

CBZ

906

898

2

900

CSZ

2.517

2.867

4

2.871

         

Opdrachten

2.628

2.593

0

2.593

waarvan onder andere:

       

TNO centrum Zorg en Bouw

2.370

2.367

0

2.367

Uitvoering Wtcg

152

123

0

123

         

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

87.007

107.007

1.191

108.198

 

Bekostiging

87.007

107.007

1.191

108.198

Zorg en welzijn

87.007

107.007

1.191

108.198

         

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

4.100

2.590

– 1.012

1.578

         

Subsidies

2.500

360

491

851

         

Opdrachten

1.600

2.230

– 1.503

727

         

Ontvangsten

4.858

4.858

27.542

32.400

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Het budget ten behoeve van de opleiding tot verpleegkundig specialist/ physician assistant wordt met € 5,3 miljoen verlaagd. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een lagere instroom dan oorspronkelijk geraamd voor de opleidingen tot advanced nurse practitioner (ANP) en physician assistant (PA).

Opdrachten

Arbeidmarktonderzoek

Bij de eerste suppletoire wet is via een technische herschikking € 10,1 miljoen overgeheveld naar arbeidsmarktonderzoek. Van de € 10,1 miljoen heeft € 2 miljoen betrekking op arbeidsmarktonderzoek en het resterende deel is bestemd voor andere opdrachten op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. De nu gemelde mutatie is een nadere invulling van de herschikking die in de eerste suppletoire wet gemeld is. Bij de overige opdrachten valt een deel van het gereserveerde budget vrij en is een deel van het budget overgeheveld naar het instrument subsidies, zodat er per saldo een mutatie op het instrument plaats vindt van – € 2,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

De bijdrage aan het agentschap CIBG is hoger dan oorspronkelijk geraamd door aanvulling op de opdrachten voor onder andere UZI optimalisatie (€ 4,9 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Voor de projectkosten bij het CAK in verband met de Wmo 2015 is € 5,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 3. Daarnaast is € 0,4 miljoen overgeheveld vanuit artikel5 voor de Transitie Autoriteit Jeugd. Ook is vanuit artikel 3 circa € 0,3 miljoen overgeboekt voor de uitvoering van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf en extramurale zorg.

Ten slotte zijn de uitvoeringskosten van het CAK hoger uitgevallen dan geraamd als gevolg van extra kosten die samenhangen met wijzigingen van de eigen bijdragesystematiek bij Modulair Pakket Thuis (circa € 0,9 miljoen).

Ontvangsten

Als gevolg van de overschrijding van de zogenaamde overlooppost is € 13,5 miljoen ontvangen van ZonMw. Deze overlooppost is bedoeld om fluctuaties in de liquiditeitsbehoefte op te vangen als gevolg van vertragingen c.q. versnellingen binnen een programma. Daarnaast is de subsidierelatie met Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) beëindigd, omdat de huisartsenopleidingen per 2013 via de beschikbaarheidbijdrage worden bekostigd. Als gevolg hiervan is € 3,8 miljoen teruggevorderd. Ook is door uitval gedurende het jaar het aantal opleidingsplaatsen tot advanced nurse practitioner (ANP) en tot physician assistant (PA) en in de opleiding publieke gezondheidszorg lager. Het teveel aan bevoorschotting van € 3,4 miljoen is teruggevorderd. Tot slot zijn de voorschotten met het CIBG van voorgaande jaren afgerekend. Het CIBG heeft € 6,8 miljoen in 2015 terugbetaald aan VWS.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

209.109

219.585

– 90.049

129.536

         

Uitgaven

209.109

219.617

– 90.049

129.568

Waarvan juridisch verplicht (%)

53%

     
         

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

         

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

         

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

209.109

219.617

– 90.049

129.568

         

Subsidies

174.477

202.068

– 86.550

115.518

Schippersinternaten

22.512

22.512

– 28

22.484

Participatie

2.692

2.692

– 737

1.955

Kennis en beleidsinformatie

6.846

6.846

1

6.847

Kindermishandeling

2.116

1.816

– 54

1.762

Jeugdhulp

46.476

74.367

– 12.752

61.615

Transitie jeugd

93.835

93.835

– 72.980

20.855

         

Opdrachten

8.362

12.815

– 2.387

10.428

Kennis en beleidsinformatie

1.735

1.735

2

1.737

Kindermishandeling

443

1.668

– 26

1.642

Jeugdhulp

3.160

4.360

– 1.542

2.818

Transitie jeugd

3.024

5.052

– 821

4.231

         

Bijdragen aan medeoverheden

915

915

– 900

15

waarvan onder andere:

       

De «Nieuwe Kans»

900

900

– 900

0

         

Bijdragen aan agentschappen

1.232

1.232

0

1.232

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24.123

2.587

– 212

2.375

waarvan onder andere:

       

VenJ: Vervoerskosten

3.100

1.895

257

2.152

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

2.800

647

– 447

200

SZW: Compensatie AKW/WKB

18.200

22

– 22

0

         

Ontvangsten

4.508

4.508

0

4.508

waarvan onder andere:

       

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

4.423

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

85

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Voor de behandeling en verzorging van jeugd op de BES-eilanden is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 zorgbreed beleid.

In de uitvoering van het project professionalisering, de transitie jeugd en de aanpak kindermishandeling is vertraging opgetreden. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget met € 4,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er voor de capaciteitsreductie jeugdzorg lagere uitgaven dan begroot (€ 9 miljoen).

Transitie jeugd

De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. Hierdoor worden de niet in 2015 bestede middelen via een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

88.753

95.848

– 31.437

64.411

         

Uitgaven

126.606

120.591

– 45.942

74.649

Waarvan juridisch verplicht (%)

95%

     
         

1. Passend sport- en beweegaanbod

81.901

69.893

– 43.727

26.166

         

Subsidies

24.991

17.369

– 580

16.789

Gehandicaptensport

3.179

3.113

– 40

3.073

Verantwoord sporten en bewegen

3.097

2.424

1

2.425

Sport en bewegen in de buurt

11.563

4.220

– 558

3.662

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.152

7.612

17

7.629

         

Bekostiging

9.399

5.399

3.850

9.249

Compensatie van betaalde energiebelasting

9.399

5.399

3.850

9.249

         

Opdrachten

0

25

90

115

Sport en bewegen in de buurt

0

25

90

115

         

Bijdragen aan medeoverheden

47.511

47.100

– 47.087

13

Sport en bewegen in de buurt

47.511

47.100

– 47.087

13

         

2. Uitblinken in sport

36.739

43.455

– 2.000

41.455

         

Subsidies

26.483

31.463

– 1.245

30.218

Topsportevenementen

6.430

7.186

– 459

6.727

Topsportprogramma's

18.803

22.755

– 936

21.819

Dopingbestrijding

1.250

1.522

150

1.672

         

Opdrachten

0

0

0

0

Topsportevenementen

0

0

0

0

         

Inkomensoverdrachten

10.062

11.812

– 755

11.057

Stipendiumregeling

10.062

11.812

– 755

11.057

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

194

180

0

180

Dopingbestrijding

194

180

0

180

         

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

7.966

7.243

– 215

7.028

         

Subsidies

7.601

6.878

– 163

6.715

waarvan onder andere:

       

Kennis als fundament

7.599

6.878

– 163

6.715

Internationaal beleid

2

0

0

0

         

Opdrachten

303

303

– 52

251

Kennis als fundament

303

303

– 52

251

Internationaal beleid

0

0

0

0

         

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

62

0

62

Internationaal beleid

62

62

0

62

         

Ontvangsten

1.740

740

0

740

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Bekostiging

Compensatie van betaalde energiebelasting

Het betreft een correctieboeking als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij.

Als gevolg van de vertraging van de fusie tussen de Lotto en de Staatsloterij is vanaf artikelonderdeel 2 (Subsidies topsportprogramma’s) aan NOC*NSF ter overbrugging € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld. Om deze verplichting administratief vast te kunnen leggen, heeft bij eerste suppletoire wet een mutatie tussen artikelonderdeel 1 en artikelonderdeel 2 plaatsgevonden. Nu worden de middelen als gevolg van de vertraging teruggeboekt.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches is circa € 47,1 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.

Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

309.002

305.073

17.965

323.038

         

Uitgaven

309.002

305.073

17.965

323.038

Waarvan juridisch verplicht (%)

99%

     
         

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

20.257

15.203

2.153

17.356

         

Subsidies

14.767

11.714

3.932

15.646

waarvan onder andere:

       

Nationaal Comité 4 en 5 mei

5.485

5.485

1

5.486

Nationale herinneringscentra

1.837

1.837

0

1.837

Sinti en Roma

0

– 3.929

3.929

0

Zorg- en dienstverlening

5.181

6.057

1

6.058

         

Bekostiging

962

962

0

962

         

Opdrachten

2.427

2.427

– 1.779

648

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

100

0

100

         

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.001

0

0

0

         

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

288.745

289.870

15.812

305.682

         

Inkomensoverdrachten

272.846

272.846

18.154

291.000

waarvan onder andere:

       

Wuv vervolgingsslachtoffers

155.900

155.900

– 1.000

154.900

Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen

68.500

68.500

– 500

68.000

Wbp via Stichting 1940–1945

41.900

41.900

– 346

41.554

Backpay

0

0

20.000

20.000

         

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

15.899

17.024

– 2.342

14.682

SVB

9.787

9.787

0

9.787

PUR

3.644

3.644

0

3.644

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

2.468

3.593

– 2.342

1.251

         

Ontvangsten

901

901

0

901

Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

Subsidies

Sinti en Roma

Vooruitlopend op de afwikkeling van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (Sarsr) is het restant aan middelen van de Sarsr administratief verdeeld over 10 jaar. Aangezien de afwikkeling in 2016 zal plaatsvinden, is derhalve deze mutatie gecorrigeerd.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII

Inkomensoverdrachten

Backpay

Er is besloten op morele gronden over te gaan tot een financiële regeling voor de genoegdoening van niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting en nu zelf nog in leven zijn. Daarnaast wordt er ingezet op versterking van de bewustwording van het verleden in Nederlands-Indië, zodat de Nederlandse samenleving onze historie in Indië beter zal kennen en dit deel van onze geschiedenis blijvend aandacht krijgt. Het gaat in totaal om € 20 miljoen.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.068.504

4.147.149

2.412

4.149.561

         

Uitgaven

4.068.504

4.147.149

2.412

4.149.561

Waarvan juridisch verplicht

100%

     
         

Inkomensoverdrachten

4.068.504

4.147.149

2.412

4.149.561

1. Zorgtoeslag

3.990.423

4.035.068

10.762

4.045.830

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

25.782

59.782

– 7.500

52.282

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

52.299

52.299

– 850

51.449

         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (circa € 10,8 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Uit de realisatiegegevens van het CAK blijkt dat de uitgaven lager zijn dan geraamd (€ 7,5 miljoen).

Licence