Base description which applies to whole site
+

3.1 Logius

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

32.291

0

47.645

79.936

Omzet overige departementen

64.069

0

– 16.883

47.186

Omzet derden

7.772

0

– 3.394

4.378

Rentebaten

0

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

0

 

0

Bijzondere baten

0

0

 

0

Totaal baten

104.132

0

27.368

131.500

         

Lasten

     

0

Apparaatskosten

101.057

0

26.868

127.925

– personele kosten

34.359

0

14.100

48.459

Waarvan eigen personeel

19.684

0

 

19.684

Waarvan externe inhuur

14.675

0

14.100

28.775

– materiële kosten

66.698

0

12.768

79.466

Waarvan apparaat ICT

3.000

0

 

3.000

Waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

 

0

Rentelasten

75

0

 

75

Afschrijvingskosten

3.000

0

0

3.000

– materieel

3.000

0

 

3.000

– immaterieel

0

0

 

0

Overige lasten

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

 

0

– bijzondere lasten

0

0

 

0

Totaal lasten

104.132

0

26.868

131.000

         

Saldo van baten en lasten

0

0

500

500

Toelichting

Logius beheert GDI-voorzieningen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de huidige overheidsdienstverlening en de afgesproken kabinetsambities te realiseren. In verband met een scheefgroei tussen de benodigde en beschikbare middelen voor deze GDI-voorzieningen, is onder regie van de Digicommissaris een dekkingsvoorstel vastgesteld in de Ministeriële Commissie. Deze extra middelen zijn op een aanvullende post bij het Ministerie van Financiën aangehouden en via de beleidsopdrachtgevers aan Logius verstrekt. Dit heeft geleid tot € 26,9 mln extra gelden voor Logius. Deze gelden worden ingezet voor het toegenomen gebruik van de GDI voorzieningen en de benodigde aanpassingen om de veiligheid, continuïteit en opschaling te kunnen borgen. Het betreffen de voorzieningen MijnOverheid, DigiD, Stelselvoorzieningen, eID, Digipoort, Overheid.nl, Overheidsorganisaties, Samenwerkende catalogi, en e-factureren. Verder zorgt het dekkingsvoorstel voor hogere bijdragen van het moederdepartement en overige departementen en lagere bijdragen van derden. Daarnaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden van het beleidsopdrachtgeverschap voor diverse voorzieningen tussen moederdepartement en overige departementen. In het totaal zijn de bijdragen van het moederdepartement verhoogd met € 47,6 mln., de bijdragen overige departementen verlaagd met € 16,9 mln. en de bijdragen derden verlaagd met € 3,4 mln. Het efficiency resultaat ontstaat omdat de kosten voor overhead niet evenredig toenemen met de uitbreiding van de werkzaamheden.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

50.000

0

 

50.000

Totaal operationele kasstroom

3.000

0

 

3.000

Totaal investeringen (–/–)

– 6.000

0

 

– 6.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

 

0

Totaal investeringskasstroom

– 6.000

0

0

– 6.000

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

 

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

 

0

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3.000

0

 

– 3.000

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.000

0

 

6.000

Totaal financieringskasstroom

3.000

0

0

3.000

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

50.000

0

0

50.000

Licence