Base description which applies to whole site
+

3.2 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

35.942

– 1.088

9.123

43.977

Omzet overige departementen

69.017

– 8.323

27.259

87.953

Omzet derden

4.063

– 190

1.624

5.497

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

4.956

– 2.600

– 2.356

0

Totaal baten

113.978

– 12.201

35.650

137.427

         

Lasten

       

Apparaatskosten

107.626

– 9.711

38.223

136.138

– personele kosten

85.617

– 4.747

21.004

101.874

Waarvan eigen personeel

72.637

– 4.126

17.551

86.062

Waarvan externe inhuur

12.980

– 621

3.453

15.812

– materiële kosten

22.009

– 4.964

17.219

34.264

Waarvan apparaat ICT

5.502

– 1.263

0

4.239

Waarvan bijdrage aan SSO's

9.474

– 442

186

9.218

Rentelasten

183

– 3

0

180

Afschrijvingskosten

1.213

– 87

0

1.126

– materieel

660

– 87

0

573

– immaterieel

553

0

0

553

Overige lasten

4.956

– 2.600

– 1.427

929

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– bijzondere lasten

4.956

– 2.600

– 1.427

929

Totaal lasten

113.978

– 12.401

36.796

138.373

         

Saldo van baten en lasten

0

200

– 1.146

– 946

Toelichting

De verwachte omzettoename is een gevolg van de uitbreiding van de Rijksbeveiliging tot landelijke Rijksbeveiliging dienstverlener en de uitbreiding bij de Interdepartementale Post- en koeriersdienst (UBR|IPKD), die voor het Rijk de uitvoerder voor het verzorgen van koeriers- en transportdiensten is. Tevens bezorgt UBR|IPKD vanaf maart 2015 landelijk de gerechtelijke brieven. De ontwikkelingen waren in deze omvang niet voorzien ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015.

De verwachte toename van de personele kosten en materiële kosten zijn een direct gevolg van de uitbreiding van de activiteiten en daarmee gepaard gaande omzettoename.

De verwachte bijzondere lasten hebben betrekking op ICT- en innovatiekosten.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

16.814

   

16.814

2.

Totaal operationele kasstroom

1.213

 

– 1.033

180

 

Totaal investeringen (–/–)

– 2.000

– 600

 

– 2.600

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.000

– 600

0

– 2.600

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

   

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

4.489

 

4.489

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 1.100

   

– 1.100

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.000

600

 

2.600

4.

Totaal financieringskasstroom

900

5.089

0

5.989

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

16.927

4.489

– 1.033

20.383

Toelichting

De operationele kasstroom is verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten.

Licence