Base description which applies to whole site
+

3.3 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC-ICT Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of – 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

28.000

0

0

28.000

Omzet overige departementen

150.000

0

21.805

171.805

Omzet derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

178.000

0

21.805

199.805

         

Lasten

     

0

Apparaatskosten

149.000

0

19.596

168.596

– personele kosten

85.000

0

12.124

97.124

Waarvan eigen personeel

51.000

0

4.743

55.743

Waarvan externe inhuur

34.000

0

7.381

41.381

– materiële kosten

64.000

0

7.472

71.472

Waarvan apparaat ICT

53.000

0

7.472

60.472

Waarvan bijdrage aan SSO's

5.000

0

0

5.000

Rentelasten

1.000

0

13

1.013

Afschrijvingskosten

28.000

0

2.196

30.196

– materieel

28.000

0

2.196

30.196

– immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

     

0

– bijzondere lasten

     

0

Totaal lasten

178.000

0

21.805

199.805

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Conform project 7 van de Compacte Rijksdienst is het verzorgingsgebied van SSC-ICT in 2015 uitgebreid met de ICT-dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betreft het beheer van ICT-infrastructuur, werkplekken en applicaties en daarnaast het uitvoeren van aan het beheer gerelateerde projecten. In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op deze aanvullende dienstverlening betrekking hebben, verwerkt. In oktober 2014 zijn de bij deze dienstverlening betrokken medewerkers, zowel intern als extern, al overgekomen naar SSC-ICT. In de meerjarenbegroting 2016–2020 zijn de diensten ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken integraal opgenomen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

17.673

0

 

17.673

2.

Totaal operationele kasstroom

8.065

0

 

8.065

 

Totaal investeringen (–/–)

– 30.000

0

– 1.500

– 31.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 30.000

0

– 1.500

– 31.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

 

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 28.000

0

 

– 28.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

30.000

0

1.500

31.500

4.

Totaal financieringskasstroom

2.000

0

1.500

3.500

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

– 2.262

0

0

– 2.262

Toelichting

In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op de aanvullende dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrekking hebben, verwerkt.

Licence