Base description which applies to whole site

4.2. Specifieke uitkeringen

Het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen en van de daarmee gemoeide bedragen. Het OSU wordt op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden en heeft als doel inzicht te geven in het stelsel van specifieke uitkeringen en in het onderhoud van het stelsel.

Tabel 4.2.1. geeft per ministerie inzicht in het aandeel van specifieke uitkeringen in de totale begroting van departementen.

Tabel 4.2.1. Aandeel specifieke uitkeringen per departement 2014 (x € miljoen)

Ministerie

Uitgaven

Specifieke uitkeringen

 

totaal

aan gemeenten

aan provincies

aan WGR

% totaal

Algemene Zaken

61

0

0

0

0,0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

888

0

0

0

0,0

Buitenlandse Zaken

9.069

0

0

0

0,0

Defensie

7.602

0

0

0

0,0

Economische Zaken

5.032

26

9

0

0,7

Financiën

9.262

0

0

0

0,0

Infrastructuur en Milieu

10.254

38

683

1.160

18,3

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

34.799

393

0

0

1,1

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33.756

9.352

0

0

27,7

Veiligheid en Justitie

11.808

0

348

177

4,4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14.817

49

1.250

1

8,8

Totaal

137.348

9.858

2.290

1.337

9,8

Bron: Onderhoudsrapportage Specifieke Uitkeringen 2014 en Miljoenennota 2014

De tabel laat zien dat het totale bedrag dat op dit moment begroot is voor specifieke uitkeringen aan decentrale overheden € 13,5 miljard bedraagt 2. Dat betekent een stijging van bijna 0,9 miljard ten opzichte van 2013. De kwantitatieve afname van het aantal specifieke uitkeringen gaat niet gepaard met een afname in euro’s. De voornaamste reden daarvan is dat het Ministerie van SZW in economisch moeilijkere tijden hogere bedragen verstrekt aan sociale voorzieningen van ongeveer € 0,8 miljard.

Overigens wijken de cijfers per decentrale overheid in bovenstaande tabel af van de cijfers in het OSU. De reden is dat een deel van de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (€ 1,2 miljard) in het OSU is toegeschreven aan de gemeenten. In 2014 wordt dit deel echter aan de gemeenschapelijke regelingen (WGR) uitgekeerd. Daarnaast wordt in het OSU de Doeluitkering jeugdzorg voor € 348 miljoen toegeschreven aan de gemeenten. In 2014 wordt deze uitkering echter nog uitgekeerd aan de provincies.

Het aandeel van specifieke uitkeringen verschilt van departement tot departement. Enkele departementen verstrekken in het geheel geen middelen aan de decentrale overheden. Bij de departementen IenM en SZW gaat respectievelijk 18,3 % en 27,7 % van de uitgaven in de vorm van specifieke uitkeringen naar de decentrale overheden.

2

Van 38 miljoen is de verdeling over de decentrale overheden nog onbekend.

Licence