Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4 WETGEVING EN CONTROLE EERSTE EN TWEEDE KAMER

A Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal en van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

C Beleidswijzigingen

Er zijn in 2015 geen beleidswijzigingen.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

1.285

2.524

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

                 

Uitgaven:

1.384

2.524

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

 

Waarvan juridisch verplicht

             
                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.384

2.524

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

                 

Ontvangsten:

0

23

23

23

23

23

23

E Toelichting artikelonderdeel

In onderstaand overzicht zijn in meerjarig perspectief (2009–2013) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen. Met ingang van 2009 maken de apparaatskosten van de Griffie Interparlementaire Betrekkingen geen deel meer uit van het gezamenlijk artikel met de Eerste Kamer (artikel 4 «Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer»). Deze uitgaven maken thans onderdeel uit van artikel 3 «Wetgeving en controle Tweede Kamer».

Tabel gemiddelde uitgaven per lid

Artikel 4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (in € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

totaal apparaat

 

gemiddeld per zetel (225)

 

interparlementaire betrekkingen

1.194

1.075

1.066

1.029

1.384

totaal artikel 4

1.194

1.075

1.066

1.029

1.384

gemiddeld per zetel (225)

5

5

5

5

6

4

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence