Base description which applies to whole site

6.2 Moties en toezeggingen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Recourt en Schouw; Verzoekt de regering de mogelijkheden voor internationale procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders te onderzoeken

Parlementair agenda punt [07-11-2013] – AIVD (AO d.d. 6/11)

De Tweede Kamer zal voor het Herfstreces worden geïnformeerd.

Gewijzigde motie Segers c.s.; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de decentrale overheden en spoedig met een voorstel te komen dat het mogelijk maakt dat decentrale overheden eigen normen stellen met betrekking tot het bezoldigingsmaximum, waar het gaat om door deze overheden (mede)gefinancierde instellingen

Parlementair agenda punt [30-01-2014] – Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2014 geïnformeerd.

Motie Tanamal c.s.: Verzoekt de regering bij de evaluatie van deze wet nadrukkelijk aandacht te besteden aan: de verhouding tussen de advies- en de onderzoeksfunctie van het Huis voor klokkenluiders; de voor- en nadelen van het onderbrengen van het Huis voor klokkenluiders bij de Nationale ombudsman

Parlementair agenda punt [11-12-2013] – Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders (33 258) tweede termijn

De behandeling van het wetsvoorstel is geschorst. Een novelle is in voorbereiding. Na het zomerreces vindt overleg plaats tussen initiatiefnemers en de Minister. Vervolgens gaat het ontwerp naar de Raad van State.

Motie Recourt en Gesthuizen: Verzoekt de regering, een digitaal paspoort te ontwikkelen opdat het contact op internet tussen burger en overheid optimaal beveiligd is.Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken voor welke toepassingen dit digitale paspoort eveneens kan worden gebruikt over de ontwikkeling van een digitaal paspoort

Parlementair agenda punt [26-04-2012] – Cyber security en veiligheid overheidswebsites (AO d.d. 10/04)

De afhandeling van de motie hangt samen met de besluitvorming over het publieke eID-middel, die is voorzien voor het najaar 2014.

Motie Szabo c.s; Verzoekt de regering over te gaan tot introductie van 1 uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenticatie is vereist, invoering en gebruik van deze kaart voor burgers en bedrijven dient niet later plaats te vinden dan 1 januari 2007

Parlementair agenda punt [04-02-2004] – Modernisering van de overheid (brief van 1-12-2003); visie en actieprogramma «Andere Overheid» (29 362, nr. 1)

De afhandeling van de motie hangt samen met de besluitvorming over het publieke eID-middel, die is voorzien voor het najaar 2014.

Motie Toorenburg en Schouw; Verzoekt de regering in de afzonderlijke wetsvoorstellen voor de decentralisatieoperaties uitdrukkelijk in te gaan op de samenhang met elk van de beide andere wetsvoorstellen

Parlementair agenda punt [28-11-2013] – Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

De Tweede Kamer wordt eind augustus 2014 geïnformeerd.

Motie Schouw en Taverne; Verzoekt de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in te dienen om de Zondagswet in te trekken

Parlementair agenda punt [19-12-2012] – Begroting BZK rest

Kabinet is in beraad over de uitvoering van de motie.

Motie Engels c.s.; Verzoekt de Minister een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentrali-saties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling

Parlementair agenda punt [18-06-2013] – Inrichting openbaar bestuur

In de kabinetsreactie op de vervolgnotitie motie Schouw van het CPB is ingegaan op de financiering van gemeenten. Het Kabinet beraadt zich over toekomstige financieringsmodellen voor decentrale overheden.

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Heijnen c.s.; Verzoekt de regering de mogelijkheid te verkennen van een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844 nr. 75).

Motie Bosma; Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat bij bedreiging dan wel agressie en/of geweld tegen ambtenaren altijd aangifte wordt gedaan door de werkgever

Kamerdebat 12-02-2013

Agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers (AO d.d. 30/1)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2013 per brief door min BZK en min V&J geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 684 nr. 388).

Motie Schouw en Klein; Verzoekt de regering om een bestuurlijke afspraak te maken met de waterschappen, provincies en gemeenten om ten minste een keer per jaar het onderwerp integriteit te agenderen en hierover in het jaarverslag te rapporteren

Kamerdebat 06-03-2013

VAO Integriteit in het openbaar bestuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844 nr. 75).

De motie Heijnen; Verzoekt de regering, uiterlijk 1 januari 2014 een wetsvoorstel te presenteren dat voorziet in deze aanscherping (zodat WNT-norm 100% van een ministersalaris wordt en zodat alle medewerkers en niet alleen topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector onder de WNT vallen)

Kamerdebat 19-06-2013 Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Afgedaan. MBZK heeft de motie mondeling uitgevoerd tijdens het AO over de WNT d.d. 6 maart 2014

Motie Elissen; Verzoekt de regering, om te zorgen voor wetgeving waarmee gemeenten verplicht worden om alle gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie van een verstrekkingsbeperking te voorzien, zodat uitsluitend rechthebbenden deze gegevens kunnen inzien

Kamerdebat 26-04-2012

VAO Cyber security en veiligheid overheidswebsites

Afgedaan. De wet BRP is op 6 januari 2014 in werking getreden (Staatsblad 2013–494)

Motie Heijnen c.s.; Verzoekt de regering om nut en noodzaak, de effectiviteit, van genoemde normen op Europees niveau aan de orde te stellen

Kamerdebat 07-06-2012

VAO Geldigheid kinderbijschrijvingen in het paspoort van de ouder(s) cq de voogd

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 25 764 nr. 77).

Motie Voortman c.s.; Verzoekt de regering het principe dat de burger in beginsel toegang heeft tot overheidsinformatie («ja, tenzij») als uitgangspunt te nemen in dit actieplan

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 802 nr. 5).

Motie Schouw c.s.; Verzoekt de regering in kaart te brengen en af te wegen of deze automatische verstrekking (van gegevens uit GBA aan derden) niet moet worden vervangen door een vorm van expliciete toestemming vooraf door de betrokken burgers en hierover voor het zomerreces 2013 aan de Kamer te rapporteren

Kamerdebat 10-04-2013

Wet basisregistratie personen (33 219) rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 219 nr. 27).

Motie Voortman c.s.; Verzoekt de regering in haar reactie te concretiseren of en zo ja, op welke manier zij van plan is zeggenschap over te dragen aan burgers en hoe zij deze overdracht wil bevorderen op lokaal niveau

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII nr. 79).

Motie Oosenbrug en Van der Linde; Verzoekt de regering- voor nieuwe zzp'ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer; – bestaande zzp'ers de mogelijkheid te bieden, een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is op 31 maart 2014 overgedragen aan min FIN.

Gewijzigde motie Voortman c.s.; Verzoekt de Minister van BZK, na ruggespraak met zijn collega’s bij voorjaarsnota met een visie op de decentralisaties en de inclusieve samenleving te komen vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 750-VII nr. 12).

Motie Koopmans en Heijnen; Verzoekt de regering een overzicht op te stellen van de aan te passen wetgeving op alle beleidsterreinen met een planning voor de realisatie daarvan en de Kamer daarover voor 1 januari 2012 te informeren.

Kamerdebat 14-09-2011

VAO Bestuursakkoord

Afgedaan. Acties die nodig waren voor uitvoering van deze motie zijn inmiddels achterhaald door de bestuurlijke hervorming van het huidige kabinet

Motie Schouw; Verzoekt de regering voor het zomerreces 2013 in kaart te brengen welke alternatieven, bijvoorbeeld het uitstellen van de verkiezingen voor de provinciale staten in de drie betrokken provincies, mogelijk zijn voor de dubbele verkiezingen en de Kamer hierover te infomeren

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn op 4 juli 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, CII nr. F en TK 2012–2013, 33 047 nr. 20)

Motie Vliegenthart c.s.; Roept de regering op om met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de door haar publiek gemaakte voornemens (op korte termijn de bestuurlijke inrichting van Nederland op lokaal, regionaal en provinciaal niveau ingrijpend te veranderenen), (een analyse van) het voorziene tijdpad en verzoekt de regering tot dan op dit terrein geen onomkeerbare stappen te zetten

Kamerdebat 18-06-2013 Inrichting openbaar bestuur

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 14 november 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, CII, H).

Motie Van Toorenburg c.s.; Verzoekt de regering voorstellen te doen om de bevoegdheden van rekenkamers en rekenkamercommissies voor samenwerkingsverbanden (anders dan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen) uit te breiden en daarbij het gezamenlijk belang van de deelnemende gemeenten als uitgangspunt te nemen

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 597 nr. 9).

Motie Lokin-Sassen c.s.; Dringt er bij de regering op aan om in de Grondwet een artikel op te nemen, waarbij een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31.570)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 7 juni 2013, mede namens min V&J, per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 31 570 nr. G)

Motie Engels c.s.; Verzoekt de regering, met inachtneming van het advies van de Staatscommissie en van de kabinetsreactie, vóór 1 oktober 2012 een voorstel te (doen) ontwikkelen voor de formulering van een algemene bepaling in de Grondwet, waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is, zo mogelijk uitgewerkt dan wel aangevuld met nadere voorschriften

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 7 juni 2013, mede namens min V&J, per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 31 570 nr. G)

Motie Heijnen; Verzoekt de regering jaarlijks binnen een termijn van uiterlijk 60 dagen de Kamer een reactie op de jaarrapportage van het college te doen toekomen, die als basis voor debat tussen Kamer en regering kan dienen

Kamerdebat 12-04-2011

Vervolg plenair debat behandeling wetsvoorstel oprichting College rechten van de mens

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII nr. 83)

Motie Schouw c.s.; Verzoekt de regering de CTIVD opdracht te geven in volgende rapportages een precies oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de informatiewinning van de AIVD en de MIVD, en de nodige maatregelen te treffen om dat oordeel mogelijk te maken

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 820, nr. 2).

Motie Segers c.s.; Verzoekt de regering met een brief te komen met haar visie op de fundamentele vraagstukken rondom het werk van onze inlichtingendiensten en specifiek op de verhouding tussen de overheidsverantwoordelijkheid voor veiligheid en het recht van burgers op privacy

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 820, nr. 2).

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe met CdK’s te zullen spreken over agressie en geweld tegen burgemeesters en de Kamer daarover te informeren

Parlementair agenda punt [04-06-2014] – Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

De Minister zal in zijn regulier overleg met CdK’s in september 2014 de aanpak van agressie en geweld tegen burgemeesters bespreken. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2014 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Koole (PvdA) en Huijbregts-Schiedon (VVD), toe om in overleg te treden met de VNG over eigen maximumsalarissen van lokale overheden en de uitkomst van dat overleg per brief aan de Eerste Kamer mede te delen (T01605)

Parlementair agenda punt [06-11-2012] – Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

De Eerste Kamer wordt verzocht de deadline te verschuiven naar 18 december 2014.

De Minister zegt toe, nav motie Segers c.s., met in overleg te treden met de decentrale overheden en spoedig met een voorstel te komen dat het mogelijk maakt dat decentrale overheden eigen normen kunnen stellen met betrekking tot het bezoldigingsmaximum. Er moet echter wel ruimte zijn om open met de decentrale overheden te overleggen. Daarnaast zullen Justitie en VWS bij dit overleg betrokken worden.

Parlementair agenda punt [30-01-2014] – Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2014 geïnformeerd.

De Minister zegt toe dat als uit nieuwe voorbeelden blijkt dat het minimumbedrag van 500.000 euro ontoereikend is, dit bedrag zou kunnen worden herzien bij de behandeling van de Wnt 2 (normverlaging).

Parlementair agenda punt [30-01-2014] – Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

De toezegging zal tijdens de behandeling van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT, sinds 1 juli aanhangig bij de Tweede Kamer, worden behandeld.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld, Ester, Engels en De Boer, toe dat hij binnen twee jaar met de evaluatie van de effecten van de wet zal komen, en daarbij aandacht zal besteden aan:

- de effecten op de zorgsector;

- het sanctieregime;

- de kwaliteit van nieuw aangetrokken topfunctionarissen;

- het effect op het loongebouw.(T01603)

Parlementair agenda punt [06-11-2012] – Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

De toezegging zal naar verwachting worden ingepast in de jaarlijkse WNT-rapportage die de Minister uitbrengt, te beginnen met de WNT-rapportage over 2013 die voor het einde van 2014 zal verschijnen.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de werknemersorganisaties te betrekken bij de uitvoering van de onderdelen van het regeerakkoord over maximering van salarissen (T01604)

Parlementair agenda punt [06-11-2012] – Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

Het nog niet voldane deel heeft betrekking op een wetsvoorstel waarmee de WNT wordt uitgebreid naar alle werknemers. Dit tweede wetsvoorstel is nog niet in procedure en heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2017. De Eerste Kamer wordt verzocht de deadline te verschuiven naar 1 juli 2016.

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602)

Parlementair agenda punt [11-09-2012] – Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33.298)

De evaluatie van de Appa maatregelen vindt plaats eind 2015. De Kamer zal in het voorjaar van 2016 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe over 3 jaar (in 2016) weer een Metamonitor uit voeren, waarbij gegevens uit de sectoren centraal komen te staan, aangevuld met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Brief TK d.d. 12 december 2013 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

De Metamonitor VPT vindt eens per drie jaar plaats. In oktober 2016 wordt de volgende Metamonitor uitgevoerd.

De Tweede Kamer wordt eind 2016 geïnformeerd.

De Minister zegt toe op het daartoe geëigende moment, dus na een eventuele aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Staten-Generaal, over de wijze van invoering en uitvoering van die wet in overleg treden met de bonden

Parlementair agenda punt [23-01-2014] – Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550) 2e termijn antwoord

Het initiatief wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

De Minister zegt toe dat er gelijktijdig met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een ambtenarenstatuut met flankerend beleid zal worden ingevoerd

Parlementair agenda punt [23-01-2014] – Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550) 2e termijn antwoord

Het initiatief wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

De Minister zegt toe dat de invoeringskosten die gepaard gaan met het initiatiefwetsvoorstel niet ten koste zullen gaan van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren

Parlementair agenda punt [23-01-2014] – Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550) 2e termijn antwoord

Het initiatief wetsvoorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de Minister dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, hij dat toezegt.

Parlementair agenda punt [19-12-2012] – Begroting BZK rest

In februari 2014 is het wetsvoorstel aanvaard in de Tweede Kamer. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

De Minister zegt toe om jaarlijks, tot en met 2016, de gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden te gebruiken om de Tweede Kamer te informeren over het algemene beeld mbt ontwikkelingen op het gebied van de Veilige Publieke Taak

Brief TK d.d. 12 december 2012 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

De Minister zal de Tweede Kamer in het najaar 2014 informeren over de ontwikkelingen op het gebied van Veilige Publieke Taak aan de hand van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

De Minister zegt toe de aard en omvang van de mogelijke publieke beschikbaarheid van de persoonskaarten in de archieven van FamilySearch in Utah nader te verifiëren, en op basis daarvan, indien nodig, tot een duurzame oplossing te komen om veilig te stellen dat toegang tot deze persoonsgegevens ook in de toekomst beperkt blijft. De Tweede Kamer zal hierover begin 2013 worden geïnformeerd.

Antwoorden op Kamervragen van lid Oosenbrug (PvdA) d.d. 10 december 2012

BZK is in gesprek met de mormonen over de definitieve tekst van de overeenkomst.

Na afronding volgt ondertekening.

Het kabinet zoekt – samen me de ARK – naar de wijze waarop het beschikbaar stellen van open data kan worden versneld en vergroot. Het kabinet zal in de Miljoenennota 2015 concrete stappen zetten bij het onsluiten van informatie, ook informatie die is verbonden met de begroting (Van Hijum houdt hierop zijn motie 33 930, nr. 7 aan)

Parlementair agenda punt [28-05-2014] – Verantwoordingsdebat 2013

De interdepartementale afstemming vindt plaats op financieel en inhoudelijk vlak. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2014 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe alle beschikbare relevante informatie, waaronder jurisprudentie, over het doorberekenen van de kosten van de WOB aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de bespreking van de nieuwe voorstellen WOB

Parlementair agenda punt [14-11-2011] – BZK Begroting (33 000-VII)

Ofschoon de Hoge Raad de langlopende discussie over het heffen van leges heeft beslecht, zal naar de strekking van de toezegging de relevante informatie voorafgaand aan de plenaire behandeling van het initiatiefwetvoorstel de relevante informatie aan de Kamer worden toegezonden. De plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel wordt niet voor september/oktober 2014 verwacht.

De Minister zegt toe bij de Begrotingsbehandeling 2015 de voortgang van de webrichtlijnen te melden

Parlementair agenda punt [25-06-2014] – Digitale overheid

In aanloop naar de begrotingsbehandeling 2015 zal de Tweede Kamer nader geïnformeerd worden over de toepassingen van de webrichtlijnen van websites van de overheid.

De Minister zegt toe eind 2014 de Tweede Kamer de voortgang te rapporteren over de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Parlementair agenda punt [25-06-2014] – Digitale overheid

De Tweede Kamer wordt voor 31 december 2014 per brief geïnformeerd over de voortgang van de website wiekrijgtmijngegevens.nl.

Daarnaast wordt de Tweede Kamer vóór het AO van 10 september 2014 geïnformeerd over de digitale inzage (van verstrekkingsgegevens uit de BRP) bij gemeenten.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het najaar 2014 te rapporteren over gesprekken met de markt over de ontwikkeling van eID, incl. een internationale vergelijking

Parlementair agenda punt [25-06-2014] – Digitale overheid

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2014 gerapporteerd over de stand van zaken.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in mei 2015 te rapporteren over de broncode en gebleken interesse

Parlementair agenda punt [25-06-2014] – Digitale overheid

De Minister zal de Tweede Kamer in mei 2015 rapporteren over de ervaringen met de beschikbaarstelling van de broncode BRP.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer regelmatig te informeren gedurende het programma dat de BRP bouwt en voorwaarde is voor het slagen van de modernisering GBA. Dit informeren gebeurt in ieder geval bij alle faseovergangen en minimaal twee maal per jaar.

Brief TK d.d. 28 oktober 2013

De toezegging – regelmatig informeren van de Tweede Kamer – wordt meegenomen in het reguliere BZK-beleid. De eerste rapportage is op 16 april 2014 naar de TK verzonden. Er volgt in 2014 minstens nog één rapportage.

De Minister van Binnenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Engels (D66), toe dat hij in zijn aan de Kamer te sturen beschouwing over een aantal elementen uit de visienota ook aandacht zal besteden aan heel Hoofdstuk 7 van de Grondwet, met name aan de in de motie-Engels c.s. genoemde elementen (T01721)

Parlementair agenda punt [18-06-2013] – Inrichting openbaar bestuur

Reactie op toezegging hangt samen met de aan de Tweede Kamer toegezegde notitie over tussentijdse raadsontbinding. Beide Kamers zullen eind 2014 worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe door middel van halfjaarlijkse rapportages de Kamer te informeren over de voortgang van de voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein tot aan invoering per 2015. Deze voortgang geschiedt in samenhang met inhoudsspecifieke informatie van de betrokken departementen en de rapportage van het CPB.

Brief TK d.d. 18 oktober 2013

Met de brief aan de Kamer d.d. 2 juli 2014 inzake de Transitiecommissie Sociaal Domein is deels invulling gegeven aan deze toezegging. Na het zomerreces zal de Kamer verder worden geïnformeerd over de voortgang door middel van een vervolg-voortgangsrapportage.

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 het onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen te herhalen om te meten wat de vorderingen zijn

Brief aan TK d.d. 17 januari 2013

Begin september 2014 wordt de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister zegt toe in september een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen 2014 aan de Tweede Kamer te sturen. In de evaluatie zal specifiek aandacht worden besteed aan het commissieverzoek over de verhouding tussen de omvang van gemeenten en het opkomstpercentage en aan de relatie tussen opkomstpercentage en gemeentelijke herindelingen.

Brief min BZK d.d. 4 april 2014 «Uw verzoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen»

De evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en van de verkiezingen voor het Europees parlement zal voor het herfstreces aan de Kamer worden toegezonden, inclusief een korte toelichting op de opkomstcijfers. De gevraagde analyse van de opkomst(cijfers) zal worden gecombineerd met de toezegging om de Kamer in het najaar te berichten over de mogelijkheden om in samenwerking met betrokken partijen te komen tot een versterking van de lokale democratie.

De Minister zegt toe, vanwege de uitbreiding van de gemeentelijke taken voor het sociaal domein per begrotingsjaar 2015, de komende jaren opnieuw in kaart te laten brengen wat de aard van de afgegeven accountantsverklaringen is. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten dit najaar, wanneer de resultaten over begrotingsjaar 2013 beschikbaar zijn, worden geïnformeerd.

Brief MBZK d.d. 24 april 2014 «Beantwoording Kamervragen over de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college»

De Tweede Kamer zal voor het Herfstreces 2014 per brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van de inventarisatie van afgegeven controleverklaringen door de accountant bij de jaarrekening 2013.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer is bij brief van 18 december 2013 (EK 2013–2014, 32 752, nr. J) gemeld dat de zij hierover nader geïnformeerd wordt op het moment dat het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Kamer. De streefdatum daarvoor is 1 november 2014.

De Minister zegt toe voor het eind van 2013 de Kamer informeren over de uitkomsten van het empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van het burgemeesterschap en daarbij verslag doen van- Overleg met het NGB over de ondersteuning van (ook ervaren) burgemeesters bij crisissituaties;- Overleg met de CdK’s over het benoemen van waarnemers en de inbreng van gemeenteraden daarbij;- Overleg met het NGB en de CdK’s over de ontwikkeling van herbenoemingprocedures

Parlementair agenda punt [06-06-2013] – Taken en verantwoordelijkheden burgemeesters

De Kamer wordt in het najaar van 2014 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

De Minister zegt toe twee jaar na inwerkingtreding een eerste tussenevaluatie van de wet uit te zullen voeren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Parlementair agenda punt [14-09-2011] – Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Tweede Kamer zal, na de inwerkingtreding per 1 oktober 2012, een tussenevaluatie ontvangen ca. twee jaar na de inwerkingtreding

De Minister zegt toe voor het einde van 2014 de aanbevelingen van de commissie uit te werken en waar nodig verder te onderzoeken, waarbij ook externe experts worden betrokken en de Kamer hierover te informeren

Brief min BZK d.d. 21 maart 2014 «Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland»

De uitvoering van het kabinetsstandpunt is gaande. De planning is erop gericht dat het kabinet eind 2014 een besluit neemt over de haalbaarheid van de invoering van de stemprinter en elektronisch tellen. De Tweede Kamer wordt over de uitkomsten van de besluitvorming geïnformeerd.

De Minister zegt toe nieuwe informatie met betrekking tot gemeenten die de artikel 12 – status hebben of hebben aangevraagd, of onder preventief toezicht staan of komen te staan aan de Kamer zenden. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar de grondposities van gemeenten, de risico's en PPS – constructies waarover de Tweede Kamer in het najaar van 2014 zal worden geïnformeerd

Parlementair agenda punt [16-04-2014] – Ruimtelijke Ordening

In december zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over of en welke nieuwe gemeenten een aanvraag hebben ingediend voor een aanvullende uitkering artikel 12.

In het najaar zal de Tweede Kamer ook worden geïnformeerd over de resultaten van het vervolg onderzoek naar de financiële situatie bij de gemeentelijke grondbedrijven alsook over het onderzoek naar grondexploitatie in geval van PPS-constructies.

De Minister zegt toe CdK’s en burgemeesters van handelingsperspectief inzake bestuurlijke integriteit te voorzien en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [04-06-2014] – Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

De wet waarop de toezegging aan de Tweede Kamer berust, moet dit najaar eerst nog door de EK worden aangenomen.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een notitie over de mogelijkheden voor tussentijdse raadsontbinding te sturen

Parlementair agenda punt [12-03-2009] – Staat van dualisering

De beschouwing inzake H 7 Grondwet is nog niet gereed, vergt meer tijd alsook bestuurlijke consultatie/afstemming.

De Minister zegt toe de Kamer in het najaar te berichten over de mogelijkheden om in samenwerking met alle betrokken partijen de lokale democratie te versterken. Hierin wordt ook ingegaan op de interpretatie van opkomstcijfers voor het vertrouwen in de democratie, en op de vraag welke factoren van invloed zijn op de opkomst bij lokale verkiezingen.

Brief min BZK d.d. 4 april 2014 «Uw verzoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen»

De Kamer zal in het najaar 2014 een agenda ter versterking van de lokale democratie worden toegezonden. Hierin zal de gevraagde nadere informatie en duiding over de opkomst(cijfers) bij de gemeenteraadsverkiezingen worden verstrekt.

De Minister zegt toe onderzoek te doen naar de relatie tussen schaalgrootte (bijvoorbeeld als gevolg van een herindeling) en het opkomstpercentage bij verkiezingen en de Kamer hierover te informeren

Parlementair agenda punt [15-04-2014] – Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss (33 786) + Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen (33 787) + Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse (33 789) + Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer (33 790) + Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33 788)

De Tweede Kamer is op 2 juli jl. geïnformeerd over de adviesaanvraag aan het CPB. Op basis hiervan zal een vervolgbrief aan de Kamer volgen in het najaar van 2014.

De Minister neemt zich voor de waterschapsverkiezingen te organiseren op basis van de Kieswet. Aangezien deze verkiezingen nu plaatsvinden op grond van de Waterschapswet, dient de Kieswet veranderd te worden.

Parlementair agenda punt [19-12-2012] – Begroting BZK rest

De Kieswet is per 1 juli 2014 gewijzigd in verband met de uitvoering van de Waterschapsverkiezingen door de gemeenten (Stb. 2014, 184). De waterschapverkiezingen worden op 18 maart 2015 voor het eerst door de gemeenten uitgevoerd, gelijktijdig met de provinciale Statenverkiezingen.

De Minister zegt toe de werking van de wet, binnen de jaarschijven die het indienen van jaarverslagen en de controle daarop van accountants met zich meebrengen, na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te evalueren

Parlementair agenda punt [25-01-2012] – Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie van de wet, die naar verwachting eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister zegt toe dat de evaluatie aandacht zal schenken aan de aanwijzing van lokale afdelingen als neveninstellingen en het eventueel doorsluizen van giften aan lokale afdelingen naar landelijke partijen.

Parlementair agenda punt [25-01-2012] – Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie van de wet, die naar verwachting eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister zegt toe als onderdeel in de evaluatie van de wet mee te nemen in hoeverre de toezichthouders sectorspecifieke instructies en meetlatten, eventueel onder een andere benaming, alsnog toepassen.

Parlementair agenda punt [14-09-2011] – Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie die daartoe wordt opgesteld. Einddatum van de evaluatie is 1 oktober 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe de keuze voor het sanctiestelsel te betrekken bij de evaluatie van de wet (T01686)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd. De toezegging zal worden meegenomen bij de evaluatie van de wet, die voor over enkele jaren voorzien is.

De Eerste Kamer wordt verzocht de deadline te verschuiven naar 1 januari 2018.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de evaluatie over vijf jaar het principe van gelijkheid van kansen mee te wegen en te bezien of dit tot een giftenmaximum moet leiden (T01682)

Parlementair agenda punt [26-02-2013] – 32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Broekers-Knol en Lokin-Sassen, toe om samen met de Minister van BZK deskundigen te benoemen die nog in 2013 in goed overleg een breed gedragen handleiding zullen maken voor de omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (T01662)

Plenair debat Wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)(32 621) d.d. 29 januari 2013

Het voortouw ligt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In overleg met Rijkswaterstaat wordt bezien of kan worden gekomen tot een handleiding voor wegafsluitingen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Duthler (VDD) en Engels (D66), toe voor 1 april 2014 een brief naar de Kamer te sturen met het standpunt van de regering over herziening van de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie, inclusief het beoogde tijdpad. In de brief zal aandacht worden besteed aan het advies van de Raad voor de rechtspraak en de reactie daarop van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (T01905)

Parlementair agenda punt [11-03-2014] – Staat van de rechtsstaat

De Eerste Kamer is op 26 juni 2014 per brief geïnformeerd en beschouwt de toezegging als deels afgedaan.

De Minister zegt toe dat ter uitvoering van de motie Lokin-Sassen c.s. de voorbereidende werkzaamheden die reeds gaande zijn te laten resulteren in een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet dat in (internet)consultatie kan worden gegeven. Bovendien zal het proefschrift van de heer Leeuw betrokken worden bij de formulering van een grondwetsartikel over het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter (T01776)

Brief EK d.d. 25 september 2013

De Eerste Kamer is op 17 maart 2014 (EK 2013–2014, 31 570, J) over de nadere tijdsplanning geïnformeerd. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Minister van BZK komt – zo mogelijk voor de zomer van 2014 – met een notitie die een inventarisatie bevat van de verschillende opties voor de verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer. Ook zal daarin een internationale vergelijking met verschillende stelsels worden opgenomen. Ook de suggesties die in het debat zijn gedaan, zullen bij de notitie worden betrokken

Parlementair agenda punt [29-10-2013] – Algemene Politieke Beschouwingen

De toezegging is in november 2013 in behandeling genomen.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Swagerman (VVD), diens suggesties inzake horizontale werking en notificatieplicht te betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet (31.570) (T01442)

Parlementair agenda punt [07-02-2012] – Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Het wetsvoorstel is geagendeerd voor de RMR van 11 juli 2014. En zal naar verwachting half juli 2014 worden ingediend bij de Tweede Kamer.

De Minister zegt toe dat een voorstel tot wijziging van de Awgb betreffende het opnemen van een uitzondering inhoudende dat direct onderscheid naar geslacht bij de levering van goederen en diensten niet is verboden, mits daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat, in de eerste helft van 2014 in procedure zal worden gebracht.

Brief aan de EK en TK d.d. 2 december 2013

Beantwoording van de toezegging vergt meer tijd i.v.m. consultatie en afstemming.

De Minister zegt toe het overzicht van internationale aanbevelingen aan Nederland voor de zomer van 2014 aan de TK te zenden

Parlementair agenda punt [10-04-2014] – Mensenrechten

Afhandeling van het overzicht bevindt zich in de eindfase. Het streven is er op gericht het voor het zomerreces 2014 naar de Tweede Kamer te sturen.

De Minister zegt toe het belang van mensenrechten bij de Regiegroep Decentralisatie aan de orde te stellen

Parlementair agenda punt [10-04-2014] – Mensenrechten

Toezegging is in behandeling genomen. Aan de uitvoering ervan wordt gewerkt.

De Minister zegt toe de tussenrapportage over de uitvoering van het Nationaal Actieplan Mensenrechten eind 2014 aan de TK te verzenden

Parlementair agenda punt [10-04-2014] – Mensenrechten

Het document wordt aan het einde van het jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Minister zegt toe vanaf het najaar van 2012 een jaarlijkse discriminatiebrief aan de Tweede Kamer te sturen waarin het kabinet zal rapporteren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van discriminatie en over de concrete acties om discriminatie terug te dringen (motie Van der Staaij, 30 950, nr. 25).

Brief TK d.d. 18 december 2012 Discriminatiebrief

De Voortgangsbrief Discriminatie 2014 zal naar verwachting in het najaar 2014 aan de Tweede Kamer worden gezonden.

De minster zegt toe dat gemeenten op de hoogte gesteld zullen worden dat het overbodig is om een BABS voor 1 dag vóór zijn benoeming te vragen of hij alle huwelijken wil sluiten

Parlementair agenda punt [27-05-2014] – Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

Na de inwerkingtreding van de wet (met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst) zal er door de Minister van BZK een brief naar gemeenten worden gezonden, conform de toezegging.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De toezegging wordt meegenomen in de kleine evaluatie in 2014 en zal naar verwachting, in breder verband worden geëvalueerd bij de vijfjaarlijkse evaluatie in 2017.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), bij de evaluatie na twee jaar te onderzoeken wat het College voor de Rechten van de Mens niet heeft kunnen uitvoeren vanwege beperkingen in de financiële capaciteit, en daarbij te bepalen wat de structurele financieringsbehoefte is (T01423)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Minister van Veiligheid en Justitie is akkoord met de overname van deze toezegging. Op 23 juli 2014 is de Griffie Eerste Kamer op de hoogte gebracht van de overdracht, het wachten is op akkoord van de Eerste Kamer ter afdoening van de toezegging.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Engels (D66), toe de voorliggende grondwetsherzieningen op een rij te zetten en ze in hun samenhang aan de Kamer te presenteren, inclusief de opvatting, voor zover zij die op dit moment heeft, van de regering (T01904)

Parlementair agenda punt [11-03-2014] – Staat van de rechtsstaat

Toezegging is in behandeling genomen. Aan de uitvoering ervan wordt gewerkt.

De Minister zegt toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011 (toezegging gedaan door MinJus Hirsch Ballin)

Parlementair agenda punt [12-04-2010] – Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

Tijdens de Koninkrijksconferentie 2014 is afgesproken dit onderwerp weer te agenderen voor de Koninkrijksconferentie 2015.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een koninklijk besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Parlementair agenda punt [06-07-2010] – Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 0020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De toezegging gaat pas spelen als op grond van een evaluatie voor 10-10-2015 wordt besloten dat de rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten kan vervallen. Een daartoe strekkend ontwerpbesluit zal ook aan de Eerste Kamer worden gezonden.

De minster zegt toe bij de volgende evaluatie van de Awgb de uitzondering in artikel 5 lid 2 sub d Awgb serieus aan de orde te stellen (en mogelijk te heroverwegen)

Parlementair agenda punt [27-05-2014] – Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

De eerstvolgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling zal in 2017 plaatsvinden (op grond van artikel 22 Wet College voor de rechten van de mens; evaluatie iedere 5 jaar). De wet op het College van de rechten van de mens is op 1 oktober 2012 aangenomen.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijkebehandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de rechten van de mens, in 2017, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de inbedding van de gelijke behandelingsfunctie bij het College. De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 1 oktober 2017.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over een mogelijke oordeels- en procesbevoegdheid van het College. De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 1 oktober 2017.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Parlementair agenda punt [15-11-2011] – Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017, door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de eventuele realisatie van een balans van grondrechten. De Eerste Kamer wordt verzocht de einddatum te verschuiven naar 1 oktober 2017.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31.570) (T01443)

Parlementair agenda punt [07-02-2012] – Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Deze toezegging heeft betrekking op een algehele herziening van de Grondwet. De uitvoering van deze toezegging wordt op langere termijn meegenomen.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer te informeren over het beleidsstandpunt over kabelgebonden ongerichte interceptie

Brief MBZK en MDEF d.d. 30 juni 2014 «Diverse toezeggingen en moties AIVD»

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2014 geïnformeerd.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt toe eerst de systematiek om bestuurskosten openbaar te maken verder uit te werken. Als deze systematiek operationeel is, zal worden bezien of met terugwerkende kracht de bestuurskosten van bewindspersonen over 2012 openbaar kunnen worden gemaakt

Kamerdebat 21-06-2012] Declaraties bewindspersonen en topambtenaren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 479, nr. 67)

De Minister zegt toe te gaan kijken naar het functioneren van de Vertrouwenslijn bij M en zal de bevindingen hierover in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer rapporteren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 395)

De Minister zegt toe zich extra in te zetten voor de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers («tandje erbij») en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013]

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 395)

De Minister zegt toe na te gaan hoe het zit met de registratie, de analyse ervan en hoe verbetering in gang gezet kan worden en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages van het programma Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 395)

De Minister zegt toe de problemen die zich voordoen met betrekking tot het doen van aangifte door de werkgever onder de aandacht te brengen van de Minister van V&J. Ook het serieus nemen van een aangifte van een bestuurder door de politie zal daarin betrokken worden. De Tweede Kamer zal hierover in de halfjaarlijkse rapportages worden geïnformeerd

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 395)

De Minister zegt toe dubbel te checken of de informatie die is verstrekt over de kosten voor het beveiligen van burgemeesters correct is en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 395)

De Minister zegt toe op verzoek van de heer Heijnen (PvdA) erop toe te zien dat gemeenschappelijke regelingen, en alle entiteiten die daaronder ressorteren, ook onder de Wet Normering Topinkomens zullen vallen. Daartoe zal hij dit punt onder de bijzondere aandacht brengen van het Adviescollege normeringsbeleid topfunctionarissen.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 111, nr. 65)

De Minister zegt toe dat hij zijn eerste bevindingen na een half jaar WNT aan de Tweede Kamer zal rapporteren. Dan zal eveneens een eerste uitwerking van het voornemen in het Regeerakkoord tot verlaging van het plafond van 130% naar 100% aan de orde komen. Over de periodiciteit van het uitbrengen van navolgende voortgangsrapportages zal dan een besluit volgen.

Kamerdebat 14-02-2013

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens(Wopt)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 111, nr. 65)

De Minister zegt toe in overleg te gaan met Vereniging Raadslid.Nu over de stand van zaken mbt de ontwikkeling van het pre employment screening instrument

Kamerdebat 13-02-2013 Integriteit in het openbaar bestuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844, nr. 75)

De Minister zegt toe met de voorzitters van de koepels te bespreken dat bestuurders 1 x per jaar in gesprek gaan met hun besturen over integriteit en dit in hun jaarverslagen laten terugkomen. Hieronder valt ook de bespreking van de mogelijke rol van lokale rekenkamers bij integriteit

Kamerdebat 13-02-2013

Integriteit in het openbaar bestuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844, nr. 75)

De Minister zegt een aangepaste handreiking voor bestuurlijke integriteit toe, een leidraad voor een zorgvuldige aanpak bij onderzoek naar integriteitskwesties en subsidies aan beroepsorganisaties voor activiteiten op het gebied van integriteit.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844, nr. 75)

Op verzoek van Kamerlid Schouw (D66) geeft de Minister aan te bekijken of er meer lijn kan komen in de manier waarop bij het vermoeden vanintegriteitsschendingen een zaak wordt uitgezocht en opgepakt. Daartoe zal de Minister eerst overleg plegen met VNG en het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De Minister (van BZK) komt hier in een brief op terug.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844, nr. 75)

Het kabinet is – bij de behandeling van de SZW-begroting – bereid te bezien of er mogelijkheden zijn voor een generieke premieverlaging voor werkgevers die jongeren in dienst nemen. Het kabinet wil ook bekijken wat de voor- en nadelen zijn van maatregelen die gericht zijn op specifieke groepen (zoals GL voorstelt).

Kamerdebat 26-09-2013

Algemene Politieke Beschouwingen (rest)

Afgedaan. De toezegging is afgerond bij het Herfstakkoord.

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Toorenburg, om in de voorbereiding van de tweede termijn aandacht te besteden aan de casus waarin de Nationale Onderzoeksraad Voor Veiligheid onderzoek doet naar de vleessector. Dit in het kader van de discussie over uitbreiding van bevoegdheden van de Nationale ombudsman naar de private sector

Kamerdebat 31-10-2013

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33 258) antwoord 1e termijn

Afgedaan. De Tweede Kamer heeft op 17 december 2013 het initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders aangenomen en de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is begonnen.

De Minister zegt toe de wens tot verdere verankering van normstelling bij toekenning van de «NBI-status» zo snel mogelijk bij de Staatssecretaris van Financien onder de aandacht te brengen. Daarbij is het ook belangrijk om de urgentie van dit onderwerp toe te lichten.

Kamerdebat 30-01-2014 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 715, nr. 18)

De Minister zegt toe de trend te zullen volgen over de mate waarin de rechterlijke macht de strafeis volgt van het OM op het gebied van VPT delicten en zal de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportage van het programma Veilige Publieke Taak informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is op 30 september 2013 overgedragen aan min V&J

De Minister zegt toe contact op te nemen met de VNG over het cursusaanbod inzake VPT voor raadsleden en de Tweede Kamer hierover in de halfjaarlijkse rapportages van het programma Veilige Publieke Taak te informeren

Kamerdebat 30-01-2013

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 403)

De Minister heeft aangegeven dat een belangrijk doel van de Aanpassingswet plus toelichting is meer helderheid te scheppen en toegezegd een helder kader te stellen voor de accountants, zodat men weet waar men aan toe is.

Kamerdebat 30-01-2014 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 715, nr. 17)

De Minister zegt toe na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. 4 bijeenkomsten ism Raadslid.NU te organiseren voor alle nieuwe raadsleden en wethouders en de Kamer hierover te informeren in de volgende rapportage Veilige Publieke Taak

Kamerdebat 18-02-2014 Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Honderden raadsleden overwogen opstappen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684, nr. 403)

De Minister zegt toe de Kamer te infomeren over de definitieve resultaten van het onderzoek naar de omvang en schade van identiteitsfraude onder burgers. Met dit onderzoek is beoogd inzicht te creëren in de ernst van het probleem identiteitsfraude en de verschijningsvormen daarvan.

Brief aan TK d.d. 2 april 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 281)

De Minister zegt toe voor de zomer de Tweede Kamer het toepassingskader webrichtlijnen te sturen

Kamerdebat 03-04-2013

Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 283)

Op verzoek van mevr. Voortman (GL) zal de Minister in een beleidsreactie zijn visie geven op de praktische realisatie van burgerinitiatieven

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 79)

De Minister zegt toe zijn notitie over burgerparticipatie, toegezegd aan de Tweede Kamer, ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01663)

Kamerdebat 29-01-2013

33 017 Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 9 juli 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 017, E)

De Minister zegt toe bij de Staatssecretaris Financiën aan te kaarten of nogmaals gekeken kan worden naar het gebruik van BSN’s als BTW-nummer door ZZP’ers

Kamerdebat [10-04-2013] – Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 augustus 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 26 643, nr. 288)

De Minister zegt toe te laten onderzoeken of het BSN in het, nog in te voeren nieuwe model van de reisdocumenten, op een andere plaats (niet bij de rest van de persoonsgegevens) in het paspoort vermeld kan worden en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 10-04-2013 Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 25 764, nr. 70)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren inzake het amendement Van der Linde mbt het bijschrijven van de namen van gezaghebbers in paspoort minderjarige kinderen

Kamerdebat 18-09-2013

Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (33 440)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33440-(R1990), nr. 11)

De Minister zegt toe de Kamer dmv een brief te informeren over de voortgang van de mGBA, waarin oorzaken en maatregelen worden benoemd en specifiek ook antwoord wordt gegeven op het gebruik van de GBA-V als basis.

Kamerdebat 29-05-2013 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 27 859, nr. 68)

De Minister zegt toe de gesignaleerde problemen bij een specifiek onderdeel van de voortgang van de modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA), namelijk bij de bouw van de ICT-voorziening Basisregistratie Personen (BRP) in een extern onderzoek te laten onderzoeken

Brief TK d.d. 3 juli 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 27 859, nr. 68)

De Minister van Economische Zaken zegt toe nog voor de Begrotingsbehandeling EZ, de Tweede Kamer te informeren over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van open data. Bovendien wordt in de brief ingegaan op de mogelijkheden om ook mede-overheden te betrekken bij het beschikbaar stellen van open data.

AO ICT EZ d.d. 10 oktober 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 293)

De Minister zegt toe medio 2013 met een plan van aanpak naar de Tweede Kamer te komen ten aanzien van welke additionele functionaliteiten binnen MijnOverheid.nl redelijkerwijs zijn te realiseren met betrekking tot GBA-gegevens

Brief aan TK d.d. 28 september 2012 (TK 2012–2013, 26 643, nr. 254)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 292)

De Minister zegt toe vóór de begrotingsbehandeling BZK de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de beschikbare middelen en inspanningen van BZK en andere departementen op open data en open overheid. De Kamer vraagt ook of het mogelijk is een aanvulling te maken op het actieplan met de acties voor open data per ministerie, in het bijzonder VWS en SZW.

Kamerdebat 07-11-2013

Digitale overheid 2017/Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 802, nr. 6)

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Van Oosenbrug om in overleg met de Nederlandse gemeenten de regie te nemen in de ontwikkeling van een format voor digitale loketten die allemaal met hetzelfde systeem beveiligd zijn, en aan de webrichtlijnen voldoet. De Minister gaat hierover met de VNG in gesprek en zal de Tweede Kamer informeren

Kamerdebat 03-04-2013

Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 292)

De Minister zegt toe de verschillende maatregelen tegen identiteitsfraude in onderlinge samenhang te plaatsen in een brede visie op de aanpak van identiteitsfraude en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 10-04-2013 Toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 301)

De Minister zegt toe de Kamer na de zomer de Kamer nader te informeren over de vervolgstappen en -producten inzake de inrichting van het beheer van de Webrichtlijnen in het algemeen en de uitwerking in het toepassingskader en het verantwoordingsmodel in het bijzonder

Brief aan TK d.d. 28 juni 2013

Afgedaan. Minister BZK heeft de toezegging mondeling uitgevoerd in het Algemeen Overleg Digitale overheid 2017/BasisRegistratie Personen d.d. 7 november 2013

De Minister zegt toe toe te werken naar 99% betrouwbaarheid van het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) en de invoering bestuurlijke boete voor te bereiden.

Kamerdebat 26-11-2007 Begrotingsbehandeling BZK H VII

Afgedaan. De wet BRP is op 6 januari 2014 in werking getreden (Staatsblad 2013-949)

De Minister zegt toe, onder voorbehoud van snelle afdoening van het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer, in januari 2014 te stoppen met het opnemen van vingerafdrukken bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 18-09-2013

Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (33 440)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 januari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 25 764, nr. 73)

De Minister zegt toe dat de Kamer zal worden geïnformeerd nadat de tarieven van de 10 jaar geldige documenten door de Rijksministerraad zijn bepaald

Kamerdebat 18-09-2013 Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (33 440)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 januari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 25 764, nr. 73)

De Minister zegt toe na te gaan welk deel van de Bulgaren zich via een paspoort of via een ander identificatiebewijs bij de GBA inschrijving heeft aangemeld

Kamerdebat 15-01-2014

Fraude met toeslagen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 17 050, nr. 464)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de discrepantie die volgens het lid Omtzigt ligt bij een vergelijking van de aantallen alleenstaanden volgens het CBS en alleenstaanden toeslagen volgens de belastingdienst, ook ná informatie ogv het verzoek uit de RvW d.d. 14 januari 2014

Kamerdebat 15-01-2014

Fraude met toeslagen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 17 050, nr. 464)

De Minister zegt toe de Kamer nader te informeren over het werkbezoek van het Rijk aan de gemeente Bronckhorst ivm de discrepantie tav 100 vermoedens van fraude volgens de gemeente Bronckhorst waarbij vaders van pasgeboren kinderen zich op een ander adres laten registreren om een hogere toeslag te krijgen voor de moeder. De gemeente Bronckhorst wil geen informatie verschaffen over deze gegevens, terwijl de Belastingdienst hierom heeft gevraagd

Kamerdebat 15-01-2014

Fraude met toeslagen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 17 050, nr. 464)

De Minister zegt toe de broncode van de (werkende versie van) BRP op verzoek ter beschikking te stellen

Kamerdebat 07-11-2013

Digitale overheid 2017/Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 307)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het al dan niet openbaar maken van impact assessments, oftwel de Bedrijfs Effectentoets (BET).

Kamerdebat 07-11-2013

Digitale overheid 2017/Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 802, nr. 6)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren gedurende de looptijd van het programma eID over een tijdelijke governance voor het eID Stelsel waarin publieke en private partijen samenwerken

Kamerdebat 05-03-2014

DigiD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643, nr. 310)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het inzetten van studenten bij hacktesten.

Kamerdebat 10-04-2012

Cyber Security en Veiligheid overheidswebsites (Voorheen Veiligheid overheidswebsites en daarvoor Cybersecurity)

Afgedaan. Toezegging gaat op in het Responsible Disclosure beleid, waarmee geïnteresseerden en ict-experts, waaronder ook studenten en ethische hackers de mogelijkheid wordt geboden bij te dragen aan het verbeteren van de veiligheid van overheidsict en dat inmiddels Rijksbreed is geïmplementeerd.

De Minister zegt toe na behandeling van wet BRP in de Tweede Kamer met de Tweede Kamer te spreken over het gebruik van de RNI om de registratieplicht voor de kiezers in het buitenland af te schaffen

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 31 142, nr. 35)

De Minister zegt toe ter uitvoering van de eerder aangenomen motie van de heren Schouw en Heijnen een wetsvoorstel in te dienen om de rol van de burgemeester en de commissaris van de Koningin in het integriteitsbeleid centraal te stellen.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 691, nr. 1–4)

De Minister zegt toe samen met de VNG te bekijken of er een mogelijkheid is een modelverordening op te stellen waarin transparantieregels worden gesteld voor giften aan politieke partijen op gemeentelijk niveau. Wellicht dat ook provincies en waterschappen dit model kunnen gebruiken

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906) 1e termijn

Afgedaan. De toezegging is door het in het regeerakkoord geuite voornemen om de Wet financiering politieke partijen uit te breiden naar het lokale niveau niet actueel meer. Wel is met de VNG afgesproken dat zij geconsulteerd zullen worden bij deze uitbreiding

De Minister zegt toe in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel waarin rol burgemeester/cdK voor integriteit wordt vastgelegd, in te gaan op mogelijke invulling (interventies) van deze rol.

Kamerdebat 13-02-2013 Integriteit in het openbaar bestuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 691, nr. 3)

De Minister zegt toe de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de onderhandelingen en in deze brief tevens in te gaan op de volgende vragen van de Kamer:1) De vraag (van Bisschop) of er al gestemd is over amendement 25 (inzake het niet langer meetellen van onafhankelijke leden van de Europese politieke partijen bij het bepalen of een partij voldoende leden heeft). Het antwoord op deze vraag is overigens dat er nog niet plenair over gestemd is;2) De vraag (van Van Raak) wat het verschil is bij de Europese verkiezingen tussen een Europese politieke partij en een partij die wel actief is in het Europees Parlement maar niet de status van Europese politieke partij heeft.

Kamerdebat 05-06-2013

Statuut en financiering Europese politieke partijen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 22 112, nr. 1646)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Nagel (50PLUS) en Thissen (GroenLinks), toe een notitie over de problematiek van dubbele statenverkiezingen ook aan de Eerste Kamer te zenden (T01719)

Kamerdebat 18-06-2013 Inrichting openbaar bestuur

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 juli 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, CII, F)

De Minister zegt toe de Kamer per brief te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de onderhandelingen en in deze brief tevens in te gaan op de volgende vragen van de Kamer:1) De vraag (van lid Bisschop) of er al gestemd is over amendement 25 (inzake het niet langer meetellen van onafhankelijke leden van de Europese politieke partijen bij het bepalen of een partij voldoende leden heeft). Het antwoord op deze vraag is overigens dat er nog niet plenair over gestemd is;2) De vraag (van lid Van Raak) wat het verschil is bij de Europese verkiezingen tussen een Europese politieke partij en een partij die wel actief is in het Europees Parlement maar niet de status van Europese politieke partij heeft.

Kamerdebat 05-06-2013

Statuut en financiering Europese politieke partijen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 22 112, nr. 1646)

De Minister zegt toe dat, indien de Kamer inderdaad van mening is dat extra bezuinigingen die door dit wetsvoorstel worden gerealiseerd door gemeenten moeten worden gebruikt voor scholing en vorming van raadsleden, hij hierover in overleg zal treden met de VNG.

Kamerdebat 12-02-2013

33084 Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Afgedaan. Deze toezegging is niet meer relevant, aangezien de Eerste Kamer niet met het wetsvoorstel zal instemmen.

De Minister zegt toe met de VNG in gesprek te gaan om te inventariseren wat ten grondslag ligt aan de verdubbeling van het aantal gemeenten waar het proces van de WOZ-taxatie kan worden verbeterd en de Tweede Kamer daarover vervolgens te informeren.

Kamerdebat 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er veel mis is met het vaststellen van de WOZ-waarde (Nos.nl, 9 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 462, nr. 7)

De Minister zegt toe te informeren bij de VNG of er meer bezwaarschriften komen en de Tweede Kamer daarover te rapporteren

Kamerdebat 12-03-2013 Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er veel mis is met het vaststellen van de WOZ-waarde (Nos.nl, 9 maart 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 462, nr. 7)

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van de vorming van samenwerkingsverbanden door gemeenten. De financiële gevolgen van het uittreden worden hierin meegenomen. Er wordt in samenspraak met de VNG gestreefd naar congruentie waar dat kan

Kamerdebat 24-04-2013 Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (33 482)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 81)

Op verzoek van de heer Bosma (PVV) zal de Minister bekijken in hoeverre hij kostenreducties die provinciale fusies met zich meebrengen nader kan substantiëren.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2013 door middel van het ter inzage leggen van het herindelingsontwerp, geïnformeerd.

De Minister zegt toe op verzoek van de Tweede Kamer voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State omtrent twee voorstellen van de Kamer, te weten:- het schrappen van de mogelijkheid om lijstcombinaties aan te gaan voor alle verkiezingen;- het treffen van een regeling voor de vervanging van volksvertegenwoordigers die niet bij machte zijn hun positie te vervullen, maar ook niet in staat zijn zelf een verzoek te doen om (tijdelijk) te worden vervangen als volksvertegenwoordiger.

Kamerdebat 06-03-2013

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 268, nr. 21)

De Minister zegt toe dat het wetsvoorstel afschaffing Wgr-plus zal worden ingediend niet later dan het moment waarop de herindelingsvoorstellen ter inzage worden gelegd

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 17 juni 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de kosten die uittreding van een Wgr-samenwerkingsverband voor gemeenten met zich meebrengt

Kamerdebat 03-07-2013

Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 268, nr. 21)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over hogere zorgkosten als gevolg van BTW-heffing binnen samenwerkingsverbanden

Kamerdebat 03-07-2013

Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 268, nr. 21)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP), toe een reactie op de aanbevelingen van de GRECO te zullen geven en daarbij aan te geven wat wordt overgenomen en wat niet, inclusief de argumenten daarvoor (T01681)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 september per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 32 752, nr. 1)

De MP heeft toegezegd dat Minister BZK binnen enkele weken met een brief komt over decentralisatie die het informatieprotocol beschrijft voor overdracht van taken aan medeoverheden.

Kamerdebat 16-05-2013 Verantwoordingsdebat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 12)

De Minister zegt toe de Kamer in september 2013 te informeren over de fasering decentralisatie en tevens over hoe en met welke regelmaat de Kamer geïnformeerd zal blijven

Kamerdebat 19-06-2013 Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 12)

De Minister zegt toe naar aanleiding van de reactie van het ROB de gemeenten te adviseren de taken integraal op te pakken.

Kamerdebat 22-05-2013 Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 12)

De Minister is bereid tot het geven van zo veel mogelijk informatie inzake de precieze vormgeving van de overheveling van taken – o.a. jeugdzorg, langdurige zorg, sociale werkvoorziening – van Rijk naar gemeenten mits dit niet tot vertraging leidt.

Kamerdebat 26-09-2013 Algemene Politieke Beschouwingen (rest)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 8)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer vóór de Begrotingsbehandeling BZK schriftelijk te informeren over de onderwerpen:

1. effectiviteit van de voorlichtingscampagne voor kiezers buiten Nederland inclusief de kosten voor die campagne bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012;

2. voortgang van de studie naar stemmen via internet;

3. reactie op de zaak OPA-Alkmaar (naamgeving lokale politieke partijen) n.a.v. een vraag van Van Toorenburg (CDA).

Kamerdebat 05-11-2013 Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 142, nr. 38)

De Minister zegt toe een kabinetsreactie voor te bereiden op de in de Eerste Kamer aangenomen motie Vliegenthart waarin wordt gevraagd om een nadere analyse van nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de kabinetsvoornemens rond openbaar bestuur. Deze notitie zal spoedig aan de Kamers worden gezonden

Kamerdebat 29-10-2013 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 14 november 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, CII, nr. H)

De Minister zegt toe de overwegingen om niet tot erkenning van het Nedersaksisch onder deel III te komen nog eens op een rij te zetten en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 29-05-2013

Wet gebruik Friese taal (33 335)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 42)

De Minister zegt toe het IPO te vragen of het in de rest van Nederland wil sonderen hoe men tegenover landsdeelvorming staat, opdat daar een vergelijkbare discussie op gang kan komen. Dit traject zal niet eerder dan in een volgende kabinetsperiode zijn beslag krijgen, maar het kan al wel worden doorlopen.

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 november 2013 per brief geïnformeerd (afschrift EK 2013–2014, CII, nr. H)

De Minister zegt toe voor eind 2013 een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen waarmee de regels voor de registratie en de openbaarmaking van giften en schulden van toepassing worden op politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen

Kamerdebat 19-06-2013 Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 43)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid De Graaf (D66), toe dat hij de verhouding tussen het ook voor lokale politieke partijen geldende giftenreglement van de Wet financiering politieke partijen en de toekomstige regeling van de financiering van lokale politieke partijen in het nog in te dienen wetsvoorstel zal bezien en de Kamer daarover zal informeren (T01685)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 december 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 32 752, nr. J)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Koole (PvdA) en De Graaf (D66), toe de adviezen van de Commissie toezicht financiën politieke partijen die hij niet opvolgt openbaar te maken, tenzij het gaat om «veiligheidsadviezen» (art. 35, lid 3, sub b). Tevens zegt hij toe de Kamer per brief te zullen informeren over het onderwerp van de openbaarmaking van adviezen van de commissie (T01683)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 13 januari 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 32 752, nr. K)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Koole (PvdA), toe te overwegen of de landelijke commissie die toezicht houdt op de financiering van landelijke politieke partijen ook toezicht kan houden op de naleving van de nog vast te stellen wetgeving voor het lokale niveau (T01684)

Kamerdebat 26-02-2013

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 20 december 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 32 752, nr. J)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vliegenthart (SP), toe om bij een volgende verkiezing ook waarnemers van de Raad van Europa uit te nodigen (T01707)

Kamerdebat 25-06-2013 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 september 2013 per brief geïnformeerd (EK 2012–2013, 33 268, F)

De Minister zegt toe, naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de voornemens ter zake, in overleg te treden met de gemeente Amsterdam en de Kamer over de uitkomsten hiervan te berichten.

Brief TK Beantwoording Kamervragen over het voornemen in Amsterdam om leden van bestuurscommissies exorbitante beloningen te geven d.d. 22 augustus 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 296)

De Minister zegt toe de Kamer het advies van de commissie te doen toekomen zodra de commissie haar opdracht, om binnen 6 maanden haar advies uit te brengen, heeft volbracht.

Brief van min BZK d.d. 26 april 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 829, nr. 1)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden De Graaf en Nagel, toe dat hij terug zal komen op het onderwerp van elektronisch stemmen (T01665)

Kamerdebat 29-01-2013

32 191 Wijziging Kieswet met betrekking tot Eerste Kamerverkiezingen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 juni 2013 tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van de Kieswet geïnformeerd (nr. 32, item 9, blz. 29–39)

De Minister zegt toe naar aanleiding van de brief van het CBP de Tweede Kamer te informeren over het gesprek dat met het CBP gepland staat voor het einde van 2013

Kamerdebat 30-10-2013 Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 45)

De Minister zegt toe naar aanleiding van het aanstellen van de drie ambassadeurs de Tweede Kamer in januari 2014 te informeren over hun ervaringen

Kamerdebat 30-10-2013 Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 februari 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 839, nr. 343)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het stemmen per internet voor de kiezers in het buitenland

Brief min BZK d.d. 8 november 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 829, nr. 2)

De Minister zegt een inspanningsverplichting toe tot het schenken van aandacht aan een robuust systeem van internetstemmen.

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK rest

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 februari 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 829, nr. 2)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor, dat het kernenbeleid van de nieuwe gemeente en de gevolgen hiervan voor de inwoners onderdeel zal vormen van de voor 2013 beoogde evaluatie van de herindeling Súdwest Fryslân (T01199)

Kamerstukken II 2009/10, 31840/32 242/32 246, C, p. 10

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 31 maart 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 32 242, nr. F)

De Minister zegt toe ernaar te streven om zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen voor te bereiden. De planning is er op gericht om het kabinetstandpunt in maart 2014 aan de Tweede Kamer te zenden

Brief TK d.d. 18 december 2013 «Advies commissie elektronisch stemmen in het stemlokaal»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 829, nr. 3)

De Minister zegt toe om tegelijk met het kabinetstandpunt over het rapport van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal, in casu in maart 2014, de Kamer tevens het kabinetsstandpunt over de uitkomsten van het onderzoek naar het stemmen per internet voor kiezers in het buitenland te doen toekomen.

Brief d.d. 31 januari 2014 «Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 829, nr. 3)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Duthler (VVD), en in reactie op het lid Vliegenthart (SP), toe het gedeelte van het wetsvoorstel inzake kiesrecht voor niet-Nederlanders op de BES-eilanden niet in werking te laten treden en dit onderdeel te repareren in een nieuw wetsvoorstel dat vóór 1 januari 2014 wordt ingediend (T01710)

Kamerdebat 25-06-2013 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 24 maart 2014 ingediend (TK 2013–2014, 33 900, nr. 2)

De Minister is voornemens in 2013 een breed empirisch onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van het burgemeestersambt in de afgelopen decennia en de beleving van het ambt door burgemeesters zelf. Daarbij worden belanghebbende partijen betrokken, zoals in ieder geval het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer zal te zijner tijd hierover nader worden geïnformeerd.

Brief min BZK d.d. 28 januari 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 52)

De Minister zegt toe, op verzoek van het lid Van Tongeren, aan zijn collega-ministers mee te geven om in de brief van april, toegezegd door min V&J, de kosten van de jaarwisseling mee te nemen

Kamerdebat 14-01-2014 Mondelinge vraag van het lid OUWEHAND (PvdD) aan de Minister BZK over de wens van de meerderheid van lokale bestuurders om te komen tot een vuurwerkverbod (Directresearch.nl, 8 januari 2014).

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 april 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VI, nr. 118)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer komend voorjaar bij brief te informeren over de stappen om te komen tot een standpunt op het rapport «Vertrouwen, verdelen, verantwoorden».

Brief TK van 7 februari 2012, Herijking gemeentefonds en Rfv-rapport

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-B, nr. 15)

De Minister zegt toe de varianten voor het vaste bedrag uit het Gemeentefonds uiteen te zetten en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 24-04-2013 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân (33 496)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 750, nr. 58)

De Minister zegt toe om, voorafgaand aan een Privacy Impact Assessment (PIA) over het sociale domein, dit voorjaar een visie met richtlijnen voor de ontwikkeling van de gemeentelijke praktijk aan de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 10 februari 2014 «Gesprek met CBP over gegevensdeling en privacy in het kader van de decentralisaties»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 761, nr. 62)

Het kabinet is bereid en ziet ruimte om binnen de financiële kaders van VWS te bezien of gemeenten passende middelen hebben om mantelzorgers bij te staan en te waarderen.

Kamerdebat 26-09-2013 Algemene Politieke Beschouwingen (rest)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 839 nr. 384)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), Vliegenthart (SP) en Thom de Graaf (D66), een notitie toe over de verschillende (constitutionele) varianten bij het kiesrecht en de verkiezingen voor de eilandsraden op de BES, waaronder de «ontvlechtingsvariant» (T01709)

Kamerdebat 25-06-2013 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 11 november 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 268, I)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouwenaar (VVD), toe de ontwikkelingen rond de overdracht van bevoegdheden aan bestuurscommissies te volgen (T01664)

Kamerdebat 29-01-2013

33 017 Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 april 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 017, F)

De Minister zegt toe een deelfonds in te richten voor de bekostiging van de te decentraliseren verantwoordelijkheden naar gemeenten in het sociaal domein

Decentralisatiebrief (TK, 33 400 VII, nr. 59) d.d. 19 februari 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 9)

De Minister zegt toe dat ook bij de komende verkiezingen het mogelijk zal blijven zich te identificeren met een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsdocument. De wijze waarop dit moet worden geregeld is onderwerp van gesprek met de Minister van Veiligheid en Justitie.

Kamerdebat 01-02-2012 Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 142, nr. 40)

De minster van V&J zegt toe, op verzoek van het lid Schouw (D66) om samen met Minister BZK een brief op te stellen «om de Amerikanen duidelijk te maken wat de Nederlandse regels zijn». Nuance van min V&J: «Wij zullen een brief schrijven, die de inhoud krijgt die in ons vermogen ligt om aan de Kamer te melden».

Kamerdebat 11-06-2013 Mondelinge vraag van het lid het lid SCHOUW (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de VS toegang heeft tot alle data (inclusief foto’s, e-mails en chatberichten) van grote internetbedrijven als Google, Facebook en Microsoft (Washingtonpost.com, 6 juni 2013)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 juni 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 30 977, nr. 56)

De Minister zegt toe voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake gewetensbezwaren mede in het licht van het advies van de Commissie gelijke behandeling in relatie tot ambtenaren, in het bijzonder ambtenaren van de burgerlijke stand en de Tweede Kamer een reactie te doen toekomen

Brief d.d. 12 december 2011 inzake beantwoording motie- Van Gent over een wettelijke regeling tegen gewetensbezwaarde trouwambtenaren (27 017, nr. 77) (2011–2000550096)

Afgedaan. Met het steunen van het initiatiefwetsvoorstel is het niet meer nodig om te reageren op de voorlichting van de Raad van State

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren zodra bekend is wat de Europese Commissie vindt van artikel 3 Awgb (uitzondering voor kerkgenootschappen). Daarbij zal ook ingegaan worden op de stand van zaken rond de inbreuk-procedure van de Herschikkingsrichtlijn, te weten het punt over het recht op terugkeer in de eigen functie na zwangerschap

Kamerdebat 19-01-2012 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juli 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 28 481, nr. 21)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thom de Graaf, toe na te gaan of bij het interdepartementaal juristenoverleg, dat bedoeld is om tussen de departementen de legislatieve terughoudendheid te bewaken, de Rijksvertegenwoordiger dan wel andere vertegenwoordigers van de Rijksdienst Caribisch Nederland aanwezig kunnen zijn (T01749)

Kamerdebat 04-06-2013 Begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2013 (33 400 IV)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 25 maart 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 750-IV, nr. R)

De Minister zegt op korte termijn een brief toe waarin de procedure voor het in gang zetten van de grondwetsherziening op basis van de motie-Lokin-Sassen wordt vastgelegd en waarin aangegeven wordt wanneer de uitvoering van de motie-Engels zal plaatsvinden. De internetconsultatie voor de grondwetsherziening wordt gestart in het voorjaar van 2014.

Kamerdebat 10-09-2013 Behandeling herziening Grondwet; brief inzake uitvoering moties Grondwet (31 570)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 30 september 2013 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 31 570, nr. H)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66) en Lokin-Sassen (CDA), toe de motie-Engels c.s. (31 570, B) uit te voeren. Hij stuurt de Kamer op korte termijn een brief over de (termijnen voor de) uitvoering van deze motie en de motie-Lokin-Sassen c.s. (31 570, C)(T01775)

Kamerdebat 10-09-2013 Behandeling herziening Grondwet; brief inzake uitvoering moties Grondwet (31 570)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 18 februari 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 31 570, nr. I)

De Minister zegt toe de uitvoering van de motie-Engels (D66) inzake een algemene bepaling in de Grondwet opnieuw in de ministerraad onder de aandacht te brengen

Kamerdebat 11-03-2014

Staat van de rechtsstaat

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 maart 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 31 570, J)

De Minister zegt toe na de zomer (september) een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de aanpak financieel beheer. In deze brief eveneens een uitleg waarom SSC’s niet onder de norm van 10% externe inhuur kan komen. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen inhuur van managers en andere functionarissen. Tot slot zal in de brief aandacht besteed worden aan systeemverantwoordelijkheid BZK Caribische Rijksdienst (RCN) door actief onderwerpen op te pakken en contact te houden met de eilanden

Kamerdebat 19-06-2013 Jaarverslag ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 september 2013 per brief geïnformeerd (TK 2012–2013, 33 400-VII, nr. 84)

Het kabinet is bereid – samen met de oppositie – te bezien of de bezuiniging op de AIVD met 10 mln. euro vanaf 2014 kan worden teruggedraaid, inclusief dekking

Kamerdebat 26-09-2013

Algemene Politieke Beschouwingen (rest)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 15)

De Minister zegt toe dat hij bij de Begroting van 2014 een procedurevoorstel zal doen over hoe hij de Kamer zal informeren betreffende het traject van de 45 miljoen. Hij zal daarbij rekening houden met de wens van de Kamer om tijdig geïnformeerd te worden over het traject.

Kamerdebat 05-06-2013

IVD-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 november 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750-VII, nr. 15)

De Minister zegt toe het rapport van de commissie Dessens met betrekking tot het toezicht op de veiligheidsdiensten direct na aanbieding aan het kabinet naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK (hoofdstuk VII, IIA en IIB antwoord, re- en dupliek)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 december 2013 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 820, nr. 1)

De Minister zegt toe een reactie van het kabinet op de bevindingen en aanbevelingen in het rapport Dessens binnen de gebruikelijke termijn van drie maanden aan de Kamer aan te bieden

Brief TK en EK d.d. 2 december 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 29 924, nr. 105)

De Minister zegt toe om het onderzoeksrapport van de Commissie voor Toezicht van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) met reactie in januari 2014 aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 06-11-2013

AIVD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 maart 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 29 924, nr. 105)

Licence