Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 97 Algemeen departement (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

42.119

50.403

45.168

46.573

38.327

38.116

44.011

Uitgaven:

25.740

50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

97.01

IenM-brede programmamiddelen

25.740

50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

97.01.01

Opdrachten

18.057

24.952

23.213

24.591

22.241

23.528

22.025

97.01.02

Subsidies

1.700

1.650

250

250

250

250

0

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

606

19.007

16.605

16.607

16.607

16.607

16.607

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

2.400

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

0

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

 

– waarvan bijdrage aan RWS

606

607

605

607

607

607

607

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

5.377

5.383

5.377

5.383

5.381

5.378

5.378

 

Ontvangsten

4.271

20.122

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

97.01 IenM-brede programmamiddelen

Toelichting op de financiële instrumenten

97.01.01 Opdrachten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenM voor het onderhoud en de exploitatie van het Regeringsvliegtuig.

Onderzoeken PBL

Betreft uitgaven ten behoeve van onderzoeksactiviteiten van PBL, zoals aanschaf van databestanden, ontwikkeling van modellen, uitbesteding van onderzoek en vervaardiging van (web)publicaties. Een deel van deze uitgaven wordt door externe opdrachtgevers vergoed. Voor nieuws en publicaties van het PBL zie de website van het PBL 25.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)

Het beleid op het gebied van Crisisbeheersing is het laatste decennium flink in ontwikkeling. Dit is vooral veroorzaakt door andere vormen van crisis (terreuraanslagen, extreme weersomstandigheden en infectieziekten) en door de internationale dimensies van crises. DCC is verantwoordelijk voor een effectief crisisbeheersingsbeleid en een professionele aanpak van crises. De hoofdtaak van het DCC is het voorbereiden van het Ministerie van IenM op het beheersen van crises.

Van A naar Beter, onderzoek, beleidscommunicatie en overige opdrachten

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake corporate- en beleidscommunicatie, grote publiekscampagnes als van A naar Beter 26, alsmede artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 27, op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie alsmede Bestuurlijke en Juridische Zaken.

97.01.02 Subsidies

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM in samenwerking met EZ verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 28 voor het onderzoeksprogramma Duurzame bereikbaarheid Randstad voor de periode 2008 tot en met 2014 (totaal € 9 mln tot maximaal € 9,5 mln) en de subsidie voor duurzame logistiek voor de periode 2014 tot en met 2018 (totaal € 1,25 mln).

97.01.03 Bijdragen aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan RWS voor de capaciteitsinzet met betrekking tot onder andere modelanalyses, dataverzameling en advisering OEI (Overzicht Effecten Investeringen) in het kader van beleidsondersteuning en advies. De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Dit wordt veroorzaakt door tarieven, waarvan het bij ministeriele regeling vastgestelde bedrag lager is dan de werkelijke kosten van de vergunningverlening en door vergunningverlenende activiteiten van ILT waarvoor geen tarief is vastgesteld, waardoor de betreffende aanvragers van vergunningen de kosten van de aanvraag niet aan ILT hoeven te vergoeden. De vastgestelde tarieven worden in de Staatscourant gepubliceerd.

97.01.06 Bijdragen aan ZBO en RWT’s

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 29. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

97.09 Ontvangsten

Op dit artikel worden de ontvangsten geraamd die IenM onder andere ontvangt voor het Regeringsvliegtuig en voor onderzoeken van het PBL.

Niet-beleidsartikel 98: Apparaatsuitgaven kerndepartement

Algemene Doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met uitzondering van de agentschappen Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Nederlandse Emissieautoriteit. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement: (x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

336.847

314.881

296.110

288.922

254.110

254.650

255.651

Uitgaven:

336.238

316.305

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

Personele uitgaven

221.509

216.894

207.452

192.582

180.821

175.327

175.323

– waarvan eigen personeel

206.492

190.282

184.953

174.492

163.961

159.098

159.094

– waarvan externe inhuur

15.017

14.028

11.317

7.566

6.929

6.298

6.298

Materiele uitgaven

114.729

99.411

92.821

101.143

72.699

78.989

80.316

– waarvan ICT

48.548

36.474

32.065

31.623

30.933

30.205

30.205

– waarvan bijdrage aan SSO’s

46.859

36.791

30.495

46.413

26.330

25.689

25.689

Ontvangsten

13.138

18.963

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement. Onder uitgaven eigen personee vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie. Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting. Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assesments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft materieeluitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan de Shared Services Organisaties betreft onder andere FM Haaglanden en de Rijksgebouwendienst. De hogere uitgaven bijdragen aan SSO’s in 2016 worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van IenM als gevolg van gemaakte afspraken in het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Deze bijdrage is reeds bij voorjaarsnota 2012 verwerkt.

Apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van de Bestuurskern

Budgettaire gevolgen (x € 1.000)

Totaal apparaat Betuurskern

300.273

Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

37.078

Directoraat-Generaal Milieu en Internationale Coördinatie

32.855

Directoraat-Generaal Ruimte en Water

27.480

Beleids- en Bestuursondersteuning

36.683

Financiën en Bedrijfsvoering

143.056

– waarvan IenM-brede apparaatsuitgaven

95.087

Planbureau voor de Leefomgeving

23.121

Deze tabel splitst de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per integratieonderdeel uit voor het jaar 2015.

Extracomptabele verwijzingen

Apparaatsuitgaven Staf Deltacommissaris (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatsuitgaven Staf Deltacommissaris

2.203

2.021

1.842

1.811

1.760

1.710

1.710

De apparaatsuitgaven van de Staf Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds).

Apparaatskosten Agentschappen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.265.913

1.243.764

1.150.916

1.110.412

1.074.913

1.057.032

1.051.153

RWS

1.071.454

1.045.524

963.076

927.386

895.569

880.488

874.628

ILT

141.788

141.848

137.877

135.173

131.993

129.557

129.552

KNMI

46.254

49.203

43.388

41.383

40.911

40.470

40.452

NEA

6.417

7.189

6.575

6.470

6.440

6.517

6.521

Vier agentschappen vallen onder IenM: Rijkswaterstaat (RWS), de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (KNMI) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Bovenstaand zijn de begrote apparaatskosten van deze agentschappen opgenomen. IenM draagt hier deels aan bij. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de agentschapsparagrafen.

Budgettaire gevolgen (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

593.400

650.377

623.377

447.377

439.377

431.377

430.377

ProRail 1

422.000

478.000

458.000

442.000

434.000

426.000

425.000

Kadaster

166.000

167.000

160.000

       

StAB

5.400

5.377

5.377

5.377

5.377

5.377

5.377

1

Vanaf 2014 zijn de bedragen inclusief BTW

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage ZBO’s en RWT’s.

Taakstelling Rutte II

Conform de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften wordt hieronder aangegeven hoe de taakstelling Rutte II binnen IenM is verdeeld naar alle verschillende onderdelen van het ministerie (inclusief agentschappen en ZBO’s).

Tabel verdeling taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
   

2016

2017

2018

Structureel

Kerndepartement

– 15.138

– 40.807

– 37.320

– 37.320

Agentschappen

       
 

RWS

– 18.289

– 37.972

– 53.100

– 53.100

 

ILT

– 1.726

– 3.430

– 5.135

– 5.135

 

NEa

– 90

– 180

– 269

– 269

 

KNMI

– 261

– 519

– 777

– 777

ZBO’s

         
 

Kadaster

– 310

– 618

– 924

– 924

Overig

         
 

RIVM

– 361

– 824

– 1.000

– 1.000

 

Prorail

– 6.825

– 13.650

– 20.475

– 20.475

Totale taakstelling

– 43.000

– 98.000

– 119.000

– 119.000

Toelichting

Bij het Kerndepartement worden maatregelen om de taakstelling in te vullen voor het grootste deel gevonden in de materiële budgetten (o.a. door efficiency, verdergaande digitalisering en invoering van Het Nieuwe Werken). Voor de agentschappen geldt dat de te nemen maatregelen binnen de afzonderlijke dienstonderdelen nog nader worden uitgewerkt.

Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 99 Nominaal en onvoorzien (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen

0

1.008

8.593

510

– 2.816

2.898

4.742

Uitgaven:

0

1.008

8.593

510

– 2.065

2.149

4.743

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

1.008

580

469

460

307

401

Onvoorzien

0

0

8.013

41

– 2.525

1.842

4.342

Licence