Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Verdiepingshoofdstuk

Beleidsartikel 11: Waterkwantiteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

39.731

38.756

38.522

39.411

39.400

39.397

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.429

– 597

1.211

– 1.364

– 2.294

– 1.692

Nieuwe mutaties

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2015

41.848

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 212

     

2.

Overboeking naar BZK (Gemeentefonds)

 

23.800

       
 

t.b.v. waterschapsverkiezingen

 

– 23.800

       
 

Diversen

– 312

– 312

– 100

– 319

– 100

– 100

 

Totaal

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 mln verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

30

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           

Nieuwe mutaties

 

23.800

       

Stand ontwerpbegroting 2015

30

23.800

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijdrage waterschappen

 

23.800

       
 

Totaal

0

23.800

0

0

0

0

Ad 1. Het betreft de ontvangst van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt.

Beleidsartikel 12: Waterkwaliteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

85.558

47.634

46.405

41.677

41.091

41.090

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 80

9

860

842

83

83

Nieuwe mutaties

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

Stand ontwerpbegroting 2015

85.690

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 134

     

3.

Overboeking naar het Deltafonds

0

– 41.630

– 39.446

– 36.264

– 35.681

– 35.681

 

Diversen

212

212

 

219

   
 

Totaal

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de «Groeiparagraaf» (Wat is nieuw in deze begroting») in het Deltafonds).

Beleidsartikel 13: Ruimtelijke ontwikkeling
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

190.057

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.109

– 2.325

– 1.376

– 1.154

554

– 48

Nieuwe mutaties

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

Stand ontwerpbegroting 2015

114.817

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 2.054

     

2.

Investeringen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland

3.885

         

3.

Overboeking naar het Deltafonds

         

– 4.944

4.

Safety deals

         

– 2.000

5.

Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster

   

3.650

3.650

3.650

3.650

6.

Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r.

662

         

7.

Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r.

1.386

         

8.

Bodemsanering

   

– 60.000

     
 

Diversen

– 1.204

200

100

100

100

100

 

Totaal

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.

Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 mln per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via IenM.

Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 7. Bijdrage van het ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 mln. vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 «ruimtelijke ontwikkeling» op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

934

934

934

934

934

934

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2015

934

934

934

934

934

934

Beleidsartikel 14: Wegen en Verkeersveiligheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

28.178

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.134

– 830

– 720

– 718

– 625

– 625

Nieuwe mutaties

267

775

109

775

775

775

Stand ontwerpbegroting 2015

35.520

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

735

775

775

775

775

775

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 666

     
 

Diversen

– 468

 

0

0

0

0

Totaal

267

775

109

775

775

775

Ad 1. Overboeking middelen fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2015

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Beleidsartikel 15: OV-keten
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

7.588

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.500

– 427

– 456

– 441

– 483

– 233

Nieuwe mutaties

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

Stand ontwerpbegroting 2015

16.240

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

– 735

– 775

– 775

– 775

– 775

– 775

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 187

     

3.

Bijdrage Regeling Waddenveren

9.000

         

4.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

– 1.300

         
 

Diversen

244

 

0

0

0

0

Totaal

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

Ad 1. Overboeking middelen fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling.

Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Beleidsartikel 16: Spoor
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

5.068

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.229

– 115

– 103

– 118

– 123

– 123

Nieuwe mutaties

127

15.000

– 86

     

Stand ontwerpbegroting 2015

28.780

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overboeking GSM-R interferentieproblematiek

 

15.000

       

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 86

     

3.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

1.300

         
 

Diversen

– 1.173

       

Totaal

127

15.000

– 86

0

0

0

Ad 1. Bijdrage vanuit EZ voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Beleidsartikel 17: Luchtvaart
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

11.984

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 267

– 182

– 204

– 206

– 241

– 241

Nieuwe mutaties

1.617

235

4.746

– 300

35

35

Stand ontwerpbegroting 2015

35.641

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Convenant versneld onderploegen graanresten

1.300

200

200

300

   

2.

Luchthaven Bonaire

   

5.815

     

3.

Protocol IenM inzake NLR

   

– 1.304

– 635

   
 

Diversen

317

35

35

35

35

35

Totaal

1.617

235

4.746

– 300

35

35

Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 mln. Deze bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015–2017.

Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is IenM-breed vanuit andere artikelen gevonden.

Ad 3. Op basis van het protocol tussen IenM en EZ inzake NLR hevelt IenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

44.851

28.111

6.628

25

25

25

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

           

Nieuwe mutaties

407

4.998

200

300

   

Stand ontwerpbegroting 2015

45.258

33.109

6.828

325

25

25

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijstelling ontvangsten overige heffingen en GIS 2/3

 

4.798

       

2.

Convenant versneld onderploegen graanresten

 

200

200

300

   
 

Diversen

407

         

Totaal

407

4.998

200

300

0

0

Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen.

Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 mln aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten.

Beleidsartikel 18: Scheepvaart en havens
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

4.921

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 9

– 20

– 76

– 76

– 76

– 87

Nieuwe mutaties

   

– 76

     

Stand ontwerpbegroting 2015

5.294

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 76

     

Totaal

0

0

– 76

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Artikel 19: Klimaat
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

48.060

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

10.443

1.435

1.535

1.335

1.335

1.335

Nieuwe mutaties

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

Stand ontwerpbegroting 2015

71.239

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 198

     

2.

Prioritering Milieu thema’s

– 113

1.283

1.221

1.286

743

 

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 197

         

4.

Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord

1.600

3.050

425

425

   
 

Diversen

84

20

73

– 90

– 90

– 90

 

Totaal

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 53.000

– 32.000

– 11.000

24.000

24.000

157.000

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2015

147.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000

Artikel 20: Lucht en Geluid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20

Lucht en geluid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

33.071

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 594

         

Nieuwe mutaties

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

 

Stand ontwerpbegroting 2015

45.060

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 945

     

2.

Prioritering Milieu thema’s

– 2.690

– 7.076

– 5.801

– 2.875

1.549

 

3.

BDU waterstofbussen

– 1.000

         
 

Diversen

– 39

         

Totaal

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam.

Beleidsartikel 21: Duurzaamheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

15.932

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

435

– 37

– 37

– 37

– 37

– 37

Nieuwe mutaties

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

Stand ontwerpbegroting 2015

18.102

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 328

     

2.

Prioritering Milieu thema’s

4.365

6.446

5.737

2.876

2.829

 

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

878

         

4.

Uitvoering EVOA

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475

 

Diversen

– 631

– 200

– 100

– 100

– 100

– 100

Totaal

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG).

Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Artikel 22: Externe Veiligheid en Risico’s
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico’s

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

69.700

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 765

277

172

104

104

104

Nieuwe mutaties

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

Stand ontwerpbegroting 2015

25.254

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 929

     

2.

Prioritering Milieu thema’s

– 1.562

– 653

– 1.157

– 1.287

– 5.121

 

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 681

         

4.

Safety Deals

         

2.000

 

Diversen

128

90

90

90

90

90

Totaal

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 mln per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico’s

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.369

2.369

500

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

350

350

300

250

250

250

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2015

2.719

2.719

800

250

250

250

Artikel 23: Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

36.601

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

39

58

58

58

58

58

Nieuwe mutaties

2.788

424

1

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Veranderopgave KNMI

2.788

424

1

     
 

Totaal

2.788

424

1

0

0

0

Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Artikel 24: Handhaving en toezicht
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

118.863

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

Nieuwe mutaties

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

Stand ontwerpbegroting 2015

113.770

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Uniformering ICT

1.287

         

2.

Uitvoering EVOA-taken

475

475

475

475

475

475

3.

Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunningverlening

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

4.

Overboeking middel ICAWEB

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977

 

Diversen

– 322

55

55

55

55

55

Totaal

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan.

Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.

Ad 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS.

Artikel 25: BDU
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25

BDU

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

1.792.229

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

165.720

18.000

Nieuwe mutaties

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Stand ontwerpbegroting 2015

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Continuering pilot waterstofbussen

1.000

         

2.

Loon- en prijsbijstelling

3.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Totaal

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 26: Voeding van de fondsen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26

Voeding Fondsen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2013

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

6.552.321

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

– 460.480

– 20.419

116.159

81.143

– 18.863

– 18.863

Nieuwe mutaties

– 75.094

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

Stand ontwerpbegroting 2014

6.916.753

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1./000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.01 Infrafonds

           

1.

Overboeking met HXII: spoor

1.173

         

2.

Overboeking met HXII: Reglok

– 101.287

         

3.

Overboeking met HXII: overig

835

         

4.

Verwerking index 2014

8.187

4.186

3.062

3.519

2.265

2.998

5.

Cyber security

15.254

         

6.

Overboeking met HXII: wegen

– 8.835

         

7.

Loonbijstelling 2014

1.040

1.032

953

918

891

884

8.

Maatwerk KNMI

– 1.416

         

9.

Generale kasschuif

   

40.000

– 40.000

   

10.

Bijdrage EZ: GSM-R

4.000

         
 

Diversen

– 1

– 1

– 1

– 1

2

– 6

26.02 Deltafonds

           

1.

Indexering 2014

1.375

768

588

498

235

293

2.

loonbijstelling apparaat

248

235

228

225

234

234

3.

overb. XII in het kader van Cyber security

5.437

         

4.

overb. XII in het kader van CPB

– 120

– 240

       

5.

overb. XII in het kader van maatwerk KNMI

– 984

         

6.

Overheveling KRW/Motie Jacobi

 

41.630

39.446

36.264

35.681

40.625

Totaal

– 75.094

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

26.01 Bijdrage aan het Infrafonds

1. Overboeking met HXII: spoor

Uit dit artikel worden een overboeking naar de begroting van HXII aangebracht voor Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 mln).

2. Overboeking met HXII: Reglok

Vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infra worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:

  • Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 mln). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

  • Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.

  • Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland over 2014 zal zijn.

3. Overboeking met HXII: overig

Vanuit het IF artikel 18 Overig worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:

  • Overboeking aan Deltaris voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 mln).

  • Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 mln overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.

  • Overboeking aan de RWS voor van AnaarBeter.nl.

4. Prijsbijstelling tranche 2014

Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

5. Cyber security

Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 mln vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

6. Overboeking met HXII: wegen

Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage verleend (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.

7. Loonbijstelling 2014

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

8. Maatwerk KNMI

Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

9. Generale kasschuif

Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.

10. Bijdrage EZ: GSM-R

De bijdrage van EZ aan het project Beschermingsmaatregelen GSM-R interferentie bedraagt € 4 mln. De uitgaven worden op het IF artikel 13 Spoorwegen verantwoord.

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

1. Indexering 2014

IenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.

2. Loonbijstelling 2014

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.

3. Overboeking van XII in het kader van Cyber Security

Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 mln vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.

4. Overboeking van XII in het kader van CPB

Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).

5. Maatwerk KNMI

Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.

6. Overheveling KRW/amendement Jacobi

Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds.

In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparagraaf van de begroting van het Deltafonds.

Artikel 97: Algemeen departement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Algemeen departement

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

27.206

24.976

25.333

25.306

25.412

25.409

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.014

215

213

213

212

– 38

Nieuwe mutaties

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

Stand ontwerpbegroting 2015

50.992

45.445

46.831

44.479

45.763

44.010

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Kostendekkendheid Vergunningtarieven

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

2.

Verzameling budget beleidscommunicatie

2.067

2.620

2.308

1.983

1.662

1.662

3.

Kasschuif onderzoeksbudget PBL

– 3.500

 

2.000

 

1.500

 

4.

ICAWEB

977

977

977

977

977

977

5.

OLO

1.739

         

6.

Cyber security

20.691

         
 

Cyber security naar IF

– 15.254

         
 

Cyber security naar DF

– 5.437

         

7.

Meteorologie

2.400

         
 

Diversen

1.089

657

       

Totaal

20.772

20.254

21.285

18.960

20.139

18.639

Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.

Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord.

Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt.

Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord.

Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97.

Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 mln vrijgemaakt (met name op basis van de afroming van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 mln) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld.

Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

97

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

3.873

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.449

         

Nieuwe mutaties

14.800

         

Stand ontwerpbegroting 2015

20.122

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

14.800

         

Totaal

14.800

0

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 mln), KNMI (€ 2,4 mln) NEa (€ 0,6 mln) en RWS (€ 0,2 mln) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Artikel 98: Apparaat van het kerndepartement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

4.513

3.558

– 2.613

458

446

446

Nieuwe mutaties

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

Stand ontwerpbegroting 2014

316.305

300.273

293.725

253.520

254.316

255.639

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Egalisatieschuld

– 21.329

         
 

Overige ontvangsten diensten 2013

9.198

         
 

Ontvangst basispremie WAO/WIA

3.715

         

2.

HGIS-besluitvorming 2014

   

103

195

195

195

3.

Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL

1.000

1.000

       

4.

Verschuiving corporate Communicatie naar programma

– 567

– 1.220

– 908

– 683

– 362

– 362

5.

Loonbijstelling

1.223

1.218

1.156

1.116

1.087

1.083

6.

Afspraken Sociaal Akkoord

– 480

         

7.

Nieuw besturingsmodel KNMI

– 650

– 423

       

8.

Centrale bekostiging P-Direkt

 

– 6.934

– 6.691

– 6.553

– 6.353

– 6.244

 

Diversen

– 18

– 103

– 161

     

Totaal

– 7.908

– 6.462

– 6.501

– 5.925

– 5.433

– 5.328

Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuild ad € 25 mln die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.

Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder.

Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken.

Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van IenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programmabudget (artikel 97) gewenst.

Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld.

Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor IenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat.

Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget.

Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julibrief) naar de begroting van BZK/W&R.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

98

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

3.616

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

12.913

         

Stand ontwerpbegroting 2015

18.963

2.434

2.434

2.434

2.434

2.434

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Niet tot verreking gekomen ontvangsten uit 2013

9.198

         

2.

Basispremie WAO/WIA

3.715

         

Totaal

12.913

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet.

Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013.

Artikel 99: Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2013

– 14.543

– 8.628

– 14.627

– 19.329

– 13.462

– 12.462

Mutatie 1e suppletoire begroting 2013

37.329

29.134

27.466

27.821

25.913

26.904

Nieuwe mutaties

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.558

– 10.303

– 9.700

Stand ontwerpbegroting 2014

1.008

8.593

510

– 2.066

2.148

4.742

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Cyber security

– 20.691

         

2.

Egalisatieschuld

25.003

         
   

– 3.674

         

3.

Toedeling prijs- en loonbijstelling

– 16.603

– 10.834

– 9.166

– 9.521

– 7.613

– 8.604

   

1.008

580

469

459

306

400

4.

Dekking tekorten HXII

– 8.558

         

5.

Kasschuif onderzoeken PBL

3.500

 

– 2.000

 

– 1.500

 
 

Diversen

– 1.763

– 1.659

– 1.632

– 1.496

– 1.496

– 1.496

Totaal

– 21.778

– 11.913

– 12.329

– 10.558

– 10.303

– 9.700

Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 mln vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 mln) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 mln).

Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoeddienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99.

Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02)en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter.

Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24.

Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

14.800

       

Nieuwe mutaties

– 14.800

       

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Afdrachten agentschappen

– 14.800

       

Totaal

– 14.800

0

0

0

0

Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 mln), KNMI (€ 2,4 mln), NEa (€ 0,6 mln) en RWS (€ 0,2 mln) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze verschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.

Licence