Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4.3 Moties en toezeggingen

Moties

Bron

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bodembescherming met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie (30 522)

14-02-2007

Motie Donner c.s. 30 522-10 verzoekt de regering om binnen drie jaar na inwerkingtreding van de onderhavige wetswijziging een voorstel tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie in te dienen.

Stas I&M

In Kamerstuk 30 015 nr. 44 is de Kamer per brief geïnformeerd over het verdere verloop van de uitvoering van de motie. Het kabinet zal onverkort uitvoering geven aan de motie en heeft daar meer tijd voor nodig dan de periode tot 1 januari 2011. In 2012 is voldoende inzicht en evaluatie-informatie verzameld om tot nadere normering van de bevoegdheid tot subdelegatie te komen. Om efficiencyredenen (voorkomen van een apart wetgevingstraject) zal daarbij worden aangesloten bij een andere en meeromvattende wijziging van de Wet bodembescherming, die in 2015 tot gewijzigde wetgeving moet leiden.

VAO Verkeersveiligheid en CBR

03-07-2008

Motie Madlener 29 398-112 over regels voor dekking van examencentra door heel Nederland.

Minister I&M

De Kamer zal medio 2014 worden geïnformeerd over de besluitvorming van het CBR inzake het locatiebeleid.

Notaoverleg MIRT

15-12-2008

Motie Cramer en Vermeij 31 700 A-53 verzoekt de regering in overleg te gaan met de regio over gezamenlijke financiering van de OV-tunnel en de OV-knoop in Amstelveen en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren.

Stas I&M

Deze motie zal samen met de motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink en motie De Rouwe in een brief aan de Tweede Kamer medio 2014 worden beantwoord.

NO Landelijk Afvalbeheersplan LAP (2e termijn)

20-04-2009

Motie Poppe 30 872-30 verzoekt de regering om het Landelijk afvalbeheerplan 2009–2021 zodanig te wijzigen dat thermische verwerking van het jaarlijkse aanbod aan asbest ook daadwerkelijk de minimumstandaard wordt.

Stas I&M

Op 1 januari 2013 is het gewijzigde Besluit Stortplaatsen en stortverboden Afvalstoffen in werking getreden. Het onderdeel stortverbod hechtgeboren asbestcementproducten is echter nog niet in werking getreden, omdat er nog geen verwerkingscapaticiteit voor de genoemde afvalstroom beschikbaar is. Als de geplande fabriek in bedrijf gaat, wordt het stortverbod per KB in werking gesteld en wordt de minimumstandaard in het LAP aangepast. Het is nog niet bekend of/wanneer de fabriek wordt gebouwd.

VAO initiatiefnota Koopmans «De grenzen voorbij»

22-04-2010

Motie Anker/Mastwijk 32 351-8 over meenemen van de inbouw van ERTMS in de infrastructuur.

Stas I&M

Na voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstuk 33 652, nr. 14) wordt gestart met het uitwerkingsplan. Daar wordt deze motie in meegenomen.

Begrotingsbehandeling I&M 01-12-2010

Motie De Rouwe/De Mos 32 500 XII-28 verzoekt de regering al het mogelijke in het werk te stellen om verschuiving van de aanlegplaats van TESO in Den Helder naar het oosten mogelijk te maken.

Minister I&M

De Minister is in afwachting van de plannen van de initiatiefnemer (i.c. de gemeente).

Agrarische activiteiten

28-06-2011

Motie Van Gerven/Jacobi 29 383-172 verzoekt de regering, binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een evaluatie te starten naar de uitwerking van het besluit in ieder geval betreffende:- lastendruk voor boeren en bedrijven;- milieu, geur en geluidshinder effecten;- waterkwaliteitseffecten met name betreffende normoverschrijdende stoffen.

Stas I&M

Uitvoering zal plaatsvinden in 2014, zodat per 1 januari 2015 kan worden gerapporteerd.

VAO Luchtvaart

08-11-2011

Motie Koopmans/De Caluwé 31 936-93 verzoekt de regering om:

– alle aangekondigde aanpassingen in het luchtruim en de luchtverkeersleiding met grote voortvarendheid te blijven najagen en niet later dan 1 januari 2015 te realiseren;

– als grootste aandeelhouder de Schiphol Groep op te roepen, de noodzakelijke investeringen in Lelystad voor het openstellen in gang te zetten, zodat uiterlijk per 1 januari 2015 de benodigde baanverlenging en infrastructuur gerealiseerd zijn.

Stas I&M

De motie is in uitvoering, over de voortgang rondom luchthaven Lelystad is de Kamer meest recentelijk op 13 juni 2014 geïnformeerd (Kamerstuk 31 936, nr. 202).

Begrotingsbehandeling IenM

23-11-2011

Motie Aptroot c.s. 33 000 XII-18 verzoekt de regering het gebruik van vervoer over water en spoor te bevorderen door in samenwerking met provincies en bedrijfsleven een landelijk dekkend plan voor overslagterminals weg-water-spoor op te stellen met daarin in ieder geval:

– aangegeven waar overslagterminals wenselijk en mogelijk zijn;

– een aanpak hoe private investeringen aantrekkelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door het wegnemen van belemmeringen in regelgeving; verzoekt de regering voorts dit plan vóór 1 mei 2012 aan de Kamer voor te leggen.

Minister I&M

Het MIRT onderzoek is gestart en duurt 2 jaar. Oplevering naar verwachting begin 2016.

VSO Ontwerpbesluit wijziging Crisis- en herstelwet

26-01-2012

Motie Van Veldhoven 32 127-154 verzoekt de regering in gesprekken met het bevoegd gezag en de exploitant erop aan te dringen dat zij onderzoeken met welke maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een oxidatielaag, extra methaanuitstoot kosteneffectief kan worden teruggebracht.

Minister I&M

Het ministerie is in gesprek met bevoegde gezagen (provincies) en exploitanten over de te nemen maatregelen ten aanzien van methaanuitstoot. Onderzocht wordt bovendien of extra maatregelen noodzakelijk zijn, en zo ja hoe deze uitstoot kosteneffectief kan worden teruggebracht. Deze maatregelen worden opgenomen in een Green Deal rond eind 2014

Wet Basisnet (32 862) vervolg

14-06-2012

Motie Jansen 32 862-43 verzoekt de regering, binnen een jaar een voorstel aan de Kamer te doen om het toezicht op de externe veiligheid bij het spoor in één hand te brengen.

Stas I&M

De uitspraken van de Raad van State (19 maart 2014) over de vergunning voor het emplacement in Kijfhoek heeft invloed op de aanpak voor het onder algemene regels brengen van emplacementen. Er heeft daarom een herijking van het plan van aanpak om emplacementen onder algemene regels te brengen, plaats gevonden. De uitspraak van de RvSt inzake Kijfhoek zal in deze nieuwe regelgeving worden meegenomen. Gezien uitspraken van de Raad van State, ligt de handhaving van de wettelijke bepalingen inzake alle vervoer bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit is inclusief de vervoersbewegingen en het rangeren op emplacementen. Daarmee is de facto het toezicht op externe veiligheid bij het spoor in één hand gekomen. De vorming voor algemene voorschriften voor onder andere de externe veiligheid voor emplacementen in landelijke voorschriften, is nog in ontwikkeling en zal deel uitmaken van het activiteitenbesluit onder de omgevingswet.

VAO MIRT

05-07-2012

Motie Kuiken 33 000 A-80 verzoekt de regering om in de Hoofdrailnetconcessie nachttreinen op te nemen tussen de Randstad en Brabant, aansluitend aan de nachttreinen in de Randstad, ten minste in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, waarvan de laatste treinen uit Rotterdam respectievelijk Utrecht vertrekken om ca. 02.00 uur.

Minister I&M

In de concept-ontwerpvervoerconcessie is opgenomen dat NS de nachtnetverbinding zoals die in dienstregelingjaar 2014 in Brabant bestond handhaaft, voor zover er genoeg reizigers zijn om de verbinding rendabel te exploiteren, hierin meegerekend, indien vereist, een financiële bijdrage van een decentrale overheid.

Begrotingsbehandeling IenM

22-11-2012

Motie 33 400 XII-31 Van Veldhoven verzoekt de regering, de relevante eisen uit de Wet Milieubeheer snel te actualiseren en te voorzien van concrete maatregellijsten, zodat medeoverheden effectieve handhavingsinstrumenten in handen hebben, en met hen toe te zien op een actieve handhaving.

Stas I&M

De Kamer is met het toezenden van het Energieakkoord voor duurzame groei geïnformeerd over de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd.

Op zijn vroegst is in 2015 de wettelijke verankering van erkende maatregellijsten voor energiebesparing formeel van kracht in de Wet milieubeheer.

VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Hoogland c.s. 29 984-346 verzoekt de regering, de concessie voor het hoofdrailnet te gunnen voor tien jaar aan de NS en tussentijds geen lijnen te decentraliseren en aan te besteden; verzoekt de regering tevens, de bevindingen van decentralisatie van het hoofdrailnet uit de midterm review te betrekken bij de concessieverlening na 2025.

Stas I&M

In de Lange Termijn Spooragenda is opgenomen dat het Hoofdrailnet voor de komende 10 jaar vast staat

De ervaringen met decentralisatie worden conform motie in kaart gebracht bij de midterm review.

VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Hoogland/De Boer 29 984-347 verzoekt de regering, de trajecten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard door de provincie Limburg te laten aanbesteden en in een midterm review in 2020 te onderzoeken wat de effecten zijn van samenloop voor de reiziger.

Stas I&M

Op 14 april 2014 hebben de Staatssecretaris en de gedeputeerde Van der Broeck het convenant over de voorwaarden tot decentralisatie getekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het evalueren en monitoren van de effecten van de decentralisatie. Ook de nieuwe vervoerconcessie bevat hierover afspraken. Naar verwachting neemt in mei de Staatssecretaris het officiële decentralisatiebesluit.

VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie Van Veldhoven c.s. 29 984-350 verzoekt de regering, na vijf jaar de ervaringen van de op dat moment reeds gedecentraliseerde lijnen in kaart te brengen en hierbij de wenselijkheid van het decentraliseren van aanvullende verbindingen te verkennen, en tevens te evalueren of een eventuele openbare aanbesteding van het hoofdrailnet vanaf 2025 in het belang van de reiziger is.

Stas I&M

De ervaringen met decentralisatie worden conform motie in kaart gebracht bij de midterm review.

Het convenant tussen IenM en de provincie Limburg en de nieuwe vervoerconcessie bevatten bepalingen voor het uitvoeren van een evaluatie.

VAO Vervoersconcessie Hoofdrailnet

20-12-2012

Motie De Boer/Hoogland 29 984-352 verzoekt de regering om zo snel mogelijk in samenwerking met de NS te onderzoeken wat de problemen zijn met de Fyra, en met de NS af te spreken een punctualiteit na te streven van 95% voor de HSL en deze tevens vast te leggen in de concessie aan de NS met bijbehorende sancties indien de gemaakte afspraken niet worden gehaald.

Stas I&M

In de bijlage bij de concept-ontwerpvervoerconcessie is een prestatie-indicator opgenomen inzake reizigerspunctualiteit HSL Zuid diensten. De instelwaarde is nog in ontwikkeling en wordt opgenomen in het ontwerpconcessie.

Verkeersveiligheid

13-02-2013

Motie Kuiken 29 398-356 verzoekt de regering, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen over te gaan tot kentekening van te benoemen categorieën tractoren en landbouwvoertuigen.

Minister I&M

De Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd over de voor- en nadelen per categorie van kentekening. Naar aanleiding van het debat over het T-rijbewijs 10 april 2014 wordt in de brief ook ingegaan op de mogelijkheid van snelheidsverhoging op korte termijn en de aanpak van de ombouw tot mmbs-sen.

VAO Zee- en binnenvaart

14-03-2013

Motie Remco Dijkstra c.s 31 409-51 verzoekt de regering om, in IMO-verband te ijveren voor een systeem waarbij verladers niet verplicht worden tot het wegen van containers, maar ervoor te pleiten dat er alternatieven voor het vaststellen van het juiste gewicht van containers worden ontwikkeld en tevens om met de sector in overleg te treden over een uitvoerbare en minder kostbare methode ter bevordering van veilig vervoer van containers.

Minister I&M

In het IMO-Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (DSC) is een tekst aanvaard, die naast het wegen van containers ook andere opties open houdt: een door de lidstaat gecertificeerde methode om de massa van de container te bepalen.

In nauw overleg met de sector wordt onderzocht welke methode het best hiervoor in aanmerking komt rekening houdend met een beperking van de uitvoeringskosten en administratieve lasten. Er wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de bestaande praktijk en zo min mogelijk (extra) lasten voor de verladers en vervoerders.

VAO 4e EU Spoorpakket

21-03-2013

Motie Van Tongeren 33 546-5 verzoekt de regering, zich in EU-verband in te zetten voor de realisatie van toegankelijke internetboekingssystemen voor alle internationale treinen.

Stas I&M

De Kamer zal medio 2014 over de voortgang en resultaten van internationaal overleg worden geïnformeerd middels de voortgangsbrief «grensoverschrijdend spoorvervoer».

VAO Veiligheid in de chemie (Odfjell)

03-04-2013

Motie Van Veldhoven 26 956-178 verzoekt de regering, de relevante wetgeving zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt om notoire overtreders harder te bestraffen, bijvoorbeeld door het verhogen van de boetes bij herhaaldelijk overtreden van de veiligheidsregels; verzoekt de regering tevens om bij het aangekondigde kabinetsstandpunt over toerekening van inspectiekosten aan de bedrijven dit zo in te vullen dat de goeden niet onder de kwaden lijden.

Stas I&M

De Kamer zal medio 2014 worden geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Motie Elias/Kuiken 33 400 A-55 verzoekt de regering, om 5 mln euro van het budget voor Meer veilig 3 te reserveren voor verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 Wijthmen-Nijverdal.

Minister I&M

De gevraagde € 5 mln voor de N35 Wijthmen – Nijverdal is in de begroting gereserveerd. Via het reguliere begrotingsproces (door publicatie in MIRT-Projectenboek 2015) zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

NO MIRT Infra

08-04-2013

Gewijzigde motie De Boer/Kuiken 33 400 A-95 verzoekt de regering om eerst sluitende afspraken te maken met de regio over de dekking van de exploitatieverliezen voor de 1e fase, het zogenaamde voorloopbedrijf waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf 2014 dan wel de huidige Euregiobaan wordt voortgezet;overwegende dat aansluitend voor de tweede fase maximaal 18 mln euro extra benodigd is voor de infrastructuur tussen Heerlen en Herzogenrath;verzoekt de regering tevens, als voorwaarde hierbij afspraken te maken over de tweede fase met betrokken partijen (provincie Limburg, de Duitse overheid en vervoerders) over de noodzakelijke stappen om een geëlektrificeerde IC-verbinding te realiseren en als de plannen nader uitgewerkt zijn afspraken te maken over de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen en de verdeling van de exploitatieverliezen om de IC tussen Eindhoven-Heerlen-Aken op een verantwoorde manier te kunnen laten rijden.

Stas I&M

Met bijlage 1. bij de brief aan de Kamer van 18 november 2013 over de uitkomsten van het MIRT-overleg is de Kamer geïnformeerd over de afspraken die er gemaakt zijn tussen IenM en de provincie Limburg over de grensoverschrijdende verbinding naar Aken. Het traject van Landgraaf naar de grens met Duitsland wordt geëlektrificeerd. Er vindt nog nadere studie plaats naar de capaciteit van het baanvak van Heerlen naar Aken voor de door Limburg beoogde sneltrein en naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een IC of een IC-achtige verbinding naar Aken. Inzet daarbij is de Kamer in elk geval nog voor de zomer 2014 over de uitkomst van de capaciteitsstudie te informeren. Voor de studie naar de IC wordt dat waarschijnlijk najaar van 2014.

VAO Noordzee en Wadden

21-05-2013

Motie Van Veldhoven/Jacobi 30 195-35 verzoekt de regering, in goed overleg met de Duitse regering en de betrokken lokale overheden werk te maken van een langetermijnvisie in de vorm van een integraal managementplan voor het hele Eems-Dollard-estuarium, waarin zowel aandacht geschonken wordt aan voldoende maatregelen voor natuurherstel als het benutten van de mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Minister I&M

Nederlandse overheden werken samen met Duitse partijen aan een integraal managementplan voor de Eems-Dollard. Het Ministerie van EZ heeft hierin de lead. IenM en EZ hebben januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend met regionale partijen om verder te werken aan de ontwikkeling van het gebied met aandacht voor balans tussen ecologie en economie. Bovendien loopt een MIRT onderzoek om na te gaan tot welke herstelmaatregelen in de Eems-Dollard mogelijk zijn, en hoe dit samen met Duitsland opgepakt kan worden.

VAO Grondstoffen en afval 05-06-2013

Motie Dik-Faber 30 872-144 verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe en voor welke producten producentenverantwoordelijkheid effectief kan worden uitgewerkt voor afvalstromen zoals matrassen, en de Kamer hierover voor 1 april 2014 te informeren.

Stas I&M

Beantwoording wordt opgenomen in visie huishoudelijk afval en plan van aanpak dat samen met gemeenten wordt opgesteld en in het derde kwartaal 2014 naar de Kamer gaat.

VAO Grondstoffen en afval 05-06-2013

Motie Dik-Faber c.s. 30 872-145 verzoekt de regering, de nieuwe regels voor milieustraten strikt te handhaven en door de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek te laten doen naar de milieuwinst van verplichte nasortering van restafval.

Stas I&M

Het onderzoek is thans gaande; de rapportage volgt in het najaar 2014.

VAO Grondstoffen en afval 05-06-2013

Motie Van Gerven 30 872-140 spreekt uit dat met de industrie harde afspraken moeten worden gemaakt om te komen tot een snelle overschakeling naar biologisch afbreekbare plastics als verpakkingsmateriaal.

Stas I&M

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken pakt dit op door een studie uit te voeren naar de duurzaamheid van verpakkingsmaterialen. Daarnaast wordt samen met EZ een beleidsvisie opgesteld. Gereed vierde kwartaal 2014

VAO Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Ouwehand/Schouw 27 858-240 verzoekt de regering, de verkoop van glyfosaat aan particulieren per november 2015 te verbieden.

Stas I&M

De Kamer is over de uitvoering van de motie geïnformeerd met brief 25 maart 2014 (Kamerstuk 27 858, nr. 261).

VAO Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Schouw-Jacobi 27 858-206 verzoekt de regering, de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verplichten van een emissiereductieplan als de waterkwaliteitsnorm gehanteerd bij toelating van een gewasbeschermingsmiddel ruimer is dan de waterkwaliteitsnorm van de KRW.

Stas I&M

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces 2014 geïnformeerd.

VAO Gewasbescherming

01-07-2013

Motie Geurts 27 858-205 verzoekt de regering, de Kamer na twee jaar te informeren over de voortgang in de verbetering van de waterkwaliteit alvorens nadere maatregelen te treffen

Stas I&M

Rapportage vindt eind 2016 plaats.

VAO Biotechnologie

03-07-2013

Motie Geurts/Dik-Faber 27 428-255 verzoekt de regering om in Europees verband de vrijstelling van cisgenese-technieken van de GMO-wetgeving topprioriteit van haar beleid te maken.

Stas I&M

In december is een brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin is gevraagd om prioriteit te geven aan dit onderwerp. Een afschrift van deze brief is naar de Kamer gestuurd. De verdere uitvoering van de motie loopt.

Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht

05-09-2013

Motie Van Gerven 26 956-172 spreekt uit dat onderzoeken van de Inspectie Leefomgeving en Transport zo concreet en duidelijk moeten zijn dat de Tweede Kamer ook werkelijk kennis kan nemen van wat zich afspeelt bij Brzo-bedrijven.

Stas I&M

Conform de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in het rapport over de brand bij Chemie-Pack wordt een jaarlijkse Staat van de veiligheid bij de risicobedrijven opgesteld. Voor zover mogelijk zullen alle monitoringsonderzoeken van rijksinspecties en Brzo-toezichthouders (zoals de jaarlijkse Brzo-monitor naleving en handhaving) op het terrein van de Brzo-bedrijven in deze jaarlijkse rapportage worden samengevoegd. De rapportages zullen daarmee mede bepalend zijn voor de beoordeling van de staat van de veiligheid bij de risicobedrijven. Met deze vorm van rapporteren invulling gegeven aan de motie om concreetheid en duidelijkheid in de rapportages over veiligheid vanuit de inspectie te bewerkstelligen. Medio 2014 wordt de eerste rapportage aan de Kamer gezonden.

VAO Natura 2000 inclusief Westerschelde

01-10-2013

Motie Geurts 32 760-77 verzoekt de regering, de beschermde zones als gevolg van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, te evalueren met het oog op de sociaaleconomische impact van het sluiten van grote delen van de Noordzee voor vissers.

Minister I&M

De Kamer wordt geïnformeerd via de ontwerp Beleidsnota Noordzee (bijlage bij Nationaal Waterplan 2), eind december dit jaar. Hierin is het voorstel opgenomen als onderdeel van het KRM-Programma van Maatregelen. Definitief uitgewerkt voorstel wordt in 2015 uiterlijk 2016 voorgelegd, alvorens het aan de Europese Commissie wordt gezonden

VAO Spoor

03-10-2013

Motie Van Tongeren 29 984-434 verzoekt de regering om, in samenspraak met de treinvervoerders te zorgen voor stopcontacten in de tweedeklastreincoupés bij de aanschaf en renovatie van treinen.

Stas I&M

In de concept-ontwerpvervoerconcessie worden afspraken gemaakt over een integraal revisieprogramma. NS geeft op basis van het integrale revisieprogramma een kostenopgave voor de inbouw van stopcontacten in de tweede klasse bij aanschaf en renovatie. Op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden (op zo’n moment dat dit aansluit bij de planning van aanschaf/revisie).

VAO Biobrandstoffen

03-10-2013

Motie Dik-Faber 32 813-65 verzoekt de regering om, met ingang van 2014 jaarlijks op bedrijfsniveau te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van de bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen.

Stas I&M

Aan de motie wordt invulling gegeven door middel van de uitvoering van de Green Deal Rapportage Vaste Biomassa. De Kamer is dit gemeld per brief van 21 maart 2014 (Kamerstuk 32 813 nr. 89).

VAO Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra

04-11-2013

Motie De Boer/Hoogland 22 026-440 verzoekt de regering om, de NS in de studiefase de mogelijkheden te laten onderzoeken om met de nieuwe IC sneller dan 200 km/u op de binnenlandse corridors van de HSL te rijden, waarbij de inzet erop gericht is om de eerste treinen al vanaf 2018 te laten rijden.

Stas I&M

Op 20 maart 2014 is de Kamer geïnformeerd over de wijze van uitvoering van de motie (Kamerstuk 22 026 nr. 454).

VAO Groene groei

05-11-2013

Motie Dik Faber 33 034-19 verzoekt de regering, samen met genoemde instanties te onderzoeken wat een sociaal- en verkeersveilig lichtniveau is zodat genoemde normen en richtlijnen kunnen worden aangepast om lichtvervuiling tegen te gaan en de Kamer te informeren over de onderzoeksresultaten en de vertaling daarvan in aangepaste normen.

Stas I&M

De motie is in uitvoering.

VAO Groene groei

05-11-2013

Motie Van Gerven/Smaling 33 034-24 constaterende dat Nederland koploper is op het gebied van recycling van huishoudelijk afval; verzoekt de regering, in haar normerings- en beprijzingsgedrag deze tak van sport in de volle breedte te koesteren.

Stas I&M

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van het beleid rondom afval en grondstoffen.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

Motie Elias/Kuiken 33 750 XII-25 roept de regering op, om in samenwerking met de sector naar concrete mogelijkheden te zoeken voor grootschalige tests (indien mogelijk ook op de openbare weg) met voertuigen zonder bestuurder.

Minister I&M

De Minister heeft d.d. 16 juni 2014 (Kamerstuk 31 305, nr. 210) de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de motie. Begin 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken, onder meer over het juridische kader.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

Motie De Rouwe 33 750 XII-35 verzoekt de regering, de provincies te stimuleren en tevens te ondersteunen om hun wegennet binnen twintig jaar op een niveau van minimaal drie sterren te brengen.

Minister I&M

Conform de motie worden provincie gestimuleerd (hiermee) aan de slag te gaan. De provincies worden daartoe de kennis van Rijkswaterstaat geboden, die is opgedaan bij het op drie sterrenniveau brengen van de rijkswegen, en bied hen inzicht in de provinciale wegen met de meeste ongevallen in de periode 2008–2012. De provincies betrekken zelf ook informatie van SWOV vanuit het onderzoek Proactief Meten van Verkeersveiligheid (PROMEV), waarbij naast de weginrichting ook het gedrag van de verkeersdeelnemers wordt betrokken.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

Motie De Rouwe 33 750 XII-36 overwegende dat landbouwvoertuigen slechts 25 km/u mogen rijden en daardoor nu ongeschikt zijn voor de gebiedsontsluitingswegen; constaterende dat het wenselijk is om landbouwvoertuigen in de bebouwde kom te ontmoedigen en ze via gebiedsontsluitingswegen en rondwegen zonder fietsers, en een snelheidsverhoging, te stimuleren een andere route te nemen; verzoekt de regering, een snelheidsverhoging tot 40 km/u alleen voor deze wegen mogelijk te maken.

Minister I&M

De Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd over de voor- en nadelen per categorie van kentekening. Naar aanleiding van het debat over het T-rijbewijs 10 april 2014 wordt in de brief ook ingegaan op de mogelijkheid van snelheidsverhoging op korte termijn en de aanpak van de ombouw tot mmbs-sen.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

Motie Dik-Faber 33 750 XII-45 verzoekt de regering, zich in Brussel hard te maken voor het ten spoedigste, en uiterlijk in 2017, geldig worden van emissie-eisen voor ultrafijnstof voor bromfietsen, kwalitatief gelijk aan het niveau van personenauto.

Stas I&M

De Kamer is geïnformeerd bij brief van 19 december 2013 (Kamerstuk 33 750XII, nr. 64). Tevens is de Kamer toegezegd dat na overleg met RDW en ILT de Kamer wordt geïnformeerd over de toezicht op de kwaliteit van de geleverde bromfietsen. Er lopen diverse activiteiten om het markttoezicht te organiseren en te verbeteren. Dat zal nog enige maanden werk vergen voordat deze verder aan de toezichthouders overgelaten kunnen worden. Na het bereiken van die laatste fase zal in de tweede helft van 2014 een brief naar de Kamer worden gestuurd met uitleg over de aanpak en optie.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

Motie Dik-Faber 33 750 XII-46 verzoekt de regering, de controle op voertuigeisen van bromfietsen aanzienlijk te verscherpen, zowel op papier als in de praktijk, om zo een halt toe te roepen aan de verkoop van bromfietsen die feitelijk niet aan de wetgeving voldoen.

Stas I&M

De Kamer is geïnformeerd bij brief van 19 december 2013 (Kamerstuk 33 750XII, nr. 64). Tevens is de Kamer toegezegd dat na overleg met RDW en ILT de Kamer wordt geïnformeerd over de toezicht op de kwaliteit van de geleverde bromfietsen. Er lopen diverse activiteiten om het markttoezicht te organiseren en te verbeteren. Dat zal nog enige maanden werk vergen voordat deze verder aan de toezichthouders overgelaten kunnen worden. Na het bereiken van die laatste fase zal in de tweede helft van 2014 een brief naar de Kamer worden gestuurd met uitleg over de aanpak en optie.

Begrotingsbehandeling EZ

07-11-2013

Motie Verhoeven 33 750-XIII verzoekt de regering, het Planbureau voor de Leefomgeving te vragen om een analyse te maken van de huidige staat van het leefklimaat, het vestigingsklimaat, de economische structuur en het voorzieningenniveau van onze binnensteden en daarbij zowel te kijken naar toekomstige kansen als belemmerende factoren en regelgeving.

Minister I&M

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de opdracht gekregen die analyse te maken n.a.v. motie Verhoeven. De verwachting is dat het PBL rapport oplevert in het najaar van 2014.

NO MIRT

25-11-2013

Motie De Rouwe c.s. 33 750-A-31 Verzoekt de regering om samen met de verantwoordelijke decentrale overheden de uitwerking van de Toekomstagenda voor Snelfietsroutes te ondersteunen, zodat maatregelenten behoeve van het fietsgebruik onderdeel kunnen zijn van het programma Beter Benutten en daarna kunnen de uitkomsten bij het MIRT-overleg worden besproken.

Minister I&M

Er is een Inspiratieboek Snelle Fietsroutes gerealiseerd, alsmede een webtool is gereed. Er is een opdracht gegeven ter ondersteuning van het Platform Fietsfilevrij.

Daarnaast is er binnen de kaders van het vervolg van Beter Benutten ruimte voor het inbrengen van snelfietsroutes in de regionale maatregelenpakketten. Hierbij moet wel helder worden

aangetoond dat een snelfietsroute in een regio meerwaarde heeft naast gedragsmaatregelen om het fietsgebruik te stimuleren.

NO MIRT

25-11-2013

Motie Van Veldhoven/Dik-Faber 33 750 A-55 verzoekt de regering, bij de herziening van de OEI-richtlijnen te onderzoeken hoe de MKBA-systematiek op deze punten, waar wenselijk, zou kunnen worden gemoderniseerd.

Minister I&M

Reistijd wordt, in overeenstemming met de motie, in de MKBA-systematiek reeds uitgedrukt in veranderingen in reistijd en reistijdbetrouwbaarheid. De afgelopen jaren is bij IenM gewerkt aan de ontwikkelagenda MKBA. Een van de doelstellingen van de ontwikkelagenda was de MKBA methodiek verbreden door «zachte» waarden erin op te nemen. Zachte waarden zijn effecten die moeilijk in geld zijn uit te drukken. In het kader van de ontwikkelagenda is voor de tien meest voorkomende omgevingskwaliteiten bij MIRT-projecten, uiteenlopend van bereikbaarheid, luchtkwaliteit tot een overzicht gemaakt van rekenmethoden en kengetallen voor het bepalen van de welvaartseffecten in een MKBA (RIGO, 2012). Hierin wordt ook ingegaan op de effectmeting op natuur. In dit kader is ook bekeken of de systematiek van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) een nuttig handvat zou kunnen bieden bij de verbetering van de MKBA-systematiek, maar geconstateerd is dat deze eerst verdere uitwerking behoeft. De bevindingen van de ontwikkelagenda zijn meegenomen bij het opstellen van de nieuwe MKBA handleiding die 6 december 2013 door PBL en CPB is uitgebracht. Het Ministerie van Economische Zaken voert een tweejarig programma (2013–2015) over TEEB uit met het PBL (Kamerstukken 26 407, nr. 86). De bedoeling is om op basis van de uitkomsten werkenderwijs een invulling te geven aan de TEEB-systematiek. Daarbij wordt ook naar de relatie tussen TEEB en de MKBA-systematiek gekeken.

VAO OV, taxi en OV-chipkaart

26-11-2013

Motie Bashir 23 645-551 verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er één ov-chipkaartloket komt waar de reiziger terecht kan voor informatie en klachtafhandeling.

Stas I&M

Het oprichten van één loket voor klachten en service over OV-chipkaart is opgenomen in NOVB-werkagenda. De uitvoering is gereed medio 2014.

VAO OV, taxi en OV-chipkaart

26-11-2013

Motie Dik-Faber/De Boer 23 645-553 verzoekt de regering, de transformatie richting ov-chip 2.0 maximaal te stimuleren door zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2016 te bewerkstelligen dat: 1.TLS het ov-chipkaartplatform opent zodat ook aanbieders van andere betaalsystemen, zoals Touch & Travel, efficiënt gebruik kunnen maken van bestaande controle en in- en uitcheckapparatuur; 2.Een systeem van roaming mogelijk wordt onder toezicht van de ACM, zodat elke partij die vervoer wil aanbieden, capaciteit kan inkopen en/of verrekenen bij ov-bedrijven en vrij is om deze ingekochte capaciteit aan te bieden tegen zelf vorm te geven reisproducten en prijzen, zoals kilometerbundels met een tarief voor trein, tram en bus.

Stas I&M

De eerste stappen in transformatie zijn: opstellen van gezamenlijke visie op OV-betalen, herpositionering TLS en inrichten van toezicht op OV-betaalmarkt. Zodra deze stappen gezet zijn kan de OV-betaalmarkt zich verder ontwikkelen en is er zicht op welke innovaties op welke termijn mogelijk zijn.

VAO OV, taxi en OV-chipkaart

26-11-2013

Motie De Rouwe 23 645-554 roept de regering op om, in overleg te treden met de (reizigers)consumentenorganisaties met als inzet hen voluit te betrekken bij het verder ontwikkelen van de ov-chipkaart; verzoekt de regering, de resultaten daarvan naar de Kamer te zenden.

Stas I&M

Gemeenschappelijke toekomstvisie op OV-betalen staat bovenaan in werkagenda NOVB. Gelet op de rol die de consumentenorganisaties krijgen in het NOVB-Directeurenoverleg, zullen zij daar voluit bij betrokken worden. Zodra de toekomstvisie gereed is zal deze met de Kamer worden gedeeld.

VAO Grondstoffen en afval

26-11-2013

Motie Van Veldhoven/Remco Dijkstra 30 872-150 verzoekt de regering, ernaar te streven dat uiterlijk 1 januari 2015 alle recyclers en verwerkers van elektronische producten zijn gecertificeerd.

Stas I&M

De certificering van verwerkers is in de WEEE regeling opgenomen. Deze regeling is per 14 februari 2014 in werking getreden

Hierin staat dat de certificering per 1 juli 2015 voltooid moet zijn.

VAO Grondstoffen en afval

26-11-2013

Motie Van Gerven 30 872-153 verzoekt de regering, in overleg met de kunststofrecyclers in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de kwalitatieve resultaten van de recycling te verbeteren, welke belemmeringen er zijn om dit in praktijk te brengen en de Kamer voor 1 mei 2014 te informeren over hoe de mogelijkheden beter zijn te benutten.

Stas I&M

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft dit opgenomen in het werkprogramma 2014, de branche (VKR) is hier bij betrokken. De rapportage verschijnt in het vierde kwartaal van 2014.

VAO Grondstoffen en afval

26-11-2013

Motie Dijkstra 30 872-154 verzoekt de regering om, op zowel Nederlands als Europees niveau te bezien welke aanpassingen van specifieke normeringen mogelijk zijn om de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie te bevorderen en zich hiervoor in te zetten; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor de zomer van 2014 te rapporteren.

Stas I&M

De Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd.

VAO Grondstoffen en afval

26-11-2013

Motie Dik-Faber 30 872-155 verzoekt de regering, op Europees niveau afspraken te maken over het percentage recyclaat in elektronische apparatuur.

Stas I&M

In programma VANG is opgenomen dat NL bij de Commissie pleit voor wettelijke materiaal eisen (waaronder aandeel recyclaat) voor producten onder de Richtlijn Ecodesign. Om dit te onderbouwen wordt een studie uitgevoerd door VHK.

In het kader van het ketenakkoord wordt door een werkgroep van ketenpartijen, bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en de overheid, concreet gewerkt aan voorstellen om meer recyclaat, biobased feedstock toegepast te krijgen in nieuwe producten, als wel om producten zodanig te ontwerpen dat ze in het afvalstadium gemakkelijk kunnen worden gerecycled.

VAO Scheepvaart

12-12-2013

Motie Van Gerven/Albert de Vries 33 450-16 verzoekt de regering, bij op- en overslag en import van stookolie en blendmiddelen regels te stellen waarmee deze producten traceerbaar zijn en blijven in de gehele bunkerketen en daarbij tevens in overleg met de relevante marktpartijen te onderzoeken of het mogelijk is om een sluitend (elektronisch) paspoort in te voeren voor scheepsbrandstoffen en de Kamer hierover vóór 1 juli 2014 te rapporteren.

Minister I&M

De Kamer zal na de zomerreces 2014 worden geïnformeerd.

VAO Scheepvaart

12-12-2013

Motie Heerema c.s. 33 450-12 verzoekt de regering, de doelstellingen van het PKB PMR als uitgangspunt te nemen en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland ruimte te zoeken binnen het PKB PMR om de doelstellingen op een andere manier in te vullen en daarbij rekening te houden met de bestaande wensen en voorstellen van de bewoners van het gebied Buijtenland van Rhoon.

Minister I&M

De Staatssecretaris van EZ zal de Tweede Kamer informeren over de uitvoering van de motie.

VAO Scheepvaart

12-12-2013

Motie De Boer 33 450-18 verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop buurlanden en andere EU-landen met de bunkeren omgaan; verzoekt de regering tevens, de Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek voor 1 juli 2014 te informeren.

Minister I&M

De Kamer zal na de zomerreces 2014 worden geïnformeerd.

VAO Scheepvaart

12-12-2013

Motie Albert de Vries/De Boer 33 450-19 verzoekt de regering, een benchmarkonderzoek uit te voeren naar de regels en procedures die in Singapore van kracht zijn met betrekking tot de kwaliteit van de bunkers; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 juli 2014 te rapporteren welke regels en procedures die Singapore hanteert zij toepasbaar acht in Nederland.

Minister I&M

De Kamer zal na de zomerreces 2014 worden geïnformeerd.

VAO Scheepvaart

12-12-2013

Motie Albert de Vries 33 450-15 verzoekt de regering, die marktpartijen met het opstellen van deze lijsten te ondersteunen, opdat uiterlijk 31 maart 2014 overeenstemming bestaat over deze lijsten; verzoekt de regering tevens, de mogelijkheid te onderzoeken om deze lijsten in samenwerking met de buurlanden van Nederland effectief om te zetten in handhaafbare regels en de Kamer hierover voor het zomerreces van 2014 te rapporteren.

Minister I&M

De Kamer zal na de zomerreces 2014 worden geïnformeerd.

Externe Veiligheid en Handhaving

17-12-2013

Motie Dijkstra/Van Tongeren 26 956-189 verzoekt de regering, geen nieuwe wettelijke interventiebevoegdheden voor het Rijk te creëren voordat de geplande evaluatie van de RUD’s in 2014 is afgerond.

Stas I&M

De evaluatie van de RUD’s is begin 2015 gereed. Na evaluatie Rud’s wordt bezien of interventiebevoegdheid voor Rijk noodzakelijk is.

Debat over de resultaten van de VN-klimaattop

15-01-2014

Motie Smaling 31 793-88 verzoekt de regering, de voortgang in de mondiale klimaatarena te stimuleren door accenten te leggen bij het verlagen van kwetsbaarheid als gevolg van extreem weer op nationaal gedragen adaptatie, op inspanningsverplichtingen en op een adequate rol voor het bedrijfsleven.

Stas I&M

De motie sluit aan bij staand beleid. Nederland stimuleert vooruitgang in de mondiale klimaatonderhandelingen door actief in te zetten op adaptatie in het nieuwe klimaatakkoord, door bedrijven actief te betrekken bij dit nieuwe akkoord en bij huidig klimaatbeleid, en door actieve dialoog met andere landen over de vorm van het nieuwe akkoord en de verplichtingen hieronder. In maart van dit jaar vond de eerste onderhandelingsronde van 2014 plaats in Bonn.

Debat over de resultaten van de VN-klimaattop

15-01-2014

Motie Jan Vos 31 793-89 verzoekt de regering, te bezien of het hanteren van een aparte Europese doelstelling voor duurzame energie en energie-efficiency richting 2030 van meerwaarde kan zijn en, zo ja, of die zodanig vormgegeven kan worden dat deze de CO2-doelstelling zo min mogelijk tegenwerkt.

Stas I&M

De Minister van EZ heeft de Kamer toegezegd de Kamer vóór Prinsjesdag te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland over wat de Europese doelstellingen betekenen voor Nederland, vergezeld van een kabinetsreactie. Bij deze kabinetsreactie zal de motie Vos worden betrokken. Tot die tijd zal Nederland geen onomkeerbare stappen zetten in het Brusselse onderhandelingsproces.

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

33 686

23-01-2014

Motie Bisschop 33 686-11 verzoekt de regering, in overleg met de Commissie voor de milieueffectrapportage zorg te dragen voor een voldoende fijnmazige tariefstelling, waarbij ook de tarieven voor relatief kleine projecten evenredig zijn aan de grootte van het project.

Minister I&M

De Commissie m.e.r. werkt nu aan een voorstel voor tarieven van m.e.r.-adviezen. Minister moet deze tarieven goedkeuren en vaststellen. Er komt een extra categorie in de tarieven om tot een wat fijnmaziger tariefstelling te komen.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 29 984-449 verzoekt de regering om, gevaarlijke stoffen bij voorkeur te vervoeren over de Betuweroute en te monitoren wanneer van dit principe wordt afgeweken.

Stas I&M

De Kamer is 13 januari 2014 per brief (Kamerstuk 22 589, nr. 319) geïnformeerd dat het streven is om de Betuweroute maximaal te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het maatregelenpakket 3e spoor Duitsland.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 29 984-451 verzoekt de regering om, samen met de NS te bezien of het mogelijk is om als tussenoplossing in elk geval laadpalen op de stations en perrons te plaatsen waar reizigers hun tablets, telefoons en laptops kunnen opladen.

Stas I&M

Mede op basis van de kostenopgave van NS voor het realiseren van stopcontacten in de tweede klas van de Intercity’s zal de Staatssecretaris in 2015 in samenspraak met vervoerders en ProRail een besluit nemen over zowel stopcontacten in treinen als oplaadpalen op stations

VAO Spoor

29-01-2014

Motie De Boer/Hoogland 29 984-455 verzoekt de regering, te komen met een uitgewerkt plan van aanpak, in overleg met vervoerders en buurland Duitsland, en te zorgen voor het ontzien van de Brabantroute en de IJssellijn voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Stas I&M

De Kamer is 13 januari 2014 per brief (Kamerstuk 22 589, nr. 319) geïnformeerd dat het streven is om de Betuweroute maximaal te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het maatregelenpakket 3e spoor Duitsland.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie Van Veldhoven/De Rouwe 29 984-462 verzoekt de regering, in kaart te brengen welke gevolgen de tijdelijke toename van goederenvervoer op deze trajecten betekent voor de toename van geluid, trillingen en veiligheidsrisico’s, en in overleg met gemeenten en provincies die te maken krijgen met dit toenemend goederenvervoer, te zorgen voor maatregelen die deze overlast zo veel mogelijk beperken; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij de uitwerking van het gehele maatregelenpakket in het najaar van 2014 te informeren.

Stas I&M

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het maatregelenpakket 3e spoor Duitsland. Daarin wordt duidelijk of, waar, wanneer en in welke mate er sprake is van overlast – geluid, trillingen – en/of onveiligheid – externe veiligheid i.c. vervoer gevaarlijke stoffen – en hoe afspraken zijn gemaakt met partijen langs het spoor.

VAO Spoor

29-01-2014

Motie De Rouwe 29 984-459 overwegende dat per januari 2015 de concessie voor het HRN verleend zal worden; overwegende dat een effectief stelsel van prikkels en sancties noodzakelijk is om de juiste sturing en prestaties in de praktijk af te dwingen; verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over de verschillende instrumenten die hiervoor mogelijk zijn, naast het opleggen van boetes, en hierin geen keuzes te maken dan na instemming van de Tweede Kamer.

Stas I&M

Beide concept-ontwerpconcessies bevatten een regime inzake sanctionering. Daarnaast zal de Kamer na de standpuntbepaling door het kabinet middels het ontwerp van de concessies geïnformeerd worden over alternatieve prikkels.

Daarbij onderzoekt de Staatssecretaris zoals in de LTSA 2 aangegeven – naast de reeds bestaande mogelijkheid uit de Wp2000 om bij wanprestatie delen of het geheel van de concessie in te trekken – de mogelijkheden om de boete directer ten goede te laten komen aan de reiziger. Ook wordt er samen met het Ministerie van Financiën gekeken naar de mogelijkheid om een verbinding aan te brengen tussen het beloningsbeleid van de bestuurders en het boeteregime (conform de motie Merkies/Bashir, Kamerstuk 28 165, nr. 153).

Tijdens de consultatie van de decentrale overheden en consumentenorganisaties wordt ook naar suggesties voor alternatieve prikkels ten aanzien van het optimaliseren van de deur-tot-deurreis gevraagd. Deze alternatieve prikkels dienen dan zowel voor NS en ProRail als voor de regionale vervoerders in de concessies te worden opgenomen.

VAO ERTMS

29-01-2014

Motie De Boer/Hoogland 33 652-7 verzoekt de regering, in de nieuwe concessie Hoofdrailnet met de NS bindende afspraken te maken over de inzet van ERTMS-materieel op de reeds omgebouwde en de komende 10 jaar om te bouwen trajecten, te beginnen met de Hanzelijn.

Stas I&M

In de bijlage (bij de vervoerconcessie) wordt opgenomen dat NS de lijnen die toegerust zijn met ERTMS binnen zo kort mogelijke termijn zo optimaal mogelijk benut met haar met ERTMS toegeruste treinen, waardoor de reistijden maximaal worden verkort.

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

19-02-2014

Motie Kuiken 29 398-403 verzoekt de regering om, net als bij de binnenvaartsector, verdere samenwerking tussen de brancheorganisaties in de rijschoolbranche te bevorderen, met als doel om onder andere te komen tot een gezamenlijk keurmerk en klachtenmeldpunt.

Minister I&M

Op 20 mei jl. is gesproken met BOVAG, FAM, VRB, CBR, IBKI en I&M. De Kamer zal in het najaar van 2014 worden geïnformeerd.

VAO Milieuraad

20-02-2014

Motie Ouwehand c.s. 21 501-08-502 van mening dat gegronde redenen om de teelt van gentechgewassen te willen verbieden onder andere bestaan uit:

– sociaaleconomische en ethische overwegingen;

– aanvullende milieugronden;

– het toepassen van het voorzorgsbeginsel;

– het willen vrijwaren van conventionele en biologische landbouw van besmetting met ggo’s; verzoekt de regering, in te zetten op een teeltvoorstel dat aan bovenstaande overwegingen tegemoet komt en niet met minder genoegen te nemen.

Stas I&M

Uitvoering van de motie loopt zolang de onderhandelingen over het teeltvoorstel plaatsvinden in de EU en is afgerond zodra er een finaal akkoord wordt bereikt tussen EP en Raad.

VAO Behandelvoorbehoud over EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

20-02-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 33 858-13 verzoekt de regering, om in de discussies in Europa in te zetten op een structurele oplossing, door bijvoorbeeld de naar achter geschoven rechten in het stabiliteitsmechanisme te laten vloeien, door een sterkere jaarlijkse daling van het plafond, of door het laten vervallen van een deel van de rechten in het stabiliteitsmechanisme na verloop van tijd.

Stas I&M

De motie is ondersteuning van het beleid gericht op het versterken van het ETS. De Kamer zal conform motie worden geïnformeerd.

VAO Behandelvoorbehoud over EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

20-02-2014

Motie Van Tongeren c.s. 33 858-8 verzoekt de regering, na te gaan of er betrouwbare onderzoeken zijn uitgevoerd naar de invloed van een toename van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing op de effectiviteit van het ETS-systeem en zo ja, deze met een begeleidende kabinetsbrief te sturen naar de Kamer; verzoekt de regering tevens, als dergelijke onderzoeken er niet zijn, zelf een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de invloed van een toename van hernieuwbare energie en energiebesparing op de effectiviteit van het ETS-systeem; en de Kamer daarover te informeren voor Prinsjesdag.

Stas I&M

De Kamer zal voor Prinsjesdag worden geïnformeerd over bestaande dan/wel uit te voeren onderzoeken naar de invloed van hernieuwbare energie en energiebesparing op het ETS-systeem.

VAO Behandelvoorbehoud over EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

20-02-2014

Motie Jan Vos 33 858-10 verzoekt de regering, in het onderzoek naar de gevolgen voor een bindende doelstelling zowel naar de voordelen als naar de nadelen te kijken en de Kamer daarover te rapporteren; verzoekt de regering tevens om, totdat de uitkomsten van de onderzoeken met de Kamer zijn besproken, zich in EU-verband niet actief te verzetten tegen een bindende doelstelling voor duurzame energie, of zich in te zetten voor een enkelvoudige doelstelling en te handelen in de geest van het Nederlandse energieakkoord, waarin duurzame energie een belangrijke separate bindende doelstelling is.

Stas I&M

De motie wordt beantwoord met een onderzoek van PBL en ECN dat voor Prinsjesdag aan de Kamer wordt gestuurd.

VAO Duurzaam hout

20-02-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 30 196-238 verzoekt de regering, te garanderen dat de TPAC bij deze toets met bijbehorend veldonderzoek ook vertegenwoordigers van inheemse volkeren en lokale milieuorganisaties consulteert, in het bijzonder JOAS, de Jaringan Orang Asal SeMalaysia (The Indigenous Peoples Network of Malaysia) en MNS, de Malaysian Nature Society.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 maart 2016 geïnformeerd.

VAO Duurzaam hout

20-02-2014

Motie Van Veldhoven c.s. 30 196-239 verzoekt de regering, in overleg met de Malaysian Timber Certification Council een tijdsgebonden stappenplan op te zetten om ervoor te zorgen dat het MTCS-keurmerk binnen twee jaar volledig voldoet aan de door de TPAC vier geconstateerde tekortkomingen in het eindoordeel van TPAC over MTCS (d.d. 22 oktober 2010) en op die manier dus ook volledig voldoet aan inkoopcriteria duurzaamheid van de rijksoverheid; verzoekt de regering tevens, te bewerkstelligen dat deze eindevaluatie van TPAC binnen twee jaar wordt afgerond en dat daarbij geen uitloop zal zijn; verzoekt de regering voorts, te garanderen dat indien de TPAC over twee jaar constateert dat MTCS nog niet op alle vier de eerder genoemde punten voldoet aan de inkoopcriteria van de rijksoverheid voor duurzaam hout dit er toe zal leiden dat hout met het MTSC-keurmerk niet langer zal worden toegestaan voor het Nederlandse duurzaam inkoopbeleid.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 maart 2016 geïnformeerd.

VAO Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

20-02-2014

Motie Van Tongeren 27 858-239 verzoekt de regering om, alleen uitzonderingen op het verbod toe te staan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur.

Stas I&M

De motie wordt betrokken bij het opstellen van de regelgeving. De wetgeving wordt voor inspraak gepubliceerd, naar verwachting net na de zomer 2014.

VAO Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

20-02-2014

Motie Van Gerven 27 858-241 verzoekt de regering, de uitzonderingen op dit verbod zo beperkt mogelijk te houden.

Stas I&M

De Kamer is geïnformeerd met de brief van 25 maart 2014 (Kamerstuk 27 858, nr. 261).

De motie wordt betrokken bij het opstellen van de regelgeving. De wetgeving wordt voor inspraak gepubliceerd, naar verwachting net na de zomer 2014.

VAO Luchtvaart

20-02-2014

Motie Graus 31 936-178 verzoekt de regering om borging van een gelijk speelveld, waaronder verkrijging van eerlijke concurrentie, voor alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zo ook bij de ontwikkeling van regionale luchthavens.

Stas I&M

De motie is ondersteuning van bestaand beleid. Ingezet wordt voor o.a. een goede marktwerking en een concurrerend kostenniveau en dat ook bij het selectiviteitsbeleid handhaving van een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie een belangrijk uitgangspunt is.

VAO Luchtvaart

20-02-2014

Motie Geurts/De Rouwe 31 936-182 overwegende dat op 30 maart 2010 een motie De Rouwe/Meeuwis is aangenomen teneinde met de betrokken partijen uit de luchtvaartsector en de provincies tot een passende oplossing, zoals vrijstelling, te komen; constaterende dat deze oplossing voor de paramotorvliegers nog niet is gerealiseerd; verzoekt de regering, met spoed tot afronding te komen en tevens hier de Kamer voor het zomerreces over te informeren.

Stas I&M

De Kamer zal medio 2014 worden geïnformeerd.

VAO Voortgang van de capaciteitsverhoging op de Valleilijn

06-03-2014

Motie Dik-Faber c.s. 29 984-468 spreekt uit dat het wenselijk is, een kwartierdienst te realiseren op de hele Valleilijn (Amersfoort-Barneveld-Ede-Wageningen); verzoekt de regering, met betrokken partijen (ProRail, Connexxion en de provincie Gelderland) de financiële mogelijkheden voor betere benutting en voor een kwartierdienst te onderzoeken; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe hierbij een goede doorgaande verbinding met Arnhem kan worden geboden en de Kamer voor het einde van het zomerreces over de uitkomsten van beide onderzoeken te rapporteren.

Stas I&M

De Kamer zal conform motie voor het einde van het zomerreces worden geïnformeerd.

VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

12-03-2014

Motie Dik-Faber 27 858-253 verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat op korte termijn ook een green deal voor recreatieterreinen wordt gesloten, waarbij deze green deal gelijk op gaat lopen met de green deal voor sportterreinen.

Stas I&M

De Green Deal is nog niet gesloten. De Kamer wordt naar verwachting begin 2015 geïnformeerd.

VAO OV, OV-chipkaart en Taxi

26-03-2014

Motie Dik-Faber c.s. 23 645-569 verzoekt de regering, in overleg met vervoerders en de Oogvereniging alles op alles te zetten om reizen op rekening voor de zomer beschikbaar te stellen voor blinden en slechtzienden, naast de al bestaande producten voor deze doelgroep.

Stas I&M

In de NOVB-vergadering voor de zomer 2014 ligt het plan van aanpak voor invoeren reizen op rekening voor blinden en slechtzienden ter bespreking.

VAO OV, OV-chipkaart en Taxi

26-03-2014

Motie Dik-Faber 23 645-563 verzoekt de regering, de ov-begeleiderskaart zo spoedig mogelijk te verchippen zodat een extra toegangskaart voor deze doelgroep niet nodig is.

Stas I&M

Met de vervoerders en TLS wordt onderzocht of verchipping mogelijk is. Naar verwachting wordt de Kamer hierover in het najaar 2014 geïnformeerd.

VAO OV, OV-chipkaart en Taxi

26-03-2014

Motie Hoogland 23 645-568 verzoekt de regering, de NS erop aan te spreken om per station in overleg met de betrokken gemeente maatwerk te bieden om daarmee de toegankelijkheid van de stations voor iedereen te waarborgen; verzoekt de regering tevens, de Kamer over de voortgang hierop binnen zes maanden te informeren.

Stas I&M

NS is hierop aangesproken en in de regulier overleggen over de toegangspoortjes tussen NS, gemeenten (via koepel VOC) en IenM wordt de voortgang gemonitord. Daarnaast is ook in de ontwerp conceptconcessie de eis opgenomen dat NS zorgvuldig moet handelen bij het in gebruik nemen van de poortjes op de stations. De Kamer wordt voor de voortgang uiterlijk september 2014 geïnformeerd.

VAO OV, OV-chipkaart en Taxi

26-03-2014

Motie Van Veldhoven 23 645-567 verzoekt de regering, in overleg met de NS de mogelijkheden in kaart te brengen om laatste treinen later te laten vertrekken, de reeds voorgenomen laatste treinen verder te laten doorrijden naar bijvoorbeeld Groningen, Maastricht of Enschede, maar ook te kijken naar treinen vanuit andere steden naar de Randstad en treinen binnen bijvoorbeeld Brabant of Twente.

Stas I&M

De Kamer zal voorafgaand aan de bespreking van de conceptontwerpconcessie over de mogelijkheden worden geïnformeerd.

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet (achtste tranche)

27-03-2014

Motie Van Veldhoven 32 127-187 verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden tijdig en voldoende over die aanmelding zijn geïnformeerd.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is reeds staand beleid.

VAO Windenergiegebieden

24-04-2014

Motie Albert de Vries c.s. 33 612-29 verzoekt de regering, de voorbereidingen van het windpark Fryslân in het IJsselmeer vooralsnog te beperken tot een omvang van 250MW en daarbij te kiezen voor het gedeelte van het plangebied dat het verst van de kust af ligt; verzoekt de regering tevens, onder de voorwaarde dat de provincie Fryslân garandeert dat de taakstelling voor 2020 wordt gehaald, ruimte te geven om op land het resterende deel van de Friese taakstelling te realiseren door middel van het initiatief van het comité Hou Friesland Mooi, de Friese Milieufederatie en het platform Duurzaam Friesland.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Windenergiegebieden

24-04-2014

Motie Albert de Vries/Paulus Jansen 33 612-30 verzoekt de regering om initiatiefnemers binnen de gebruikelijke procedures te verplichten bij windprojecten vooraf inschattingen te laten maken door erkende taxatiebureaus over mogelijke planschade.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VSO Evaluatie Activiteitenbesluit

20-05-2014

Motie Albert de Vries en Van Veldhoven 29 383-218 verzoekt de regering, ook een assessment uit te voeren van de milieuef-fecten en gezondheidseffecten van het invoeren van het Activiteitenbesluit en hierover de Kamer voor de behandeling van de Omgevingswet te informeren,

Stas I&M

Overleg met PBL over methodiek is gestart.

Het assessment-onderzoek zelf wordt na de zomer gestart op basis van de methodiek.

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet

21-05-2014

Motie Bisschop/Van Veldhoven 32 127-196 verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in het buitengebied te verruimen, waarbij in ieder geval de afstand tot het hoofdgebouw, de hoogte van het bouwwerk en de eisen met betrekking tot het dak worden betrokken.

Minister I&M

Er wordt uitvoering aan de motie gegeven bij de verdere procedure van totstandkoming van de amvb pCHW. Naar verwachting kan deze amvb in oktober 2014 in werking treden.

Debat Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

20-05-2014

Motie Van Gerven/Van Veldhoven 33 834-21 verzoekt de regering, over drie jaar de werking van voorliggende Wijziging van de Wet milieubeheer onafhankelijk te laten evalueren waarbij douanegegevens geanalyseerd worden om te bezien of de kwantiteit van de daadwerkelijke importstromen overeenkomt met de gegevens uit het HBEsysteem,

Stas I&M

De evaluatie zal conform de motie worden uitgevoerd.

Debat Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

20-05-2014

Motie Jan Vos 33 834-17 verzoekt de regering om, in kaart te brengen welke juridische en economische obstakels er zijn om volledige transparantie van de brandstoffenmix te realiseren en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren.

Stas I&M

De Kamer wordt eind oktober geïnformeerd over de conclusies van de European Climate Foundation en Cambridge Econometrics.

VAO Milieuraad

10-06-2014

Motie De Liefde/Van Dekken 21 501-08-517 verzoekt de regering, de Kamer actief te betrekken tijdens het opstellen van een nationaal afwegingskader voor de teelt van ggo’s op Nederlands grondgebied,

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Biotechnologie en Kwekersrecht

27-05-2014

Motie 27 428-276 Van Gerven verzoekt de regering, betreffende het nieuwe compromisvoorstel nationale bevoegdheid gentech te bepleiten:

– dat een land dat de teelt van een gentechgewas wil weigeren op zijn grondgebied, niet overruled kan worden door de Commissie;

– dat landen niet eenmalig maar permanent het recht krijgen om teelt van een gentechgewas te weigeren, waarbij de tweede fase dus niet afhankelijk is van de eerste;

– om niet alleen een besluit tot weigering van nationale teelttoelating omkeerbaar te maken, maar ook een besluit tot nationale toelating omkeerbaar te maken;

– om de gronden waarop teelt van een gentechgewas nationaal geweigerd kan worden zo breed mogelijk te houden, waarbij deze ook ethische gronden en publieke moraal kunnen omvatten;

– om de sociaal-economische gronden voor weigering van nationale gentechteelt breed te houden en niet onnodig te beperken.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Waterkwaliteit

17-06-2014

Motie Jacobi/Van Veldhoven 27 625-319 verzoekt de regering, de openbare drinkwatervoorziening uitdrukkelijk vanaf heden als nationaal belang te benoemen en dit te formaliseren in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Waterkwaliteit

17-06-2014

Motie Jacobi/Van Veldhoven 27 625-324 verzoekt de regering om de waterkrachtcentrales van Linne en Lith aan te wijzen als proeflocaties voor experimenten met niet-bewezen, nieuwe technieken, opdat de gezamenlijke vissterfte van beide centrales ver beneden de norm van 10% komt te liggen.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Waterkwaliteit

17-06-2014

Motie Smaling 27 625-321 verzoekt de regering, te komen tot een juridische verankering van de bescherming van drinkwaterbronnen met als primair doel de drinkwatervoorziening in Nederland duurzaam veilig te stellen.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO OV, taxi en OV-chipkaart

26-11-2013

Motie Van Tongeren/Van Veldhoven 29 984-556 verzoekt de regering, inzicht te krijgen in het totale bedrag aan niet-teruggevraagde gelden sinds de ov-chipkaart is ingevoerd en dit te specificeren naar vervoerder; verzoekt de regering tevens, er bij de vervoerders op aan te dringen dat zij de gelden van de incomplete transacties ten goede laten komen aan de reiziger.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Ruimtelijke Ordening

24-06-2014

Motie Albert de Vries 33 118-15 verzoekt de regering om, het instrument stedelijke herverkaveling voorafgaand aan het in werking treden van de Omgevingswet en naar analogie van de Wilg al op korte termijn te verankeren in wetgeving.

Minister I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie Van Veldhoven/Hoogland 29 984-495 verzoekt de regering, in de ontwerpconcessie de artikelen met betrekking tot tariefdifferentiatie uit te breiden met voorwaarden waaraan de NS moet voldoen voordat zij over mag gaan tot tariefverhoging, en daar in ieder geval in op te nemen het bewijs dat capaciteitsuitbreiding, optimalisering van de dienstregeling en alleen prijsverlaging niet voldoende werkt of onbetaalbaar is.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie Van Veldhoven/De Rouwe 29 984-496 verzoekt de regering, in de ontwerpconcessie een bepaling op te nemen dat de NS slechts gemotiveerd van de adviezen van decentrale overheden en regionale vervoerders kan afwijken; verzoekt de regering voorts, aan te geven hoe geschillen tussen de NS, decentrale overheden en regionale vervoerders over de invulling en uitvoering van de samenwerkingsartikelen worden beslecht.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie De Boer/Hoogland 29 984-497 verzoekt de regering, voor de vaststelling van de definitieve bodem- en streefwaarden van de informatie- en prestatie-indicatoren in de vervoerconcessie van de NS opdracht te geven tot een onafhankelijke toetsing van deze waarden, en de resultaten van dit onderzoek voor de vaststelling van de concessie met de Tweede Kamer te delen.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie De Boer 29 984-498 verzoekt de regering, via de beheerconcessie 2015–2024 ProRail op te dragen om in overeenstemming met de verordening voldoende capaciteit voor internationaal goederenvervoer vrij te maken en jaarlijks de verwachte en gerealiseerde volumegroei alsmede de kwaliteit van treinpaden op de Nederlandse secties van de corridors terug te koppelen aan de Kamer.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie Dik-Faber 29 984-502 verzoekt de regering, in de vervoersconcessie vast te leggen dat voor het meten van klantoordelen wordt aangesloten bij de onafhankelijke ov-klantenbarometer, en dat de brondata van reisinformatie, vervoers-prestaties en tarieven realtime beschikbaar worden gesteld als open data zodat eenieder met deze gegevens toepassingen kan ontwikkelen.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie De Rouwe 29 984-521 verzoekt de regering om de Kamer halfjaarlijks te informeren over de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland en de mate waarin wettelijke normen worden gehaald.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie De Rouwe/Hoogland 29 984-510 verzoekt de regering om, met de NS, ROCOV en de Noordelijke regio oplossingen in kaart te brengen om de reistijd eerder te verkorten dan 2021, en de Kamer hierover in het najaar te informeren.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

25-06-2014

Motie Hoogland c.s. 29 984-522 verzoekt de regering om, in het NOVB te agenderen dat vervoerders verplicht worden om mensen er actief op te wijzen dat ze zijn vergeten om uit te checken en hun een aantal maal per jaar de mogelijkheid te geven om dit achteraf te corrigeren.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO LTSA

25-06-2014

Motie Dik Faber 29 984-515 verzoekt de regering, in samenwerking met NS, ProRail en de provincies een quickscan te maken met kosten en baten van maatregelen welke mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd naar de Randstad vanaf Groningen, Leeuwarden, Enschede, Nijmegen, Maastricht, Vlissingen en Den Helder.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VAO MIRT

03-07-2014

Motie gewijzigde De Boer/Van Veldhoven 33 750 A-89 Verzoekt de regering naast het monitoren op groei van het spoorgoederenvervoer, tevens het economisch perspectief van de havens, de spoorgoederenvervoerders en voor Nederland mee te wegen door een tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar het Europese achterland, en dit najaar te onderzoeken ism provincies Overijssel en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam wat de uiteindelijke kosten zijn van een eventuele spoorlijn voor goederenvervoer langs de N18, welke procedures gevolgd moeten worden en welk tijdsbestek nodig is voor besluitvormingsprocedures en realisatie.

Stas I&M

De uitvoering van de motie is in gang gezet.

VSO Verpakkingen

03-07-2014

Motie Van Veldhoven c.s 28 694-121 Verzoekt, de regering de procedure voor het Ontwerpbesluit voort te zetten, en hierbij de artikelen 8 tot en met 11 (met betrekking tot Statiegeld) terug te plaatsen.

Stas I&M

Het ontwerpbesluit beheer verpakkingen wordt in juli 2014 door de Minister getekend.

Toezeggingen

Bron

Toezegging

Bewindspersoon

Stand van zaken

AO Moties en toezeggingen

02-04-2009

De evaluatie van de pilot met snelwegbussen en het voorstel van een landelijke formule voor een nationaal interlinernet kan de Kamer na afloop van de driejarige pilot in Utrecht tegemoet zien.

Stas I&M

Op 12 mei 2014 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussenevaluatie (Kamerstuk 23 645, nr. 573). Na afloop van de pilot zal een eindevaluatie plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt hier eind 2015 over geïnformeerd.

EK-behandeling over de Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage

08-12-2009

De Minister van VROM zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen de heer De Boer in de evaluatie aandacht te besteden aan de borging van cultuurhistorische waarden in kleine MERprojecten.

Minister I&M

De evaluatie vindt plaats in 2015. De toezegging wordt afgedaan via traject evaluatie.

NO Evaluatie Spoorwegwetgeving

12-10-2009

Alvorens de juridische eigendom van het spoor wordt overgedragen aan de Staat zal de Kamer worden geïnformeerd over de afspraken met Prorail en de Dienst Domeinen.

Stas I&M

De afspraken tussen ProRail en ROVB zijn nog niet geheel rond. De verwachting is dat dit eind 2014 wel het geval zal zijn.

Debat Wetsvoorstel Alcoholslotprogramma

14-01-2010

De Minister zegt toe, conform het amendement De Rouwe (31 896-10), het alcoholslotprogramma na drie jaar te zullen evalueren.

Minister I&M

De evaluatie van het alcoholslotprogramma loopt en is in december 2014 gereed.

AO Loodsenwet

21-04-2010

De Minister zal het uitvoeren van de eindevaluatie naar Bedienen op afstand breder betrekken, en ook ondermeer Schuttevaer benaderen.

Minister I&M

Aan de Tweede Kamer was toegezegd om in 2014 een evaluatie uit te voeren van de twee pilotprojecten: Zeeland (project MOBZ) en Limburg (project Regiocentrale Zuid) waarbinnen bediening op afstand wordt gerealiseerd. De doorlooptijd van deze projecten hebben de afgesproken datum van de evaluatie overschreden zodat de evaluatie zal opschuiven. Huidige planning: Limburg in 2016 en Zeeland in2018/2019. De evaluatie kan pas worden opgesteld zodra deze pilotprojecten zijn afgerond.

AO Waterkwantiteit

20-06-2011

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging in 2018 worden geïnformeerd.

AO Handhaving en vergunningverlening

15-09-2011

De Staatssecretaris doet de Kamer binnen twee jaar een evaluatie toekomen van het Activiteitenbesluit.

Stas I&M

Uitvoering zal plaatsvinden in 2014, zodat per 1 januari 2015 kan worden gerapporteerd.

AO Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

14-11-2011

De Minister zegt toe in de tweejaarlijkse monitor over de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, die de monitor Nota Ruimte vervangt, ook aandacht te besteden aan het effect van het schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening, zoals aan de orde bij nationale landschappen en rijksbufferzones. Daarnaast zal zij in deze monitor tevens de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking evalueren en decentrale overheden een handreiking voor toepassing daarvan aanreiken. De criteria voor de monitor ontvangt de Kamer begin 2012, de eerste versie van de monitor zelf komt begin 2013.

Minister I&M

De nulmeting van de Monitor Infrastructuur en Conform toezegging aan de Tweede Kamer heeft de Minister van I&M in 2012 een handreiking beschikbaar gesteld bij de Ladder voor duurzame verstedelijking; deze handreiking staat op internet (www.rijksoverheid.nl/svir).

De nulmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte is op 25 september 2012 door de Minister van I&M aan de Kamer aangeboden (Kamerstuk 32 660 nr. 54) en de eerste vervolgmeting wordt in september 2014 aan de Kamer toegezonden. In deze monitor zijn conform de toezegging aan de Kamer indicatoren opgenomen voor het losgelaten beleid ten aanzien van Rijksbufferzones, Nationale Landschappen en het bundelingsbeleid. De evaluatie van de ladder voor duurzame verstedelijking wordt opgenomen in de vervolgmeting van 2014.

AO Geluid

14-12-2011

Bij de evaluatie van het Besluit geluid milieubeheer en het invoeringsbesluit geluidproductieplafonds zal de Staatssecretaris specifiek aandacht geven aan gevoelige bestemmingen in samenhang met luchtkwaliteit.

Stas I&M

Besluit is op 1 juli 2012 in werking getreden. Evaluatie zal te zijner tijd worden meegenomen in de Swung-II evaluatie.

Debat 32 821 wijz. wet Ruimtelijke ordening (provinciaal medebewind)

02-04-2012

De Minister zal de Inspectie Leefomgeving en Transport vragen om een themaonderzoek uit te voeren ter evaluatie van de met dit wetsvoorstel ingevoerde ontheffingsbevoegdheden voor het Rijk en provincies. De Kamer zal de uitkomsten van dat onderzoek een jaar na de inwerkingtreding van deze wet ontvangen.

Minister I&M

De wet is op 1-10-2012 ingegaan.

De ILT heeft het gevraagde themaonderzoek ter evaluatie van de ontheffingsbevoegdheden van Rijk en provincies uitgevoerd en begin 2014 afgerond.

In de onderzochte periode zijn door de provincies geen ontheffingen op basis van de nieuwe wetsbepaling verleend.

Door het Rijk is één ontheffing verleend en wel aan de gemeente Goedereede ten behoeve van een omgevingsvergunning voor een publieke voorziening (voorlichtings- en inspiratiecentrum) op de Brouwersdam.

AO Biotechnologie en kwekersrecht

05-04-2012

De Staatssecretaris van IenM zegt toe de WRR om advies te vragen over ethische afwegingen die spelen rond internationale biotechnologische ontwikkelingen.

Stas I&M

De internationale ontwikkelingen op het gebied van sociaal economische aspecten zijn afgewacht alvorens de adviesaanvraag uit te zetten. De COGEM zal op korte termijn worden gevraagd samen met de WRR een trendmatige analyse van biotechnologische ontwikkelingen op te stellen. Interdepartementale afstemming moet nog plaatsvinden.

NO MIRT

05-07-2012

De Minister zal de Kamer, naar aanleiding van de aangehouden motie Kuiken, nader informeren over het ondergronds uitvoeren van de spoorpassage van de N18 bij Haaksbergen.

Minister I&M

Op 15 augustus is 2013 is het Tracébesluit N18 vastgesteld. De regio heeft financiële dekking gevonden voor het ondergronds uitvoeren van de spoorpassage bij Haaksbergen. Inmiddels is daarvoor met de regio een bestuursakkoord gesloten. Het ontwerp-wijzigings-tracébesluit is op 21 februari 2014 ondertekend. Via de reguliere Voortgangsrapportage (door publicatie in MIRT projectenboek 2015) zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd (na 3e dinsdag in de september).

Debat 31 898 Wijziging van de Wet luchtvaart (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

04-10-2012

De Staatssecretaris van IenM zal de Kamer een verkenning doen toekomen over de mogelijkheid om in Europees verband nader invulling te geven aan het principe van «de vervuiler betaalt» in het geval van grensoverschrijdende overlast en milieueffecten, van bijvoorbeeld luchtvaart- en industriële activiteiten in omliggende landen.

Stas I&M

De uitvoering van dit verzoek is gestart en wordt in 2014 afgerond.

AO Spoor

30-10-2012

De Minister zal met haar Duitse ambtsgenoot overleg voeren over grensoverschrijdende spoortrajecten. Daarbij zal zij ook de wens overbrengen om het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel als mogelijk via de Betuweroute te geleiden. De uitkomsten van dit overleg zal zij te zijner tijd terugkoppelen aan de Kamer.

Stas I&M

Dit onderwerp is ambtelijk besproken ter voorbereiding van gesprek met NRW Minister Groschek.

Debat 33 135 Permanent maken Crisis- en herstelwet

19-03-2013

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Ester en Vliegenthart, dat zij weliswaar geen aparte integrale evaluatie van de Crisis- en herstelwet meer gaat doen, maar zegt de Kamer wel toe dat de evaluatie zal plaatsvinden in aanloop naar de indiening van de Omgevingswet door uitgebreide consultaties met alle stakeholders. Daar komen ook evaluaties bij op specifieke onderdelen, zoals de reactieve aanwijzing of het procesrecht. Ook zegt de Minister toe om jaarlijks voortgangsrapportages met betrekking tot de Crisis- en herstelwet te blijven sturen.

Minister I&M

Er worden continue consultaties met de stakeholders georganiseerd in het kader van de ontwikkeling van de Omgevingswet. Daar waar in het wetsvoorstel Omgevingswet gebruik wordt gemaakt van de ervaringen die worden opgedaan met de experimenten in het kader van de Crisis- en herstelwet wordt dit ook gedeeld met de stakeholders.

Voor de bestuursrechtelijke versnellingen, hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet, wordt een evaluatie uitgevoerd door het Ministerie van VenJ. Deze evaluatie zal de Kamer op korte termijn ontvangen. Jaarlijks ontvangt de Kamer een Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet.

AO Noordzee en Wadden

24-04-2013

De Minister van I&M stuurt de Kamer begin 2014 de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar wind op zee binnen de 12-mijlszone.

Minister I&M

Tijdens het Verzamel AO Energie op 26 juni 2014 is door de Minister van Economische Zaken aangegeven dat na het reces de haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12-mijlszone, de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en de routekaart voor de uitrol van windenergie op zee naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

AO Noordzee en Wadden

24-04-2013

De Minister van I&M zal de Kamer nader informeren over de uitkomsten van het overleg inzake de watertaxi’s.

Minister I&M

Om het nachtelijk snelvaren mogelijk te maken is een wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) nodig. Deze wijziging is voorbereid, maar nog niet in procedure gebracht vanwege benodigde beleidsmatige besluitvorming. RWS voert onderzoek uit naar de milieugevolgen. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zal in overleg met de provincies (die de vaarroutes moeten aanwijzen) besloten worden of nachtelijk snelvaren wel of niet mogelijk gemaakt kan worden.

AO Bijensterfte (EZ)

16-05-2013

Overleg IenM om zo snel mogelijk de 75% driftreductie in de open teelten en zuiveringstechnieken in de glastuinbouw (zie beiden NAP) op te nemen in het activiteitenbesluit op verzoek vd Kamer.

Stas I&M

Het streven is om dit in het reparatiebesluit mee te nemen. Het reparatiebesluit wordt uitgesteld tot mei 2014. De wetgeving wordt voor inspraak gepubliceerd, naar verwachting eind 2014. De ontwerp-wijziging wordt dan tevens aan de Tweede Kamer voorgehangen.

Debat 33 125 Wijziging van de Wet veiligheid wegtunnels

04-06-2013

De Minister van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Schouwenaar, toe om bij het Kenniscentrum voor Tunnels expliciet de vraag neer te leggen hoe ervoor gezorgd kan worden dat gebruikers van tunnels meer actieve kennis krijgen over wat zij moeten doen in onveilige situaties in tunnels en om te vragen op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden.

Minister I&M

Het Kenniscentrum voor Tunnels (KPT) is geïnformeerd over de toezegging. Het KPT is nog niet volledig operationeel. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal 2014 zijn. In overleg tussen I&M en het KPT zal worden bepaald hoe de toezegging uitgevoerd kan worden.

AO Luchtvaart

12-06-2013

De Staatssecretaris zal in de Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van luchthaven Schiphol uitvoeriger omschrijven wat zal worden verstaan onder uitzonderlijke, onvoorziene gevallen die aanleiding kunnen zijn voor extra tariefstijgingen.

Stas I&M

De toezegging wordt meegenomen in Wijziging Wet luchtvaart.

AO Structuurvisie Wind op Land

20-06-2013

De Minister van I&M zal de Kamer eind 2013 informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar benutting van rijksgronden ten behoeve van windenergie. Zij zal daarbij ook ingaan op de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de motie Holtackers/ Van Tongeren over een windmolenpark op de Afsluitdijk (Kamerstuk 33 000-XII, nr. 72).

Minister I&M

Windmolens op Rijksgronden is onderdeel van Rijksvastgoedportefeuille. Het is als uitvoering opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Wind op Land.

AO Externe veiligheid en handhaving

20-06-2013

De Staatssecretaris informeert de Kamer eind 2013 over de investeringen in veiligheidsregio’s.

Stas I&M

Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015–2018, het vervolg op de Programmafinanciering Externe Veiligheid, zal in de eind 2014 aan de Kamer worden gezonden. De toezegging zal hierin zijn opgenomen.

AO Waterkwaliteit

27-06-2013

In 2015 zal de Minister de Kamer, samen met haar EZ-collega, informeren over de effecten van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water op EZ-beleidsterreinen als visserij.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Debat Wet basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

02-07-2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Schaap (VVD) en het lid Martens (CDA), toe de maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te werken en in beeld te brengen voor verschillende risicodomeinen op het gebied van Infrastructuur en Milieu.

Stas I&M

Met het programma Bewust Omgaan met Veiligheid wordt hier binnen IenM invulling aangegeven. Tevens is een adviesaanvraag hierover gezonden aan de WRR op 25-11-2013. Een reactie op het advies van de WRR zal verwerkt worden in een brief aan beide Kamers, medio 2014.

Debat Wet basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

02-07-2013

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Kamer, naar aanleiding van de opmerking en vraag van het lid Van Boxtel (D66) en het lid Koning (PvdA) toe alle gemeenten een brief te sturen met de mededeling dat de inwerkingtreding van de wet een communicatie-element in zich draagt.

Stas I&M

Per 1 juli 2014 treedt de Wet Basisnet in werking. Rijkswaterstaat (Infomil) verzorgt de communicatie over Basisnet. Deze zal vóór 1 juli 2014 een brief sturen naar alle gemeenten over de communicatie rondom Basisnet.

WGO Jaarverslagen

03-07-2013

De Minister stuurt de Kamer bij de begroting voor 2014 een overzicht van adviesorganen op het gebied van Infrastructuur en Milieu, met daarbij een overzicht van de kosten die gemaakt zijn voor de incidentele adviesorganen.

Minister I&M

De Kamer zal uiterlijk bij de begroting 2015 worden geïnformeerd.

AO Spoor

12-09-2013

De Staatssecretaris zal de Kamer jaarlijks informeren over het ««omgevingsmanagement»« in verband met de tijdelijke sluiting van het spoor tussen Emmerich en Oberhausen in verband met de aanleg van het derde spoor. Daarbij zal ook worden ingegaan op de afspraken met de Drechtsteden en het plan van aanpak ten behoeve van veilig vervoer van gevaarlijke stoffen in dat gebied.

Stas I&M

Zodra de tijdelijke sluiting een feit is wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over het omgevingsmanagement.

AO Transportraad

02-10-2013

De Minister komt terug op de stand van zaken van de onderhandelingen mbt de wijziging richtlijn maten en gewichten wegvoertuigen.

Minister I&M

Tijdens de Transportraad van 5 juni jl. is een politiek akkoord bereikt. Tijdens het Italiaans voorzitterschap wordt gestreefd naar een compromis in het Europees Parlement.

AO Milieuraad

09-10-2013

De Staatssecretaris houdt de Kamer in de geannoteerde agenda’s voor de Milieuraad op de hoogte van haar inzet om andere landen ertoe aan te zetten regelgeving en handhaving ten aanzien van uitstoot door brom- en snorfietsen te verbeteren.

Stas I&M

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Milieuraad

09-10-2013

Na overleg met het lid Van Tongeren informeert de Staatssecretaris de Kamer over de «Carbon Bubble».

Stas I&M

De resultaten van een onderzoek door Clingendael zijn naar verwachting in september 2014 beschikbaar.

Brief met resultaten onderzoek wordt voor Prinsjesdag aan de TK verzonden.

Begrotingsbehandeling IenM

05-11-2013

De Kamer ontvangt een «aanvalsplan» inzake P+R-terreinen eind 2013.

Stas I&M

De Tweede Kamer ontvangt medio 2014 een plan over de toekomstige invulling van de verdere ontwikkeling van P+R. Dit is opgenomen in de uitvoeringsagenda van de LTSA.

AO Klimaat

13-11-2013

De Staatssecretaris zegt toe dat de implementatie van de Klimaatagenda aansluit bij het SER-energieakkoord en dat zij zo veel mogelijk andere landen betrekt om tot een klimaatakkoord te komen.

Stas I&M

De toezegging wordt door de Staatssecretaris opgevat als een inspanningsverplichting voor de komende jaren.

AO Grondstoffen en afval

14-11-2013

De Staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer van 2014 over het ontwikkelen van een visie op duurzaam stortbeheer bij gemeenten.

Stas I&M

De Kamer wordt najaar 2014 geïnformeerd.

NO MIRT

25-11-2013

In het voorjaar van 2014 zal de Minister de Kamer infomeren over het resultaat van haar overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over het Breeddiep.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

25-11-2013

De Kamer wordt geïnformeerd over het MIRT-onderzoek problematiek bruggen Twentekanaal.

Minister I&M

De Tweede Kamer zal hierover medio 2014 worden geïnformeerd.

AO Scheepvaart

03-12-2013

De Minister informeert de Kamer kort na de zomer 2014 over de samenhangende visie op haven-, zee- en binnenvaartbeleid.

Minister I&M

Op basis van de huidige planning zal de maritieme strategie in het najaar 2014 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

AO Scheepvaart

03-12-2013

De Minister van IenM infomeert de Kamer voor de zomer 2014 over een NLe zwarte lijst van gevaarlijke stoffen die niet thuishoren in stookolie en geeft daarbij aan hoe deze internationaal van toepassing kan worden.

Minister I&M

De Tweede Kamer na het zomerreces geïnformeerd worden.

AO Duurzaam Hout

04-12-2013

De Staatssecretaris van IenM gaat in overleg met het Verenigd Koninkrijk en andere gelijkgezinde EU-lidstaten over harmonisatie van of gezamenlijke toetsing van MCTS en informeert de Kamer hierover voor de zomer van 2014.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt najaar 2014 geïnformeerd.

AO Duurzaam Hout

04-12-2013

Bij de evaluatie van MCTS over twee jaar zal ook ter plaatse worden gekeken.

Stas I&M

Aan deze toezegging wordt binnen twee jaar uitvoering gegeven. De Kamer wordt vóór eind 2015 geïnformeerd over het resultaat van de evaluatie.

AO AWACS

11-12-2013

De Kamer ontvangt het onderzoek naar gezondheid door het RIVM en de resultaten van gesprekken met betrokkenen hierover in het voorjaar van 2014.

Stas I&M

De verwachting is dat het rapport medio 2014 naar de Tweede Kamer kan worden verzonden.

AO Externe veiligheid en handhaving

12-12-2013

De Kamer wordt voor de behandeling van de begroting I&M voor 2015 geïnformeerd over nadere vormgeving van ketenverantwoordelijkheid in de chemische sector.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Externe veiligheid en handhaving

12-12-2013

De Kamer wordt geïnformeerd of het is gelukt om een verbod op het ontgassen van schepen in te stellen.

Stas I&M

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijk overeenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen.

Overeenstemming is er over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. Het pakket treedt vanaf 2015 in werking en is naar verwachting in 2018–2020 volledig gerealiseerd.

AO Leefomgeving

15-01-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer z.s.m. na haar overleg met de RDW en de ILT informeren over het toezicht op de kwaliteit van geleverde bromfietsen.

Stas I&M

De Tweede Kamer eind september 2014 middels een brief geïnformeerd worden.

AO Leefomgeving

15-01-2014

Vóór de zomer ontvangt de Kamer van de Staatssecretaris een ontwerp-AMvB over de gebruiksvergoeding voor het spoor waarin ook ingegaan wordt op differentiatie daarvan.

Stas I&M

In 2014 ontvangt de Tweede Kamer een ontwerp-AMvB over de prijsprikkels bij de gebruiksvergoeding.

AO Leefomgeving

15-01-2014

Vóór de zomer ontvangt de Kamer het standpunt van de Staatssecretaris t.a.v. trillingen.

Stas I&M

Het RIVM is thans bezig met de afronding van het onderzoek naar de gezondheidseffecten rondom het spoor. De definitieve rapportage wordt eind september/begin oktober verwacht.

AO Spoor

22-01-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer eind september informeren over de planning teneinde alle treinen te voorzien van toiletten.

Stas I&M

De Tweede Kamer zal uiterlijk eind september 2014 over de planning worden geïnformeerd

AO Spoor

22-01-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer per brief informeren over het maatregelenpakket waarmee zij het vervoer van gevaarlijke stoffen zal accommoderen tijdens de bouwperiode van het derde spoor naar Duitsland.

Stas I&M

Na de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het maatregelenpakket 3e spoor Duitsland.

AO Spoor

22-01-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over haar gesprek(ken) met NS en ProRail over de mogelijkheden voor stopcontacten op stations.

Stas I&M

De nut en noodzaak is gekoppeld aan de eventuele inbouw van stopcontacten in treinen. In het kader van de gesprekken over de nieuwe vervoerconcessie heeft de Staatssecretaris met NS afgesproken dat NS op basis van het integrale revisieprogramma een kostenopgave geeft voor de inbouw van stopcontacten in de tweede klasse bij aanschaf en renovatie van treinen.

AO Luchtvaart en Schiphol/Lelystad

23-01-2014

De Staatssecretaris doet de Kamer na afloop van de experimenten met glijvluchten rapportages daarover toekomen.

Stas I&M

De regeling die het mogelijk maakt om tussen 22.30 en 23.00 uur glijvluchtnaderingen toe te passen is op 25 oktober 2013 in werking getreden. Het experiment wordt met één jaar verlengd. De evaluatie zal in de eerste helft van gebruiksjaar 2015 worden uitgevoerd.

AO Wegverkeer en verkeersveiligheid

30-01-2014

Rond de zomer van 2014 ontvangt de Kamer een wetsvoorstel in verband met de problemen die in de transportsector worden ervaren met het alcoholslot(programma), zoals bedoeld in de brief van de Minister d.d. 29 januari 2014 «Stand van zaken rond het Alcoholslotprogramma (ASP)».

Minister I&M

Het wetsvoorstel gaat na de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer.

AO Milieuraad

19-02-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer uiterlijk één maand na verschijning van het RIVM-advies inzake roet in Nederland een kabinetsappreciatie sturen. Daarbij zal ook ingegaan worden op een mogelijk landelijk meetnet.

Stas I&M

De Kamer zal op korte termijn middels de verzamelbrief Luchtkwaliteit en Geluid ter zake worden geïnformeerd.

AO Milieuraad

19-02-2014

De regering zal de Kamer pro-actief en tijdig informeren over ontwikkelingen in het onderhandelingsproces omtrent luchtkwaliteit die van invloed zijn op het welslagen van de Nederlandse inzet en/of aanpassing van deze inzet vereisen.

Stas I&M

Deze toezegging is een continue proces. De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen.

AO Milieuraad

19-02-2014

De Staatssecretaris zal na de verschijning van het PBL-rapport inzake de kosten-batenanalyse luchtverontreiniging een kabinetsreactie naar de Kamer sturen, vergezeld van een lijst elementen die in de analyse zijn meegenomen. Tot die tijd zal de regering geen onomkeerbare stappen zetten in het Brusselse onderhandelingsproces.

Stas I&M

Rond 1 oktober 2014 komt er een Kabinetsstandpunt met betrekking tot de uitkomst van de kosten en batenanalyse door PBL n.a.v. voorstel tot wijziging van de NEC richtlijn.

AO Behandelvoorbehoud over EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

20-02-2014

De Staatssecretaris zal de resultaten van het onderzoek naar de «carbon bubble» vóór de zomer naar de Kamer sturen.

Stas I&M

De resultaten van een onderzoek door Clingendael zijn naar verwachting in september 2014 beschikbaar.

Brief met resultaten onderzoek wordt voor Prinsjesdag aan de TK verzonden.

AO Duurzaam hout

20-02-2014

De Staatssecretaris stuurt vóór de zomer (2014) een brief over de maatregelen die de Maleisische overheid heeft genomen/gaat nemen op het gebied van de beschikbaarheid van kaarten (gebruikt om de boskap in kaart te brengen).

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt najaar 2014 geïnformeerd.

AO Duurzaam hout

20-02-2014

De Staatssecretaris stuurt vóór de zomer (2015) een voortgangsrapportage inzake het voldoen van het Maleisisch certificatiesysteem voor duurzaam hout (MTCS) aan de Nederlandse inkoopcriteria.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt vóór de zomer 2015 geïnformeerd.

AO OV, OV-chipkaart en Taxi

06-03-2014

De Staatssecretaris stuurt de intentieovereenkomsten voor de coöperatie TLS (Trans Link Systems) naar de Kamer zodra ze ondertekend zijn (tweede kwartaal 2014).

Stas I&M

Zodra de intentieovereenkomsten voor coöperatie TLS gereed zijn, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Naar verwachting zal dit medio 2014 zijn.

AO OV, OV-chipkaart en Taxi

06-03-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer begin 2015 over de uitkomsten van de evaluatie van verplichte groepsvorming op de taximarkt. In de tussentijd zal ze nagaan of hier al extra gemeentes mee kunnen gaan werken.

Stas I&M

De Kamer wordt begin 2015 geïnformeerd over de resultaten van de evaluatie van de Taxiwet. Vooruitlopend daarop wordt voor de zomer van 2014 bezien of al meer gemeenten desgewenst het model van groepsvorming (TTO’s) kunnen toepassen.

AO Transportraad

12-03-2014

De Minister zal inzet plegen in de Europese Raad om het nadere EU-onderzoek naar de havenfinanciering in diverse EU lidstaten te vervroegen en zal de Kamer over de uitkomsten van een en ander schriftelijk informeren.

Minister I&M

De Tweede Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd.

AO LTSA

13-03-2014

De Staatssecretaris stuurt de Kamer voor de zomer van 2014 het afwegingskader voor de herijking van spoorprogramma’s en -projecten.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt medio zomer 2014 geïnformeerd.

AO LTSA

13-03-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer zo mogelijk voor de zomer, maar waarschijnlijk in september 2014, over de uitkomsten van het onderzoek naar de elektrificatie van regionale spoorlijnen, waaronder de Maaslijn.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO LTSA

13-03-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer over de mogelijkheid om NS uit te nodigen om aan te besteden als zich maar één andere partij inschrijft voor een aanbesteding.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt medio zomer 2014 geïnformeerd.

AO LTSA

13-03-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer voor de zomer van 2014 over de bemensing van de Investeringscommissie voor het spoor.

Stas I&M

De Tweede Kamer wordt medio zomer 2014 geïnformeerd.

Debat 33 781 rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

10-04-2014

Bij de evaluatie van de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorvoertuigen 1993 zal de Minister rekening houden met administratieve kosten, proportionaliteit (welke groepen bestuurders vallen wel of niet onder de wet) en zal eventuele mazen in de wet onderzoeken.

Minister I&M

De toezegging zal bij de evaluatie worden betrokken.

Debat 33 781 rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

(T-rijbewijs)

10-04-2014

Een brief te sturen met de voor- en nadelen van snelheidsverhoging en kentekening voor landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS-en) en daarbij tevens een oordeel over ontkoppeling daarvan te geven.

Minister I&M

De Kamer wordt medio 2014 geïnformeerd over de voor- en nadelen per categorie van kentekening. Naar aanleiding van het debat over het T-rijbewijs 10 april 2014 wordt in de brief ook ingegaan op de mogelijkheid van snelheidsverhoging op korte termijn en de aanpak van de ombouw tot mmbs-sen.

AO Spooronderhoud

22-04-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer na de zomer van 2014 over de resultaten van de onderzoeken naar de wisselstoringen bij Den Haag en Rotterdam in februari 2014.

Stas I&M

De Tweede Kamer zal in het najaar 2014 geïnformeerd worden.

AO Waddenveren

23-04-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid om de concessieverlening voor de Waddenveren te decentraliseren naar de provincie.

Stas I&M

De Tweede Kamer zal medio 2014 geïnformeerd worden.

AO Waddenveren

23-04-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer jaarlijks rond de jaarwisseling over de kwaliteit van de dienstverlening bij de veerdiensten.

Stas I&M

Eind 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de klanttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

AO Windenergiegebieden

24-04-2014

De Minister van infrastructuur en milieu heeft toegezegd om met de Minister van Defensie te overleggen over de locatie van het oefengebied «Ten Noorden van de Waddeneilanden».

Minister I&M

Er is gesproken met het Ministerie van Defensie en vervolgens Defensie, provincie Groningen en Groningen Seaports. Uitkomst van deze gesprekken wordt verwerkt in de defenitieve Rijksstructuurvisie. Besluit hierover vindt plaats na de zomer.

Debat Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer) 20-05-2014

De Staatssecretaris zal de definitieve nalevingsstrategie voor hernieuwbare energie uiterlijk medio 2016 naar de Kamer sturen. NB: in 2015 zal eerst ervaring worden opgedaan met de strategie en zullen eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Evaluatie Activiteitenbesluit

20-05-2014

De Staatssecretaris zal de resultaten van de reeds toegezegde evaluatie (zie verslag schriftelijk overleg) van de uitbreiding van het Activiteitenbesluit met agrarische activiteiten, die plaats zal vinden in de loop van 2015, uiterlijk eind 2015 naar de Kamer sturen, vóór de start van de behandeling van de Omgevingswet.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Evaluatie Activiteitenbesluit

20-05-2014

De Staatssecretaris zal in het kader van de reeds toegezegde evaluatie (zie verslag schriftelijk overleg) van de uitbreiding van het Activiteitenbesluit met agrarische activiteiten, die plaats zal vinden in de loop van 2015, in overleg treden met het Planbureau voor de Leefomgeving over de vraag of het mogelijk is het meldingsplichtsysteem voor agrarische activiteiten te laten beoordelen op de impact op natuur, milieu en leefomgeving (motie-Van Gerven 29 383-222). Vóór het zomerreces geeft de Staatssecretaris aan of dit mogelijk is of niet.

Stas I&M

Het Planbureau heeft aangegeven dat het bedoelde onderzoek gezien het lokale karakter van de milieueffecten niet tot zijn normale taken behoort, maar dat het wel bereid is een begeleidende rol te spelen. Voor deze evaluatie zal een adviesbureau ingeschakeld worden dat ruime ervaring heeft op het gebied van lokaal milieueffectonderzoek. De resultaten van het onderzoek naar de impact van het meldingsysteem voor agrarische activiteiten zal eind 2015 aan de Kamer worden gezonden.

AO Transportraad

28-05-2014

De Staatssecretaris biedt aan de Kamer in een technische briefing nader te informeren over de wijze waarop zij de afspraken en suggesties voor een betere informatievoorziening aan de Kamer over Europese voorstellen en Europese Raden op IenM-terrein wil vormgeven, opdat de Leden zich daar een oordeel over kunnen vormen.

Stas I&M

Indien de Kamer van de briefing gebruik wens te maken, zal deze worden ingepland.

AO Transportraad

28-05-2014

De Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de thema’s die de regering centraal zal willen stellen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Transportraad

28-05-2014

Zodra duidelijk is hoe het «Umfeld» en de behandeling van het Vierde EU-Spoorpakket verder vorm krijgen onder het Italiaanse EU-voorzitterschap zal de Kamer worden geïnformeerd, ook over de ontwikkelingen ten aanzien van het komen tot een blokkerende minderheid.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Transportraad

28-05-2014

De Minister heeft met haar Duitse ambtsgenoot heldere afspraken gemaakt over het betrekken van Nederland bij de besluitvorming over het Duitse voornemen tot invoering van een vignet voor personenvoertuigen. Als op dit vlak nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd. Over de stappen die Oostenrijk in deze heeft gezet en de vraag of Nederland daarbij betrokken is, zal de Kamer op korte termijn worden geïnformeerd.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Transportraad

28-05-2014

In het voorjaar van 2015 zal de Kamer nader worden geïnformeerd over het nader onderzoek naar de cabotageactiviteiten in Nederland en over de handhaving hierop in Nederland en andere EU-lidstaten.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Transportraad

28-05-2014

De Kamer zal binnenkort worden geïnformeerd over de vraag of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voldoende instrumenten heeft om de cabotageregels te kunnen handhaven. Daarbij nodigt de Staatssecretaris de Leden uit om een bezoek te brengen aan de ILT.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Scheepvaart

10-06-2014

De Minister stuurt de Kamer twee jaar na 1 juli 2014 een evaluatie van het huisvuilabonnement voor de binnenvaart.

Minister I&M

Het nieuwe abonnement is per 1 juli 2014 ingegaan. RWS volgt de uitvoering.

VAO Milieuraad

10-06-2014

De Staatssecretaris zegt toe dat er in het onderzoek van PBL en ECN naar de gevolgen voor Nederland van het voorstel van de Commissie voor een klimaat- en energiepakket voor 2030 ook nog specifiek gekeken wordt naar de effecten van de doelstelling op energiezekerheid en meer specifiek naar de afhankelijkheid van fossiele import. Er wordt verder ingegaan op de interferentie tussen de CO2-doelen, de doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Bovendien wordt er ook gekeken naar de meerwaarde van de doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Stas I&M

De Minister informeert de Kamer vóór Prinsjesdag (uiterlijk 9 september) over de uitkomsten van het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland over wat de Europese doelstellingen betekenen voor Nederland, vergezeld van een kabinetsreactie.

VAO Milieuraad

10-06-2014

De Staatssecretaris zegt toe invulling te geven aan de motie De Liefde en Van Dekken (over het betrekken van de Kamer bij het opstellen van een nationaal afwegingskader voor de teelt van ggo’s) door de Kamer te betrekken in het opstellen van kaders waarbinnen een nationaal afwegingskader opgesteld moet worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een position paper waarin kaders en dilemma’s aan de Kamer worden voorgelegd.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer bij de ontwerpconcessies over de mogelijkheid een prestatie-indicator inzake samenwerking op te nemen.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris vraagt de Minister van Financiën om de Kamer te informeren over de beloning van de directie van NS.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer bij de ontwerpconcessies over hoe ze de betrokkenheid van de Kamer ziet bij de beleidsprioriteitenbrief en bij het vervoerplan en het beheerplan.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris doet de Kamer een overzicht toekomen van de vraag naar nieuwe stations en de bijbehorende vervoersstromen en het daarvoor beschikbare budget.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris vraagt de decentrale overheden om een «letter of intent» naar de Kamer te sturen over de aansluiting van de regionale concessies op de concessie voor het hoofdrailnet, zo mogelijk tegelijk met de ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris komt bij de ontwerpconcessie terug op de randvoorwaarden en de percentages die daarin opgenomen zijn over tariefdifferentiatie en de verhoging van de tarieven voor de maand- en trajectkaarten.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris komt bij de ontwerpconcessies terug op de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (Kamerstuk 22 026, nr. 426) over de snelheid van intercitymaterieel.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Hoofdrailnet, NS, ProRail

17-06-2014

De Staatssecretaris vraagt NS om informatie over de mogelijkheid om het toegankelijk maken van treinen te versnellen en bericht de Kamer daarover.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Waterveiligheid

19-06-2014

De Minister zal, naar aanleiding van het overleg met de regio over de varianten bij de sluis bij Kornwerderzand, begin september de uitkomsten van dit overleg aan de Kamer doen toekomen. Hierbij wordt ook de Richtlijn Vaarwegen betrokken, evenals de bijdragen die dan zijn toegezegd door de verschillende betrokken partijen.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Waterveiligheid

19-06-2014

De Minister zal een voortgangsbrief over de Oosterscheldekering aan de Kamer sturen, met inbegip van behandeling van- en onderzoek naar de problemen die daarbij kunnen ontstaan door zeespiegelstijging. In deze brief zal worden ingegaan op de moties van Provinciale Staten van Zeeland die op dit onderwerp betrekking hebben.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Waterveiligheid

19-06-2014

De Minister zal een brief aan de Kamer sturen over de projecten en werkzaamheden die in het kader van Topsector Water plaatsvinden of plaats hebben gevonden.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Waterveiligheid

19-06-2014

De Minister zal contact opnemen met de coalitie die de brief «Natuurlijke Klimaatbuffers» heeft geschreven.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-06-2014

De Minister heeft toegezegd om, vóór het Notaoverleg MIRT in het najaar van 2014, te bezien of de Noordelijke Ringweg Utrecht naar voren kan worden getrokken, indien andere projecten getemporiseerd worden.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-06-2014

De Minister zal vóór het Notaoverleg MIRT in het najaar van 2014 inzicht geven over alternatieve scenario’s met betrekking tot de A15 bij onder meer Helhoek, inclusief een kostenplaatje.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-06-2014

De Staatssecretaris zal de Kamer een schriftelijke reactie doen toekomen op het rapport van de Erasmus Universiteit over de aansluiting van de Betuweroute op Duitsland; een promotieonderzoek van historica Paardenkoper, zoals dat ter vergadering is overhandigd.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-06-2014

Het Jaarverslag Meerjarenplan Ontsnippering zal binnenkort aan de Kamer worden gezonden.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

NO MIRT

18-06-2014

De Minister zal een reactie aan de Kamer sturen aangaande het signaal van het Longfonds en het Gronings Universitair Ziekenhuis over luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten voor kinderen ten gevolge van de Zuidelijke Ringweg Groningen.

Minister I&M

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en afval

18-06-2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal onderzoeken of het mogelijk is aanvullende afspraken te maken om te komen tot 50–60% recyclaat en zal de Kamer daar na de zomer over informeren.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Grondstoffen en afval

18-06-2014

De Staatssecretaris zal in de door haar eerder toegezegde milieueffectenanalyse de vervoersbewegingen van het Plastic Heroes-systeem meenemen.

Stas I&M

De milieueffectenanalyse verschijnt uiterlijk 1 juni 2015.

AO Grondstoffen en afval

18-06-2014

De Staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu zal parallel aan de aanbieding van de milieueffectenananalyse tevens ingaan op de mogelijkheid om ook kleine plastic flessen te betrekken in een statiegeldsysteem, waarbij zij tevens aandacht zal geven aan recyclingmodellen in het buitenland. Daarnaast zal de Staatssecretaris terugkomen op het probleem van zwerfafval en op de vraag of de zwerfvuilproblematiek ook in financiële termen kan worden uitgedrukt.

Stas I&M

De milieueffectenanalyse verschijnt uiterlijk 1 juni 2015.

AO Grondstoffen en afval

18-06-2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zal voor de milieueffectenanalyse inzake de Raamovereenkomst Verpakkingen een klankbordgroep in het leven roepen voor het verkrijgen van draagvlak en de Kamer na de zomer informeren uit welke partijen de klankbordgroep ten minste bestaat. In deze klankbordgroep hebben ook partijen buiten de Raamovereenkomst zitting. Aan de basis van de klankbordgroep ligt de vraag of er aanvullende afspraken zijn te maken bovenop de Raamovereenkomst, met de kennis die er voorhanden is en meegenomen de hoogst haalbare technieken. De klankbordgroep heeft geen rol in de besluitvorming of een rol bij de prestatiegaranties. De milieueffectanalyse komt volgend jaar, samen met de uitkomsten van de prestatiegaranties.

Stas I&M

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

AO ERTMS / Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris doet de Kamer een planning toekomen van alle go-no go-momenten en evaluaties in het project ERTMS. Ze neemt daar ook de doelen van het project in mee.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO ERTMS / Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris brengt bij de planuitwerking van ERTMS in beeld welke trajecten buiten PHS extra aandacht krijgen en waarom.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO ERTMS / Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer in de loop van 2014 over de resultaten van haar gesprekken met de vervoerders over hun financiële bijdrage aan de inbouw van ERTMS en over de voortgang in Brussel inzake subsidiemogelijkheden.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO ERTMS / Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer begin 2015 over de aanbestedingsstrategie voor ERTMS.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO ERTMS / Spoorveiligheid

24-06-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer over creatieve alternatieven op het gebied van ERTMS die in Nederland en het buitenland zijn opgekomen.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

VAO LTSA

25-06-2014

De Staatssecretaris doet de Kamer na overleg met de Minister van Financiën een reactie toekomen op de aangehouden motie van het lid De Rouwe (CDA) op Kamerstuk 29 984, nr. 512 over de buitenlandse activiteiten van NS.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

WGO Jaarverslagen

26-06-2014

De Kamer zal een brief ontvangen over de effectiviteit van het Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO) en over de budgettaire vrije ruimte en het juridisch verplichte deel, naar aanleiding van het Jaarverslag MJPO 2013 dat de Kamer recentelijk heeft ontvangen.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

WGO Jaarverslagen

26-06-2014

Ten tijde van de ontvangst van de ontwerpbegroting 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de aanpak van de ICT-problemen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Minister I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

26-06-2014

De Staatssecretaris bericht de Kamer of ontheffingen in het buitenland inzake de verlening van brevetten voor zweefvliegers en ballonvaarders ook in Nederland mogelijk en wenselijk zijn en neemt daarbij ook informatie op over de kosten van deze brevetverlening.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

26-06-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer over de ontwikkelingen inzake het vrachtvervoer in de luchtvaart.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

26-06-2014

De Staatssecretaris informeert de Kamer in oktober 2014 over de voortgang inzake locaties voor general aviation.

Stas I&M

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Licence