Base description which applies to whole site

4.5 SSC ICT Haaglanden

Inleiding

SSC-ICT Haaglanden is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen. Per 1 januari 2015 wordt het baten-lastenagentschap GDI, de ICT organisatie van VenJ die per 1 januari 2014 is overkomen naar BZK, in SSC-ICT Haaglanden geïntegreerd. In 2015 wordt de dienstverlening van voormalig GDI en SSC-ICT Haaglanden volledig samengevoegd.

SSC-ICT Haaglanden levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte.

Daarnaast verzorgt SSC-ICT Haaglanden voor de aangesloten Ministeries de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2015 betreft dit de Ministeries van AZ, BZK, FIN, IenM, VWS en SZW.

Naar verwachting wordt conform project 7 van de Compacte Rijksdienst de dienstverlening per 1 oktober 2014 verder uitgebreid met BZ en medio 2015 met EZ. De financiële verwerking hiervan zal na definitieve besluitvorming plaatsvinden in de eerstvolgende begroting.

SSC-ICT Haaglanden is in het kader van project 4 van de Compacte Rijksdienst aangewezen als dienstverlener voor het Overheids Data Center (ODC) voor de Haagse km2. Dit datacenter wordt naar verwachting eind 2014 door de bouwer opgeleverd, waarna in 2015 de exploitatie start. De hiermee verband houdende omzet en kosten zijn onderdeel van deze begroting. De migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe Overheids DataCenter voor de Haagse vierkante kilometer (ODC DH KM2) betekent voor SSC-ICT Haaglanden een stijging van baten en lasten.

De bekostiging van SSC-ICT Haaglanden is volledig tarief gefinancierd. De generieke ICT wordt gefinancierd met een solidariteitstarief gebaseerd op aantal IAR’n per Ministerie. De gemeenschappelijke ICT wordt verrekend met tarieven per hoeveelheid afgenomen product. Het maatwerk wordt in rekening gebracht op basis van vooraf geoffreerde vaste prijzen of nacalculatie.

Staat van baten en lasten

Baten-lastenagentschap SSC-ICT Haaglanden
Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)
 

2013 Stand Slotwet 1

2014

1e suppletoire begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

35.663

29.536

28.000

27.000

27.000

27.000

27.000

Omzet overige departementen

80.636

155.390

150.000

147.000

147.000

147.000

147.000

Omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

686

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

116.985

184.926

178.000

174.000

174.000

174.000

174.000

               

Lasten

             

Apparaatskosten

90.668

157.788

149.000

143.000

143.000

143.000

143.000

– personele kosten

39.908

86.833

85.000

84.000

82.000

82.000

82.000

– waarvan eigen personeel

22.996

48.543

51.000

53.000

55.000

55.000

55.000

– waarvan externe inhuur

16.912

38.290

34.000

31.000

27.000

27.000

27.000

– materiële kosten

50.760

70.955

64.000

59.000

61.000

61.000

61.000

– waarvan apparaat ICT

47.259

60.865

53.000

48.000

50.000

50.000

50.000

– waarvan bijdrage SSO’s

3.501

4.560

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Rentelasten

77

1.542

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Afschrijvingskosten

16.235

25.496

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

– materieel

16.235

25.496

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

– waarvan apparaat ICT

 

23.249

28.000

30.000

30.000

30.000

30.000

– immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

83

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

83

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

107.063

184.826

178.000

174.000

174.000

174.000

174.000

               

Saldo van baten en lasten

9.922

0

0

0

0

0

0

1

Cijferbeeld betreft alleen SSC ICT.

Toelichting op baten en lasten

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van agentschap SSC-ICT is een kostendekkende exploitatie. Hierbij is rekening gehouden met de taakstelling op de tarieven.

Personele kosten

De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. Doordat wordt ingezet op verambtelijking, stijgen de kosten eigen personeel en dalen de externe inhuur kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder deze post. Door efficiëntere inzet van materieel en scherpere inkoop hiervan dalen deze kosten de komende jaren.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten van de bij het Ministerie van Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde hard- en software en overige materiële vaste activa. De rente in deze begroting is bepaald met een rekenrente van 2%.

Afschrijvingskosten en specifieke ICT middelen

De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde activa zijn in eigendom bij SSC-ICT Haaglanden. Voorzieningen die met projectgebonden rijksgelden, bijvoorbeeld Vernieuwing Rijksdienst, zijn gefinancierd worden niet geactiveerd. Specifieke ICT middelen zijn eigendom van de opdrachtgever. Door uitbreiding van bestaande dienstverlening en nieuwe dienstverlening zijn extra investeringen voorzien waarmee hogere afschrijvingslasten gepaard gaan.

Taakstelling

SSC-ICT Haaglanden heeft vanaf 2012 tot en met 2016 als taakstellig haar tarieven jaarlijks met 1,5% te laten dalen. Het in deze begroting geïntegreerde GDI heeft aanvullend een taakstelling op de tarieven van 2015 van 3,5%. Beide taakstellingen zijn in deze begroting verwerkt.

SSC-ICT Haaglanden realiseert de hiervoor benodigde kostenreductie door bij uitbreiding van de dienstverlening efficiency slagen te maken, door het beperken van de externe inhuur, door efficiëntere inzet van materiaal en het scherper inkopen hiervan.

Kasstroomoverzicht

Baten-lastenagentschap SSC-ICT Haaglanden
Kasstroomoverzicht over het jaar 2015 (Bedragen x € 1.000)
   

2013 Stand Slotwet 1

2014

1e suppletoire begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + depositorekeningen

0

25.829

17.673

17.000

17.000

17.000

17.000

2.

Totaal operationele kasstroom

25.868

8.065

8.065

27.327

30.000

30.000

30.000

 

-/- totaal investeringen

– 19.168

– 35.996

– 30.000

– 32.000

– 32.000

– 26.000

– 26.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

2.411

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 16.757

– 35.996

– 30.000

– 32.000

– 32.000

– 26.000

– 26.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 25.450

0

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

7.332

0

0

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 9.982

– 16.221

– 28.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

42.103

35.996

30.000

32.000

32.000

26.000

26.000

4.

Totaal financieringskasstroom

14.003

19.775

2.000

2.000

2.000

– 4.000

– 4.000

5.

Rekening courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

23.114

17.673

– 2.262

14.327

17.000

17.000

17.000

1

Cijferbeeld betreft alleen SSC ICT.

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht worden 3 geldstromen onderscheiden:

  • Het totaal operationele kasstroom is het saldo van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren.

  • Bij het totaal investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa. Dit betreft onder andere reguliere vervangingsinvesteringen en investeringen voor het Overheids Data Center.

  • Onder totaal financieringskasstroom is het saldo weergegeven van de van het Ministerie van Financiën voor de investeringen ontvangen leningen en de aflossingen daarop.

Al deze geldstromen verlopen via de bij de Rijkshoofdboekhouding aangehouden rekening courant. Dagelijks wordt hierop het saldo bijgeschreven van alle mutaties op de bankrekeningen van SSC-ICT Haaglanden.

Doelmatigheid

Baten-lastenagentschap SSC-ICT
Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taakstellende tariefverlaging

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

     

Verbetering kostprijzen infrastructuur componenten

 

1,0%

1,0%

1,0%

     

Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten

 

1,0%

1,0%

1,0%

     
               

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)

1.875

1.850

1.822

1.795

1.795

1.795

1.795

               

Totale omzet per product of dienst

115.799

184.926

178.000

174.000

174.000

174.000

174.000

generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

14.431

14.100

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting

83.992

110.000

108.000

106.000

106.000

106.000

106.000

specifiek (plusdiensten en maatwerk)

17.376

60.826

56.000

54.000

54.000

54.000

54.000

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

377,5

626

658

683

709

709

709

Aantal externe fte’s in % van de totale fte’s

 

44%

40%

37%

33%

33%

33%

               

Saldo van baten en lasten (%)

8,5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Verschil benchmarkvergelijking

 

2%

2%

2%

2%

2%

2%

               

Klanttevredenheid (KTO)

 

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevrededenheid (MTO)

7

7

7

7

7

7

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit

100%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Geleverd binnen gestelde termijn

93%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

93%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

direct beantwoorden helpdeskvragen

88%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1

Cijferbeeld betreft alleen SSC ICT.

Licence