Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen (De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen)

artikel

1

2

3,0

4

5

6

7

8,0

9

10

11

12

 

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2016

367,9

689,6

1.138,0

633,8

319,5

1.446,2

743,9

1.040,6

100,1

1.595,6

5,4

153,5

8.233,9

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2016

– 78,3

35,4

76,2

39,1

33,0

– 109,4

38,0

126,1

7,3

– 6,7

0,0

– 102,8

57,8

Stand Voorjaarsnota 2016

289,6

724,9

1214,2

672,9

352,6

1.336,8

781,9

1166,6

107,4

1.588,8

5,4

50,6

8.291,8

Stand Miljoenennota 2017

289,6

724,9

1214,2

672,9

352,6

1.336,8

781,9

1166,6

107,4

1.588,8

5,4

50,6

8.291,8

Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2016

21,0

10,9

4,2

22,2

4,4

110,9

5,0

– 21,8

1,7

25,6

1,2

– 50,6

134,7

A. Autonome mutaties

                       

0,0

                           

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

1. Interdepartementale overboekingen

 

3,4

0,0

0,0

1,5

0,7

   

– 0,6

– 0,2

   

4,9

2. Reservering valutaschommelingen

         

40,0

           

40,0

3. Nieuwe lening ABP met aflossing van oude lening

                 

32,8

   

32,8

4. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

– 1,7

4,1

3,7

18,9

– 5,5

– 0,6

13,0

0,2

2,4

– 8,5

1,2

– 27,1

0,0

5. Uitdelen budget migratie

 

3,4

5,0

3,3

7,4

5,8

         

– 25,0

0,0

6. Doorwerking verkoopopbrengsten

         

19,7

           

19,7

7. Doorwerking overige ontvangsten

22,7

– 4,5

0,9

10,6

– 8,0

9,6

 

1,4

 

1,5

34,3

8. Beleidslijn vastgoed

         

34,7

 

– 34,7

       

0,0

9. Aflossen egalisatieschuld

             

3,0

       

3,0

Stand Najaarsnota 2016

310,6

735,8

1.218,5

695,1

356,9

1.447,7

786,9

1.144,8

109,1

1.614,4

6,6

0,0

8.426,5

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

Beleidsmatige wijzigingen

1. Interdepartementale overboekingen

Door de budgetoverhevelingen met andere ministeries stijgt het uitgavenkader van Defensie met € 4,9 miljoen.

De belangrijkste mutaties zijn de bijdrage vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inzet van een fregat voor FRONTEX (€ 3,4 miljoen), de bijdragen van diverse ministeries voor de kustwacht (per saldo € 1,5 miljoen.

2. Reserveringen valutaschommelingen

Het kabinet heeft in 2016 eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen aan te leggen in de Defensiebegroting. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering.

3. Nieuwe Lening ABP met aflossing van de oude lening

De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn hierop aangepast. Per saldo neemt het budget voor pensioenen in 2016 toe met € 32,8 miljoen. De afname van het budget vindt plaats in latere jaren.

4. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Een aantal activiteiten met de daarbij behorende budgetten is verschoven tussen Defensieonderdelen. Bij de betreffende beleidsartikelen worden deze verschuivingen nader toegelicht. Verder wordt vanuit artikel 12 een aantal knelpunten opgelost, zoals:

  • compensatie ten behoeve van het onderhoud aan de NH-90 helikopters (€ 10 miljoen);

  • compensatie vanuit het brandstofbudget van de DMO aan CLSK als gevolg van minder vlieguren (€ 8,8 miljoen);

  • compensatie vanuit het brandstofbudget van de DMO aan CZSK als gevolg van lagere inzet schepen (€ 3 miljoen);

  • uitdelen van het budget voor de pilot reservisten (€ 3 miljoen).

5. Uitdelen budget migratie

Vanuit artikel 12 zijn de eerder toegekende budgetten voor migratie uitgedeeld aan de defensieonderdelen voor onder meer de inzet van een fregat voor FRONTEX, opvang vluchtelingen, grensbewaking, de inzet van een vliegtuig (KDC10) en het versnellen van de oprichting van de Hoog Risico Beveiligingsteams.

6. Doorwerking verkoopopbrengsten

De te verwachte verkoopopbrengsten van de roerende (€ 14,1 miljoen) en onroerende goederen (€ 5,6 miljoen) zijn geactualiseerd. De gedetailleerde toelichting is opgenomen bij artikel 6.

7. Doorwerking overige ontvangsten

De overige ontvangsten zijn in voor een bedrag van € 34,3 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties zijn per saldo:

  • eerder ontvangen VN bijdrages (€ 26,8 miljoen);

  • achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NATO Logistic Stock Exchange (NLSE) (CLAS –€ 4,5 miljoen);

  • het eerder dan voorheen inruilen van civiele personenauto’s leidt tot een initiële stijging van de ontvangsten met per saldo € 5,3 miljoen;

  • de ontvangsten uit verhuur en ingebruikgeving stijgen met € 9,6 miljoen als gevolg van de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg van het Nationaal Militair Museum.

  • bijstelling lagere ontvangsten DMO vanwege minder BTW ontvangsten, minder inkomsten uit brandstofverstrekkingen en lagere ontvangsten uit FMS-cases (€ 8 miljoen).

8. Beleidslijn vastlegging vastgoed

Als gevolg van een nieuwe beleidslijn waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies wordt het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 34,0 miljoen in 2016) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2016) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.

9. Aflossen egalisatieschuld

Door het invoeren van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2017 mag het RVB geen egalisatieschulden voeren. Defensie dient de openstaande schuld af te lossen. Om de egalisatieschuld in 2016 af te kunnen lossen, is een kasschuif van € 3 miljoen toegepast, waarbij budget uit latere jaren naar 2016 is overgebracht. Voor Defensie betreft het de objecten Bronbeek Arhnem, KMar Terneuzen en Rijksbedrijvencentrum Rijswijk.

Licence