Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Uitgaven 2016

Artikelnr. 2016

Stand ontwerpbegroting 2016

31.867.150

alle

1e suppletoire begroting

362.362

Div

Vastgestelde begroting

32.229.512

 
     

Vermoedelijke uitkomsten 2016

– 372.596

Div

     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

   
     

Uitvoeringsmutaties TW

8.591

2

Uitvoeringsmutaties AIO

13.430

2

Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede

– 21.662

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

20.017

4

Uitvoeringsmutaties KOT

– 10.000

7

Uitvoeringsmutaties AKW

– 14.033

10

Uitvoeringsmutaties COA

– 32.308

13

Uitvoeringsmutaties Apparaat

– 6.725

96

Overboekingen naar EZ, BZK en HCVS

– 7.950

99

Herschikking met premieartikel 5

– 11.250

99

Geen aanspraak op restant onvoorzien

– 4.575

99

Overige mutaties

– 883

Div

     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 67.348

 
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2016

31.789.568

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Ontvangsten 2016

Artikelnr. 2016

Stand ontwerpbegroting 2016

1.724.007

Alle

1e suppletoire begroting

125.490

Div

Vastgestelde begroting

1.849.497

 
     

Vermoedelijke uitkomsten 2016

35.419

Div

     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

   
     

Lagere boeteontvangsten

– 4.000

1

Restituties art. 2

21.944

2

Lagere ontvangsten KOT

– 20.000

7

Lagere ontvangsten WKB

– 30.000

10

Diversen

5.692

Div

     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 26.364

 
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2016

1.858.552

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

21.333

22.375

483

119

22.977

Uitgaven:

21.233

22.275

483

119

22.877

           

Inkomensoverdrachten

 

6.580

0

0

6.580

           

Subsidies

2.796

2.896

42

– 78

2.860

           

Opdrachten

13.422

8.771

441

210

9.422

           

Bekostiging

203

203

0

0

203

           

Bijdrage aan andere begrotingen

4.812

50

 

– 50

0

           

Bijdrage agentschappen

 

3.775

 

37

3.812

           

Ontvangsten

29.636

29.636

– 5.636

– 3.897

20.103

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 0,602 miljoen. Hiervan is € 0,483 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,119 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt –/– € 9,533 miljoen. Hiervan is –/– € 5,636 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 3,897 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Subsidies –/– € 0,078 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het subsidiebudget met € 0,078 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,078 miljoen).

Opdrachten € 0,210 miljoen

 • 1. Er zijn totaal 6 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW zijn bijdragen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van Skills Strategy Project en de Notitie Scholingsaftrek. Van OCW is een bijdrage ontvangen voor de scenariostudie Arbeid en Zorg. Naar VWS, VenJ en W&R zijn bedragen overgeboekt ten behoeve van Frictiekosten Gezondheidsraad, Nationaal verwijzingsmechanisme en onderzoek lange systemen (–/– € 0,281 miljoen).

 • 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor opdrachten met € 0,491 miljoen te verhogen (€ 0,491 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,050 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor bijdrage aan andere begrotingen met € 0,050 worden verlaagd (–/– € 0,050 miljoen).

Bijdrage agentschappen € 0,037 miljoen

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de agentschappen met € 0,037 miljoen te verhogen (€ 0,037 miljoen).

Ontvangsten –/– € 3,897 miljoen

 • 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen verstrekte voorschotten subsidies en onderzoeken (€ 0,103 miljoen).

 • 2. De daling van de boeteontvangsten kan deels verklaard worden doordat SZW als gevolg van een aantal gerechtelijke uitspraken een aantal boetes heeft gematigd dan wel gerestitueerd. Daarnaast heeft het verleggen van de inspectiecapaciteit naar notoire overtreders en misstanden geleid tot het oppakken van complexere zaken dan voorheen met vaker een juridisch traject. Hierdoor vergen inspecties en bewijsvoering meer tijd. Ten slotte zijn de matigingsgronden gewijzigd (kleinere overtredingen worden minder zwaar bestraft) en is de betalingstermijn verruimd (–/– € 4,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

6.435.802

6.467.938

146.393

18.132

6.632.463

Uitgaven:

6.611.078

6.561.091

147.643

477

6.709.211

           

Inkomensoverdrachten

6.408.332

6.434.439

138.313

25.328

6.598.080

Macrobudget Participatiewetuitkeringen

5.618.137

5.655.793

120.776

 

5.776.569

Participatiebudget

   

560

 

560

WSW

21.019

21.019

365

– 584

20.800

Toeslagenwet

474.055

464.836

22.973

8.591

496.400

AIO

242.325

235.086

– 3.369

13.430

245.147

Bijstand zelfstandigen

47.373

51.819

– 773

3.891

54.937

Bijstand buitenland

1.600

1.600

   

1.600

Onderstand en re-integratie (CN)

3.823

4.286

– 2.219

 

2.067

           

Garanties

150

150

 

– 109

41

         

Subsidies

184.361

117.456

9.548

– 21.662

105.342

           

Opdrachten

17.931

7.938

– 218

– 2.990

4.730

           

Bekostiging

304

872

 

– 90

782

           

Bijdrage aan ZBO's

 

236

   

236

           

Ontvangsten

3.475

26.405

10.460

21.944

58.809

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 148,120 miljoen. Hiervan is € 147,643 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,477 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt € 32,404 miljoen. Hiervan is € 10,460 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 21,944 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

WSW –/– € 0,584 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens van de afwikkeling van de bonus begeleid werken wordt op het WSW-budget een onderuitputting van € 0,584 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,584 miljoen).

Toeslagenwet € 8,591 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (€ 8,591 miljoen).

  Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen WW komen hoger uit dan eerder geraamd (€ 11,891 miljoen).

  De bijstellingen bij de overige moederwetten zijn per saldo gering (–/– € 3,300 miljoen).

AIO € 13,430 miljoen

 • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de gemiddelde uitkeringshoogte naar boven bijgesteld (€ 13,430 miljoen).

Bijstand zelfstandigen € 3,891 miljoen

 • 1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van uitgavenrealisaties 2016 verhoogd (€ 3,891 miljoen).

Garanties –/– € 0,109 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,109 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,109 miljoen).

Subsidies –/– € 21,662 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen, Armoede en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA) een onderuitputting van € 22 miljoen op kasbasis (de verplichtingen vervallen niet) gerealiseerd. Aanvragers kunnen namelijk deels zelf bepalen wanneer zij de subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en er wordt rekening gehouden met enige onderrealisatie bij de Sectorplannen. Daarnaast was door de verwerking van de aanvragen van recent opengestelde aanvraagtijdvakken (Armoede en DWSRA) hoe het meerjarig kasverloop van de gehonoreerde subsidieprojecten nog onbekend (–/– € 21,662 miljoen).

Opdrachten –/– € 2,990 miljoen

 • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Een overboeking van € 0,077 miljoen naar het Gemeentefonds ten behoeve van de pilot bevordering arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren.

  Een overboeking van € 0,182 miljoen naar BZK voor de impuls kinderopvang en € 0,003 miljoen naar het BTW-compensatiefonds bij Fin (–/– € 0,262 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 2,728 miljoen gerealiseerd (–/– € 2,728 miljoen).

Bekostiging –/– € 0,090 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bekostiging een onderuitputting van € 0,090 miljoen gerealiseerd (–/– € 0,090 miljoen).

Ontvangsten € 21,944 miljoen

 • 1. De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de WSW en de Wet Participatiebudget, de Bijstand zelfstandigen, subsidies, opdrachten en overige algemene ontvangsten (€ 21,994 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

765

739

14

0

753

Uitgaven:

765

739

14

0

753

           

Inkomensoverdrachten

765

739

14

0

753

Ongevallen verzekering (CN)

765

739

14

0

753

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

3.174.376

3.178.286

75.878

20.017

3.274.181

Uitgaven:

3.174.376

3.178.286

75.878

20.017

3.274.181

         

Inkomensoverdrachten

3.029.734

3.064.586

29.520

20.017

3.114.123

Uitkeringslasten Wajong

3.029.734

3.064.586

29.520

20.017

3.114.123

           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

144.642

113.700

46.358

0

160.058

Re-integratie Wajong

144.642

113.700

46.358

0

160.058

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 95,895 miljoen. Hiervan is € 75,878 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 20,017 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong € 20,017 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 20,797 miljoen).

 • 2. Er zijn Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (–/– € 0,780 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

66.620

67.366

– 11.053

756

57.069

Uitgaven:

66.620

67.366

– 11.053

756

57.069

           

Inkomensoverdrachten

51.120

51.866

– 11.453

– 33

40.380

Uitkeringslasten IOW

51.020

51.766

– 11.453

– 33

40.280

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

100

100

0

0

100

           

Subsidies

15.500

15.500

0

689

16.189

           

Opdrachten

   

400

100

500

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 10,297 miljoen. Hiervan is –/– € 11,053 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,756 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW –/– € 0,033 miljoen

 • 1. De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV (–/– € 0,033 miljoen).

Subsidies € 0,689 miljoen

 • 1. De raming van de subsidieregeling Actieplan 55+ werkt is op basis van uitvoeringsgegevens 2016 licht omhoog bijgesteld (€ 0,689 miljoen)

Opdrachten € 0,100 miljoen

 • 1. Van OCW is een bijdrage ontvangen in de kosten van de cultuurcampagne Arbeid en Zorg (€ 0,100 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

7.416

7.651

– 382

0

7.269

Uitgaven:

7.416

7.651

– 382

0

7.269

           

Inkomensoverdrachten

7.416

7.651

– 382

0

7.269

TAS

4.273

4.273

– 443

0

3.830

Ziekteverzekering (CN)

3.143

3.378

61

0

3.439

           

Ontvangsten

0

428

0

0

428

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,382 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

2.365.471

2.406.543

34.680

– 10.560

2.430.663

Uitgaven:

2.365.471

2.406.543

34.680

– 10.560

2.430.663

           

Inkomensoverdrachten

2.345.150

2.383.176

34.162

– 10.000

2.407.338

Kinderopvangtoeslag

2.345.150

2.383.176

34.162

– 10.000

2.407.338

           

Subsidies

7.512

5.946

– 1.063

327

5.210

Kinderopvang subsidies

7.512

5.946

– 1.063

327

5.210

           

Opdrachten

5.454

5.499

– 59

– 1.164

4.276

           

Bijdrage aan agentschappen

7.355

11.922

1.640

277

13.839

DUO

5.950

9.406

3.678

157

13.241

Justis

440

352

– 82

0

270

CIBG

965

2.164

– 1.956

120

328

           

Ontvangsten

1.432.185

1.495.030

0

– 19.547

1.475.483

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 24,120 miljoen. Hiervan is € 34,680 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 10,560 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 19,547 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag –/– € 10,000 miljoen

 • 1. De bijstelling bestaat uit een hogere volumeontwikkeling (kinderen) en uit lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag.

  Hierbij is het laatste effect groter dan het eerste effect, per saldo – € 10 miljoen (–/– € 10,000 miljoen).

Subsidies € 0,327 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van afrekeningen (€ 0,327 miljoen).

Opdrachten –/– € 1,164 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,604 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan het budget voor opdrachten met € 0,510 miljoen worden verlaagd (–/– € 0,510 miljoen).

 • 3. Overboeking van € 0,050 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het project gezonde school gezonde kinderopvang (–/– € 0,050 miljoen).

DUO € 0,157 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 ten behoeve van hogere uitgaven voor continue screening door DUO (€ 0,157 miljoen).

CIBG € 0,120 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7. Het betreft meerkosten bij de afronding van het project Personenregister bij het CIBG (€ 0,120 miljoen).

Ontvangsten –/– € 19,547 miljoen

 • 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van verstrekte voorschotten opdrachten en subsidies (€ 0,453 miljoen).

 • 2. De geraamde ontvangsten over voorgaande toeslagenjaren zijn naar beneden bijgesteld. Het geraamde totale bedrag aan terugvorderingen over oudere toeslagenjaren valt lager uit. Daarnaast zal naar verwachting een hoger bedrag oninbaar blijken te zijn. Verder is de Belastingdienst vanwege onderhoud van de ICT-systemen later begonnen met het definitief beschikken over 2015 waardoor een deel van de terugvorderingen over 2015 pas na 2016 zal binnenkomen (–/– € 20,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

40.014

23.885

381

0

24.266

Uitgaven:

40.014

23.885

381

0

24.266

           

Inkomensoverdrachten

40.014

23.885

381

0

24.266

Uitkeringslasten MKOB

 

1.017

   

1.017

Overbruggingsregeling AOW

21.008

4.065

43

 

4.108

Uitkeringslasten AOV incl.

       

tegemoetkoming (CN)

19.006

18.799

338

 

19.137

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

 

4

   

4

           

Ontvangsten

0

2.123

0

0

2.123

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,381 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

1.083

1.178

21

0

1.199

Uitgaven:

1.083

1.178

21

0

1.199

           

Inkomensoverdrachten

1.083

1.178

21

0

1.199

Uitkeringslasten AWW (CN)

1.083

1.178

21

0

1.199

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,021 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar zijn toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

5.433.168

5.422.990

48.044

– 7.033

5.464.001

Uitgaven:

5.429.468

5.422.990

48.044

– 7.033

5.464.001

           

Inkomensoverdrachten

5.429.468

5.422.990

48.044

– 7.033

5.464.001

Uitkeringslasten AKW

3.339.515

3.332.093

– 60

– 9.033

3.323.000

Uitkeringslasten WKB

2.088.213

2.088.983

48.041

2.000

2.139.024

Kinderbijslagvoorziening BES

1.740

1.740

63

 

1.803

Kopje TOG

 

174

   

174

           

Ontvangsten

239.915

260.026

34.136

– 30.000

264.162

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt € 41,011 miljoen. Hiervan is € 48,044 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 7,033 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt € 4,136 miljoen. Hiervan is € 34,136 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 30,000 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW –/– € 9,033 miljoen

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW wordt bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie t/m september van de SVB (–/– € 14,033 miljoen).

 • 2. Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 5,000 miljoen).

Uitkeringslasten WKB € 2,000 miljoen

 • 1. Overboeking van op artikel 99 gereserveerde middelen voor de gevolgen van het arrest Wiering (verrekenen met gelijksoortige buitenlandse toeslagen) (€ 2,000 miljoen).

Ontvangsten –/– € 30,000 miljoen

 • 1. Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van het kindgebonden budget. Een deel van de ontvangsten komt later binnen dan verwacht en schuift daardoor over de jaargrens. Daarnaast zijn de verwachte vorderingen over toeslagjaren 2013 en 2014 licht naar beneden bijgesteld (–/– € 30,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

458.267

424.165

11.917

– 895

435.187

Uitgaven:

458.267

424.165

11.917

– 895

435.187

           

Bijdrage aan ZBO's

457.627

423.525

11.908

– 924

434.509

Uitvoeringskosten UWV

346.966

315.883

8.041

2.792

326.716

Uitvoeringskosten SVB

104.936

101.358

3.705

– 4.350

100.713

Uitvoeringskosten IB

5.725

6.284

162

634

7.080

           

Bijdrage aan nationale organisaties

640

640

9

29

678

Landelijke Cliëntenraad

640

640

9

29

678

           

Ontvangsten

0

16.320

0

0

16.320

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,022 miljoen. Hiervan is € 11,917 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,895 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV € 2,792 miljoen

 • 1. Ten behoeve van de database inleenverbanden quotumwet, het BKWI-project IVT, veilige gegevensuitwisseling Suwinet en aanpassing bevoorschotting is € 2,187 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 2,187 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS zijn bijdragen ontvangen voor wijzigingen uitvoering ZVW en inhoudingen beschermd wonen WMO. Van OCW is een vergoeding ontvangen in verband met de clustering van de rijksincasso (€ 0,605 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB –/– € 4,350 miljoen

 • 1. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (–/– € 2,000 miljoen).

 • 2. Een overboeking van € 0,150 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van het grensinfopunt SVB (€ 0,150 miljoen).

 • 3. Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 2,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2016 niet tot besteding komen (–/– € 2,500 miljoen).

Uitvoeringskosten IB € 0,634 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van (invoerings)kosten praktijkroute banenplannen, bestandskoppeling ESF, gegevensuitwisseling België-Nederland en economische inactieven 2016 (€ 0,634 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen

 • 1. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken het budget voor de LCR met € 0,029 miljoen te verhogen (€ 0,029 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

13.147.314

13.198.141

– 391.863

127

12.806.405

Uitgaven:

13.147.314

13.198.141

– 391.863

127

12.806.405

           

Bijdrage aan sociale fondsen

13.147.314

13.198.141

– 391.863

127

12.806.405

Rijksbijdrage:

         

in kosten heffingskortingen AOW

2.023.500

2.035.600

2.400

– 4.700

2.033.300

vermogenstekort Ouderdomsfonds

10.885.300

10.919.600

– 393.800

 

10.525.800

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

171.557

173.318

346

1.909

175.573

tegemoetkoming ANW-gerechtigden

7.966

7.966

 

– 82

7.884

zwangere zelfstandigen

58.991

61.657

– 809

3.000

63.848

           

Ontvangsten

0

0

0

1.745

1.745

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 391,736 miljoen. Hiervan is –/– € 391,863 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van € 0,127 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,745 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Rb in de kosten heffingskortingen AOW –/– € 4,700 miljoen

 • 1. Bijstelling op basis van de KMEV die niet in de vermoedelijke uitkomsten is meegenomen (–/– € 4,700 miljoen).

Rb Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 1,909 miljoen

 • 1. De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV.

  Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 1,909 miljoen).

Rb Tegemoetkoming ANW gerechtigden –/– € 0,082 miljoen

 • 1. De raming van de tegemoetkoming ANW-gerechtigden is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 (–/– € 0,082 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen € 3,000 miljoen

 • 1. De raming van de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV (€ 3,000 miljoen).

Ontvangsten € 1,745 miljoen

 • 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van de rijksbijdrage tegemoetkoming AO over voorgaande jaren (€ 1,745 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

144.278

277.115

7.514

– 31.886

252.743

Uitgaven:

144.278

277.115

3.514

– 31.886

248.743

           

Inkomensoverdrachten

41.463

45.153

253

0

45.406

Remigratieregeling

41.463

44.653

253

 

44.906

Inburgering

 

500

   

500

           

Subsidies

5.940

5.940

3.400

38

9.378

Kennisinfrastructuur

3.240

3.240

   

3.240

Vluchtelingenwerk

1.032

1.367

   

1.367

Overige subsidies

1.668

1.333

3.400

38

4.771

           

Opdrachten

20.764

24.604

– 7.785

– 6.737

10.082

Inburgering en integratie

19.064

22.904

– 7.785

– 6.737

8.382

Remigratie

1.700

1.700

   

1.700

           

Bijdrage aan agentschappen

9.300

13.300

185

0

13.485

Dienst Uitvoering Onderwijs

9.300

13.300

185

 

13.485

           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

28.266

104.505

195

– 32.308

72.392

Centraal orgaan opvang asielzoekers

28.266

104.505

195

– 32.308

72.392

           

Leningen

38.545

83.613

7.266

7.121

98.000

Dienst uitvoering onderwijs

38.545

83.613

7.266

7.121

98.000

           

Ontvangsten

800

800

0

2.770

3.570

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 28,372 miljoen. Hiervan is € 3,514 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 31,886 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,770 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Subsidies € 0,038 miljoen

 • 1. Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact en een bijdrage aan V&J in de subsidie aan MIND 2016 (€ 0,038 miljoen).

Inburgering en integratie –/– € 6,737 miljoen

 • 1. Er zijn 11 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar OCW is een bijdrage van € 0,460 miljoen overgeboekt ten behoeve van het interdepartementale actieprogramma tel mee met taal en van OCW zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0.049 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek.

  Naar het GF zijn bijdragen (€ 0,255 en € 0,173 miljoen) overgemaakt voor de pilots EU borging en weerbaar opvoeden en naar Fin zijn de BTW-componenten hiervan (€ 0,016 en € 0,012 miljoen) overgeboekt.

  Van VWS zijn bijdragen (€ 0,080 en € 0,048 miljoen) ontvangen voor de cohortstudie statushouders en onderzoek CBS asielstatistiek. Naar BZK is een afrekening (€ 0,013 miljoen) voor de pilotrapportage RRD verwerkt en tot slot is van V&J een bijdrage (€ 0,049 miljoen) in de kosten van het onderzoek CBS-asielstatistiek ontvangen (–/– € 0,623 miljoen).

 • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 6,114 miljoen gerealiseerd (–/– € 6,114 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers –/– 32,308 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 kan op het gereserveerde budget voor COA een verlaging van € 32,308 miljoen ingeboekt, waarvan € 7,121 miljoen bestemd is voor het opgetreden tekort bij leningen (–/– € 32,308 miljoen).

Leningen € 7,121 miljoen

 • 1. De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 7,121 miljoen verhoogd (€ 7,121 miljoen).

Ontvangsten € 2,770 miljoen

 • 1. Van het UWV is € 2,100 miljoen ontvangen als gevolg van verrekeningen in het kader van de Remigratiewet (€ 2,100 miljoen).

 • 2. Terugontvangsten van verstrekte leningen € 0,670 miljoen.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

261.914

277.766

– 7.615

– 6.725

263.426

Uitgaven:

262.254

278.106

– 7.615

– 6.725

263.766

           

Eigen personeel

190.743

201.731

– 9.281

– 4.138

188.312

           

Inhuur personeel

2.369

5.818

841

1.623

8.282

           

Overig personeel

2.733

2.733

   

2.733

           

Materieel

13.457

16.685

1.838

– 3.638

14.885

           

ICT

11.831

9.435

365

– 1.450

8.350

           

Bijdrage aan SSO's

41.121

41.704

– 1.378

878

41.204

           

Ontvangsten

17.996

18.729

– 3.541

– 100

15.088

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 14,340 miljoen. Hiervan is –/– € 7,615 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht.

Een bedrag van –/– € 6,725 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale mutatie 2e suppletoire begroting bij de ontvangsten bedraagt –/– € 3,641 miljoen. Hiervan is –/– € 3,541 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht.

Een bedrag van –/– € 0,100 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Eigen personeel –/– € 4,138 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,126 miljoen).

 • 2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken een aanvullende budgettair neutrale budgetverschuiving ten gunste van het Agentschap door te voeren (–/– € 0,100 miljoen).

 • 3. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van OCW is € 0,068 en € 0,051 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Leer- en ontwikkelplein en de salariskosten van een detachering.

  Naar VWS is € 0,302 en € 0,600 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Programmabureau DUS-I en een restant

  Niet-gebruikte middelen zorgfraude. Naar FIN is € 0,145 en € 0,018 miljoen overgeboekt voor de Financial trainees die bij SZW werkzaam zijn. Tot slot is naar V&J € 0,016 miljoen teruggeboekt in verband met een correctie op het budget voor de afpakgelden (-/-€ 0,962 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 1,600 miljoen verwacht (–/– € 1,600 miljoen).

 • 5. Met een kasschuif van € 0,350 miljoen sluiten de middelen «van werk naar werk» beter aan op de behoefte (–/– € 0,350 miljoen).

Inhuur personeel € 1,623 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,723 miljoen).

 • 2. Correctie op een eerder verwerkte desaldering vanwege werkzaamheden voor de gezamenlijke administratie 3f (–/– € 0,100 miljoen).

Materieel –/– € 3,638 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 1,427 miljoen).

 • 2. Naar VWS is een niet gebruikt deel van de uitgaven zorgfraude teruggeboekt (–/– € 0,350 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel een onderuitputting van € 0,899 miljoen verwacht (–/– € 0,899 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget materieel van de Rijksschoonmaakorganisatie een onderuitputting van € 0,962 miljoen verwacht (–/– € 0,962 miljoen).

ICT –/– € 1,450 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,048 miljoen).

 • 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).

 • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget automatisering een onderuitputting van € 1,500 miljoen verwacht (–/– € 1,500 miljoen).

Bijdrage aan SSO's € 0,878 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,878 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,100 miljoen

 • 1. Correctie van een desaldering. Zie uitgavenmutatie Inhuur personeel nr. 2 (–/– € 0,100 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

           

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

13

13

Toelichting

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,013 miljoen en heeft betrekking op een afrekening op de Rijksschoonmaakregeling Particulieren (€ 0,013 miljoen).

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

47.231

40.385

211

– 412

40.184

Uitgaven:

47.231

40.987

– 1.039

– 970

38.978

           

Subsidies

0

316

1.190

343

1.849

           

Opdrachten

26.584

20.400

– 1.075

– 2.867

16.458

Handhaving

14.061

3.945

– 209

– 2.670

1.066

Opdrachten overig

12.523

16.455

– 866

– 197

15.392

           

Bekostiging

3.479

4.999

– 1.496

0

3.503

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.479

4.999

– 1.496

 

3.503

           

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Verzameluitkering SZW

0

0

     
           

Bijdrage aan agentschappen

14.968

13.072

342

2.254

15.668

Agentschap SZW

14.459

12.403

342

2.370

15.115

Rijksdienst Ondernemend Nederland

509

669

 

– 116

553

           

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

2.200

0

– 700

1.500

Financiën

2.200

2.200

 

– 700

1.500

           

Ontvangsten

0

0

0

708

708

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bij de uitgaven bedraagt –/– € 2,009 miljoen. Hiervan is –/– € 1,039 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 0,970 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,708 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Subsidies € 0,343 miljoen.

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,343 miljoen).

Handhaving –/– € 2,670 miljoen.

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,146 miljoen).

 • 2. Een overboeking van € 0,050 miljoen naar BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het ENSIA-project (–/– € 0,050 miljoen).

 • 3. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (–/– € 1,444 miljoen).

 • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van € 1,030 miljoen verwacht (–/– € 1,030 miljoen).

Opdrachten overig –/– € 0,197 miljoen

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,197 miljoen).

Agentschap SZW € 2,370 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget ten behoeve van het Agentschap SZW een tekort van € 2,370 miljoen verwacht. Dit betreft hogere uitvoeringskosten voor de afwikkeling van vakantiedagenclaims en Europese subsidieregelingen (€ 2,370 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,116 miljoen

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting van € 0,116 miljoen verwacht (–/– € 0,116 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 0,700 miljoen.

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2016 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting van € 0,700 miljoen verwacht (–/– € 0,700 miljoen).

Ontvangsten € 0,708 miljoen

 • 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,708 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties

(+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties

(+ of –) Najaarsnota

Stand 2e suppletoire begroting NJN

 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

90.282

318.994

– 283.219

– 30.775

5.000

Uitgaven:

90.282

318.994

– 283.219

– 30.775

5.000

           

Overige beleidsuitgaven

90.282

318.994

– 283.219

– 30.775

5.000

Onvoorzien

90.282

318.994

– 283.219

– 30.775

5.000

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 313,994 miljoen. Hiervan is –/– € 283,219 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2016 van de Begroting 2017 en daar toegelicht. Een bedrag van –/– € 30,775 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnota mutaties toegelicht.

Onvoorzien –/– € 30,775 miljoen

Naar EZ is € 2,800 miljoen overgeboekt voor ECN. Tot slot is naar de Hoge Colleges van Staat € 0,150 miljoen overgemaakt als SZW-bijdrage in de kosten van een verzoekonderzoek UWV (–/– € 7,950 miljoen).

 • 1. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is € 5,000 miljoen overgeboekt voor GDI.

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van € 7,000 miljoen ten behoeve van Arrest Wiering op artikel 10 en € 11,250 miljoen voor Brug WW op premieartikel 5 (–/– € 18,250 miljoen).

 • 3. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 5,000 miljoen. Het restant ad € 4,575 miljoen wordt bij Najaarsnota ingeleverd (–/– € 4,575 miljoen).

Licence