Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

3.569.919

3.847.506

21.266

– 1.200

3.867.572

             
 

Uitgaven:

3.569.919

3.846.506

21.266

– 200

3.867.572

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

       

100%

             

1.1

Betaalbaarheid

3.562.537

3.839.624

21.266

– 1.100

3.859.790

 

Subsidies

9.788

48.821

26.551

– 27.432

47.940

 

Begrotingsreserve NHG

0

0

26.932

– 26.932

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

508

508

– 358

0

150

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

8.122

7.122

0

– 500

6.622

 

Huisvestingsvoorziening statushouders

0

25.000

0

0

25.000

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

15.033

0

0

15.033

 

Woonconsumentenorganisaties

1.158

1.158

– 23

0

1.135

 

Opdrachten

987

1.837

575

26.932

29.344

 

Begrotingsreserve NHG

0

0

0

26.932

26.932

 

Begrotingsreserve WSW

0

850

419

0

1.269

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

987

987

156

0

1.143

 

Inkomensoverdracht

3.536.049

3.770.219

– 2.596

0

3.767.623

 

Huurtoeslag

3.536.049

3.770.219

– 2.596

0

3.767.623

 

Bijdrage aan agentschappen

2.890

1.124

– 218

– 100

806

 

Autoriteit woningcorporaties (ILT)

0

0

635

0

635

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap RvO)

2.890

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten BEW (Agentschap RVO)

0

124

115

– 100

139

 

Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders (RVO)

0

1.000

– 968

0

32

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

12.417

12.717

– 71

0

12.646

 

Huurcommissie

12.102

12.402

244

0

12.646

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

315

– 315

0

0

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

406

4.906

– 2.975

– 500

1.431

 

Belastingdienst

406

4.906

– 2.975

– 500

1.431

             

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.382

6.882

0

900

7.782

 

Subsidies

1.801

1.968

0

0

1.968

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.801

1.968

0

0

1.968

 

Opdrachten

5.581

3.764

0

– 200

3.564

 

Basisonderzoek en verkenningen

5.581

3.764

0

– 200

3.564

 

Bijdrage aan ZBO's / RWT's

0

1.150

0

1.100

2.250

 

Basisonderzoek en verkenningen

0

1.150

0

1.100

2.250

             
 

Ontvangsten:

442.429

448.983

27.351

250

476.584

Toelichting

Begrotingsreserve NHG.

De achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) van stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) over 2015 van circa € 27 mln. wordt gestort in de daarvoor bestemde begrotingsreserve. Ten onrechte stond dit in de begroting vermeld onder het instrument subsidie (in plaats van opdracht). Dit is nu gecorrigeerd.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e Suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

105.530

409.768

– 6.186

– 174.224

229.358

             
 

Uitgaven:

26.530

195.768

– 6.186

– 224

189.358

 

Waarvan juridisch verplicht

         
 

(percentage)

       

77%

             

2.1

Energie en bouwkwaliteit

15.588

104.988

– 15.085

– 1.899

88.004

 

Subsidies

9.182

89.910

– 5.125

– 1.900

82.885

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

8.222

7.922

0

100

8.022

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

600

828

200

100

1.128

 

Energiebesparing Koopsector

0

25.000

– 5.400

– 1.000

18.600

 

Energiebesparing verhuurders

300

1.100

0

– 1.100

0

 

Fonds duurzaam funderingsherstel

0

0

20.000

0

20.000

 

Revolverend fonds EGO

0

55.000

– 20.000

0

35.000

 

FES IAGO

0

0

75

0

75

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

60

60

0

0

60

 

Opdrachten

6.406

2.303

200

883

3.386

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

4.313

438

400

900

1.738

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.093

1.865

– 200

– 17

1.648

 

Bijdrage aan agentschappen

0

12.550

– 10.310

– 632

1.608

 

Agentschap DPC

0

0

900

100

1.000

 

Handhaving Energielabel (ILT)

0

500

0

0

500

 

Toezicht EU-Bouwregelgeving (ILT)

0

0

50

0

50

 

Uitvoering Energieakkoord (RVO)

0

12.050

– 11.260

– 732

58

 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

225

150

– 250

125

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

225

0

– 100

125

 

Omgevingsloket (I&M)

0

0

150

– 150

0

             

2.2

Woningbouwproductie

8.583

15.328

8.946

132

24.406

 

Subsidies

200

200

178

0

378

 

Beleidsprogramma Woningbouw

200

200

178

0

378

 

Opdrachten

1.573

1.573

– 456

– 200

917

 

Beleidsprogramma Woningbouw

1.573

1.573

– 456

– 200

917

 

Bijdrage aan agentschappen

6.810

13.555

9.224

332

23.111

 

Beleidsprogramma Woningbouw (RVO)

6.810

13.555

9.224

332

23.111

             

2.3

Kwaliteit woonomgeving

1.959

2.205

– 50

1.543

3.698

 

Subsidies

749

1.295

0

701

1.996

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

749

1.295

0

701

1.996

 

Opdrachten

1.210

910

– 50

842

1.702

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

1.210

910

– 50

842

1.702

             

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

400

73.247

3

0

73.250

 

Leningen

0

72.800

0

0

72.800

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

72.800

0

0

72.800

 

Bijdrage aan agentschappen

400

447

3

0

450

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders (RVO)

400

447

3

0

450

             
 

Ontvangsten:

91

91

0

31

122

Toelichting

Agenda Stad.

De beschikbare middelen voor programma’s die de Nederlandse steden moeten versterken, zoals Agenda Stad, Europese Agenda Stad en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid zijn herschikt en gebundeld op dit artikel.

Beleidartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

19.187

21.466

2.055

2.697

26.218

             
 

Uitgaven:

19.187

21.466

2.055

2.697

26.218

 

Waarvan juridisch verplicht

         
 

(percentage)

       

76%

             

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

19.187

21.466

2.055

2.697

26.218

 

Subsidies

3.600

3.600

0

0

3.600

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

200

0

0

200

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

3.400

0

0

3.400

 

Opdrachten

8.172

8.651

2.055

371

11.077

 

Bedrijfsvoering Rijk

8.172

8.651

2.055

371

11.077

 

Bijdrage aan agentschappen

7.415

9.215

0

2.326

11.541

 

Bijdrage

1.660

1.660

– 1.660

0

0

 

Arbeidsmarkt Communicatie (UBR)

5.755

5.755

0

0

5.755

 

Eigenaarsbijdrage FMHaaglanden

0

1.000

0

0

1.000

 

Eigenaarsbijdrage P-Direkt

0

0

0

1.000

1.000

 

Eigenaarsbijdrage UBR

0

800

0

0

800

 

Agentschap UBR

0

0

0

1.100

1.100

 

Agentschap Logius

0

0

1.660

126

1.786

 

Bedrijfsvoering Rijk (RIdM)

0

0

0

100

100

             
 

Ontvangsten:

0

7.322

1.967

500

9.789

             

Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen:

144.746

165.459

1.290

3.628

170.377

             
 

Uitgaven:

144.746

165.459

1.290

3.628

170.377

 

Waarvan juridisch verplicht

         
 

(percentage)

       

88%

             

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

54.394

67.897

287

628

68.812

 

Bijdrage aan agentschappen

54.394

67.897

287

628

68.812

 

Bijdrage voor huisv HoCoSta's (RVB)

24.424

37.926

168

443

38.537

 

Bijdrage voor huisv Koninklijk Huis (RVB)

15.028

15.028

104

10

15.142

 

Bijdrage voor monumenten (RVB)

5.576

7.155

– 94

100

7.161

 

Bijdrage voor rijkshuisvesting (RVB)

9.366

7.788

109

75

7.972

             

6.2

Beheer materiele activa

90.352

97.562

1.003

3.000

101.565

 

Opdrachten

11.179

16.179

72

– 1.500

14.751

 

Beheer en plankosten

11.179

16.179

72

– 1.500

14.751

 

Bekostiging

58.949

61.149

407

4.500

66.056

 

Zakelijke lasten

58.949

61.149

407

4.500

66.056

 

Bijdrage aan agentschappen

20.224

20.234

524

0

20.758

 

Bijdrage RVB

20.224

20.234

524

0

20.758

             
 

Ontvangsten:

186.568

339.266

23.925

15.278

378.469

Toelichting

Specifieke ontvangsten.

De raming voor de ontvangsten uit de grondverkoop dient neerwaarts bijgesteld te worden door tegenvallende verkoopcijfers. Daar staan meerontvangsten voor ingebruikgevingen en zakelijke lasten tegenover. Echter, er zijn naast hogere ontvangsten op zakelijke lasten ook hogere uitgaven. De meerontvangsten voor ingebruikgevingen en zakelijke lasten worden thans ingezet om de hogere uitgaven op zakelijke lasten te dekken.

Licence