Base description which applies to whole site
+

3.1 FMHaaglanden

Exploitatie-overzicht

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap FMHaaglanden 2e Suppletoire begroting 2016

(Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

19.747

57.380

77.127

Omzet overige departementen

89.616

– 57.184

32.432

Omzet derden

 

720

720

Rentebaten

 

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

         

Totaal baten

109.363

916

110.279

         

Lasten

       

Apparaatskosten

101.401

– 5.198

96.203

– Personele kosten

36.919

– 2.304

34.615

Waarvan eigen personeel

29.909

– 817

29.092

Waarvan externe inhuur

7.009

– 1.486

5.523

Waarvan overige personele kosten

 

– Materiële kosten

64.482

– 2.894

61.588

Waarvan apparaat ICT

2.900

– 2.856

44

Waarvan bijdrage aan SSO's

20.800

7.342

28.142

Waarvan overige materiële kosten

40.782

– 7.380

33.402

Rentelasten

429

 

– 33

396

Afschrijvingskosten

7.534

– 1.197

6.337

– Materieel

7.534

– 1.197

6.337

– Immaterieel

Overige lasten

– Dotaties voorzieningen

– Bijzondere lasten

         

Totaal lasten

109.363

– 6.427

102.936

         

Saldo van baten en lasten

0

7.343

7.343

Toelichting

Omzet

De toename van de omzet moederdepartement betreft met name een verschuiving van overige departementen naar moederdepartement. Het centraal opdrachtgeverschap FMH is per 1 januari 2016 belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De budgetten hiervoor zijn overgeheveld vanuit de andere departementen.

De omzet derden heeft met name betrekking op de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit (een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid).

Personele kosten

Ondanks de hogere omzet is bij zowel het eigen personeel als externe inhuur sprake van een lagere inzet dan begroot. FMH stuurt actief op de beperking van de personele kosten.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn lager door enerzijds afboekingen uit voorgaande jaren voor met name beheer en onderhoud en anderzijds lagere externe leverancierskosten dan voorzien.

De ICT dienstverlening wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door SSC ICT. Deze kosten zijn daarom verantwoord onder bijdrage aan SSO’s in plaats van apparaat ICT.

De toename van de post bijdrage aan SSO’s heeft enerzijds te maken met de verschuiving van apparaat ICT naar bijdrage aan SSO’s en anderzijds met de inbesteding van schoonmaak (Rijksschoonmaakorganisatie) en beveiliging (Rijksbeveiligingsorganisatie) waardoor het aandeel bijdrage aan SSO’s toeneemt. Hierdoor nemen de overige materiële kosten af.

Afschrijvingslasten

De materiële afschrijvingskosten zijn € 1,2 mln lager dan begroot. Deze daling wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen in meubilair.

Saldo van baten en lasten

De hogere omzet is het gevolg van een hogere omzet voor specifieke dienstverlening. Dit betreft omvangrijke maatwerkprojecten die voortvloeien uit het masterplan huisvesting.

Zowel de personele als materiële kosten vallen lager uit dan voorzien. De bovenstaande mutaties leiden tot een verwacht resultaat van circa € 7,3 mln.

Kasstroomoverzicht

 

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016 + stand depositorekeningen

12.894

 

6.454

19.348

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

       

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

       
         

Totaal operationele kasstroom

4.754

9.498

14.252

         

Totaal investeringen (–/–)

– 4.635

– 4.635

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

         

Totaal investeringskasstroom

– 4.635

– 4.635

         

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 7.321

– 7.321

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

1.000

1.000

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4.754

142

– 4.612

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.635

4.635

         

Totaal financieringskasstroom

– 4.754

– 1.544

– 6.298

         

Rekening-courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (1+2+3+4), de maximale roodstand 0,5 miljoen €.

12.894

9.773

22.667

Toelichting

Investeringskasstroom

De investeringen hebben betrekking op de aanschaf van meubilair en audio/video. Het gaat met name om investeringen in het pand Hoftoren. Deze investeringen waren nog niet afdoende in de begroting verwerkt, vandaar dat nu een relatief hogere investeringskasstroom is opgenomen.

Financieringsstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het eigen vermogen vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2015.

De storting is een bijdrage van de eigenaar voor de financiële problematiek ten gevolge van de ingebruikname van het DBFMO pand aan de Rijnstraat 8.

Licence