Base description which applies to whole site
+

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

A Algemene doelstelling

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: het controleren van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer heeft als missie het ondersteunen van het constitutioneel proces en wil dit verder versterken door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteit, zoals door de Kamer bepaald, is daarbij leidend.

De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat de leden worden ondersteund bij de uitvoering van de kerntaken van de Tweede Kamer: controle en (mede-)wetgeving.

De primaire aandacht van de ambtelijke organisatie ligt op de 150 leden van de Kamer. Daarnaast heeft de Kamer een aantal stakeholders. Dit zijn de Kamerbewoners in de brede zin des woords, de burgers/de kiezers, maatschappelijke organisaties, adviesorganen en onderzoeksinstituten, de Ministeries en de journalisten en lobbyisten.

Om de missie te vervullen zijn drie kerntaken van de ambtelijke organisatie belangrijk:

  • de zorg voor procedurele en inhoudelijke instrumenten ter ondersteuning van de leden en hun vergaderingen;

  • de zorg voor facilitaire ondersteuning en

  • de zorg voor het vastleggen, ontsluiten en zichtbaar maken van de werkzaamheden van de Kamer.

Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de Kamer te allen tijde moet kunnen vergaderen.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.3

C Beleidswijzigingen

Voor 2016 voorziet het Presidium de volgende aandachtspunten:

Voorzitterschap EU 1e helft 2016

In het eerste halfjaar van 2016 zal Nederland het roulerende voorzitterschap bekleden van de Raad van de Europese Unie. Als voorzitter zal de regering van 1 januari tot 1 juli 2016 de taak hebben om de Europese onderhandelingen in goede banen te leiden. Samen met de Eerste Kamer geeft de Tweede Kamer invulling aan de parlementaire dimensie van dit voorzitterschap.

Veiligheid en beveiliging, zowel fysiek als digitaal

Het huidige dreigingsbeeld en de gevolgen van aanslagen en veiligheidsincidenten in met name West-Europa worden periodiek, maar ook incidenteel, zodra de actualiteit dit vergt, besproken tussen de Voorzitter van het presidium en de veiligheidspartners zoals de NCTV, de burgemeester van Den Haag en de politie.

In 2012 heeft het presidium het Informatiebeveiligingsbeleid van de Tweede Kamer vastgesteld. Dit document beschrijft op strategisch niveau op welke wijze de Kamer met beveiliging van informatie en informatievoorzieningen omgaat. Op basis van dit document is een stelsel van operationele maatregelen geformuleerd in de zogenaamde Baseline Informatiebeveiliging. Risico’s en risicogebieden zijn in kaart gebracht en beschreven, en de maatregelen die daar bij horen worden gedurende 2015 en 2016 ingevoerd. Overigens is het gat tussen de huidige praktijk en de nog uit te voeren maatregelen te overzien: er is een aantal maatregelen operationeel.

Verdere digitalisering primair proces

De digitalisering van het primair proces is een steeds voortschrijdend proces dat veel aandacht en investeringen vraagt. Daarbij gaat het om zaken die al in gang zijn gezet, zoals de elektronische presentielijst, of gereed zijn, zoals het nieuwe knoppenpaneel. Tevens is in 2015 begonnen met de installatie van een «indoor» 4G netwerk waarvan de afronding in 2016 zal zijn. Dit netwerk voorziet in een goede en veilige spraak- en dataverbinding in de gebouwen van de Tweede Kamer. De Kamer werkt verder aan de ontwikkeling van een «second screen», een applicatie die voor burgers bedoeld is om het parlementair proces inzichtelijker te maken: de eerste oplevering vindt plaats in 2015 en een verder doorontwikkelde versie wordt opgeleverd in 2016.

Implementatie aanbevelingen: rapport «Voorop in Europa»

Het rapport «Voorop In Europa» schetst een marsroute naar een betere parlementaire beïnvloeding, besluitvorming en controle op Europese (wetgevings)processen. Er wordt extra ambtelijke inzet voorzien met personele consequenties om de Tweede Kamer beter te kunnen ondersteunen. Op 11 februari 2015 heeft het presidium ingestemd met de ambtelijke uitwerking van het rapport «Voorop in Europa».

Voorbereidingsactiviteiten rond de renovatie van het Binnenhofcomplex

Wanneer er duidelijkheid komt over of, hoe en wanneer het Binnenhof gerenoveerd wordt, zal de organisatie een begin maken met het inrichten van dit project.

Implementatie van de besluitvorming op basis van het rapport van ABDTOPconsult

Het Presidium heeft door ABDTOPconsult onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van de ambtelijke organisatie. ABDTOPconsult heeft in haar rapport aandachtspunten benoemd en aanbevelingen gedaan omtrent verdere verzakelijking en professionalisering van de ambtelijke organisatie.

De inrichting van de topstructuur van de Tweede Kamer is onderhevig aan veranderingen. Met de komst van een nieuwe Griffier komt ook de behoefte om de inrichting van de organisatiestructuur bij te stellen en bestendig te maken voor de toekomst. De uitwerking van de besluitvorming loopt door in 2016. De aanbevelingen in het rapport zijn geformuleerd als richtinggevende hoofdlijnen voor de komende periode. Later in de doorontwikkeling zullen op tal van onderwerpen nadere uitwerkingen plaats moeten vinden. De Presidium heeft opdracht gegeven de uitvoering van deze aanbevelingen ter hand te nemen.

200 jaar Staten-Generaal

Het aandachtspunt 200 jaar Staten-Generaal is een punt dat ook voorkomt in 2015. Een deel van de geplande activiteiten vindt plaats in de tweede helft van het parlementaire jaar 2015–2016.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

99.047

101.940

97.421

97.449

95.124

94.116

94.120

                 

Uitgaven:

92.524

101.940

97.421

97.449

95.124

94.116

94.120

                 

3.1

Apparaat Tweede Kamer

61.759

70.358

67.858

65.177

64.970

64.970

64.974

                 

3.2

Onderzoeksbudget

719

2.499

2.174

2.150

2.142

2.142

2.142

                 

3.3

Drukwerk

1.768

1.807

1.789

1.771

1.766

1.766

1.766

                 

3.4

Fractiekosten

25.730

23.776

23.248

26.023

23.926

22.918

22.918

                 

3.5

Uitzending leden

333

436

432

427

426

426

426

                 

3.6

Parlementaire enquetes

2.215

1.450

0

0

0

0

0

                 

3.7

Bijdrage ProDemos

0

1.614

1.920

1.901

1.894

1.894

1.894

                 

Ontvangsten:

4.385

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

E Toelichting artikelonderdeel

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Dit artikel heeft betrekking op de personele en materiële uitgaven van de Kamer organisatie.

3.2 Onderzoeksbudget

Uit dit artikel worden de uitgaven voor parlementair onderzoek gefinancierd.

3.3 Drukwerk

Uit dit artikel worden de uitgaven gedekt die betrekking hebben op de publicatie van Kamerstukken.

3.4 Fractiekosten

Op grond van de regeling ondersteuning fracties Tweede Kamer hebben de fracties recht op een bijdrage in de kosten.

3.5 Uitzending Leden

Uit dit artikel worden de uitgaven gedekt voor de uitzending van Leden naar internationale organisaties.

3.7 Bijdrage ProDemos

De Kamer onderhoudt met de stichting ProDemos een samenwerkingsrelatie. De stichting verzorgt onder meer educatie en voorlichting over de werking van het Nederlandse Parlementaire stelsel. De samenwerking is vormgegeven middels een werkprogramma. Dit programma vormt de basis voor het verstrekken van een vergoeding voor de te maken kosten.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugontvangen gelden van fractievergoedingen na het opstellen van de jaarlijkse afrekening. Daarnaast behoort de omzet uit het restaurant tot de ontvangsten.

3

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence