Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

Beleidsartikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

461

1.157

1.206

1.205

1.205

1.205

1.205

                 

Uitgaven:

686

1.157

1.206

1.205

1.205

1.205

1.205

                 

12.1

Algemeen

686

1.157

1.171

1.170

1.170

1.170

1.170

 

Subsidies

584

373

373

373

373

373

373

 

Diverse subsidies

408

200

200

200

200

200

200

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

176

173

173

173

173

173

173

 

Opdrachten

102

784

798

797

797

797

797

 

Internationale Samenwerking

0

350

360

346

346

346

346

 

Opdrachten

102

434

438

451

451

451

451

                 

12.2

Verzameluitkeringen

0

0

35

35

35

35

35

 

Bijdragen aan andere overheden

0

0

0

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

35

35

35

35

35

 

IPSV en impulsbudget

0

0

35

35

35

35

35

                 

Ontvangsten:

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

12.1 Algemeen

Subsidies

Diverse subsidies

In navolging van het besluit van het presidium van de Tweede Kamer om een subsidie te verstrekken aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis, stelt BZK een aanvullende subsidie beschikbaar voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Koninklijk Paleis Amsterdam

Jaarlijkse subsidie ten behoeve van het openstellen van het Koninklijk Paleis als museum.

Opdrachten

Internationale Samenwerking en opdrachten

Het budget wordt onder meer aangewend voor de voorbereiding en coördinatie van het EU-voorzitterschap 2016. BZK zet zich tijdens het EU-voorzitterschap primair in voor een betere betrokkenheid van Europese steden en decentrale overheden bij het Europese besluitvormingsproces. Tijdens het voorzitterschap wordt door BZK ook bijzondere aandacht gegeven aan naleving van grondrechten in de EU, ontwikkeling van de overheidsorganisatie, modernisering van rechtspositieregelingen van Europese (politieke) ambtsdragers en e-government.

Tenslotte is budget opgenomen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, en economische advisering voor BZK breed. Daarbij is een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT prioriteit. Hier zorgt de CIO-office voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van de projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering. Voorts zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheersingsorganisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement. Naast bovenstaande zal bijzondere aandacht uitgaan naar de verdere versterking en inrichting van de adviescapaciteit op het gebied van Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

IPSV en impulsbudget

De verzameluitkering kent zijn wettelijke grondslag in de Financiële verhoudingswet en keert uit aan de decentrale overheden. Aanleiding voor de invoering van de verzameluitkering is de behoefte aan een wijze van middelenverstrekking.

Ontvangsten

Het kabinet heeft in 2014 besloten tot de benoeming van de Digicommissaris (Nationaal Commissaris Digitale Overheid), die onder andere de taak heeft om de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) structureel van een oplossing te voorzien. Onder regie van de Digicommissaris is een voorstel tot stand gebracht dat o.a. interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI behelst; dit voorstel is bij Voorjaarsnota 2015 budgettair verwerkt.

Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave vanaf 2017 op de verschillende GDI-voorzieningen. Onder regie van de Digicommissaris zullen de verantwoordelijke partijen met een voorstel komen hoe deze opgave te realiseren. In afwachting hiervan worden te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK.

Licence