Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 11. Centraal apparaat

11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de baten-lasten agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de batenlasten-agentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.

Beleidsartikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

432.229

343.902

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

                 

Uitgaven:

427.268

342.436

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

                 

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

427.268

342.436

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

 

Personele uitgaven

152.086

156.153

133.345

119.711

115.842

116.043

110.260

 

Eigen personeel

144.994

144.284

123.257

111.125

107.847

107.871

102.088

 

Externe inhuur

3.449

7.697

6.197

4.944

4.394

4.571

4.571

 

Overig personeel

3.643

4.172

3.891

3.642

3.601

3.601

3.601

 

Materiële uitgaven

275.182

186.283

121.422

116.291

112.787

110.498

107.774

 

Bijdrage SSO P-direkt

0

66.412

64.147

62.803

61.269

60.011

60.011

 

Bijdrage SSO`s

239.016

79.995

32.282

30.328

29.595

29.576

29.156

 

ICT

3.107

3.199

0

0

0

0

0

 

Overig materieel

33.059

36.677

24.993

23.160

21.923

20.911

18.607

 

Materiële uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

92.442

86.762

5.925

5.897

5.856

5.822

5.822

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de AIVD. Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op het beleidsartikel 2. Op de apparaatsuitgaven is als gevolg van de verwerking van de taakstellingen vanaf 2015 een sterke daling te zien. Deze neerwaartse beweging weerspiegelt de voortgaande afslanking van het kerndepartement.

De uitgaven voor materieel dalen net als de uitgaven voor personeel als gevolg van taakstellingen.

Naast de apparaatsuitgaven van het kerndepartement zijn op het apparaatsartikel ook de budgetten voor de centrale bekostiging van P-direkt ondergebracht. In 2015 is in het kader van het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering het centrale opdrachtgeverschap van P-direkt, inclusief budget, belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK

De apparaatskosten van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en negen baten- en lasten agentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 11.2 Totaal apparaatsuitgaven ministerie

(x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK

610.906

545.693

459.380

442.272

435.273

438.185

438.678

Kerndepartement

427.268

342.436

254.767

236.002

228.629

226.541

218.034

AIVD

183.638

203.257

204.613

206.270

206.644

211.644

220.644

Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lasten agentschappen, de Zelfstandige BestuursOrganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 11.3 Totaal apparaatskosten agentschappen en ZBO’s/RWT’s

(x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal apparaatskosten BLA’s

875.705

839.641

1.002.875

982.754

956.135

893.503

861.881

Rijksdienst voor Identiteits Gegevens (voorheen BPR)

109.604

105.937

135.144

138.393

121.807

76.889

46.948

Logius

115.654

101.057

154.512

146.166

144.781

138.894

138.094

P-Direkt

58.703

64.552

70.670

69.338

67.586

65.998

65.778

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

126.364

97.915

165.790

170.287

170.287

170.287

170.287

FMHaaglanden

109.392

114.234

101.401

89.342

86.559

85.580

85.575

SSC-ICT Haaglanden

153.947

149.000

173.553

173.600

173.600

173.600

173.600

Rijksgebouwendienst (RGD)

102.134

110.900

103.311

100.628

98.784

89.957

89.481

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)1

20.623

22.617

22.494

21.184

20.663

20.593

20.524

Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

66.966

60.913

63.750

61.568

59.820

59.457

59.346

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

12.318

12.516

12.250

12.248

12.248

12.248

12.248

               

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

700

950

900

850

800

750

750

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen2

700

950

900

850

800

750

750

1

De materiele uitgaven KORV zijn niet meegenomen.

2

De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat ze worden bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie.

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tabel 11.4 Apparaatsuitgaven per beleidsonderdeel (x 1.000 euro)

Directoraat-Generaal

2016

Beleidsartikelen

Totaal apparaat

254.767

 

Kiesraad

1.506

1

Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO)

3.400

6

Bestuur en Koninkrijksrelaties

28.055

1, 6 en 7

Dienst concernstaf en bedrijfsvoering

75.762

Niet-beleidsartikel 11

     

Wonen en Bouwen

22.562

1, 2 (H18)

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk*

98.224

3 (H18)

Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Top Management Groep (TMG) van het Rijk)

25.258

3 (H18)

11.3 Invulling departementale taakstelling

De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken VII en XVIII) loopt op tot bijna € 65 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld.

Tabel 11.5 Totaal overzicht taakstelling BZK (HIV, HVII en HXVIII)

(x € 1.000)

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (Totaal)

23.582

53.110

64.563

64.563

         

Kerndepartement1

17.634

39.556

47.037

47.037

         

Baten-lastenagentschappen

       

AGNL (opdrachtgever BZK)

   

1.000

1.000

RvIG (voorheen BPR)

984

2.235

2.727

2.727

Dienst van de Huurcommissie

427

970

1.183

1.183

FMHaaglanden

333

759

926

926

Logius

1.456

3.305

4.033

4.033

P-Direkt

67

153

186

186

SSC-ICT Haaglanden

427

973

1.187

1.187

Rijksgebouwendienst

688

1.604

1.950

1.950

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

980

2.223

2.710

2.710

UBR (voorheen De Werkmaatschappij)

586

1.332

1.624

1.624

Totaal Agentschappen

5.948

13.554

17.526

17.526

         

ZBO’s2

       

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

Totaal ZBO’s

0

0

0

0

1

De taakstelling ZBO Kiesraad is opgenomen bij het kerndepartement, omdat de kiesraad wordt bekostigd vanuit het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1). Daarnaast maakt ook de generieke taakstelling AIVD onderdeel uit van de taakstelling kerndepartement.

2

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen is overgekomen naar het kerndepartement. Dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de ZBO bijdrage en een verhoging van de departementale taakstelling.

Een deel van de taakstelling op het kerndepartement betreft Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.) en de invulling van dit deel van de taakstelling is in begrotingshoofdstuk IV opgenomen.

De invulling van de taakstelling wordt op het ogenblik uitgewerkt langs de lijnen zoals verwoord in de begroting van 2014.

  • De taakstelling op het kerndepartement wordt naast continuering van de efficiencykorting van 1,5% per jaar in de jaren 2016, 2017 en 2018 ingevuld met onder andere de resultaten van het programma’s Compacte Rijksdienst en Governance en sourcing van de bedrijfsvoering en door verlaging van de loonkosten en kosten voor externe inhuur en inbesteding.

  • Daarnaast wordt een structuuraanpassing doorgevoerd binnen het kerndepartement om te komen tot een scherpere prioriteitsstelling en een meer flexibele organisatie. Het aantal directoraat-generaal en directies neemt af met respectievelijk één en zes. Op deze manier wordt bijgedragen aan de opdracht uit het huidige regeerakkoord om tot een kleinere rijksdienst te komen. In deze context wordt de inhuur door baten-lastendiensten, die werken voor de gehele Rijksoverheid (shared services), maar formeel onderdeel zijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties structureel fors teruggedrongen door zogenaamde «verambtelijking».

  • De taakstelling van de baten-lastenagenstchappen is ingeboekt op de budgetten van de opdrachtgevers (bij het betreffende DG). De invulling vindt plaats in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

  • De taakstelling op de huisvesting is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers en is onderdeel van de Rijksbrede taakstelling op huisvesting. Onder regie van de Rgd wordt in overleg met alle departementen, deze taakstelling ingevuld.

Licence