Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

A Algemene doelstelling

Een goede, eenvoudige en betrouwbare dienstverlening aan burgers door te zorgen voor veilige en betrouwbare voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en -gegevens, verbeteren van de informatiepositie van de burger, en het bevorderen van maatschappelijk initiatief (actief burgerschap).

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een belangrijke rol als het gaat om de relatie tussen samenleving en overheid. Deze rol komt op verschillende manieren tot uitdrukking.

Voor het verankeren van het burgerperspectief (rechten en plichten) in het informatiebeleid heeft de Minister een coördinerende rol ten aanzien van de verschillende overheden en de relatie tussen overheden en burgers. Tevens heeft de Minister een stimulerende rol bij het bevorderen van de doe-democratie (programma burgerschap) en ten aanzien van open overheid en (her)gebruik van open overheidsdata.

De Minister stelt voor de Basisregistratie Personen (BRP) het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering. De Minister is verantwoordelijk voor een goed functionerende Wet Basisregistratie Personen en verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten.

Net als voor de fysieke infrastructuur heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor een beschikbare en veilige digitale infrastructuur waarvan burgers en bedrijven gebruik maken en die randvoorwaardelijk is voor het functioneren van de overheid zelf. In de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) moeten basisregistraties, digitaal berichtenverkeer, identificatie en authenticatie een plaats krijgen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beleidsverantwoordelijk voor een groot deel van deze digitale voorzieningen.

C Beleidswijzigingen

Vermindering Regeldruk

Het kabinet heeft als doelstelling gesteld om rijksbrede regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals in de periode tot 2017 te verminderen met € 2,5 mld. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een coördinerende rol richting departementen om de regeldruk en administratieve lasten voor burgers en professionals te beperken. Op het vlak van burgers en professionals is reeds een voldoende aandeel in het behalen van de totale doelstelling van € 2,5 mrd. geleverd. Zie hiervoor de voorjaarsrapportage regeldruk, (Kamerstukken II, 29 515, nr. 361). De Minister verlegt het accent daarom in het vervolg van deze kabinetsperiode naar een merkbare vermindering van regeldruk in het bijzonder door het verbeteren van de kwaliteit van (digitale) dienstverlening.Tegelijkertijd blijft de Minister van BZK vanuit zijn coördinerende rol verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling uit het Regeerakkoord.

eID

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt (in overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst) samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor toegang tot online dienstverlening: het eID Stelsel. Dit eID stelsel moet het mogelijk maken dat burgers, consumenten en ondernemers online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven, met één of meer inlogmiddelen. Eind 2015 starten pilots met zowel publieke als private middelen om het eID stelsel te beproeven.

Beleidsartikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

136.236

175.438

151.477

81.583

81.078

81.079

81.079

                 

Uitgaven:

134.488

175.438

151.477

81.583

81.078

81.079

81.079

 

Waarvan juridisch verplicht

   

91%

       
                 

6.1

Verminderen regeldruk

1.974

1.542

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.527

1.412

0

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

1.527

1.412

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

347

100

0

0

0

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

347

100

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere overheden

100

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan gemeenten

100

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

30

0

0

0

0

0

 

Bijdragen internationaal

0

30

0

0

0

0

0

                 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

37.341

43.501

28.333

20.307

20.288

20.288

20.288

 

Subsidies

414

64

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

414

64

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

35.602

31.803

24.902

17.484

17.488

18.488

18.488

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

23.621

20.430

23.502

15.484

15.488

15.488

15.488

 

Aanpak fraudebestrijding

2.936

11.373

1.400

2.000

2.000

3.000

3.000

 

Implementatie NUP (VNG)

9.045

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.325

11.460

3.431

2.823

2.800

1.800

1.800

 

Aanpak fraudebestrijding

1.225

2.475

2.700

2.100

2.100

1.100

1.100

 

Baten-lastenagentschap Logius

100

2.862

731

723

700

700

700

 

Baten-lastenagentschap RvIG

0

6.123

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere overheden

0

174

0

0

0

0

0

 

Loketkosten gemeenten

0

174

0

0

0

0

0

                 

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

67.608

90.967

87.358

38.234

37.256

37.256

37.256

 

Opdrachten

2.316

3.929

3.404

2.332

2.329

2.329

2.329

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

0

2.149

1.624

552

549

549

549

 

Officiële publicaties en wettenbank

2.316

1.780

1.780

1.780

1.780

1.780

1.780

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

65.292

87.038

83.954

35.902

34.927

34.927

34.927

 

Baten-lastenagentschap Logius

46.649

77.209

75.254

27.428

26.538

26.538

26.538

 

Baten-lastenagentschap RvIG

12.461

4.601

4.601

4.591

4.591

4.591

4.591

 

Baten-lastenagentschap UBR

6.182

5.228

4.099

3.883

3.798

3.798

3.798

                 

6.4

Burgerschap

5.813

5.498

4.794

4.794

4.794

4.794

4.794

 

Subsidies

5.342

4.642

4.294

4.294

4.294

4.294

4.294

 

Comité 4/5 mei

107

106

106

106

106

106

106

 

ProDemos

5.006

4.338

4.188

4.188

4.188

4.188

4.188

 

Programma burgerschap

229

198

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

471

856

500

500

500

500

500

 

Programma burgerschap

471

856

500

500

500

500

500

                 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

21.752

33.930

30.992

18.248

18.740

18.741

18.741

 

Subsidies

10

0

0

0

0

0

0

 

Beleid BRP en reisdocumenten

10

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.536

12.315

10.133

2.251

2.759

2.759

2.759

 

Beleid BRP en reisdocumenten

142

3.050

2.613

0

0

0

0

 

Modernisering BRP

6.394

9.265

7.520

2.251

2.759

2.759

2.759

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

15.206

21.615

20.859

15.997

15.981

15.982

15.982

 

Baten-lastenagentschap RvIG

15.206

21.615

20.859

15.997

15.981

15.982

15.982

                 

Ontvangsten:

10.020

5.886

624

574

513

423

423

D2 Budgetflexibiliteit

Subsidies

De subsidies zijn 100% verplicht. Het gaat om subsidies aan ProDemos en comite 4/5 mei.

Opdrachten

Van de opdrachten is 70% juridisch verplicht.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

De bijdragen aan baten-lastendiensten zijn voor 100% juridisch verplicht. Het betreft verplichtingen die aangegaan zijn voor het beheren en doorontwikkelen van diverse voorzieningen, zoals DigiD, BSN, GBA, wettenbank.

E Toelichting op de instrumenten

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Onder het credo «de burger centraal, de kosten minimaal, de overheid digitaal» geeft het kabinet invulling aan de ambitie uit het Regeerakkoord om de digitale dienstverlening aan bedrijven en burgers te versterken. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de Europese doelstellingen rond digitalisering van de overheden. De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken zorgen als coördinerende departementen waar nodig voor (beleids-)kaders en randvoorwaarden voor de invoering van de digitalisering. Tevens wordt de ontwikkeling van een hulpstructuur gefaciliteerd voor burgers die minder digivaardig zijn. Ook wordt gezamenlijk gewerkt aan de wettelijke basis van de e-overheid.

Met de kabinetsvisie op een open overheid (Kamerstukken II, 32 802 VII, nr. 5) is besloten transparantie in te zetten om openbaar bestuur en publieke dienstverlening te verbeteren.

Actieve openbaarmaking van bij de overheid beschikbare data en overheidsinformatie draagt bij aan het vermogen van de overheid èn van de samenleving om economische en democratische waarde te creëren en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In 2016 wordt gestart met het tweede tweejarig actieplan «Open overheid». Aanvullend worden via de nationale Open Data agenda meer datasets opengesteld en worden overheden gestimuleerd om meer gebruik te maken van beschikbare data mede ten behoeve van betere besluit- en beleidsvorming. Het inmiddels opgezette Leer- en expertisecentrum Open Overheid zal een impuls blijven geven aan de ontsluiting van het data aanbod en de aansluiting hiervan op de vraag. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is beleidsverantwoordelijke en werkt daarbij netwerkgericht samen ten behoeve van het op gang brengen van deze beweging met een aanzienlijk aantal andere overheden, uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties. Nederland is aangesloten bij het Open Government Partnership.

Informatieveiligheid is verbonden met goed openbaar bestuur. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid. Met de toegenomen digitale dienstverlening neemt het belang van de informatieveiligheid alleen maar toe. De verantwoording van informatieveiligheid naar besturen binnen de systematiek van de verplichtende zelfregulering vindt plaats langs de basis voor informatieveiligheid die is vastgelegd in de baseline en geldt voor de betreffende bestuurslaag. Tegelijkertijd wordt met betrokkenen bekeken of de bestaande baselines van de verschillende overheidslagen samengevoegd kunnen worden tot één kader waaraan moet worden voldaan binnen de gehele overheid. Binnen bestaande verantwoordingen over informatieveiligheid tussen Rijk en medeoverheden worden deze gestroomlijnd langs diezelfde baselines, waarmee de bestaande administratieve last zoveel mogelijk wordt voorkomen en waar mogelijk wordt teruggebracht. Deze basis van informatieveiligheid voor bestuursorganen wordt wettelijk verankerd.

Aanpak fraudebestrijding

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft zich inzetten om te voorkomen dat DigiD, BRP en reisdocumenten in de keten ruimte laten voor het plegen van fraude. Deze inspanningen zijn gericht op verdere verhoging van de kwaliteit van de basisregistratie personen en de andere identiteitsproducten. Dit wordt ook gerealiseerd in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), het verder verhogen van het aantal bruikbare terugmeldingen door gebruikers van de gegevens, het terugdringen van het aantal zogenaamde «spookburgers», betere inzage voor burgers in de registratie en het gebruik van hun gegevens en de deskundigheidsbevordering van de burgerzaken-ambtenaren. Voorts wordt verder gewerkt aan innovatieve middelen om identiteits- en adresfraude tegen te gaan, zoals de doorontwikkeling van de KopieID app en de meerjarige bewustwordingscampagne tegen fraude en aan het systematisch in kaart brengen van de kwetsbaarheden in de identiteitsketen.

Bijdragen aan baten- en lastenagentschappen

Het baten- en lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en Logius ontvangen een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om fraude actief aan te pakken. Hieronder valt het verbeteren van de systemen ter voorkoming van fraude en het aanbieden van slachtofferhulp.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Overheidsorganisaties maken steeds meer gebruik van de generieke voorzieningen van de e-overheid en zijn daarmee ook meer afhankelijk van betrouwbare levering van verschillende e-overheidsvoorzieningen. Voor alle overheden is een bruikbare, veilige en efficiënte generieke digitale infrastructuur nodig. Het gebruik hiervan door burgers, bedrijven en overheden is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de overheid en de maatschappij zelf.

Officiële publicaties en wettenbank

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties waaronder Wetten.nl en de Staatscourant alsmede voor de coördinatie van alle officiële publicaties. Dit betreft een wettelijke taak. De productie vindt plaats bij Sdu en het strategisch beheer wordt verricht door het baten-lastenagentschap UBR.

Bijdragen aan baten- en lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, voormalig BPR)

Baten-lastenagentschap RvIG ontvangt voor de beheervoorziening Burgerservicenummer een bijdrage van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de inwerkingtreding van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) per 6 januari 2014 ontvangt RvIG eveneens een bijdrage voor het beheer van de registratie niet-ingezetenen (RNI). Daarnaast verstrekt het agentschap RvIG jaarlijks, namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een vergoeding aan de RNI-loketgemeenten voor de inschrijving van niet-ingezetenen.

Baten-lastenagentschap Logius

Logius ontvangt een bijdrage die aangewend wordt voor het beheer en de exploitatie van essentiële e-overheidvoorzieningen, die onderdeel uitmaken van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Dit betreft onder andere DigiD en DigiD Machtigen (inclusief DigiD-buitenland), de stelselvoorzieningen Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en Stelselcatalogus, Public Key Infrastructure voor de overheid (PKI overheid), webrichtlijnen, Samenwerkende Catalogi, Overheidsorganisaties, Overheid.nl en het ten uitvoer brengen van DDoS-maatregelen.

De meetbare gegevens zijn opgenomen in de bijlage baten- en lastenagentschappen van RvIG (VII) en Logius (H XVIII).

Baten-lastenagentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

UBR ontvangt een bijdrage van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het beheer van diverse elektronische publicaties op overheid.nl (Staatscourant, centrale en decentrale wettenbank, tuchtrecht, open data) en voor de standaard van metadata voor de overheid. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is tevens verantwoordelijk voor het publiek openbaar stellen van open data van de overheid. Dit gebeurt via de open data portal bij Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van UBR.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Comité 4/5 mei en ProDemos

Voor het bevorderen van burgerschap, democratie en rechtsstaat worden subsidies gegeven aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en ProDemos. Beide stichtingen wenden deze subsidie aan voor het bevorderen van de kennis en het debat over democratie en burgerschap.

Opdrachten

Burgerschap

Burgerschap is van de samenleving. Voor de realisatie van «meer burger, minder overheid» is het noodzakelijk dat overheden en maatschappelijke instellingen meer ruimte geven aan maatschappelijk initiatief en daar beter bij aansluiten (Kamerstukken II, 33 400 VII, nr. 79).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt met tal van overheden en maatschappelijke netwerken aan de transitie naar meer doe-democratie. Voor deze transitie wordt – onder andere via de Agenda Lokale Democratie en Agenda Stad – gewerkt aan vernieuwende vormen van participatieve democratie, overheidsparticipatie bij maatschappelijk waardecreatie, en het opruimen van allerlei knelpunten voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Operatie BRP (voorheen modernisering GBA)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opdrachtgever voor Operatie BRP. Doel is de realisatie van het 24 uur per dag online beschikbaar maken van actuele en betrouwbare persoonsgegevens voor geautoriseerde gebruikers. Dit levert een gestandaardiseerde en moderne uitwisseling van de persoonsgegevens op en een betere controle op de kwaliteit van de gegevens.

Bijdragen aan baten-lastenagentschap

Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, voormalig BPR)

De Basisregistratie Personen (de bevolkingsadministratie) bevat persoonsgegevens van ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen met een band met de Nederlandse overheid. Deze gegevens worden door ca. 800 overheidsorganisaties en derden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken.

Ten behoeve van het beheer van het stelsel Basisregistratie Personen en het gebruik door afnemers die onder het in 2008 afgesproken systeem van budgetfinanciering vallen, en voor het beheer van de PIVA-V en de sédula ontvangt het agentschap RvIG een bijdrage.

In 2016 wordt verder gewerkt aan de kwaliteit van de PIVA bevolkingsadministraties in Caribisch Nederland.

Ontvangsten

Betreft bijdrage van Unie van Waterschappen ten behoeve van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).

Licence