Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

A Algemene doelstelling

AIVD staat voor de nationale veiligheid door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn en doet daartoe onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD signaleert, adviseert en deelt gericht informatie met zijn samenwerkingspartners zodat deze de dreiging en risico’s kunnen reduceren. Waar nodig reduceert de AIVD bovendien zelfstandig risico’s.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de AIVD. De AIVD verricht onderzoek in binnen- en buitenland met behulp van algemene inlichtingenmiddelen (open bronnen) en bijzondere inlichtingenmiddelen. Op basis van de bevindingen informeert en adviseert de AIVD zijn afnemers met ambtsberichten en analyses (waaronder openbare publicaties) en door gericht relatiemanagement.

De Minister legt zo veel als mogelijk in het openbaar verantwoording af aan de Tweede Kamer. Waar dat niet kan, vanwege geheimhoudingsnoodzaak, gebeurt dit via de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) van de Tweede Kamer.

Tabel kengetallen
 

Waarde 2013

Waarde 2014

Aantal openbare publicaties

3

8

Aantal ambtsberichten1 aan het OM

42

50

Aantal ambtsberichten aan Economische Zaken (EZ)

30

30

Aantal dreigingsinformatie-producten ten behoeve van stelsel bewaken en beveiligen (art 6.2.e Wiv 2002)2

115

144

Aantal dreigingsinformatie-producten ten behoeve van beveiligingsbevorderende taak (art 6.2.c Wiv 2002)

12

12

Aantal door AIVD in behandeling genomen veiligheidsonderzoeken3

7.929

8.710

Aantal herhaalonderzoeken

1.367

1.249

Aantal geweigerde Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB)4

716

958

1

Noot 1: De AIVD brengt ambtsberichten uit aan het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken i.h.k.v. exportcontroles en overige afnemers.

2

Noot 2: De gerapporteerde stelselproducten bewaken en beveiligen zijn: dreigingsinschatting, dreigingsanalyse, risicoanalyse en mededelingen.

3

Noot 3: In het Jaarverslag AIVD 2014 staan de definitieve aantallen nadat mandaathouders Koninklijke Marechaussee (KMAR) en Politie lopende aanvragen met een startdatum 2014 hebben doorgestuurd naar de AIVD.

4

Noot 4: Hiervan hebben in 2014 891 weigeringen betrekking op B-vertrouwensfuncties in de burgerluchtvaart.

C Beleidswijzigingen

De aanhoudende instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de uitingen van de Jihadistische dreiging in Europa en een toenemend aantal geradicaliseerde personen en terugkeerders in Nederland, maken duidelijk dat de huidige Jihadistische dreiging de komende jaren een gegeven is. Gezien het verwachte langdurige karakter van dit dreigingsbeeld wordt de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel versterkt. Investeringen in de operationele capaciteit, zoals het versterken van de observatiecapaciteit en incidentopvolging, zijn op de middellange en lange termijn nodig. Ook zullen extra contra-terrorismeteams inclusief technische hulpmiddelen worden gevormd. Met een structurele versterking van de AIVD oplopend tot € 40 mln. in 2020 (het AIVD budget is in 2015 € 212,3 mln.) kan de AIVD voldoende capaciteit vrijmaken voor contraterrorisme en radicalisering zonder dat andere belangrijke onderzoeken daaronder lijden (Kamerstukken II, vergaderjaar 2014–2015, 29 754, nr. 302).

Hiermee komt voor de AIVD na een aantal jaren van budgettaire turbulentie een stabiel meerjarige budget beschikbaar, zodat gewerkt kan worden aan een toekomst bestendige organisatie en ruimte ontstaat voor meer rust in de organisatie.

Op verzoek van de Tweede Kamer (motie Schouw/Van Toorenburg, Kamerstukken II, 2013–2014, 30 977, nr. 105), heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Algemene Rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de effecten van opeenvolgende taakstellingen op de organisatie en het werk van de AIVD (Kamerstukken 2014Z14886 van 27 augustus 2014). Het kabinet heeft besloten alle aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan het kabinet en de Minister van BZK in het bijzonder over te nemen. Bij de invulling van de extra intensivering van februari 2015 is bijzondere aandacht voor de borging van het meerjarenperspectief. Opleiding, informatisering en permanente innovatie krijgen hierin een plaats.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

188.833

212.356

213.713

215.370

215.744

220.744

229.744

                 

Uitgaven:

193.364

212.356

213.713

215.370

215.744

220.744

229.744

                 

2.1

Apparaat

183.638

203.257

204.613

206.270

206.644

211.644

220.644

                 

2.2

Geheim

9.726

9.099

9.100

9.100

9.100

9.100

9.100

                 

Ontvangsten:

8.692

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

D2 Budgetflexibiliteit

Omdat het budget als apparaat wordt aangemerkt, is het gehele budget juridisch verplicht verondersteld.

E Toelichting op de instrumenten

Vanwege het bijzondere karakter van dit begrotingsartikel en de gedeeltelijk geheime uitgaven zijn de uitgaven niet nader uitgesplitst en zijn de apparaatsuitgaven niet opgenomen in het centraal apparaatsartikel.

Ontvangsten

De ontvangsten van de AIVD hebben grotendeels betrekking op de tarifering van de veiligheidsonderzoeken.

Licence