Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Inspectie Leefomgeving en Transport

Introductie

Het Ministerie van IenM kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij IenM belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Producten en diensten

De producten en diensten van de ILT betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1. vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aan wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de ILT één of meer vergunning(en) of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. handhaving

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing. Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De ILT kent de volgende vormen:

  • objectinspecties;

  • administratiecontroles;

  • audits;

  • convenanten;

  • digitale inspecties.

Toezicht wordt gehouden vanuit het beginsel «vertrouwen, tenzij». Basis daarvoor vormt een nog verder uit te werken risicoselectiesysteem. Bij correcte naleving krijgt de ondertoezichtstaande minder toezicht en kunnen handhavingsconvenanten worden gesloten (horizontaal toezicht). Fysieke inspecties (objecten, producten en personen), audits, administratiecontroles, steekproefcontroles en acties (landelijk, regionaal of themagericht) vormen het verdere instrumentarium.

3. incident- en ongevalsonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen, soms geheel (luchtvaart), opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In die gevallen levert de ILT expertise en deskundigen. In de scheepvaart en het railvervoer heeft de ILT een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Op de weg ligt de taak bij de politie. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en moeten gecoördineerd worden aangepakt. Crisismanagement is geen toezichtstaak, maar de (systeem) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak is belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten.

Begroting van baten en lasten van het Agentschap ILT voor het jaar 2016 (x € 1.000)
 

realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet IenM

132.137

128.319

122.641

116.905

114.590

114.586

114.592

Omzet overige departementen

7.760

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

7.525

14.887

23.523

21.558

21.636

23.173

23.173

Rentebaten

95

50

50

50

50

50

50

Vrijval voorzieningen

3.291

           

Bijzondere baten

591

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

151.400

143.256

146.214

138.513

136.276

137.809

137.815

               

Lasten

             

Apparaatskosten

147.499

141.141

144.014

136.338

134.101

135.634

135.640

– personele kosten

107.614

107.303

109.840

103.859

101.539

102.407

102.413

* waarvan eigen personeel

98.472

101.582

100.796

97.576

97.722

99.089

99.089

* waarvan externe inhuur

9.143

5.721

9.044

6.283

3.817

3.318

3.324

* waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

0

0

0

– materiële kosten

39.885

33.837

34.175

32.479

32.562

33.226

33.226

* waarvan apparaat. ICT

5.365

5.022

7.158

5.416

5.462

5.508

5.508

* waarvan bijdrage aan SSO’s

18.457

12.070

12.370

12.570

12.820

13.070

13.070

* waarvan overige materiële kosten

16.063

16.745

14.647

14.493

14.280

14.648

14.648

Rentelasten

1

100

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

2.060

2.015

2.100

2.075

2.075

2.075

2.075

– materieel

2.060

2.015

2.100

2.075

2.075

2.075

2.075

* waarvan apparaat ICT

             

– immaterieel

             

Overige kosten

1.465

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

1.431

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

34

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

151.025

143.256

146.214

138.513

136.276

137.809

137.815

Saldo van baten en lasten

375

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is een vergoeding voor de productgroepen vergunningverlening en handhaving (toezicht, incidentmelding en onderzoek).

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

artikel 24 Handhaving en Toezicht

116.137

116.333

110.655

104.919

102.604

102.600

102.606

artikel 97 algemeen

16.000

11.986

11.986

11.986

11.986

11.986

11.986

Totaal

132.137

128.319

122.641

116.905

114.590

114.586

114.592

Van totale omzet IenM

             

– apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

132.137

128.319

122.641

116.905

114.590

114.586

114.592

– programma

0

0

0

0

0

0

0

In de begroting 2014 is in de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten. Deze taakstelling bedraagt voor de ILT € 1,7 miljoen in 2016.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

Structureel

Totale taakstelling ILT

0

– 1.726

– 3.430

– 5.135

– 5.135

ILT streeft er naar de taakstelling in te vullen door fte-besparingen (ca. 20 fte) te realiseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van toezicht. Daarnaast worden maatregelen getroffen om efficiencybesparing op huisvesting en ICT te bereiken.

Omzet overige departementen

De omzet afkomstig van andere departementen is vanaf 2015 niet meer aanwezig als gevolg van de overdracht van taken en middelen naar de ANVS op 1 januari 2015.

Omzet derden

De opbrengsten derden betreffen de doorberekende kosten aan de afnemers van de vergunningen en overige externe opdrachten. Het toezicht op de woningcorporaties wordt doorbelast aan de sector en is opgenomen onder omzet derden.

Lasten

Personele kosten

Vanaf 2016 zal de omvang van de ILT geleidelijk dalen door pensionering van een groot aantal medewerkers en gedeeltelijke vervanging van medewerkers. Eerder heeft anticiperende werving plaatsgevonden zodat vertrekkende medewerkers tijdig vervangen kunnen worden door goed opgeleide, nieuwe medewerkers.

Specificatie personele kosten
 

realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal fte's

1.171

1.165

1.121

1.084

1.085

1.101

1.101

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

102.275

101.582

100.796

97.576

97.722

99.089

99.089

Externe inhuur (x € 1.000)

9.143

5.721

9.044

6.283

4.432

3.093

3.099

In 2016 daalt het aantal fte’s per saldo met 53 fte ten opzichte van 2015. Met de oprichting van de Autoriteit woningcorporaties per 1 juli 2015 neemt de bezetting naar verwachting structureel toe met 56 fte tot maximaal 102 fte in 2020.

De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ict-terrein.

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen en overige kosten voor middelen ten behoeve van de uitvoering van de inspectietaken. Ook deze kosten dalen als gevolg van krimpende budgetten.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016 (x € 1.000)
 

2014

Stand slotwet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Rekening courant RHB 1 januari

65.474

39.749

31.374

25.374

21.374

18.374

15.374

+ stand depositorekeningen

             

2. Totaal operationele kasstroom

– 10.352

– 6.000

– 4.000

– 2.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

3a. totaal investeringen (-/-)

– 3.737

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

3b. totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

36

3. Totaal investeringskasstroom

– 3.701

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

               

4a. eenmalige uitkering aan

– 11.614

– 375

moederdepartement (-/-)

4b. eenmalige storting door het

– 58

moederdepartement (+/+)

4c. aflossingen op leningen (-/-)

             

4d. beroep op leenfaciliteit(+/+)

               

4. Totaal financieringskasstroom

– 11.672

– 375

0

0

0

0

0

               

5. Rekening courant RHB 31 december

39.749

31.374

25.374

21.374

18.374

15.374

12.374

+ stand depositorekening en (=1+2+3+4)

             

(noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De verwachting is dat de resterende middelen voor het project Boordcomputertaxi in 2015 tot definitieve uitbetaling komen waarna de operationele kasstroom zal afvlakken.

Investeringskasstroom

Investeringen hebben met name betrekking op het wagenpark. Gelet op de beschikbare liquiditeiten worden de investeringen gefinancierd met eigen middelen.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren Toelichting
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving Generiek Deel

             

1. Kostprijzen per produkt (groep)

             

– Handhaving

126.467

112.513

110.669

105.944

103.646

103.781

103.781

– Vergunningverlening

24.103

22.780

18.198

16.996

16.761

16.621

16.621

2. Tarieven/uur

             

– Handhaving

134

148,4

115,8

116,3

114,7

113,8

113,8

– Vergunningverlening

140

147,3

119,5

119,3

117,8

116,9

116,9

3. Omzet per produktgroep (pxq)

             

– Handhaving

139.993

112.513

94.669

89.944

87.646

87.781

87.781

– Vergunningverlening

7.693

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

7.584

4. FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.171

1.100

1.047

1.001

993

999

999

               

5. Saldo van baten en lasten (%)

0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

               

6. Kwaliteitsindicator 1: Binnen norm doorlooptijd vergunningen

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

7. Kwaliteitsindicator 2: wachttijden informatiecentrum

13sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

<20sec.

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

8. Kostprijs/produkt:

             

Inspectie

143.864

128.369

122.691

116.955

114.640

114.636

114.642

Vergunningverlening

7.206

14.887

23.523

21.558

21.636

23.173

23.173

Monsterafname

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

               

9. Kwaliteit Handhaving:

             

Klachten

1.484

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Waarvan afgerond binnen wettelijke termijn

nb

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in 2015

De kosten voor vergunningverlening dalen vanwege het wegvallen van de Kernfysische Dienst en daarmee de ondersteuning bij vergunningverlening. De daling van kosten en tarieven in de komende jaren zijn het gevolg van de opgelegde bezuinigingen die in eerste instantie gerealiseerd worden op overhead.

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de ILT en is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften. Het aantal fte in de organisatie is gebaseerd op de geraamde formatie passend binnen de randen van de begroting.

De kwaliteitsindicatoren (6, 7 en 9) betreffen de kwaliteit van vergunningverlening, dienstverlening en handhaving. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, cq. Van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «afgerond binnen wettelijke termijn». Conform de AWB moeten deze klachten binnen zes weken in behandeling worden genomen. De ILT verwacht voor 95% van het aantal klachten aan deze norm te voldoen.

Licence