Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Introductie

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Er wordt gestreefd om per 1 januari 2016 de Wet taken meteorologie en seismologie in werking te laten treden. Daarmee komt de Wet op het KNMI te vervallen.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

We bewaken en waarschuwen, maar we geven ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekken we actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risico reductie te komen. Dit doen we samen met onze omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. We innoveren permanent onze dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl we bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

De begroting van baten en lasten voor het jaar 2016 (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet IenM

39.587

41.483

36.031

44.609

47.642

51.471

41.032

Omzet nutv werkzaamheden

0

2.769

1.217

0

0

0

0

Omzet overige departementen

1.677

2.062

2.062

2.062

2.062

2.062

2.062

Omzet derden

17.456

20.093

21.898

22.537

23.033

23.227

23.185

Rentebaten

110

0

0

0

0

0

0

Vrijval uit voorzieningen

233

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

59.062

66.407

61.208

69.208

72.737

76.760

66.279

               

Lasten

             

Apparaatskosten

47.386

52.132

50.788

49.237

49.217

49.217

49.217

– personele kosten

31.706

30.558

28.744

28.023

28.005

28.005

28.005

* waarvan eigen personeel

28.888

28.009

27.914

27.523

27.505

27.505

27.505

* waarvan externe inhuur

2.613

2.549

830

500

500

500

500

* waarvan overige personele kosten

205

0

0

0

0

0

0

– materiële kosten

15.680

21.574

22.044

21.214

21.212

21.212

21.212

* waarvan apparaat ICT

4.179

6.564

6.564

6.564

6.564

6.564

6.564

* waarvan bijdrage aan SSO's

2.996

2.818

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

* waarvan overige materiele kosten

8.505

12.192

10.514

9.684

9.682

9.682

9.682

Aardobservatie

9.846

12.206

8.374

17.718

21.187

25.130

14.687

Rentelasten

283

242

242

242

242

242

242

Afschrijvingskosten

2.749

1.827

1.804

2.011

2.091

2.171

2.133

– materieel

2.749

1.827

1.804

2.011

2.091

2.171

2.133

* waarvan apparaat ICT

2.065

992

992

992

992

992

992

– immaterieel

             

Overige kosten

48

           

– dotaties voorzieningen

             

– bijzondere lasten

             

– bijzondere lasten

48

           

Totaal lasten

60.312

66.407

61.208

69.208

72.737

76.760

66.279

               

Saldo van baten en lasten

– 1.250

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Het betreft zowel een vergoeding voor wettelijke taken als de vergoeding van RWS, ILT en beleids-DG’s voor maatwerk.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hoofdstuk XII

             

Artikel 11 Integraal waterbeleid

558

521

401

401

401

401

401

Artikel 16 Spoor

74

44

0

0

0

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

23

23

0

0

0

0

0

Artikel 19 Klimaat

906

652

220

220

220

109

109

Artikel 23 Meteorologie en seismologie en aardobservatie

35.886

37.399

32.566

41.144

44.177

48.117

37.678

Artikel 97 Algemeen departement

0

           

Inzet middelen balans

– 1.239

0

0

0

0

0

0

Bijdrage ILT

313

313

313

313

313

313

313

Bijdrage RWS

3.065

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

2.531

Totaal

39.587

41.483

36.031

44.609

47.642

51.471

41.032

Van totale omzet IenM

             

* apparaats- en afschrijvingskosten en rentelasten

28.905

32.046

28.874

26.891

26.455

26.341

26.345

* programma

10.682

12.206

8.374

17.718

21.187

25.130

14.687

De bedragen per product zijn:

Opbrengsten IenM per product (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meteorologie

28.331

31.547

28.408

26.468

26.059

25.945

25.949

Seismologie

574

499

466

423

396

396

396

Aardobservatie

10.682

12.206

8.374

17.718

21.187

25.130

14.687

Totaal

39.587

44.252

37.248

44.609

47.642

51.471

41.032

In de begroting 2014 is in de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op de omzet IenM. Deze taakstelling bedraagt voor het KNMI circa € 0,3 miljoen in 2016.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

Structureel

Totale taakstelling KNMI

0

– 261

– 519

– 777

– 777

Het KNMI vangt de taakstelling op door het genereren van extra maatwerkopbrengsten en subsidieprojecten zoals toegestaan bij de wet taken Meteorologie en Seismologie.

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

Dit betreffen middelen die het KNMI in eerdere jaren van het moederdepartement heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden ondermeer met betrekking tot Deltaplan, Space Weather en voorbereiding klimaatsheets, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2015 en 2016.

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het hen verzochte maatwerk.

Specificatie omzet overige departementen (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu

138

136

136

136

136

136

136

Het Ministerie van Defensie

950

976

976

976

976

976

976

Het Ministerie van Economische Zaken

590

950

950

950

950

950

950

Totaal

1.678

2.062

2.062

2.062

2.062

2.062

2.062

De bijdrage van het Ministerie van Defensie is een bijdrage voor onderhoud infrastructuur. De Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de Mijnbouwwet. De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken betreft dienstverlening op seismologisch gebied.

Omzet derden

Specificatie omzet derden (x € 1.000)
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Opbrengsten luchtvaart

9.312

9.329

9.209

9.091

8.975

8.860

8.860

Projecten extern gefinancierd

6.914

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

8.800

Dataverstrekkingen en licenties

702

511

511

511

511

511

511

Overige opbrengsten

528

1.453

3.378

4.135

4.747

5.056

5.014

Totaal

17.456

20.093

21.898

22.537

23.033

23.227

23.185

Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/Estec, Universiteiten en NSO ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie en seismologie. De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor door het KNMI aan hen geleverde meteorologische data. De overige opbrengsten betreffen diverse opbrengsten, deels lopende contracten en deels nog te realiseren.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Specificatie personele kosten
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal fte's

358

358

357

353

353

353

353

Eigen personeelskosten

29.094

28.009

27.914

27.523

27.505

27.505

27.505

Inhuur

2.613

2.549

830

500

500

500

500

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie en contributies.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2016 (x € 1.000)
   

2014 Stand Slotwet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

28.404

20.399

17.052

6.156

3.397

2.923

6.416

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

2.253

– 2.107

– 10.636

– 2.066

399

4.546

– 2.586

                 

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 2.100

– 3.235

– 3.970

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

48

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.052

– 3.235

– 3.970

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

                 

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (–/–)

– 2.374

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

0

0

0

0

0

0

4c.

Aflossingen op leingen (–/–)

– 5.931

– 600

– 260

– 693

– 873

– 1.053

– 1.233

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

 

2.595

3.970

1.500

1.500

1.500

1.500

4.

Totaal financieringskasstroom

– 8.305

1.995

3.710

807

627

447

267

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

20.399

17.052

6.156

3.397

2.923

6.416

2.597

 

(noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

             

Toelichting

De operationele kasstroom bestaat uit Operationele kasstroom

Het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en vooruitontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur en computersystemen.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van drie jaar of langer.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijzen per product (groep)

             

– percentage overhead (*)

117

100

109

113

113

113

113

– fte's overhead (*)

93

100

99

95

95

95

95

               

Tarieven/uur (*)

107

100

100

100

100

100

100

               

Omzet per produktgroep

             

– Meteorologie

47.121

52.124

50.790

49.489

49.576

49.656

49.618

– Seismologie

1.753

2.077

2.044

2.001

1.974

1.974

1.974

– Aardobservatie

9.846

12.206

8.374

17.718

21.187

25.130

14.687

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

358

358

357

353

353

353

353

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Omschrijving Specifiek Deel

             

Algemene weersverwachtingen en adviezen

             

– afwijking min.temperatuur (°C)

– 0,18

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,25

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0,00

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

             

– tijdigheid marifoonbericht (%)

99,9

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 100

Doorlichting uitgevoerd cq. gepland in 2015

             

Toelichting

De verlaging van de agentschapsbijdrage voor de basistaken in de komende jaren zal voornamelijk worden gecompenseerd door hogere opbrengsten voor maatwerk. Daarnaast wordt een kleine daling in het aantal fte’s overhead verwacht als gevolg van reeds eerder ingezette bezuinigingen. De tarieven per uur zullen niet wijzigen.

Licence