Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Introductie

De missie van de NEa luidt: «De Nederlandse Emissieautoriteit borgt als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie de realisatie van nationale doelstellingen op het terrein van klimaat en hernieuwbare energie». De NEa doet dit op transparante en rechtvaardige wijze, waarbij ze een effectieve en efficiënte uitvoering nastreeft.

Producten en diensten

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

De begroting van baten en laten (x € 1.000) voor het jaar 2016 van de Nederlandse Emissieautoriteit
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet IenM

7.063

7.210

7.174

6.915

6.773

6.773

6.773

Omzet nutv werkzaamheden

0

720

0

0

0

0

0

Omzet overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

0

0

55

80

90

95

95

Rentebaten

3

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

7.066

7.930

7.229

6.995

6.863

6.868

6.868

               

Lasten

             

apparaatskosten

5.730

7.271

6.491

6.480

6.559

6.566

6.608

– personele kosten

4.520

5.668

5.301

5.310

5.313

5.303

5.283

* waarvan eigen personeel

3.721

4.775

4.416

4.473

4.498

4.493

4.493

* waarvan externe inhuur

751

633

600

517

515

510

490

* waarvan overige personele kosten

48

260

285

320

300

300

300

– materiële kosten

1.210

1.603

1.190

1.170

1.246

1.263

1.325

* waarvan apparaat ICT

509

681

880

950

950

950

950

* waarvan bijdrage aan SSO’s

             

* waarvan overige materiële kosten

701

922

310

220

296

313

375

rentelasten

18

27

16

8

4

2

0

afschrijvingskosten

421

632

722

507

300

300

260

– materieel

0

0

0

0

0

0

0

* waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

421

632

722

507

300

300

260

Totaal lasten

6.169

7.930

7.229

6.995

6.863

6.868

6.868

               

Saldo van baten en lasten

897

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke- en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit.

Specificatie omzet IenM (x € 1.000)

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Artikel 19 Klimaat

7.210

7.174

6.915

6.773

6.773

6.773

Totaal

7.210

7.174

6.915

6.773

6.773

6.773

In de begroting 2014 is in de jaren 2016 en verder is de taakstelling op het apparaat uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt op zowel de omzet IenM als op de apparaatskosten. Deze taakstelling bedraagt voor de NEa € 90.000 in 2016.

Verdeling Taakstelling Rutte II 2016–2018 (x € 1.000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structureel

Totale taakstelling NEa

0

0

0

– 90

– 180

– 269

– 269

Toelichting

De taakstelling wordt ingevuld door een fte besparing van 1,9 fte te realiseren op het eigen personeel, externe inhuur terug te brengen en vermindering van materiële kosten door efficiënter te werken en scherper in te kopen.

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

Dit betreft middelen die de NEA in 2014 van het moederdepartement heeft ontvangen, maar niet volledig tot realisatie zijn gekomen en daardoor worden verrekend met de opdracht 2015.

Omzet derden

De post omzet derden betreft vergoedingen voor diensten van NEa medewerkers aan andere organisaties.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Omschrijving

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal fte’s

49,9

54

53,4

50,7

50,1

50,1

50,1

Eigen personeelskosten (x € 1.000)

3.769

5.035

4.701

4.793

4.798

4.793

4.793

Inhuur (x € 1.000)

751

633

600

517

515

510

490

Overige personele kosten

De overige personele kosten omvatten onder andere de vacatiegelden voor het bestuur, de kosten van vorming en opleiding en de reiskosten binnen- en buitenland.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten. De beheerskosten voor het biobrandstoffenregister liggen hoger dan oorspronkelijk geschat.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (x € 1.000) over het jaar 2016 van het agentschap NEa
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Rekening-courant RHB 1 januari

2.363

1.476

601

643

670

690

710

               

2. Totaal operationele kasstroom

1.257

632

722

507

300

300

260

               

3a. investeringen (-/-)

– 1.154

– 700

         

3b. desinvesteringen (+)

0

           

3. Totaal investeringskasstroom

– 1154

– 700

0

0

0

0

0

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (-/-)

– 590

– 897

         

4b. eenmalige storting door moederdepart. (+)

             

4c. aflossingen op leningen (-/-)

– 400

– 610

– 680

– 480

– 280

– 280

– 280

4d. beroep op leenfaciliteit (+)

0

700

         

4. Totaal financieringskasstroom

– 990

– 807

– 680

– 480

– 280

– 280

– 280

               

5. Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

1.476

601

643

670

690

710

690

(maximale roodstand € 0,5 miljoen)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen.

Investeringskasstroom

In 2015 wordt het zelf ontwikkelde biobrandstoffenregister in gebruik genomen dat in 2016 nog verder zal worden ontwikkeld.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel en voor Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

7.474

10.078

9.800

9.700

9.600

9.500

9.400

Registeradministratie ETS/rekeninghouders zonder verplichting (per rekening)

1.071

           

Communicatie en voorlichting (helpdeskvragen)

106

           

Tijdelijk regime Hernieuwbare energie en brandstoffen (per deelnemer)

6.725

           
               

Tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

75

75

75

75

75

75

75

Midden

95

94

94

93

92

92

91

Hoog

124

123

122

121

120

118

117

               

fte totaal (excl. Externe inhuur)

49,9

54

53,4

50,7

50,1

50,1

50,1

               

Omzet per productgroep (x € 1.000)

             

Naleving ETS stationair

3.483

4.414

4.262

4.220

4.176

4.233

4.233

Naleving ETS luchtvaart

231

349

200

150

100

   

Tijdelijk regime Hernieuwbare energie en brandstoffen

1.580

           

Hernieuwbare energie en brandstoffen

 

3.047

2.592

2.425

2.377

2.420

2.420

Infodesk NEa

254

           

Registeradministratie handelaren

179

           

Nationale Verplichtingen onder EU en VN

119

120

120

120

120

120

120

NEa brede producten en diensten

259

           

Overige producten/diensten

8

           

Projecten

950

           

Totaal

7.063

7.930

7.174

6.915

6.773

6.773

6.773

               

Saldo van baten en lasten (%)

12,69

0

0

0

0

0

0

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Naleving ETS stationair

             

Vergunningen verleend binnen wettelijke termijn

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meldingen afgehandeld binnen wettelijke termijn

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BKG’s waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

14%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Emissie ETS stationair waarvoor tijdig emissierechten zijn ingeleverd

100%

           

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Naleving ETS luchtvaart

             

Monitoringsplannen binnen gestelde termijn getoetst

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Luchtvaartmaatschappijen waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

 

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Tijdelijk regime hernieuwbare energie en brandstoffen

             

Biobrandstofbalansen die tijdig zijn ingediend

95%

           

Deelnemers tijdelik regime waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden

13%

           
               

Hernieuwbare energie en brandstoffen

             

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting HEV en brandstoffen luchtverontreiniging

 

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

Deelnemers waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden

 

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

 

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Infodesk NEa

             

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

98%

           
               

Project afbouw NOx– emissiehandel

             

Register NOxonline

100%

           

Aantal keren onrechtmatige toegang tot NOx register

0

           

NOx registerfouten

0

           
               

Algemeen

             

Aantal formele klachten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist heeft gehandeld

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

67%

>66%

>68%

>70%

>70%

>70%

>70%

Toelichting

Naleving ETS stationair

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Naleving ETS luchtvaart

Het gaat hier om het percentage monitoringsplannen en meldingen dat binnen de wettelijke termijn getoetst en afgehandeld is.

Register NOx online

Vanaf 2015 is het NOx– register niet meer online.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.

Licence