Base description which applies to whole site

BIJLAGE 7 OVERZICHT EVALUATIES EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel B.7 Overzicht evaluaties en overig onderzoek

Soort onderzoek

 

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Arbeidsmarkt

1

2019

2020

   

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

2

2017

2018

   

Arbeidsongeschiktheid

3

2016

2017

   

Jonggehandicapten

4

2016

2017

   

Werkloosheid

5

2015

2016

   

Ziekte en zwangerschap

6

2015

2017

   

Kinderopvang

7

2014

2015

   

Oudedagsvoorziening

8

2018

2019

   

Nabestaanden

9

2018

2019

   

Tegemoetkoming ouders

10

2017

2018

   

Uitvoering

11

2014

2015

   

Integratie en maatschappelijke samenhang

13

2015

2016

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   

Evaluatie Wet Werk en Zekerheid

1 en 5

2014

2020

   

Tussentijdse evaluatie Actieplan Gezond Bedrijf

1

2015

2015

   

Definitieve evaluatie Actieplan Gezond Bedrijf

1

2016

2016

   

Evaluatie sectorplannen

1

2016

2019

   

Evaluatie mobiliteitsbonussen in dienst nemen arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar

1

2019

2019

   

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

1

2020

2020

   

Experiment netto effectiviteit re-integratie

2, 3 en 5

2011

2015

   

Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB

2

2014

2015

   

Monitoring en evaluatie Regeling cofinanciering sectorplannen

2

2014

2016

   

Evaluatie wet op gemeentelijke schuldhulpverlening

2

2015

2016

   

Evaluatie Participatiewet

2

2015

2019

   

Subsidieregeling evaluatie armoede- en schuldenproblematiek

2

2018

2018

   

Evaluatie no risk polis o.g.v. wetsvoorstel Harmonisatie instrumenten Participatiewet

2

2019

2019

   

Evaluatie quotumheffing (indien quotum geactiveerd)

2

2019

2020

   

Evaluatie loonkostensubsidie en dispensatie

2

N.t.b.

2018

   

Vervolgonderzoek WGA 80–100

3

2014

2015

   

Evaluatie modernisering ZW

3 en 6

2014

2016

   

Evaluatie subsidie 50plus werkt!

5

2016

2017

   

Pilot ziektewet uitstroom sectoren

6

2014

2016

   

Vervolgonderzoek loondoorbetaling bij ziekte

6

2015

N.t.b.

   

Rapportage pilot Gemeentebrede dagarrangementen

7

2012

2015

   

Monitor gemeentebrede dagarrangementen

7

2012

2015

   

Evaluatie Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie

7

2013

2015

   

Evaluatie continue screening

7

2016

2016

   

Evaluatie SUWI-wet

11

2014

2015

   

Evaluatieonderzoek zelfbeschikking

13

2015.

2017

           

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

2a. MKBA’s

     
   

 

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
   

Invloed herziene Europese richtlijn drukapparatuur op nationaal regime

1

2014

2015

   

Nulmeting arbeidsgerelateerde zorg

1

2015

2015

           

3 Overig onderzoek

   

RIE game (instrumentontwikkeling)

1

2013

2015

   

Toekomst onderkant arbeidsmarkt

1

2014

2015

   

Arbeidsduuraanpassing

1

2014

2015

   

Preventie van beroepsziekten

1

2014

2015

   

Haalbaarheid Persoonlijk Gezondheidsdossier

1

2014

2015

   

Ervaringsonderzoek werkgevers monitor en evaluatie participatiewet

2

2014

2019

   

Gemeentecijfers monitor transities Participatiewet

2

2015

2019

   

Ervaringsonderzoek doelgroep participatiewet

2

2014

2019

   

Ervaringsonderzoek gemeenten participatiewet

2

2014

2019

   

Jongvolwassenen en schulden

2

2014

2015

   

Onderzoek uitvoering algemene bijstand ouderen door SVB

2

2014

2015

   

Oorzaken voor onder bewindstelling bij doelgroepen waarvoor gemeenten de kosten bij bijzonder bijstand betalen

2

2014

2015

   

Inleenverbanden in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2

2014

2015

   

Huishoudens in de rode cijfers, tweemeting

2

2014

2015

   

Onderzoek kindpakketten

2

2015

2015

   

Verbeterslag verdeelmodel I-deel

2

2015

2015

   

Thermometer Wsw (nulmeting)

2

2015

2017

   

Verdiepingsonderzoek benutbare mogelijkheden WGA 80–100

3

2014

2015

   

Begrotingsakkoordonderzoeken loondoorbetaling (knelpunten werkgevers en verhogen verzekeringsgraad kleine werkgevers).

3

2014

2015

   

Onderzoek naar het begrip «Arbeidsvermogen»

4

2015

2016

   

Opvang van kinderen met een beperking

7

2014

2015

   

Nulmeting aanwezigheid oudercommissies en alternatieve vormen van ouderparticipatie

7

2015

2016

   

Wachtlijst en capaciteitsonderzoek

7

2015

2016

   

Kwaliteitsonderzoek (monitor) Kinderopvang

(KDV, BSO, PSZ, GO)

7

2016

2016

   

Effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg

8

2014

2015

   

Monitor twee-woningenregel

8

2015

2016

   

Monitor alleenstaande ouders

10

2015

2016

   

Triggerfactoren antisemitisme

13

2013

2015

   

Onderzoek Leren van de Nederlandse Taal

13

2014

2015

   

Internationale juridische verkenning van participatieverklaringen en integratiecontracten

13

2014

2015

   

Good practices culturele diversiteit

13

2014

2015

   

Monitoring en evaluatie pilots participatieverklaring

13

2014

2015

   

Monitor inclusie (Roma)

13

2014

2015

   

Survey Integratie Migranten 2015

13

2014

2015

   

Kwalitatieve aanvulling verdiepende studie 2014; achtergronden opvatting IS-steun onder Turkse jongeren

13

2015

2015

   

Jaarrapport Integratie

13

2015

2016

   

Verdiepende studie 2015, de effecten van het integratiebeleid in Nederland

13

2015

2016

   

Hoofdonderzoek Maatschappelijke aansluiting kinderen EU-migranten

13

2015

2016

   

Informele (kind)huwelijken

13

2015

2015

Licence