Base description which applies to whole site

3. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Nieuwe, nog openstaande moties sinds de vorige begroting

ID1

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

2267

Gewijzigde motie van de leden Keijzer en Agema

(TK 33 891, nr. 98) over het scheiden van wonen en zorg binnen de Wlz.

TK 33 891, nr. 98

TK 33 891, nr. 168

Dit wordt meegenomen in de zorgvernieuwingsagenda die na de zomer naar de Tweede Kamer wordt verzonden.

2269

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk (TK 33 891, nr. 102) over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ.

TK 33 891-102

TK 33 891, nr. 169

Momenteel wordt in overleg met het CIZ, Zorginstituut Nederland, Zorgkantoren, ZN en het CCE bezien op welke wijze het best invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van maatwerk. Het maatwerk zal nader worden uitgewerkt in de Beleidsregels indicatiestelling voor 2016.

2272

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg

TK 33 891, nr. 106

De zorgvernieuwingsagenda wordt na de zomer aan de Kamer verzonden.

2287

Motie van het lid Van Nispen over een onderzoeksprogramma zwemvaardigheid.

TK 34 000-XVI-10

Op 18 februari is een stakeholdersoverleg gevoerd over zwemvaardigheid, zwemveiligheid en het borgen en delen van kennis van zwemkennis in Nederland. De zwembranche werkt momenteel aan een gemeenschappelijk plan van aanpak, hierbij worden de in de motie van Nispen gestelde vragen meegenomen. Verwacht wordt dat de Tweede Kamer na de zomer kan worden geïnformeerd.

2288

Motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over vereenvoudigen van de regeling voor vrijwilligers-vergoedingen.

TK 34 000-XVI-12

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen NOC*NSF, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk en de Ministeries van VWS en Financiën. In dat overleg is bekeken op welke manier vrijwilligersorganisaties geholpen kunnen worden in hun wens tot het verminderen van administratieve lasten. Momenteel vindt ledenraadpleging door NOC*NSF en NOV plaats. VWS en Financiën zijn in afwachting van de uitkomsten van deze ledenraadpleging.

2293

Motie van de leden Kuzu en Voortman over de daadwerkelijk betaalde prijs voor een extramuraal geneesmiddel.

TK 29 477, nr. 305

Zie Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen d.d. 22 juni 2015 (TK 29 477, nr. 328).

2298

Motie van het lid Wolbert over een betaaltitel voor preventie in de Zorgverzekeringswet.

TK 34 000-XVI, nr. 65

De Kamer zal eind 2015 worden geïnformeerd.

2303

Motie van het lid Leijten over het standaard openbaar maken van inspectie (IGZ) rapporten.

TK 33 149, nr. 28

De brief over openbaarmakingsbeleid zal na de zomer zal verschijnen.

2315

Motie van de leden Bergkamp en Pia Dijkstra over de problemen bij de uitvoering van de pgb-trekkingsrechten.

TK 31 839, nr. 445

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

2318

Motie van de leden Rebel en Bruins Slot over monitoring van gokverslaving bij online kansspelen.

TK 24 077, nr. 337

VenJ (primair) is nog bezig met het afronden van de actuele meting en het onderzoek naar de prevalentie van kansspelverslaving bij deelnemers van kansspelen op afstand. Na de zomer zal VenJ de Kamer informeren over de uitkomsten in brede zin, namelijk een meting ten aanzien van het gehele kansspelbeleid.

2319

Gewijzigde motie van het lid Leijten (TK 24 077, nr. 338) over het oordeel van de medisch professional leidend laten zijn bij verwijzing.

2014D47206

De Kamer zal voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd worden.

2320

Motie van de leden Van Wijngaarden en Bouwmeester over versterking van de informatieplicht van patiënten.

TK 33 898, nr. 2

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2321

Motie van het lid Berckmoes-Duindam c.s. over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

TK 29 325, nr. 71

De Kamer wordt hierover geïnformeerd met de voortgangsrapportage Maatschappelijk Opvang welke in het najaar wordt verstuurd.

2325

Verzoekt de regering te onderzoeken of er voor de eerste lijn een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is – zoals ook is vormgegeven in de beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid – zodat het patiëntbelang gediend wordt.

TK 29 689, nr. 581

De Kamer wordt rond de zomer 2016 geïnformeerd.

2326

Gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten (TK 30 111, nr. 81) over topinkomens onder gewone cao's laten vallen.

TK 30 111, nr. 82

Hierover is een passage opgenomen in de brief «Stand van zaken moties en toezeggingen VWS» (d.d. 10 juli 2015) TK 34 000 XVI, nr. 115. Uitvoering van de motie volgt in 2016.

2327

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een onafhankelijke probleemanalyse.

TK 25 657, nr. 117

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht. De Kamer zal hierover in het najaar worden geïnformeerd.

2330

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (TK 25 657, nr. 120) over het pgb-proof maken van het systeem.

TK 25 657, nr.128

Ik zal uw Kamer hierover in het najaar informeren.

2335

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (TK 28 828, nr. 87) over onmogelijk maken van het werk van malafide zorgbureaus.

TK 28 828, nr. 80

Wordt meegenomen in beleidsagenda pgb die dit najaar aan de Kamer wordt verzonden.

2336

Motie van het lid Bruins Slot over fraudebestrijding bij instellingen die zorg in natura leveren.

TK 28 828, nr. 82

De Kamer wordt hierover in het najaar 2015 door middel van de voortgangsrapportage fraude geïnformeerd.

2338

Motie van de leden Van der Staaij c.s. over bevorderen dat de maatregelen tot kwaliteitsver-sterking en kostenbeheersing recht doen aan dit uitgangspunt, en te bevorderen dat de maatregelen uit de brief «Kwaliteit loont» ertoe leiden dat de ruimte voor kleine zorgaanbieders, identiteitsgebonden zorg en nieuwe spelers behouden blijft.

TK 31 765, nr. 122

Hierop zal worden ingegaan in de algemene maatregel van bestuur die kwaliteitseisen oplegt aan aanbieders van ggz. De Kamer ontvangt de concept AMvB in het najaar van 2015.

2342

Motie van de leden Voortman en Pia Dijkstra over in stand houden van de noodmaatregelen.

TK 25 657, nr. 152

De afbouw van noodmaatregelen is nog niet aan de orde. De Kamer wordt daar t.z.t. over geïnformeerd.

2344

Motie van het lid Keijzer over ruimte voor de zorgprofessional.

TK 31 765, nr. 130

Dit wordt meegenomen in de volgende voortgangsrapportage waardigheid en trots in december 2015.

2347

Motie van het lid Krol over het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen.

TK 31 765, nr. 135

De Kamer wordt hierover bij de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

2349

Motie van het lid Krol over eenmaal per kwartaal een voortgangsrapportage m.b.t. verbetering verpleeghuizen.

TK 31 765, nr. 136

De Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd.

2355

Motie van het lid Straus c.s. over aparte aandacht voor meervoudig gehandicapte kinderen.

TK 31 497, nr. 159

De uitvoering van deze motie ligt primair bij OCW. Hierover vindt afstemming plaats met VWS.

2357

Motie van het lid Ypma c.s. over de garantie dat emb-kinderen tot hun 20ste onderwijs kunnen volgen.

TK 31 497, nr. 162

De uitvoering van deze motie ligt primair bij OCW. Hierover vindt afstemming plaats met VWS.

2359

Motie van lid Leijten over het opstellen van een plan om het stuwmeer van bijna 100.000 mensen voor 1 augustus 2017 leeg te laten stromen.

TK 33 683, nr. 48

Het streven is de Kamer in het najaar van 2016 hierover te informeren.

2360

Motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over het verzoek om met het Zorginstituut en zorgverzekeraars in overleg te gaan over de vraag wat de meest voorkomende oorzaken van onterecht aanmelden van wanbetalers zijn, oplossingen te formuleren en hierover de Kamer bij het verschijnen van de volgende Verzekerdenmonitor te informeren.

TK 33 683, nr. 51

Aan deze motie wordt voldaan middels de Verzekerdenmonitor. Het streven is de monitor in het najaar naar de Kamer te sturen.

2361

Motie van de leden Dijkstra en Van der Staaij over het verzoek ervoor zorg te dragen dat in de wijkverpleging de mogelijkheid blijft bestaan om te kiezen uit meerdere zorgaanbieders.

TK 34 104, nr. 26

Motie deels meegenomen in de voorhangbrief wijkverpleging van 20 mei 2015 (TK 29 689, nr 611) Motie zal nog eens worden benoemd in de stand van zaken brief bekostiging wijkverpleging, welke eind 2015 aan de Kamer wordt verstuurd.

2365

Motie van de leden Voortman en Wolbert over het verzoek toe te zien op het tot stand komen van uniforme kwaliteitsnormen in overleg met cliënten en beroepsgroepen zodat het voor zorgverzekeraars niet langer nodig is zorgverleners te belasten met de eigen uitvraag van kwaliteitsinformatie.

TK 34 104, nr. 40

Patiëntenorganisaties ontwikkelen in samenspraak met de partijen van het akkoord V&V – conform de uitgangspunten die het kwaliteitsinstituut hanteert – instrumenten voor kwaliteitsmeting en keuze-informatie. De Kamer wordt hierover voor het einde van het project geïnformeerd (eind 2016).

2366

Motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over het verzoek het mogelijk te maken dat de strafrechter een algeheel beroepsverbod betrekking hebbend op elke vorm van hulpverlening kan opleggen, ongeacht in welke setting betrokkene het delict heeft gepleegd,en de Kamer voor de zomer 2015 hierover te informeren.

TK 29 282, nr. 222

In het najaar van 2015 zal de Kamer hierover nader geïnformeerd worden.

2368

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen.

TK 29 247, nr. 205

De Kamer zal in het najaar van 2015 worden geïnformeerd.

2369

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de vraag of het persoonsgebonden budget toereikend is.

TK 29 247, nr. 206

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

2370

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over het vorm en inhoud geven aan de zorgcoördinator.

TK 29 247, nr. 207

Betreft evaluatie over een nog in te voeren systeem. Resultaat wordt december 2017 verwacht.

2371

Motie van het lid Dik-Faber over de basisschool als vast onderdeel van de JOGG-aanpak.

TK 32 793, nr. 175

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

2372

Motie van het lid Dik-Faber over het toegankelijk maken van informatie over de product samenstelling.

TK 32 793, nr. 176

Verwachting is dat de Kamer wordt geïnformeerd in najaar 2015.

2373

Gewijzigde motie van het lid Wolbert (TK 32 793, nr. 178) over het verzoek in overleg met JOGG-partners te komen tot een aanpak zodat iedere schoolkantine per 1-1-2017 gezond is en duidelijk aan te geven aan welke eisen schoolkantines moeten voldoen, hoe wordt omgegaan met langlopende horecacontracten, hoe het toezicht geregeld wordt en hoe wordt omgegaan met scholen die in 2017 geen gezonde kantine hebben en de Kamer hier uiterlijk 1 oktober 2015 over te informeren.

2015D16519

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

2374

Gewijzigde motie van de leden Wolbert en Dik-Faber (TK 32 793, nr. 179) Verzoekt de regering, voor 1 oktober 2015 met de Nationale Hoorstichting tot een actieplan te komen om gehoorschade te voorkomen en de Kamer ieder half jaar te informeren over de voortgang.

2015D16522

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

2375

Gewijzigde motie van het lid Wolbert (TK 32 793, nr. 180) over het verzoek er zorg voor te dragen dat de stuurgroep voor de belangrijkste productgroepen zo spoedig mogelijk een wenselijke hoeveelheid zout per eenheid product opstelt en deze openbaar maakt.

2015D6524

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2376

Motie van het lid Wolbert over het op Europees niveau agenderen van zoutreductie.

TK 32 793, nr. 181

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2377

Motie van het lid Van Gerven over een coördinerende rol van Zorginstituut Nederland bij het beoordelen van bereide medicijnen.

TK 29 477, nr. 320

VWS is hierover in overleg met Zorginstituut Nederland.

2378

Motie van de leden Otwin van Dijk en Bruins Slot over geen onduidelijkheid over de vergoeding van bereide geneesmiddelen.

TK 29 477, nr. 322

Overleg hierover tussen verzekeraars, VWS en ACM loopt nog.

2379

Motie van het lid Voortman over onderzoeken van de inkomenssituatie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wlz en Wmo.

TK 34 104, nr. 47

Met het CBS wordt op dit moment bekeken of informatie uit «stapelingsmonitor» bruikbaar is voor uitvoering van de motie.

2381

Motie van de bijzondere gedelegeerde Thijsen c.s. over opstellen van een samenwerkingsprotocol.

TK 34 038-(R2039)-8

De Kamer wordt voor het kerstreces met de Voortgangsrapportage GIA geïnformeerd over het opstellen van een samenwerkingsprotocol.

2382

Motie van de bijzondere gedelegeerden Sneek en Bikker over delen van trainingsmateriaal met de andere landen in het Koninkrijk.

TK 34 038-(R2039)-12

De Kamer wordt voor het kerstreces met de Voortgangsrapportage GIA geïnformeerd over het delen van trainingsmateriaal met ander landen in het Koninkrijk.

2385

Motie over het verzoek om criteria te ontwikkelen, wanneer de Minister van VWS vanuit haar stelselverantwoordelijkheid bij zorgverzekeraars moet ingrijpen om zorg in de regio beschikbaar te houden, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

TK 31 016, nr. 80

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

2386

Motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over uitwerken van een definitie van basiszorg.

TK 31 016, nr. 82

Einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd.

2387

Motie van de leden Otwin van Dijk en Bouwmeester over borgen van de zeggenschap van patiënten en cliënten.

TK 32 012, nr. 28

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

2388

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over een goede uitwisseling van informatie tussen de ggz en andere partijen.

TK 29 279, nr. 254

Er is een uitvraag uitgezet bij IGZ, KNMG en GGZ Nederland. Dit najaar zal worden bepaald hoe exact invulling kan worden gegeven aan de motie.

2389

Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de inzet van Eigen Kracht-conferenties.

TK 29 279, nr. 257

Motie gaat mee met Tweede nota van wijziging van de Wet verplichte ggz in het voorjaar van 2015.

2391

Motie van de leden Rebel en Dik-Faber over een displayban voor tabaksproducten in supermarkten.

TK 32 011, nr. 41

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2392

Motie van de leden Rebel en Pia Dijkstra over nadere afspraken met Koninklijke Horeca Nederland.

TK 32 011, nr. 42

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2393

Motie van het lid Rebel c.s. over een publiekscampagne met rolmodellen en een voorlichtingshulplijn.

TK 32 011, nr. 43

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

2394

Motie over het verzoek om in overleg met onder meer Per Saldo en leder(in) in het kader van het ontwikkelen van het herstelplan te komen tot een solide pgb met vereenvoudiging voor budgethouder en zorgverlener waarbij bovenstaande voorstellen van Per Saldo betrokken worden.

TK 25 657, nr. 189

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

2395

Motie over het verzoek te inventariseren welke aanvullende eisen van gemeenten leiden tot onnodige bureaucratie en onduidelijkheid, en hierover met gemeenten in gesprek te gaan om deze zo spoedig mogelijk weg te nemen

TK 25 657, nr. 193

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

2396

Motie over het verzoek om de opsporing van fraude door PGB-bemiddelingsbureaus waar nodig te intensiveren, de zorg voor de cliënt, die het slachtoffer is van fraude, te garanderen en de Kamer voor het einde van het jaar een voorstel te doen toekomen waarin samen met de sector is uitgewerkt hoe een zwarte lijst voor frauderende PGB-bemiddelingsbureaus kan worden gerealiseerd.

TK 25 657, nr. 195

Wordt meegenomen in beleidsagenda pgb die dit najaar aan de Kamer wordt verzonden.

2397

Motie over het verzoek de mogelijkheid te creëren voor het continueren van indicaties tot het moment dat er een nieuw indicatiebesluit of toekenningsbesluit wordt vastgesteld.

TK 25 657, nr. 196

Wordt meegenomen in beleidsagenda pgb die dit najaar aan de Kamer wordt verzonden.

2398

Motie van het lid Wolbert over een nieuw, gemengd representatiemodel.

TK 29 689, nr. 633

Er wordt een bestuurlijk overleg met verzekeraars ingepland, de Kamer wordt in oktober geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

2400

Motie van de leden Otwin van Dijk en Bruins Slot over Europese samenwerking gericht op maximale transparantie van geneesmiddelenprijzen.

TK 29 477, nr. 337

Wordt meegenomen in visie Geneesmiddelen die in het najaar naar de Kamer wordt verzonden.

2402

Motie van het lid Otwin van Dijk over de prijzen van geneesmiddelen ten opzichte van de ontwikkelingskosten.

TK 29 477, nr. 339

Wordt meegenomen in de nieuwe visie op Geneesmiddelenbeleid, welke in het najaar van 2015 aan de Kamer wordt gestuurd.

2403

Motie van het lid Krol c.s. over organiseren van een maatschappelijk debat over de grenzen aan en de betaalbaarheid van zorg.

TK 29 477, nr. 340

De Kamer wordt voor de zomer van 2016 geïnformeerd.

2404

Motie van het lid Krol over kwetsbare ouderen en medicatieveiligheid als speerpunt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan IGZ.

TK 29 477, nr. 341

Afstemming met IGZ is gaande.

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van VWS

Openstaande moties uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

1864

De gewijzigde motie-Straus over een evaluatie over drie jaar.

TK 32 022, nr. 73

De Drank en Horecawet is per

1-1-2013 in werking treden. De eerste evaluatie is voorzien voor na

1-1-2016. De Kamer wordt daarna over de resultaten worden geïnformeerd.

2019

De motie-Voortman over onderzoeken van mogelijkheden van kostenefficiëntie door gebruik van een systeem als de NICE guidelines.

TK 29 689, nr. 400

Het streven is de Kamer in oktober de beleidsreactie op het rapport van Zorginstituut Nederland te sturen.

2064

De motie Bergkamp c.s. over evaluatie van het verbod op qat.

TK 33 255, nr. 3

De evaluatie is in gang gezet en resultaten komen eind van het jaar beschikbaar.

2103

Motie Bergkamp/Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

TK 33 341, nr. 13

De leeftijdsgrens verhoging wordt mee genomen in de evaluatie van de Drank en Horecawet. De eerste evaluatie is voorzien voor na 1-1-2016.

2107

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage.

TK 33 253, nr. 53

Het wetsvoorstel is op 26 november 2013 aangenomen in de EK. In de wet is opgenomen dat de wet 3 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd gaat worden. Bij de evaluatie wordt de motie van Pia Dijkstra meegenomen.

2109

Motie Van der Burg c.s. over een oproep aan het Openbaar Ministerie om aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

TK 33 435

De Kamer zal begin 2018 worden geïnformeerd per brief.

2121

Gewijzigde motie Krol/Keijzer over een uitgebreide visie op ouderenzorg in Nederland.

TK 29 389, nr. 53

In de HLZ en met het NPO is, ook in de verbinding met het wonen, veel aandacht besteed aan de ouderenzorg. Nagegaan wordt of een aanvullende visie nog meerwaarde kan hebben. Eind 2015 wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

2171

Motie over het verzoek om de Kamer uiterlijk drie maanden na vaststelling van de gedelegeerde handelingen en uitvoerings-handelingen een plan van aanpak toe te sturen betreffende een voorlichtingscampagne over de verschillende veiligheidskenmerken die valse geneesmiddelen onderscheiden van niet-vervalste geneesmiddelen, de risico's van het kopen van geneesmiddelen buiten het reguliere kanaal en de relatie tussen voorschrijver, verstrekker en gebruiker van geneesmiddelen.

TK 33 599, nr. 10

Naar verwachting zullen de gedelegeerde handelingen betreffende veiligheidskenmerken eind 2015 in plaats van medio 2015 worden vastgesteld.

2174

De motie-Keijzer over het monitoren van grensgevallen.

TK 33 684, nr. 90

De motie wordt in de periodieke voortgangsbrief decentralisatie jeugdzorg meegenomen. De eerstvolgende is voorzien in oktober 2015.

2178

De motie-Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders.

TK 33 684, nr. 103

Wordt meegenomen in de voortgangsbrief van oktober 2015.

2214

Gewijzigde motie van het lid Wolbert (TK 32 793, nr. 126) over toevoegen van het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan de nieuwe preventiecyclus.

TK 32 793, nr. 133

Wordt meegenomen in de volgende landelijke nota gezondheidsbeleid (najaar 2015).

2236

Gewijzigde motie van de leden Ypma en Voordewind (TK 31 839, nr. 363) over een familiegroepsplan vanaf 1 januari 2015.

TK 31 839, nr. 372

De Tweede Kamer wordt in januari 2016 geïnformeerd.

2241

Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning.

TK 33 841, nr. 138

De Kamer wordt in het najaar met de derde Voortgangsrapportage HLZ geïnformeerd.

2248

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. (TK 33 897, nr. 2) over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum.

TK 33 897, nr. 3

De Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

2251

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Siderius (TK 31 839, nr. 379) over vijf punten om kinderen een betere leefomgeving te bieden.

TK 31 839, nr. 381

De Kamer wordt in het najaar 2015 geïnformeerd.

2252

Gewijzigde motie van het lid Ypma (TK 31 839, nr. 380) over een concrete ambitie op het gebied van inhuisplaatsingen.

TK 31 839, nr. 382

De Kamer wordt in het najaar 2015 geïnformeerd.

Moties afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

2124

De motie Anne Mulder over de capaciteit en budgetten ter voorkoming en bestrijding van zorgfraude.

TK 28 828, nr. 29

Uitgaande brief [12-12-2014] – Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg (TK 28 828, nr. 75).

2161

De motie Voortman/Ypma over regionale monitoring.

TK 31 839, nr. 302

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97).

2162

De motie Voortman over een goede aansluiting tussen jeugd- en Volwassenenzorg.

TK 31 839, nr. 303

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97).

2165

De motie Bruins Slot/Leijten over het niet belemmeren van een eerste open gesprek.

TK 32 402, nr. 53

Uitgaande brief [27-03-2015] – VSO concept-Uitvoeringsbesluit Wkkgz (TK 32 402).

2185

Motie van het lid Pia Dijkstra over het organiseren van een top over de export van Nederlandse zorg.

TK 33 750-XVI, nr. 36

Uitgaande brief [25-03-2015] – Resultaten Top Export Zorg (TK 32 620, nr. 153).

2187

Motie van het lid Van Der Staaij c.s. over hoogwaardige ondersteuning van mantelzorgers.

TK 33 750-XVI, nr. 43

Uitgaande brief [11-11-2014] – Voortgangsbrief informele zorg (TK 30 169, nr. 38).

2194

Motie van het lid Van Dekken over € 234.000 voor het Jeugdsportfonds.

TK 33 750-XVI, nr. 55

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

2199

Motie van het lid Bruins Slot over infectiepreventie in zorginstellingen.

TK 32 620, nr. 97

Uitgaande brief [11-11-2014] – Antwoorden schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2015

(TK 34 000-XVI, nr. 33).

2200

Motie van het lid Wolbert over vrouwspecifieke geneeskunde.

TK 32 620, nr. 101

Uitgaande brief [28-10-2014] – Uitvoering motie gendersensitieve geneeskunde (TK 32 620, nr. 138).

2203

Motie van het lid Bergkamp over de persoonlijke verzorging voor jeugdigen.

TK 30 597, nr. 396

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

2206

Motie van de leden Keijzer en Voortman over draagkracht en draaglast van mantelzorgers.

TK 30 597, nr. 399

Uitgaande brief [11-11-2014] – Voortgangsbrief informele zorg (TK 30 169, nr. 38).

2208

Motie van het lid Dik-Faber over de vormgeving van dagactiviteiten bij dementie.

TK 30 597, nr. 406

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie.

2209

Motie van het lid Keijzer over de stapeling van bezuinigingsmaatregelen op pgb's.

TK 30 597, nr. 406

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97).

2212

Motie van het lid Pia Dijksta over voortgezette financiering van het project De Gezonde Schoolkantine.

TK 32 793, nr. 121

Uitgaande brief [11-11-2014] – Financiering gezonde schoolkantines (TK 32 793, nr. 159).

2221

Motie-Beuving (PvdA) c.s. over het jaarlijks informeren van de Kamer over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor de gemeenten.

EK 33 674

EK 33 684, M

Uitgaande brief [06-07-2015] – Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel.

2224

Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten.

TK 33 841, nr. 9

Septembercirculaire gemeentelijke fonds: TK 34 000-B, nr. 4.

2225

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

TK 33 841, nr. 10

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2226

Motie van de leden Bergkamp en Otwin Van Dijk over aandacht voor privacy bij de ontwikkeling van sociale wijkteams.

TK 33 841, nr. 11

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2231

Nader gewijzigde motie van de leden Kuzu en Voortman over een onderzoek naar de reden waarom mensen geen maagzuurremmers meer gebruiken.

TK 29 477, nr. 282

Uitgaande brief [19-03-2015] – Beantwoording motie Kuzu en Voortman over bezuiniging op maagzuurremmers.

2233

Gewijzigde motie van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp (TK 33 750-XVI, nr. 99) over een andere naam voor de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

TK 33 750-XVI, nr. 102

Uitgaande brief [10-07-2014] – Voortgangsrapportage GIA (TK 33 750-XVI, nr. 109).

2239

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp over de democratische legitimiteit van regionale samenwerkingsverbanden.

TK 33 841, nr. 134

Brief 15 juli 2014 van BZK: TK 33 841, nr. 169.

2240

Motie van het lid Bergkamp over informatievoorziening ten behoeve van de systeemverantwoordelijkheid van de Kamer.

TK 33 841, nr. 135

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2242

Motie van het lid Van der Staaij over voorkomen van een onwenselijke stapeling van eigen bijdragen.

TK 33 841, nr. 139

Kamervragen CDA over het bericht «Modale inkomens veel meer kwijt aan eigen bijdragen» d.d. 8-12-2014.

2243

Motie van het lid Dik-Faber over geschillenbeslechting door mediation of ombudsfunctie op regionale schaal.

TK 33 841, nr. 143

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104-1).

2244

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij over de voortgang en resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning, de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben en de toereikendheid van de voor deze agenda beschikbare middelen.

TK 33 841, nr. 141

Uitgaande brief [11-11-2014] – Voortgangsbrief informele zorg (TK 30 169, nr. 38).

2245

Motie van de leden Pia Dijkstra en Voortman over een plan voor toekomstbestendige transgenderzorg.

TK 31 016, nr. 70

Uitgaande brief [18-11-2014] – Uitvoering moties transgenderzorg (TK 32 299, nr. 27).

2246

Motie van het lid Van Veen over onderzoek naar alternatieve locaties voor de behandeling van genderdysforie.

TK 31 016, nr. 73

Uitgaande brief [18-11-2014] – Uitvoering moties transgenderzorg (TK 32 299, nr. 27).

2254

Motie van het lid Slob c.s. over het versterken van de invloed van verzekerden op het zorgbeleid.

TK 33 362, nr. 35

Uitgaande brief [06-02-2015] – Kwaliteit loont.

2260

Motie van de leden Bouwmeester en Rutte over actualiseren en actueel houden van het samenwerkingsprotocol.

TK 28 828, nr. 68

Aanbiedingsbrief [30-09-2014] van Minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer bij het geactualiseerde samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg (TK 28 828, nr. 73).

2264

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden.

TK 33 891, nr. 89

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 (TK 34 104, nr. 63).

2265

Motie van het lid Leijten over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben onder de Wlz brengen.

TK 33 891, nr. 92

TK 33 891, nr. 167

Uitgaande brief [07-10-2014] – Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (TK 33 891, nr. 172).

2266

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg.

TK 33 891, nr. 97

Uitgaande brief [21-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO Ontwerpbesluit wijziging Besluit Zorgverzekering ivm vereveningsbijdrage 2015 (TK 29 689, nr. 554).

2268

Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet.

TK 33 891, nr. 99

Uitgaande brief [21-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO Ontwerpbesluit wijziging Besluit Zorgverzekering ivm vereveningsbijdrage 2015 (TK 29 689, nr. 554).

2270

Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager.

TK 33 891, nr. 103

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie.

2271

Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb.

TK 33 891, nr. 105

Uitgaande brief [22-01-2015] – Onderzoek Actal persoonsgebonden budget Wlz (TK 25 657, nr. 110).

2274

Motie van het lid Leijten over niet risicodragend uitvoeren van de inkoop van langdurige zorg.

TK 33 891, nr. 97

Uitgaande brief [21-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO Ontwerpbesluit wijziging Besluit Zorgverzekering ivm vereveningsbijdrage 2015 (TK 29 689, nr. 554).

2275

Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet.

TK 33 891, nr. 99

Uitgaande brief [21-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO Ontwerpbesluit wijziging Besluit Zorgverzekering ivm vereveningsbijdrage 2015 (TK 29 689, nr. 554).

2276

Motie over maatregelen waarmee risicoselectie kan worden tegengegaan en de solidariteit tussen gezond en ziek kan worden geborgd.

TK 29 689, nr. 551

Uitgaande brief [30-06-2015] – Budgetpolissen en risicoselectie (TK 29 689, nr. 634).

2277

Motie over onderzoeken in hoeverre het DUO-diploma-register, aangevuld met informatie van hogescholen en universiteiten, een basis kan bieden van het vereveningskenmerk «hoger opgeleid».

TK 29 689, nr. 553

Uitgaande brief [16-06-2015] – Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken.

2278

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s (TK 33 983, nr. 12) over het inkoopproces in regio's.

TK 33 983, nr. 13

Uitgaande brief [29-10-2014] – Brief over voortgang inkoop in regio's (TK 33 983, nr. 14).

2279

Motie van de leden Voortman en Otwin van Dijk over openbaar maken van de monitorgegevens over clientondersteuning per gemeente.

TK 29 538, nr. 164

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2280

Motie van de leden Otwin van Dijk en Voortman over opstellen van een handreiking voor gemeenten en burgerinitiatieven om het «right to challenge zo goed mogelijk te laten benutten.

TK 29 538, nr. 165

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2281

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over intensief monitoren of dagbesteding voldoende beschikbaar blijft voor alle groepen die dit nodig hebben.

TK 29 538, nr. 166

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2282

Motie van het lid Bergkamp c.s. over duidelijkheid hoe de forensische pediatrische expertise landelijk wordt versterkt.

TK 31 015, nr. 106

Uitgaande brief [22-12-2014] – Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties midterm review kindermishandeling (TK 31 015, nr. 112).

2285

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over bevorderen dat in het gemeentelijk coffeeshopbeleid uitdrukkelijk ook de verbinding wordt gelegd met een preventief beleid ter voorkoming van drugsverslaving.

TK 24 077, nr. 328

Uitgaande brief [23-02-2015] – Antwoorden Commissiebrief over uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshop (TK 24 077, nr. 343).

2289

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen.

TK 34 000-XVI, nr. 28

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

2290

Motie van het lid Leijten over voorschrijven van Tecfidera.

TK 29 477, nr. 300

Uitgaande brief [02-02-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand-van-zakenbrief met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen motie-Leijten (TK 29 477, nr. 300) en de (overgenomen) motie-Leijten

(TK 29 477, nr. 301) (TK 29 477, nr. 309).

2291

Motie van het lid Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico.

TK 29 477, nr. 303

Uitgaande brief [29-06-2015] – Reactie op motie lid Voortman onderzoek dienstverlening apotheker uit eigen risico (TK 29 477, nr. 334).

2292

Motie van de leden Kuzu en Voortman over transparantie bij financiële prijsarrangementen.

TK 29 477, nr. 304

Uitgaande brief [22-06-2015] – Voortgangsbrief financiele arrangementen geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 328).

2294

Motie van het lid Ypma c.s. over financiële consequenties van de overheveling van het jeugdzorgbudget.

TK 34 000-XVI, nr. 22

Uitgaande brief [29-05-2015] – Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 (TK 29 538, nr. 189).

2295

Motie van de leden Keijzer en Bruins Slot over dubbele overbelasting van mantelzorgers.

TK 30 597, nr. 473

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

2296

Motie van de leden Wolbert en Rutte over samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en het sociale wijkteam.

TK 30 597, nr. 478

Uitgaande brief [14-04-2015] – Wijkverpleging (TK 34 104, nr. 38).

2297

Motie (gewijzigd) van Ark/Dijkstra over informeren over euthanasie bij dementie.

TK 34 000-XVI, nr. 56

Uitgaande brief [03-07-2015] – Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie.

2299

Gewijzigde motie van het lid Bouwmeester over code goed zorgverzekeraarschap.

TK 34 000-XVI, nr. 66

Uitgaande brief [11-03-2015] – Motie Bouwmeester Code goed verzekeraarschap.

2300

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over kwaliteitsindicatoren. Verzoekt de regering een ambitieus doel voor het aantal te ontwikkelen indicatoren door het KI te laten vaststellen, zodat de ontwikkeling hiervan te volgen is. Verzoekt de regering tevens, te bevorderen dat kwaliteitsnormen, vastgelegd bij het KI, richtinggevend zijn.

TK 34 000-XVI, nr. 67

Uitgaande brief [30-06-2015] – Voortgangsrapportage kwaliteit loont (TK 31 765, nr. 153).

2304

Motie van de leden Keijzer en Otwin Van Dijk over het sectorbreed invoeren van regelarme zorg.

TK 31 765, nr. 100

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2305

Nader gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over voldoende en goed opgeleid personeel.

TK 31 765, nr. 109

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2306

Motie van de leden Dik-Faber en Otwin Van Dijk over het inventariseren van goede voorbeelden.

TK 31 765, nr. 103

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2307

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de inzet van vrij besteedbaar vermogen van zorgaanbieders voor kwaliteitsverbetering.

TK 31 765, nr. 104

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2308

Motie van het lid Ellemeet over inzicht in concrete doelen, tijdspad en beschikbare middelen.

TK 31 765, nr. 105

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2309

Motie van het lid Otwin Van Dijk over inschakelen van externe expertise bij tekortschietende zorg.

TK 31 765, nr. 106

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2310

Motie van het lid Otwin Van Dijk over het toezicht door de IGZ.

TK 31 765, nr. 107

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'(TK 31 765, nr. 147).

2311

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Dik-Faber over de rol van familie en mantelzorgers.

TK 31 765, nr. 108

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

2312

Motie van het lid Dikkers over inzicht in de controles van de NVWA bij visbedrijven.

TK 26 991, nr. 447

Uitgaande brief [10-02-2015] – Rapportage inspecties NVWA bij visverwerkende bedrijven

(TK 26 991, nr. 462).

2313

Motie van de leden Rutte en Bouwmeester over een passend en duurzaam zorgaanbod voor Noordoost-Friesland.

TK 32 299, nr. 30

Uitgaande brief [10-02-2015] – Stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana (TK 32 299, nr. 39).

2314

Motie van het lid Wolbert over de nieuwe bekostigingssystematiek van de wijkverpleegkundige.

TK 31 839, nr. 444

Uitgaande brief [14-04-2015] – Wijkverpleging

(TK 34 104, nr. 38).

2316

Motie van de leden Monasch en Van der Linde over een verruiming van 10% naar 25% niet-DAEB.

TK 32 847, nr. 136

Is verwerkt in de AMvB, die nu door de RvS bekeken wordt. De TK heeft de AMvB eerder dit jaar behandeld onder TK 32 847, nr. 151.

2317

Motie van de leden Monasch en Otwin van Dijk over een integrale agenda transitie langer zelfstandig wonen.

TK 32 847, nr. 137

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ,

2e kwartaal 2015

(TK 34 104, nr. 63).

2322

Motie over een nieuw onderzoek naar het declaratie- en reisgedrag van de NZa.

TK 25 268, nr. 96

Uitgaande brief [09-01-2015] – Verslag review ADR inzake onderzoek Flynth

(TK 25 268, nr. 105).

2323

Motie van het lid Dik-Faber over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Samen met voortgangsrapportage Wmo sturen.

TK 34 104, nr. 16

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ (TK 34 104, nr. 25).

2324

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over onderzoek naar suïcide en suïcidepreventie.

TK 25 424, nr. 264

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie.

2328

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp (t.v.v. TK 25 657, nr. 118) over maatwerk in de systemen van de SVB.

TK 25 657, nr. 126

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

2329

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra (t.v.v. TK 25 657, nr. 119) over uitkeren van adequaat ingediende declaraties. (Het lid Ellemeet moet nog als Kamerlid in Delphi worden toegevoegd).

TK 25 657, nr. 127

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

2331

Motie van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over eenduidige communicatie richting budgethouders.

TK 25 657, nr. 121

Uitgaande brief [28-04-2015] – Kamerbrief voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 162).

2332

Motie van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het zo snel mogelijk doen van een uitvoeringstoets.

TK 25 657, nr. 122

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

2333

Motie van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk over erbij betrekken van Per Saldo.

TK 25 657, nr. 123

Uitgaande brief [03-03-2015] – Nadere informatie pgb trekkingsrecht (TK 25 657, nr. 137).

2334

Gewijzigde motie van de leden Klever en Gerbrands (TK 28 828, nr. 79) over een meldcode voor vermoedens van fraude.

TK 28 828, nr. 86

Uitgaande brief [30-06-2015] – Brief meldcode vermoedens van fraude (TK 28 828, nr. 91).

2337

Motie van het lid Rutte over onderzoek naar een «last resort»-verzekering.

TK 28 828, nr. 83

Uitgaande brief [28-05-2015] – motie Rutte (VVD) «last resort»-verzekering (TK 28 828, nr. 90).

2340

Motie van het lid Pia Dijkstra c.s. over zorgen dat het uitbetalingsregime uiterlijk 15 mei 2015 op reguliere basis functioneert.

TK 25 657, nr. 151

Uitgaande brief [18-05-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 170).

2341

Motie van het lid Pia Dijkstra over maandelijks informeren over voortgang van het herstelplan.

TK 25 657, nr. 152

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

2343

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de rol van de geestelijk verzorger.

TK 31 765, nr. 129

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

2345

Motie van het lid Otwin van Dijk over goede voorbeelden de norm maken in het verbeterplan.

TK 31 765, nr. 132

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

2346

Motie van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber over de mogelijkheid voor aanbieders om zonder regels opnieuw te beginnen.

TK 31 765, nr. 133

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

2348

Motie van het lid Otwin van Dijk over het inzetten van aanjaagteams.

TK 31 765, nr. 134

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

2350

Motie van het lid Siderius over toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige Wlz-indicatie.

TK 31 497, nr. 152

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangs-rapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2351

Motie van het lid Voordewind over één loket voor ondersteuningsvragen en klachten.

TK 31 497, nr. 154

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2352

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Voordewind en Dik-Faber (TK 31 497, nr. 166) over het maatwerkprofiel binnen de Wlz.

2015D12550

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2353

Motie van de leden Voordewind en Dik-Faber over automatisch toevoegen van dagdelen aan de indicatie.

TK 31 497, nr. 156

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2354

Motie van de leden Keijzer en Voortman over een gesprekshandreiking voor leerlingen met een Zvw-indicatie.

TK 31 497, nr. 157

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2356

Motie van de leden Van Meenen en Bergkamp over één loket voor ouders van chronische zieke kinderen en kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

TK 31 497, nr. 160

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2358

Motie van het lid Ypma over eventuele versnelde herindicatie in de Wlz.

TK 31 497, nr. 164

De wijze van afdoen van deze moties is meegenomen in de voortgangsrapportage Passend onderwijs die Stas OCW 12 juni 2015 naar de TK heeft gestuurd. Hoofdstuk 3, over de uitvoering van deze moties, is aangeboden aan TK mede namens Stas VWS.

2362

Motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over in gesprek gaan met zorgverzekeraars en hen te wijzen op de bestaande Zorgstandaard Dementie, wat betekent dat de casemanagers die specifiek zijn opgeleid voor het optimaal begeleiden van deze kwetsbare groep patiënten ingezet kunnen worden.

TK 34 104, nr. 15

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

2363

Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over zorgverzekeraars die grootschalig het gebruik van een pgb afwijzen en het combineren van zorg in natura en pgb onmogelijk maken, hierop aan te spreken en in kaart te brengen waarom zij dit doen.

TK 34 104, nr. 29

Uitgaande brief [29-06-2015] – Zvw-PGB (TK 34 104, nr. 64).

2364

Motie van lid Wolbert over het bewerkstelligen dat in de tussentijd de administratieve druk op wijkverpleegkundigen vermindert door het proces van herindicaties te stroomlijnen en de registratielast zo veel mogelijk te verminderen.

TK 34 104, nr. 33

Uitgaande brief [19-05-2015] – Voorhangbrief bekostiging wijkverpleging (TK 29 689, nr. 611)

2367

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot (TK 29 689, nr. 604) over het informeren van veldpartijen dat zij zich bij situaties waarin samenwerking lijkt te wringen met de mededinging kunnen melden bij de ACM of het Ministerie van VWS.

TK 29 689, nr. 607

Uitgaande brief [30-06-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om uitbreiding onderzoeksvragen (TK 29 689, nr. 627) n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber (TK 29 689, nr. 581) (2015Z12939).

2380

Motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen

TK 34 104, nr. 49

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015

(TK 34 104, nr. 63).

2390

Motie van de leden Voortman en Ypma over een standaard voor verantwoordingsinformatie

TK 31 839, nr. 473

Uitgaande brief [06-07-2015] – Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 480).

2399

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een oplossing voor de acute problematiek van dure geneesmiddelen.

TK 29 477, nr. 336

Uitgaande brief [10-07-2015] – Uitkomsten bestuurlijk overleg m.b.t. dure geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 344).

2401

Motie van het lid Otwin van Dijk over monitoring van praktijkvariatie voor dure (wees) geneesmiddelen.

TK 29 477, nr. 338

Uitgaande brief [10-07-2015] – Uitkomsten bestuurlijk overleg m.b.t. dure geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 344).

2405

Motie van de leden Rutte en Otwin van Dijk over breder uitwerken van de «sluis» dure intramurale geneesmiddelen.

TK 29 477, nr. 342

Uitgaande brief [09-07-2015] – Sluis voor intramurale geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 343).

Nieuwe nog openstaande toezeggingen sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

5347

Na 3 jaar zal de Kamer een overzicht ontvangen van het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken.

Parlementaire agenda

[26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn)

Het wetsvoorstel is aangehouden, en de informatie zal 3 jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel aan de Kamer worden verstrekt.

5356

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de VGN over de problematiek van meervoudig gehandicapte mensen die soms worden gescheiden terwijl zij al tientallen jaren intramuraal in een woongroep wonen.

Parlementaire agenda

[05-06-2014] – Dertigledendebat inzake het scheiden van hoogbejaarde echtparen vanwege het kabinetsbeleid

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

5366

In de vernieuwingsagenda zal worden ingegaan op het onderzoek naar de bekostiging van de zorg, inclusief de mogelijkheden van de eenloketgedachte en een combinatie van budgetten over de schotten heen.

Parlementaire agenda

[23-09-2014] – 2de termijn behandeling WLZ antwoord Staatssecretaris

De vernieuwingsagenda zal de Kamer na de zomer worden toegestuurd.

5387

Vóór eind 2014 zal het wetsvoorstel Dopingwet bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda

[02-07-2014] – AO Sport

Naar verwachting zal de Dopingwet dit najaar naar de Kamer worden gezonden.

5388

Voor het wetgevingsoverleg Sportbeleid zal de Kamer input ontvangen over de pensioenen van topsporters.

Parlementaire agenda

[02-07-2014] – AO Sport

In de eerste helft van 2016 wordt de Kamer op hoofdlijnen over het nieuwe voorzieningenbeleid geïnformeerd.

5403

Medio 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over zowel de financiële monitoring als de monitoring van het inkoopproces en de effecten van zowel de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg als die van de wijkverpleging; in deze stand-van-zakenbrief zal ook worden ingegaan op de betaaltitel voor shared savings en op de uitkomsten van het overleg inzake Treeknormen voor de wachtlijst voor veropleegkundigen.

Parlementaire agenda

[03-07-2014] – AO Eerstelijnszorg

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5492

Eind 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten/afspraken met het veld over een plan van aanpak over meldingen van vervalsingen van medicijnen.

Parlementaire agenda

[02-10-2014] – AO Geneesmiddelenbeleid

De verwachting is dat dit plan in het najaar gereed is en de Kamer dan nader wordt geïnformeerd.

5497

De Minister zal in een brief aan de Kamer ingaan op innovatie als speerpunt van beleid en op het topsectorenbeleid.

Parlementaire agenda

[02-10-2014] – AO Geneesmiddelenbeleid

De innovatiebrief is gepland voor oktober.

5501

Eind 2014 zal de Kamer worden bericht over de vraag hoeveel gemeenten wel dan niet preventie- en handhavingsplannen hebben; hierbij zal tevens worden ingegaan op de eventuele inzet van jongerenteams.

Parlementaire agenda

[09-10-2014] – AO Alcoholbeleid

Eerste helft toezegging is afgedaan met brief Onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 (TK 27 565, nr. 133). Over de tweede helft van de toezegging zal de Kamer na de zomer worden geïnformeerd.

5502

De Kamer zal, eventueel in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 maar mogelijk eerder, worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik, naar wat wel en niet werkt en naar de ervaringen in het buitenland.

Parlementaire agenda

[09-10-2014] – AO Alcoholbeleid

Onderzoeksopzet wordt momenteel opgesteld en er worden gesprekken gevoerd met potentiële opdrachtnemers. Hierbij vinden gesprekken plaats om ZonMw te betrekken.

5504

In het voorjaar van 2015 zal de Kamer worden bericht over de inzet van jongeren als mysteryshopper (Brits systeem) in het kader van de handhaving van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol.

Parlementaire agenda

[09-10-2014] – AO Alcoholbeleid

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

5512

Zodra het hele financiële plaatje van de gevolgen van het Bridport-arrest en mogelijke oplossingen bekend zijn, zal de Kamer worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda

[03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Met de Staatssecretaris van Financiën is afgesproken dat de Kamer dit jaar wordt geïnformeerd.

5513

Begin 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de stand van zaken van het traject rond een overbruggings- of pensioenregeling voor topsporters, inclusief een reactie op de brief van Henk Grol.

Parlementaire agenda

[03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

In de eerste helft van 2016 wordt de Kamer op hoofdlijnen over het nieuwe voorzieningenbeleid geïnformeerd.

5514

Begin 2015 zal de Kamer worden bericht over de stand van zaken betreffende een mogelijke aanpassing van de regeling vrijwilligersvergoedingen.

Parlementaire agenda

[03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen NOC*NSF, de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk en de ministeries van VWS en Financiën. In dat overleg is bekeken op welke manier vrijwilligersorganisaties geholpen kunnen worden in hun wens tot het verminderen van administratieve lasten. Momenteel vindt ledenraadpleging door NOC*NSF en NOV plaats. VWS en Financiën zijn in afwachting van de uitkomsten van deze ledenraadpleging.

5521

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken tussen verschillende buitensportbonden en beheerders over de vraag hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van wandel-, fiets- en ruiterpaden in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden, met een reactie van de Staatssecretaris van EZ en de Minister van VWS.

Parlementaire agenda

[03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar van 2015 hierover geïnformeerd.

5523

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met OCW over het combineren van topsport en studie, waarbij o.a. ingegaan wordt op de gevolgen van het sociaal leenstelsel en op de studiemogelijkheden na een topsportcarrière (mogelijke verhoging met 10 jaar van de leeftijdsgrens voor studiefaciliteiten voor topsporters).

Parlementaire agenda

[03-11-2014] – AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Naar verwachting wordt de Kamer in de eerste helft van 2016 geïnformeerd.

5529

Begin 2015 zal de Kamer een voorstel voor een vernieuwingsagenda (incl. voortgang onderdelen agenda, aanpak, samenwerkende partijen, tijdschema’s voor bespreking en voortgangsinformatie, experimenten) ontvangen.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz – (1e termijn Kamer)

De vernieuwingsagenda zal na de zomer naar de Kamer worden gestuurd.

5530

Voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer een overzicht ontvangen van wat de afgelopen vijf jaar is gedaan c.q. nog loopt op het terrein van de langdurige zorg met initiatieven, experimenten, agenda’s etc. (o.a. «In voor zorg!») en wat daarvan is geleerd.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz – (1e termijn Kamer)

Na de zomer wordt de Kamer hierover geïnformeerd door middel van de zorgvernieuwingsagenda.

5533

Voor eind 2014 zal de Kamer een overzicht van de voor- en nadelen van verschillende vormen van persoonsvolgende bekostiging, inclusief buitenlandse voorbeelden, ontvangen.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz – (1e termijn Kamer)

De Kamer zal voor het einde van 2015 worden geïnformeerd.

5537

De Kamer zal een plan van aanpak voor de vermindering van de regeldruk en de administratieve lasten ontvangen, waarbij zal worden ingegaan op de keurmerken.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz – (1e termijn Kamer)

Het verminderen van de administratieve lasten in de langdurige zorg zal worden meegenomen in het kader van de uitwerking van de zorgvernieuwingsagenda, die de Kamer na de zomer ontvangt.

5539

De Kamer zal worden geïnformeerd in hoeverre kwaliteitseisen onnodig belemmerend kunnen zijn voor de betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorgers.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling WLZ – (1e termijn Kamer)

Hierover wordt de Kamer begin 2016 geïnformeerd in het kader van de Toekomstagenda Informele Zorg en Ondersteuning.

5542

Voor de fraudedebatten) zal de Kamer in de rapportages worden geïnformeerd over welke soorten zorgfraude het gaat, hoe dat in elkaar steekt, de aantallen, en of alle mogelijkheden zijn benut voordat wordt overgegaan tot het doorbreken van het medisch beroepsgeheim.

Parlementaire agenda

[10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz – (1e termijn Kamer)

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

5557

De Kamer zal een brief ontvangen waarin, mede in het licht van het medisch beroepsgeheim, wordt aangegeven welke instrumenten er zijn om fraude aan te pakken en waar het mogelijk tekortschiet.

Parlementaire agenda

[23-09-2014] – 2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

5559

Binnen een jaar geeft de Minister de Kamer uitsluitsel of er een goed risicovereveningsmodel voor de ggz te maken is.

Parlementaire agenda

[23-09-2014] – AO Risicoverevening

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

5568

De Minister zal schriftelijk ingaan op de vraag of clientenraden en medezeggenschaps-raden drempelloos naar de Ondernemingskamer kunnen stappen als zij denken dat er sprake is van wanbestuur.

Parlementaire agenda

[06-11-2014] – AO Integriteit en verwevenheid

In het AO Governance op 11 juni 2015 is toegezegd dat een wijziging van de WMCZ voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer gaat.

5579

Begin 2015 zal de Kamer worden bericht over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om rapporten van de IGZ zodanig te anonimiseren dat zij openbaar kunnen worden gemaakt.

Parlementaire agenda

[30-10-2014] – AO IGZ

De brief over openbaarmakingsbeleid zal na de zomer naar de Kamer worden verstuurd.

5580

De Minister zal het beleidskader op basis waarvan de IGZ haar toezichtskader kan aanscherpen of aanpassen naar de Kamer sturen.

Parlementaire agenda

[30-10-2014] – AO IGZ

In de brief Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg van 10 februari 2015 is aangegeven dat het beleidskader in de loop van 2015 naar de Tweede Kamer gaat. De brief Beleidskader toezicht goed bestuur waarmee de toezegging wordt afgedaan zal de Kamer naar verwachting in oktober ontvangen.

5581

De Kamer zal worden geïnformeerd over de voors en tegens van een zwarte doos in een operatiekamer.

Parlementaire agenda

[30-10-2014] – AO IGZ

De Kamer zal voor het kerstreces 2015 worden geïnformeerd.

5591

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema, schriftelijk informeren over de financieringsstructuur voor de specialist ouderengeneeskunde in de extramurale eerstelijnszorg.

Parlementaire agenda

[25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

De Kamer wordt in het vierde kwartaal 2016 geïnformeerd over de duiding van Zorginstituut Nederland betreffende de specifieke behandeling die door de specialisten ouderengeneeskunde aan cliënten met en zonder Wlz-indicatie wordt geboden.

5592

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Flierman, voor de zomer van 2015 de zorgvernieuwingsagenda toesturen.

Parlementaire agenda

[25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

De vernieuwingsagenda zal de Kamer na de zomer worden toegestuurd.

5595

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Flierman, toe na te gaan in hoeverre de verhuurdersheffing een knelpunt is om nieuwe vormen van zorg en wonen gecombineerd te realiseren.

Parlementaire agenda

[25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

De Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de relatie wonen en zorg.

5596

De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een opmerking van het lid Flierman, in overleg met gemeenten en zorgverzekeraars nagaan hoe bij de overgang van Wmo naar Wlz het behoud van cliëntenondersteuning kan worden bevorderd.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

De Kamer wordt hierover voor het einde van 2015 geïnformeerd.

5597

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema, toe om de uitvoeringspraktijk – in afwachting van het in 2015 te ontwikkelen maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ – te bewaken.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Momenteel wordt in overleg met het CIZ, Zorginstituut Nederland, Zorgkantoren, ZN en het CCE bezien op welke wijze het best invulling kan worden gegeven aan de ontwikkeling van maatwerk. Het maatwerk zal nader worden uitgewerkt in de Beleidsregels indicatiestelling voor 2016.

5602

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kuiper, toe de vernieuwingsagenda mede te baseren op grensoverschrijdende experimenten, waaronder experimenten op het vlak van de dementiezorg.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

De vernieuwingsagenda zal de Kamer na de zomer worden toegestuurd.

5615

De Kamer zal worden geïnformeerd over de capaciteitsraming van de wijkverpleegkundige zorg.

Parlementaire agenda [11-12-2014] – AO Voortgang decentralisatie Zorg

In het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn wordt door het Kiwa en CAOP een capaciteitsraming voor wijkverpleegkundigen opgesteld. Deze wordt dit najaar afgerond en zal daarna aan de Kamer worden gezonden.

5631

De Kamer wordt in het voorjaar nader bericht over de niet-reanimeerpenning/wilsverklaring.

Parlementaire agenda [12-11-2014] – Verzamel AO Euthanasie

De Kamer wordt hier uiterlijk in oktober over bericht.

5632

De Kamer ontvangt medio de zomer 2015 o.a. een kabinetsstandpunt op ZonMw-rapport mede in relatie tot de commissie voltooid leven.

Parlementaire agenda [12-11-2014] – Verzamel AO Euthanasie

Op 11-06-2015 is de Kamer geïnformeerd dat de benoemingstermijn van de commissie is verlengd, en een rapport voor het einde van 2015 wordt verwacht.

5634

De Kamer zal een evaluatie ontvangen van het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Parlementaire agenda [10-12-2014] – AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Kamer geïnformeerd.

5638

In februari/maart 2015 zal de Kamer uitgebreid worden geïnformeerd over de landelijke AMR-agenda en over de vier poten van de Global Health Security Agenda, waaronder het trekken van het onderwerp AMR. Hierbij zal ook worden ingegaan op een oplossing voor de problematiek van de infectiepreventierichtlijnen en de WIP, worden gerapporteerd over de uitkomsten van het overleg met de NZa over eventuele verruiming van de beleidsregel voor het bestrijden van de MRSA-bacterie in verpleeghuizen met besmettingen en ficties en worden ingegaan op de betrokkenheid van mantelzorgers en familieleden bij de infectiepreventie.

Parlementaire agenda [26-11-2014] – AO Infectiepreventie en Ebola

De AMR brief is op 25 juni 2015 verstuurd naar de Kamer. Met het verschijnen van de brief is in principe antwoord gegeven op de vragen in deze toezegging.

5649

De uitvoeringstoets en het onafhankelijk evaluatie-onderzoek zal rond de zomer aan de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [03-03-2015] – AO Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

5667

In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer de eerste CBS-publicaties over de jeugdhulp onder de nieuwe Jeugdwet.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

5668

In het najaar van 2015 ontvangt de Kamer een jeugdmonitor van het CBS met de jeugdhulpcijfers in relatie tot de maatschappelijke indicatoren.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

De Tweede Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

5684

De Kamer zal een reactie ontvangen op het rapport inzake herberekening van het GVS.

Parlementaire agenda [25-03-2015] – AO Geneesmiddelenbeleid

De leden van de Tweede Kamer zullen zo snel mogelijk na het reces de antwoorden ontvangen op de gestelde vragen in het VSO GVS.

5685

In het najaar verschijnt een nieuwe visie Geneesmiddelenbeleid in europees perspectief.

Parlementaire agenda [25-03-2015] – AO Geneesmiddelenbeleid

Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op Geneesmiddelenbeleid, die in het najaar aan de Kamer zal worden gestuurd.

5688

In het najaar verschijnt de evaluatie overheveling.

Parlementaire agenda [25-03-2015] – AO Geneesmiddelenbeleid

Aan de Evaluatie overheveling wordt gewerkt.

5693

In het eerste kwartaal van 2015 zal de tweede marktscan voor de ggz uitkomen, waarin de NZa o.a. rapporteert over het onderzoek naar de contractering voor 2015 en over een uitwerking van de wachtlijstcijfers voor de generalistische basis-ggz, de intramurale ggz en de crisis-ggz.

Parlementaire agenda [21-01-2015] – AO GGZ

De Kamer ontvangt dit rapport eind oktober.

5694

Voor de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met verzekeraars over de belemmeringen bij de inkoop van ggz-zorg voor doven en slechthorenden in De Riethorst, alsmede over de resultaten van het onderzoek van de NZa naar structurele bekostiging.

Parlementaire agenda [21-01-2015] – AO GGZ

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

5696

In de zomer zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz, na advisering door de NZa over het traject waarin de mogelijkheden en de meerwaarde/minderwaarde worden onderzocht.

Parlementaire agenda [21-01-2015] – AO GGZ

De Tweede Kamer zal hierover dit najaar bij de aanbieding van de marktscan voor de GGZ worden geïnformeerd.

5698

De Kamer zal nadere informatie ontvangen over de zorg voor kinderen van verslaafde ouders en of die aanvulling behoeft.

Parlementaire agenda [21-01-2015] – AO GGZ

De Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5699

In het kader van de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie dan wel separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over een door het Erasmus MC en het UMC Maastricht op te stellen handreiking inzake orgaandonatie na euthanasie.

Mondelinge vraag van het lid Tellegen over orgaandonatie bij euthanasie op 25 november 2014.

Is meegenomen in de brief over antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over het bericht «Aantal donoren kan fors omhoog; organen wegschenken na euthanasie» (2015Z08715) verzonden aan de Tweede Kamer. In deze brief is aangegeven dat de handreiking nog niet af is en naar verwachting na de zomer gereed is.

5708

Elk kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage Hervorming langdurige zorg ontvangen, waarbij o.a. wordt ingegaan op de inkopen voor zzp’s en het aantal mensen wat gebruik maakt van het overgangsrecht Wlz).

Parlementaire agenda [22-01-2015] – 30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen

De Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd.

5711

In het kader van de beantwoording van het schriftelijk overleg over de Evaluatie van de Wet BIG (inbreng 22 januari 2015) zal de stand van zaken m.b.t. het lopend project worden geschetst.

Parlementaire agenda [11-02-2015] – AO Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

Wordt afgedaan in het VSO Evaluatie Wet BIG dat na de zomer wordt verzonden.

5712

De Kamer zal worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de regiomaatschappen waarover in het najaar 2015 een NZa-monitor verschijnt.

Parlementaire agenda [11-02-2015] – AO Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

5713

Voor de komende begrotingsbehandeling zal de Kamer worden geïnformeerd over het gebruik en de uitsplitsing van de subsidieregeling en de inbreng van de medisch-specialisten.

Parlementaire agenda [11-02-2015] – AO Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

De Kamer wordt hierover voor de komende begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5714

Voor de zomer 2015 ontvangt de Kamer informatie over de governance-bestuursmodellen.

Parlementaire agenda [11-02-2015] – AO Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

In de brief Stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging en de nieuwe besturingsmodellen van 30 juni 2015 is vermeld dat de Kamer eind 2015 wordt geïnformeerd.

5719

De Kamer zal maandelijks worden gerapporteerd over de voortgang inzake het oplossen van problemen rond de invoering van het trekkingsrecht pgb, zoals over afhandeling declaraties binnen 5 à 10 werkdagen, stand van zaken afspraken, traject van ambtshalve goedgekeurde zorgovereenkomsten, en telefonische bereikbaarheid en performance SVB.

Parlementaire agenda [04-02-2015] – Debat over noodscenario’s voor pgb-houders en de gevolgen daarvan

De Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportages.

5721

Voorstellen om de problemen rond de invoering van het trekkingsrecht pgb structureel op te lossen en het systeem pgb-proof te maken zullen de Kamer op een zodanig tijdstip bereiken dat zij voor de zomer gerealiseerd kunnen worden.

Parlementaire agenda [04-02-2015] – Debat over noodscenario’s voor pgb-houders en de gevolgen daarvan

De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

5722

Voor de zomer 2015 wordt in de ministerraad het wetsvoorstel inzake verankering implantatenregister behandeld, waarna doorzending naar de Raad van State en indiening bij de Kamer zal volgen.

Parlementaire agenda [12-02-2015] – AO Hulpmiddelenbeleid

De verwachting is dat het wetsvoorstel begin 2016 kan worden ingediend bij Tweede Kamer.

5723

Voor de zomer 2015 zal een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medische hulpmiddelen bij de Kamer worden ingediend, met o.a. een toezichtstitel voor de IGZ bij oneigenlijke gedragsbeïnvloeding.

Parlementaire agenda [12-02-2015] – AO Hulpmiddelenbeleid

Voor het einde van het jaar wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken.

5724

Rond de zomer van 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over het eventueel inschakelen van Lareb voor het bijhouden van bijwerkingen van hulpmiddelen.

Parlementaire agenda [12-02-2015] – AO Hulpmiddelenbeleid

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

5725

De Kamer zal in de zomer 2015 worden geïnformeerd over eventueel onderzoek van Nza naar het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Daartoe zal overleg met toezichthouders, verzekeraars en andere betrokkenen over het inkoopbeleid in relatie tot de invulling van de zorgplicht worden gevoerd.

Parlementaire agenda [12-02-2015] – AO Hulpmiddelenbeleid

Informatie over eventueel onderzoek van de NZa naar het inkoopbeleid van zorgverzekeraars – daarbij gaat het over de invulling van de zorgplicht – zal na de zomer van 2015 worden verstrekt.

5743

De Kamer zal een beleidsreactie ontvangen op het advies van de Gezondheidsraad over health checks, dat op 25 maart verschijnt.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

Op 5 maart 2015 is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij is aangegeven binnen drie maanden met een beleidsreactie te komen (TK 32 793, nr. 166). In het AO Pakketbeheer van 18 juni 2015 heeft de Minister aangeven deze deadline niet te halen. Zo snel mogelijk na het zomerreces wordt beleidsreactie adviesrapport aan de TK gestuurd.

5744

De volgende rapportage over Sport en Bewegen in de Buurt (buurtsportcoaches) wordt in 2017 naar de Kamer gezonden

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

De volgende rapportage sport en bewegen in de buurt zal naar verwachting in oktober 2015 verzonden worden naar de Kamer.

5745

Eind 2015, in de aanloop van het Nederlands EU-voorzitterschap, zal de Kamer worden geïnformeerd over een inventarisatie van verbetering van productsamenstellingen in andere EU-lidstaten.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

De Kamer zal eind 2015 hierover geïnformeerd worden.

5748

De Kamer zal een beleidsreactie ontvangen op het eind 2015 in te komen advies van de Gezondheidsraad over gordelroos.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

Het advies over gordelroos komt mogelijk nog voor het eind van 2015.

Maximaal binnen 3 maanden na het advies stuurt de Minister een brief naar de Kamer met een reactie op het advies.

5749

De Kamer wordt op gezette tijden geïnformeerd over het stimuleringsprogramma voor de publieke gezondheid en de monitoring daarvan.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

De Kamer wordt naar verwachting eind september 2015 geïnformeerd.

5752

Eind 2015 zal de Kamer een reactie ontvangen op de motie-Wolbert

(TK 34 000 XVI, nr. 65) over de betaaltitel in de Zorgverzekeringswet, waarbij ook wordt ingegaan op een rapport van ZonMw over diverse manieren van financiering van preventie.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

5753

De Kamer wordt bericht over een eventueel vervolgevaluatie naar artikel 5a Wet publieke gezondheid.

Parlementaire agenda [26-02-2015] – AO Preventiebeleid

Besloten is om in de komende landelijke nota gezondheidsbeleid de preventieve ouderengezondheidszorg (artikel 5a Wet publieke gezondheid) als één van de aandachtspunten op te nemen. Op welke wijze deze nota wordt vertaald in lokale nota’s gezondheidsbeleid bepaalt of en wanneer er een evaluatie naar dit wetsartikel gaat plaatsvinden. De landelijke nota wordt na de zomer verwacht.

5755

De Kamer zal zo mogelijk voor de zomer een reactie ontvangen op de nota Aanvullende maatregelen orgaandonatie van de VVD-fractie en op andere suggesties ter vergroting van het aantal donororganen.

Parlementaire agenda [12-03-2015] – AO Orgaandonatie

De Kamer zal na het zomerreces worden geïnformeerd.

5758

De Kamer ontvangt een reactie op het onderzoek van het COC en de Universiteit Maastricht inzake bloeddonatie, na overleg met de betrokkenen.

Parlementaire agenda [12-03-2015] – AO Orgaandonatie

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk na de zomer geïnformeerd.

5759

Rond de zomer ontvangt de Kamer informatie over de dan beschikbare stand van zaken van de nieuwe campagne.

Parlementaire agenda [12-03-2015] – AO Orgaandonatie

Deze brief zal na het zomerreces worden verstuurd.

5768

De conceptwerkplannen van de diverse adviescolleges zullen in relatie tot elkaar worden bezien. Op basis daarvan stuurt de Minister de Kamer een schets alvorens de vaststelling plaatsvindt. In de begeleidende brief zal de datum staan waarvoor de besluitvorming dient plaats te vinden. De schets wordt waarschijnlijk na de zomer naar de Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [14-04-2015] – (Plannings-) AO Informatievoorziening/toezending regeringsstukken

De Kamer wordt na de zomer 2015 geïnformeerd.

5770

De Minister van VWS zal, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Beuving en Kuiper, via een – voor te hangen – AMvB regels stellen voor de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar, conform artikel 28 van de Zorgverzekeringswet. De Kamer zal hierover schriftelijk geïnformeerd worden.

Parlementaire agenda [09-12-2014] – Wetsvoorstel verbod verticale integratie – nr 33 362 (Tijd nader te bepalen, houd rekening met hele dag + avond)

In plaats van een AMvB komt er een wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt begin 2016 naar de Kamer gestuurd. De Kamer is hierover geïnformeerd in de Voortgangsrapportage Kwaliteit Loont

(TK 31 765, nr. 153).

5772

In overleg met de Kamer wordt besloten tot afbouw van de noodmaatregelen en het rapid response team.

Parlementaire agenda [26-03-2015] – Voortgang uitbetalingsproblematiek pgb’s door de SVB

De afbouw van de noodmaatregelen is op dit moment nog niet aan de orde.

5773

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het verbeteringsplan.

Parlementaire agenda [26-03-2015] – Voortgang uitbetalingsproblematiek pgb’s door de SVB

De Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

5775

Te zijner tijd zal de Kamer worden bericht of het ICT-systeem van de SVB geschikt is om de te bedenken verbeteringen rond het trekkingsrecht pgb te kunnen dragen.

Parlementaire agenda [26-03-2015] – Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB’s door de SVB

Ik zal uw Kamer hierover op termijn informeren.

5776

Tweemaandelijks ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over de voortgang van het herstelplan.

Parlementaire agenda [26-03-2015] – Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB’s door de SVB

Uw Kamer wordt hierover periodiek geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportages.

5811

Vereenvoudig van het systeem uitwerken (voortgang meenemen in de periodieke voortgangsrapportage).

Parlementaire agenda [04-06-2015] – PGB debat over uitbetaling van de PGB's

De Kamer wordt hierover na de zomer geïnformeerd.

5819

De Kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten van het overleg met de LHV en de IGZ over de bereikbaarheid van huisartsen in gevallen waarin geen sprake is van spoed.

Mondelinge vraag lid Rutte over het bericht «huisartsen zijn slecht bereikbaar» [14-04-2015]

De Kamer wordt hierover in september geïnformeerd.

5820

De wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, met een uitwerking van de verhoging van het boetemaximum en het opnemen van een omzetgerelateerde boete om stevige gevallen van fraude en misleiding op het gebied van eerlijkheid in de handel en goede voorlichting aan de consument aan te pakken, zal zo spoedig mogelijk in procedure worden gebracht.

Parlementaire agenda [09-04-2015] – plenair debat wetswijziging Warenwet

De Kamer wordt in het voorjaar van 2016 geïnformeerd.

5821

In samenwerking met de Staatssecretaris van EZ zal de Kamer een aangescherpt toezichtkader voor de NVWA worden voorgelegd, waarbij ook het Openbaar Ministerie wordt betrokken.

Parlementaire agenda

[09-04-2015] – plenair debat wetswijziging Warenwet

De brief volgt na het zomerreces.

5830

Eind van dit jaar zullen de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar productverbetering naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda

[17-06-2015] – AO EU-Gzondheidsraad

De Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd.

5832

De Kamer zal een visiebrief ontvangen waarin de ambities van het Nederlandse voorzitterschap van de EU op het gebied van de gezondheid (o.a. geneesmiddelen) worden geconcretiseerd.

Parlementaire agenda

[17-06-2015] – AO EU-Gzondheidsraad

In het najaar ontvangt de Kamer een visiebrief.

5834

Voor de begrotingbehandeling zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van de analyse van ziekenhuisfaillissementen en over de lessen die daaruit te trekken zijn op basis van gesprekken met alle direct betrokken partijen in de regio's.

Parlementaire agenda

[26-05-2015] – AO Ziekenhuiszorg & AO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Kamer geïnformeerd.

5846

De Kamer ontvangt regelmatig voortgangsrapportages (kwartaalrapportages) over het nieuwe jeugdstelsel.

Parlementaire agenda

[29-04-2015] – AO Decentralisatie jeugdzorg

Doorlopend (elk kwartaal) wordt de Tweede Kamer via een voortgangsrapportage geïnformeerd.

5847

De Kamer wordt bericht over de uitkomsten van het overleg met de Inspectie Jeugdzorg en de gemeenten (VNG) over de lijsten van nieuwe aanbieders en het toezicht daarop

Parlementaire agenda

[29-04-2015] – AO Decentralisatie jeugdzorg

Wordt meegenomen in de voortgangsbrief decentralisatie jeugdhulp, die in oktober naar de Kamer gaat.

5848

De Kamer ontvangt in oktober de resultaten van onderzoek naar de toegang van jeugdhulp, inclusief de CBS-cijfers over het gebruik van jeugdhulp.

Parlementaire agenda [29-04-2015] – AO Decentralisatie jeugdzorg

De Tweede Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd.

5849

De Kamer wordt geïnformeerd over de informatievoorziening over pgb’s door gemeenten.

Parlementaire agenda [29-04-2015] – AO Decentralisatie jeugdzorg

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

5858

De Minister onderzoekt of het mogelijk is een verbinding te leggen tussen te stringent pakketbeheer en medisch evaluatieonderzoek. Terugkoppeling volgt voor de begroting.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

De Kamer wordt hier voor de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

5859

De Minister gaat met zorgverzekeraars en ziekenhuizen bekijken waar de psychosociale behandeling al integraal onderdeel is van de behandeling en hoe dit de norm kan worden. Ook hiervan is er een terugkoppeling voor de begroting.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

De Kamer wordt vóór de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5860

Na de zomer komt er een reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de totalbodyscan.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

Op 5 maart 2015 is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij is aangegeven binnen drie maanden met een beleidsreactie te komen (TK 32 793, nr. 166). In het AO Pakketbeheer van 18 juni 2015 heeft de Minister de Kamer aangegeven deze deadline niet te halen. Zo snel mogelijk na het zomerreces wordt beleidsreactie adviesrapport aan de Tweede Kamer gestuurd.

5861

Voor de begroting komt er een brief met de resultaten van het onderzoek naar de vraag hoe KOPP/KVO structureel gefinancierd kan worden via de psychosociale weg of op een andere wijze.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5863

De Kamer wordt geïnformeerd over het gesprek dat ZN, ACM en VWS voeren om ervoor te zorgen dat verzekeraars dezelfde zorg wel en niet vergoeden in het kader van maatwerk bij stringent pakketbeheer.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

Het streven is om de Kamer hierover dit najaar te informeren.

5864

Voor de begroting komt er een reactie op het advies van het Zorginstituut Nederland over de perverse prikkels (onder andere bij etalagebenen).

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

De Kamer wordt hier voor de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

5865

De brief over het eerstelijnsverblijf komt ook voor de begroting.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Kamer een brief.

5866

De omvang van het budget vergoeding ggz-zorg voor doven en slechthorenden wordt meegenomen in de VWS-begroting 2016.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

5867

De beantwoording van de vraag naar vergoeding van ggz-zorg op De Linthorst zal in de veegwet voor de zomer worden opgenomen.

Parlementaire agenda [18-06-2015] – AO Pakketmaatregelen

Dit betreft hetzelfde vraagstuk als toezegging 5694. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

5876

In 2016 wordt het wetsvoorstel met profielen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen aan de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [12-02-2015] – AO Arbeidsmarktbeleid

Op dit moment is het veld bezig input te leveren voor wet-gevingstraject Wet BIG. Naar verwachting zal deze eind 2016 naar de Kamer worden gestuurd.

Openstaande toezeggingen uit voorgaande jaren

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

3900

De Minister zal bij het ECDC gegevens opvragen over hoe de verschillende landen omgaan met de uitbraak van bepaalde ziekten (bof, mazelen, kinkhoest, polio e.c.).

Parlementaire agenda [24-11-2011] – AO Formele Raad WSBVC

De Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd.

3929

De Kamer zal een standpunt ontvangen over een aan de Gezondheidsraad te vragen advies over de voorwaarden waaraan de fulll body scan moet voldoen als mensen deze zelf, op eigen kosten, willen laten maken. Hierin wordt o.a. ingegaan op het laten verrichten van scans door ziekenhuizen buiten de reguliere uren, de vervolgkosten, en de aanprijzende spotjes.

Parlementaire agenda [05-03-2012] – Notaoverleg Landelijke nota Gezondheidsbeleid

Op 5 maart 2015 is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij is aangegeven binnen drie maanden met een beleidsreactie te komen (TK 32 793, nr. 166). In het AO Pakketbeheer van 18 juni jl heeft de Minister de Kamer aangegeven deze deadline niet te halen.

Zo snel mogelijk na het zomerreces wordt beleidsreactie adviesrapport aan de Tweede Kamer gestuurd.

4036

De Kamer wordt t.z.t. geïnformeerd inzake de VN-reactie.

Parlementaire agenda [08-02-2012] – VAO Euthanasie

Momenteel wordt de rapportage vertaald naar het Engels. De Kamer wordt naar verwachting in najaar 2015 geïnformeerd.

4062

De Kamer zal op gezette tijden over de resultaten van het programma Goed Gebruik van Geneesmiddelen worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [21-06-2012] – AO Geneesmiddelenbeleid (was tot nader order uitgesteld)

De Kamer wordt in 2016 geïnformeerd over de eerste resultaten vanuit het onderzoek. De verwachting is dat eind 2017 de eerste echte evaluatie van het programma aan de Kamer gestuurd kan worden.

4225

Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg zal zo snel mogelijk een definitieve regeling bij de Kamer worden ingediend, die Europaproof is en zo dicht mogelijk ligt bij de wensen van de Kamer en waarbij rekening wordt gehouden met de huidige ontwikkelingen.

Parlementaire agenda [21-03-2012] – Plenaire behandeling Tijdelijke wet Ambulancezorg (32 854)

Na het Kamerdebat over de hoofdlijnenbrief (derde kwartaal 2015) zal de nieuwe regeling in april 2016 naar de Kamer worden gestuurd.

4359

Maatregelen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel (Verbetering positie pleegouders) over een aantal jaren te evalueren, TK 32 529, nr. 3, TK 32 529, nr. 7 en TK 32 529, nr. 23.

Parlementaire agenda [09-10-2012] – Plenair debat wetsvoorstel verbetering positie pleegouder (32 529)

Parlementaire agenda [27-11-2012] –

2e termijn plenair debat verbetering positie pleegouders (TK 32 529)

Parlementaire agenda [27-11-2012] – Voortzetting Plenair debat wetsvoorstel verbetering positie pleegouders

(TK 32 529)

Medio 2015 vinden de eerste acties plaats ten aanzien van opzet en uitwerking evaluatie.De Kamer wordt voor 1 januari 2016 geïnformeerd.

4431

De Kamer zal een inventarisatie ontvangen van best practices in de Europese Unie in verband met het voorkomen van wangedrag en geweld op het veld.

Parlementaire agenda [06-10-2011] – AO Informele Sportraad (EU)

De Kamer wordt in het najaar van 2015 geïnformeerd.

4454

In de loop van 2013 zal het wetsvoorstel Regels ter oplossing privacyprobleem dopingcontroles bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda [17-12-2012] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (onderdeel begroting VWS)

Naar verwachting zal de Dopingwet dit najaar naar de Kamer worden gestuurd.

4470

Drie jaar na inwerkingtreding van deze wet zal de Kamer worden gerapporteerd over de vermindering van de administratieve lasten in de zorg die gerelateerd zijn aan de transparantie van kwaliteit en over een monitoring van het opnemen van innovaties in richtlijnen/standaarden.

Parlementaire agenda [23-01-2013] – Behandeling WetsvoorstelWetsvoorstel 33 243: Wijziging wet cliëntenrechten zorg etc. ivm taken en bevoegdheden kwaliteit van zorg.

VWS stelt met het Kwaliteitsinstituut en het RIVM de evaluatiecriteria op. De Kamer zal de evaluatie in 2017 toegezonden krijgen.

4482

Evaluatie na wijziging Drank en Horecawet ingaand op 1-1-2013.

Parlementaire agenda [28-10-2010] – debat over preventieve gezondheidsprojecten

Parlementaire agenda [22-05-2012] – Plenair debat EK Drank- en Horecawet/Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren (TK 32 022)

Begin 2016 wordt de Drank en Horecawet geëvalueerd.

4619

Bij de Kamer zal een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG worden ingediend, waarmee het College van Medisch Toezicht komt te vervallen.

Parlementaire agenda [25-10-2012] – VSO tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg (TK 33 000-XVI, nr. 194)

Het streven is om het wetsvoorstel rond zomer 2015 in consultatie te brengen en in voorjaar 2016 aan de Kamer te sturen.

4623

Een wetsvoorstel tot aanpassing van de WTZi zal nog in 2013 bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda [14-03-2013] – Plenaierdebat over IGZ kabinetsreactie

Een wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2016 aan uw Kamer worden aangeboden.

4664

Periodieke rapportage aan de Tweede Kamer over implementatie van de meldingen verspillingen in de zorg via het meldpunt.

Parlementaire agenda [06-06-2013] – AO Geneesmiddelen

In het najaar 2015 wordt de periodieke rapportage aan de Kamer gezonden.

4679

In de eerste helft van 2014 zal een wetsvoorstel bij de Kamer worden ingediend ertoe strekkend dat de IGZ handhavend kan optreden tegen falende zorgverleners.

Parlementaire agenda [02-07-2013] – Voortzetting Wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillenzorg (TK 32 402) (eerste termijn + rest)

Het streven is om het wetsvoorstel rond zomer 2015 in consultatie te brengen en in voorjaar 2016 aan de Kamer te sturen.

4722

In een komende wijziging van de Wgbo wordt inzagerecht in het dossier van cliënten voor nabestaanden geregeld.

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (33 497)

De Tweede Kamer wordt hierover eind 2015 geïnformeerd.

4723

Nadat overleg heeft plaatsgevonden met de KNMG, de OMS en de GGZ over samenwerking van artsen, ziekenhuizen en de ggz met het OM en Justitie bij onderzoek naar medische missers komt de Minister terug bij de Kamer met de resultaten daarvan.

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (TK 33 497)

Federatie Medisch specialisten werkt aan procedure, in 2016 wordt de Kamer geïnformeerd over resultaten daarvan.

4726

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitvoering van de ingediende en daarna aangehouden motie-Van Veen (TK 33 497, nr. 5).

Parlementaire agenda [17-06-2013] – Notaoverleg over initiatiefnota van de leden Anne Mulder en Michiel van Veen over patiëntveiligheid (TK 33 497)

Federatie Medisch specialisten werkt aan procedure, in 2016 wordt de Kamer geïnformeerd over resultaten daarvan.

4885

De KNMG onderzoekt welke specifiek af te bakenen bij welke groepen er situaties zouden kunnen voordoen waarbij de overheid een rol zou moeten nemen in de financiering van tolken. De Minister wacht de resultaten van dit onderzoek af. Zodra het resultaat bekend is, zal de Minister de Kamer hierover informeren.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

De resultaten van het onderzoek zullen eerste kwartaal 2016 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

4900

In het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wgbo zal het inzagerecht voor nabestaanden worden vastgelegd.

Parlementaire agenda [18-06-2013] – Wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillenzorg (TK 32 402)

De Tweede Kamer wordt hierover eind 2015 geïnformeerd.

4927

De Kamer ontvangt een wetsvoorstel inzake de digitale polis.

Parlementaire agenda [04-12-2013] – AO Zorgverzekeringswet

De Kamer ontvangt het wetsvoorstel inzake de digitale polis voor het eind van het jaar.

4929

De Kamer zal per brief worden geïnformeerd over de tot dusverre opgedane ervaringen en gesignaleerde knelpunten met het instrument pgb in de Zvw.

Parlementaire agenda [04-12-2013] – AO Zorgverzekeringswet

De Kamer wordt hierover voor het eind van 2015 geïnformeerd onder voorbehoud dat het wetsvoorstel wordt aangenomen.

4936

De Kamer zal zo snel mogelijk een AMvB ontvangen, waarin in overleg met de veldpartijen de wijze wordt geregeld waarop het toezicht in een thuissituatie door een zorgaanbieder wordt ingevuld bij het toepassen van fixatie.

Parlementaire agenda [04-09-2013] – -Plenair debat Wetsvoorstel Zorg en Dwang 31 966 1ste termijn

De AMvB bij de wet Zorg en dwang zal voordat de Wzd door de Eerste Kamer behandeld wordt aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

4937

Bij de invoering van de nieuwe Wet verplichte ggz zullen artikelen worden opgenomen over de toepassing over en weer tussen de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz bij dubbele problematiek.

Parlementaire agenda [04-09-2013] – -Plenair debat Wetsvoorstel Zorg en Dwang 31 966 1ste termijn

Eind 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de harmonisatie in de 2e nota van wijzing Wvgz incl. het kabinetsstandpunt op het rapport van ZonMw.

4965

De Minister stuurt de TK een «spoorboekje» van de lopende zaken op het vlak van bekostigingen (huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg, wijkverpleging, uitkomstbekostiging, proeftuinen en hoe dat in elkaar haakt).

Parlementaire agenda [12-12-2013] – AO Eerstelijnszorg

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

4974

Medio 2014 zal een wetsvoorstel inzake het uitvoeren van dopingcontroles bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda [18-11-2013] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Naar verwachting zal de Dopingwet in het najaar van 2015 naar de Kamer worden gestuurd.

4990

De Kamer zal regelmatig worden gerapporteerd over de aanpak van fraude met pgb's.

Parlementaire agenda [21-11-2013] – AO PGB

Wordt meegenomen in de periodieke voortgangsrapportage fraude.

4999

Er wordt een werkwijzer voor het opstellen van MKBA’s gemaakt. In dit kader wordt het RIVM onderzoek naar kosten/baten van preventie door de Minister aan de Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [27-01-2014] – Nota overleg inzake preventiebeleid (NPP)

De Kamer wordt in het voorjaar van 2016 geïnformeerd.

5002

Minister zal bekijken welke mogelijkheden er zijn om bestaande rapportage over gezondheid en zorg samen te voegen. Als dit succesvol is zal ze de Tweede Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [27-01-2014] – Nota overleg inzake preventiebeleid (NPP)

De eerste geïntegreerde rapportage zal in 2016 aan de Kamer worden aangeboden.

5068

Toezegging Voorlichting verhoging leeftijdsgrens (TK 33 341).

Parlementaire agenda [11-06-2013] – Initiatief wetsvoorstel Alcohol boven de 18 Letop! 2e termijn is om 18.30 – 20.30 uur

Deze toezegging wordt meegenomen in de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

5197

Toezegging Jaarverslag kwaliteit en financiën jeugdzorg (TK 33 674 / TK 33 684) De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (PvdA) toe de Kamer jaarlijks te informeren in het jaarverslag over de ontwikkeling en de kwaliteit van de jeugdhulp en de financiële randvoorwaarden waaronder dat moet gebeuren.

Parlementaire agenda [11-02-2014] – Behandeling Jeugdwet

De Kamer wordt in het voorjaar 2016 geïnformeerd bij het jaarverslag 2015.

5200

Toezegging Pilots bij praktijkmodellen jeugdzorg (TK 33 674 / TK 33 684) De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Scholten (D66), toe om in samenwerking met gemeenten, de jeugd-ggz, huisartsen, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars een pilot te organiseren om praktijkmodellen uit te werken voor de organisatie en de bekostiging van de jeugd-ggz. De uitkomsten van de pilots worden meegenomen bij de evaluatie van de wet over drie jaar.

Parlementaire agenda [11-02-2014] – Behandeling Jeugdwet

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2017 geïnformeerd.

5202

Toezegging Overleg met VNG en het Kwaliteitsinstituut (TK 33 674 / TK 33 684) De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Beuving (PvdA) en Slagter-Roukema (SP), toe in overleg te treden met de VNG en het Kwaliteitsinstituut over het invullen van de medeverantwoordelijkheid van gemeenten voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, opleidingen, innovatie en instellingen en de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden tussen Rijk, Gemeente en Kwaliteitsinstituut.

Parlementaire agenda [11-02-2014] – Behandeling Jeugdwet

De Tweede Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd.

5243

Een jaar na aanvang zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot over de vraag in welke gevallen na ontvangst van een melding meteen een ambulance wordt gestuurd omdat het ernstig lijkt en in welke gevallen het oordeel wordt overgelaten aan de verpleegkundige of de verpleegkundig opgeleide centralist.

Parlementaire agenda [09-04-2014] – AO Ambulancezorg

De Kamer wordt medio 2016 geïnformeerd.

5267

De Kamer zal de Nota naar aanleiding van het VSO n.a.v. de brief Goed bestuur (19 september 2013) uiterlijk in oktober, vóór het herfstreces aan de Kamer sturen. Hierin meenemen meldingsplicht statutenwijziging ziekenhuizen bij CIBG (motie 1).

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn)

De toezegging wordt afgedaan met een wetsvoorstel dat, zoals in de brief Voortgangsrapportage Kwaliteit loont van 30 juni 2015 (TK 31 765, nr. 153) vermeld, naar verwachting begin 2016 aan uw Kamer worden aangeboden.

5270

De Kamer zal een plan van aanpak inzake de oprichting van een expertisecenrum voor de ziekte van Lyme ontvangen, met o.a. informatie over het budget voor dit centrum en het onderzoek.

Parlementaire agenda [15-05-2014] – Debat burgerinitiatieven ziekte van Lyme

Het plan van aanpak is nog in ontwikkeling. Deze wordt verwacht in september.

5291

Na de zomer zal het rapport van het Trimbos-instituut over mogelijke veranderingen in de jongerencultuur die ertoe leiden dat met het oog op de volksgezondheid ook moet worden gekeken naar andere aspecten en andere drugs naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [10-06-2014] – TK WGO Jaarverslag 2013

Na de zomer volgt de beleidsreactie.

5297

De Kamer ontvangt voor de zomer het MSM-rapport.

Parlementaire agenda [06-02-2014] – AO Bloedvoorziening

De Kamer ontvangt het standpunt zo spoedig mogelijk na de zomer.

5325

De Kamer zal worden geïnformeerd over de vraag of de protocollen van gynaecologen en plastisch chirurgen inzake hersteloperaties van slachtoffers van genitale verminking aanleiding geven tot financiering, los van opname in het pakket.

Parlementaire agenda [02-07-2014] – AO Pakketmaatregelen

Het streven is de Kamer dit najaar hierover te informeren.

Toezeggingen afgedaan sinds de vorige begroting

ID

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

3846

Bij de eerstvolgende wijziging van de WMO zal worden ingegaan op het wettelijk verankeren van het melden van bijwerkingen voor niet-geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [20-04-2011] – Behandeling Wijz. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (TK 31 452)

Betreffende wetswijziging is 22 april in de Tweede Kamer behandeld en op 28 april 2015 is het door de Tweede Kamer aangenomen.

4012

De Kamer wordt na de zomer nader geïnformeerd inzake de SEH-normen.

Uitgaande brief [19-12-2013] – Veegbrief Kerstreces VWS (TK 33 750-XVI, nr. 81)

Uitgaande brief [06-10-2014] – Acute zorg (TK 29 247, nr. 191)

4406

De Kamer zal schriftelijk worden geïnformeerd over hetgeen is opgenomen in het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde.

Parlementaire agenda [25-05-2011] –

AO geneesmiddelenbeleid

Op 20-3-2015 is aan de Tweede Kamer per brief aangegeven dat het kabinet heeft besloten af te zien van ratificatie

(TK 34 000-XVI, nr. 106). Deze toezegging is daarmee afgedaan.

4440

In overleg met de VNG zal de Kamer jaarlijks worden gerapporteerd over de handhavingsinzet ten aanzien van jeugd en alcoholgebruik.

Parlementaire agenda [15-06-2011] – Behandeling Drank en Horecawet

Uitgaande brief [25-09-2014] – Stand van zaken gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen en toezicht DHW

(TK 27 565, nr. 128).

4469

De Kamer wordt nader bericht over de uitkomst van het gesprek inzake het convenant acute zorg.

Uitgaande brief [19-12-2013] – Veegbrief Kerstreces VWS (TK 33 750-XVI, nr. 81)

Uitgaande brief [06-10-2014] – Acute zorg (TK 29 247, nr. 191).

4573

Te zijner tijd zal de Kamer worden geïnformeerd over de kwestie rond de instelling De Hoven in het licht van het experiment regelvrije instellingen.

Parlementaire agenda [29-01-2013] – Vervolg wetsbehandeling kwaliteitsinstituut

Uitgaande brief [29-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO over de aanbieding van de tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

(TK 31 765, nr. 95) (TK 31 765, nr. 96).

4586

Nog dit jaar komt een visie op huisartsenpost en spoedeisende hulp in krimpgebieden.

Parlementaire agenda [06-03-2013] – Vervolg Wetsbehandeling van de wet marktordening gezondheidszorg, de wet cliëntenrechten zorg etc (Continuïteit, fusie en opslitsing)

Uitgaande brief [06-03-2015] – Curatieve zorg in krimpregio's (TK 29 247, nr. 200).

4593

Drie maanden na inplementatie van het nieuwe stelsel in de ggz zal de Kamer een tussenrapportage worden toegezonden.

Parlementaire agenda [05-06-2013] –

AO GGZ

Uitgaande brief [14-10-2014] – zes rapporten GGZ (TK 25 424-251).

4629

Brief aan Kamer over Verordening veiligheid consumentenproducten (stond BNC fiche geagendeerd op AO) met daarin antwoord over krachtenveld en of er ook ambachtelijke producten onder de verordening vallen.

Parlementaire agenda [18-06-2013] –

AO Formele Gezondheidsraad

Uitgaande brief [11-11-2014] – Stand van zaken toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 37).

4713

De Kamer ontvangt t.z.t. de ZonMw onderzoekscriteria.

AO Deltaplan dementie 22 mei 2013

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie. (TK 25 424, nr. 281).

4754

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het binnenkort te houden overleg met de huisartsen over hun rol in het proces van langdurige zorg.

Notaoverleg over langdurige zorg op 10 juni 2013 (TK 30 587, nr. 354)

Uitgaande brief [11-11-2014] – Stand van zaken toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 37).

4759

Zo mogelijk vóór, maar anders rond de begrotingsbehandeling VWS zullen de Kamer voorstellen bereiken over de rol, plaats en taak van de GGD'en, ook in relatie tot de Wet publieke gezondheidszorg.

Parlementaire agenda [30-05-2013] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [28-08-2014] – Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk (TK 32 620, nr. 132).

4760

De Kamer zal een schriftelijke reactie ontvangen op de suggestie van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) om gezondheidseffeccten mee te nemen in de maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) van beleidsmaatregelen.

Parlementaire agenda [30-05-2013] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – Antwoorden schriftelijke Kamervragen begroting VWS 2015 (34 000-XVI-33).

4828

Voorstel doen om de boetes op de overtreding van de leeftijdsgrens gelijk te trekken met die in de Drank en horecawet en de Kamer hierover binnenkort te informeren.

Parlementaire agenda [02-10-2013] –

2e termijn Behandeling Tabakswet TK

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34).

4830

Monitoring. Bereid om de tabakswet te evalueren, via een monitor waarin zoveel mogelijk aspecten worden meegenomen. Ook het daadwerkelijk toepassen van de three strikes out maatregel. De kamer zal daarover regelmatig worden geinformeerd. (1e resultaten over een jaar).

Parlementaire agenda [02-10-2013] –

2e termijn Behandeling Tabakswet TK

Uitgaande brief [25-02-2015] – Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014 (TK 32 011, nr. 32)

4854

De Kamer ontvangt voor de zomer van 2014 een mededingingsbrief. Daarin zal o.a. aandacht zijn voor de ronde die VWS/NZa/ACM maken langs beroepsgroepen mbt fusies en samenwerking. Onderdeel van de mededingingsbrief is een analyse over macht en tegenmacht. Ook zal beschreven worden welke oplossingsrichtingen de Minister ziet.

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

(TK 31 765, nr. 94)

4855

De Minister zal de Kamer begin 2014 een stappenplan met betrekking tot transparantie over kwaliteit sturen. Daarin staan de stappen beschreven die de komende tijd worden gezet en wie deze stappen gaat zetten en wanneer.

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

Uitgaande brief [18-07-2014] – Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg (TK 31 765, nr. 93)

4862

De Minister zal de Kamer medio 2014 informeren over het toezichtsbeleid op de uitvoering van de Zvw en Wmg (in algemene zin per instrument aangeven wanneer dit wordt ingezet en welke norm hierbij wordt gehanteerd); (motie Bouwmeester/Bruins Slot).

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

Uitgaande brief [10-07-2014] – Motie (TK 33 750-XVI nr. 26), Bouwmeester en Bruins Slot: Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit (TK 28 828, nr. 71)

4865

De Minister zal de Kamer voor

1 januari 2014 informeren over de wijze waarop zij de ZonMw-doelmatigheidsprogramma’s kan verstevigen en andere financieringsvarianten verkennen.

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

Uitgaande brief [18-07-2014] – Doelmatigheidsprogramma’s binnen ZonMw (TK 31 765, nr. 92)

4866

Met de VGN zal overleg worden gevoerd over het zwartboek van de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten; van de resultaten daarvan wenst de Kamer vervolgens geïnformeerd te worden.

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

Uitgaande brief [17-03-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Aangeboden petitie «Achter de façade II: zwartboek over misstanden in de verstandelijk gehandicapten zorg» door Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg

4869

Begin 2014 vindt aanbieding bij de Kamer plaats van wetsvoorstellen inzake het VN-Gehandicaptenverdrag.

Parlementaire agenda [18-11-2014] – Begrotingsbehandeling 2015

VN Verdrag Handicap,

d.d. 18 juli 2014 naar de TK gestuurd.

4882

Er wordt een business case gemaakt van de voorgenomen uitbreiding van de opsporingsdienst voor zorgfraude. Wanneer deze gereed is, wordt de Kamer nader geïnformeerd.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

Uitgaande brief [12-12-2014] – Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg (TK 28 828, nr. 75).

4883

Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief over de inrichting en inbedding van een eenheid die zich bezighoudt met arrangementen met farmaceutische bedrijven.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

Uitgaande brief [11-06-2014] – Financiële arrangementen voor geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 289).

4888

In december 2013 ontvangt de Kamer een brief over het bredere beleid t.a.v. dementie.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

4891

Voor de zomer van 2014 wordt de Kamer geïnformeerd over de positie van open data in het kader van beleidsvoornemens voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

Uitgaande brief [18-07-2014] – Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (TK 32 620, nr. 131).

4892

Fusies en samenwerking: momenteel doen de ACM, NZa en VWS in een aantal bijeenkomsten voor beroepsbeoefenaren een ronde door Nederland om te kunnen waarnemen waar men denkt belemmeringen tegen te komen en te informeren hoe die kunnen worden opgelost. De Minister zal de TK in de loop van 2014 de resultaten van deze tour doen toekomen.

Uitgaande brief [30-10-2013] – Antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS 2014 (2013Z20682)

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

(TK 31 765, nr. 94).

4903

Binnenkort zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de kennisagenda sport.

Parlementaire agenda [18-11-2013] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [23-10-2014] – kennis- en innovatieagenda sport (TK 30 234, nr. 116).

4906

De Kamer zal in 2014 nader worden geïnformeerd over de voortgang rond het kickboksen en de vraag wanneer NOC*NSF het traject heeft afgerond.

Parlementaire agenda [18-11-2013] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [05-03-2015] – plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten (TK 30 234, nr. 122).

4907

Brief over samenwerking wordt ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [19-11-2013] – -Plenair debat EK concentratietoetsing zorg eerste termijn Kamer

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

(TK 31 765, nr. 94).

4908

In reactie op motie PvdA over regeldruk heeft Minister gezegd dat ze voor de zomer een bericht zal sturen aan de kamer over administratieve lasten. Als ze niet voor de zomer inhoudelijk kan reageren, dan laat ze dat ook weten.

Parlementaire agenda [19-11-2013] – -Plenair debat EK concentratietoetsing zorg eerste termijn Kamer

Uitgaande brief [18-07-2014] – Vermindering regeldruk VWS

(Eerste Kamer)

4912

De Kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten van het komende rondetafelgesprek met de farmaceutische industrie en andere deskundigen over de ontwikkeling van antibiotica.

Parlementaire agenda [05-12-2013] –

AO EU Gezondheidsraad

Uitgaande brief [24-06-2015] – Aanpak antibioticaresistentie (TK 32 620, nr. 159).

4913

De Kamer zal worden geïnformeerd over het resultaat van het gesprek met de VNG over de positie van de jonge mantelzorger.

Parlementaire agenda [07-11-2013] –

AO Mantelzorg/vrijwilligerszorg

Uitgaande brief [11-11-2014] – Voortgangsbrief informele zorg (TK 30 169, nr. 38).

4914

Voor de zomer van 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de juridische positie van mantelzorgers en vrijwilligers.

Parlementaire agenda [07-11-2013] –

AO Mantelzorg/vrijwilligerszorg

Uitgaande brief [29-04-2015] – Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis (TK 34 104, nr. 55).

4920

De Kamer zal de rapportages van de toezichthouders ontvangen over prijsvergelijkingen en begrijpelijke informatie voor de consument.

Parlementaire agenda [04-12-2013] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [09-01-2015] – Onderzoeken zorgvergelijkingssites

(TK 29 689, nr. 563).

4921

De Kamer zal een inventarisatiebrief ontvangen met daarin een overzicht van de gemaakte afspraken en bijbehorende tijdpaden om in het kader van de verticate integratie de transparantie en kwaliteit van de informatievoorziening te vergroten.

Parlementaire agenda [04-12-2013] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [18-07-2014] – Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg (TK 31 765, nr. 93).

4924

De Kamer ontvangt voor de zomer van 2014 een overzicht van de knelpunten en eventuele oplossingen m.b.t. de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren en zorgverzekeraars.

Parlementaire agenda [04-12-2013] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

(TK 31 765, nr. 94).

4926

Voor de zomer van 2014 ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over het ontsluiten van open data.

Parlementaire agenda [04-12-2013] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [18-07-2014] – Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (TK 32 620, nr. 131)

4933

De Kamer zal worden geïnformeerd over dementiezorg in relatie tot integrale tarieven.

Parlementaire agenda [04-12-2013] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

4949

De Kamer zal worden bericht over het verloop van het op 13 december 2013 te houden overleg met de Stichting Klokkenluiders over haar zwartboek.

Parlementaire agenda [07-11-2013] –

AO AWBZ

Uitgaande brief [17-03-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Aangeboden petitie «Achter de façade II: zwartboek over misstanden in de verstandelijk gehandicapten zorg» door Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten Zorg (TK 32 012, nr. 25).

4950

In het voorjaar 2014 zal de Kamer het onderzoeksrapport van de NZa over parameters bij zzp-onderhoud ontvangen, waarbij ook wordt ingegaan op vragen over de ontwikkeling van de kostprijs en de verschillende zzp's.

Parlementaire agenda [07-11-2013] –

AO AWBZ

Uitgaande brief [03-11-2014] – Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg (TK 33 891, nr. 173).

4969

De Minister stuurt de verslagen van de bijeenkomsten over samenwerking aan de TK, samen met een brief met voorstellen hoe de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren.

Parlementaire agenda [12-12-2013] –

AO Eerstelijnszorg

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

(TK 31 765, nr. 94).

4971

De TK ontvangt de resultaten van het toezicht van de IGZ op naleving van de richtlijn medicatieoverdracht.

Parlementaire agenda [12-12-2013] –

AO Eerstelijnszorg

Uitgaande brief [20-03-2015] – Veegbrief diverse toezeggingen geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 315).

4985

De Kamer zal regelmatig, bij de monitoring, worden geïnformeerd over de effectiviteit van de handhaving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten en over het handhavingsteam van 45 jonge toezichthouders.

Parlementaire agenda [02-10-2013] –

2e termijn Behandeling Tabakswet TK

Uitgaande brief [25-02-2015] – Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014 (TK 32 011, nr. 32).

4987

De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over in te zetten lijnen inzake de effectiviteit en dpelmatigheid van het tabaksontmoedigingsbeleid gebaseerd op onderzoeksresultaten o.a. naar de effectiviteit van het beperken van de verkooppunten, het uitbannen van het uitstallen van tabaksproducten in de verkooppunten en het verbieden van sigarettenautomaten.

Parlementaire agenda [02-10-2013] –

2e termijn Behandeling Tabakswet TK

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34).

4992

De Kamer zal worden gerapporteerd over de kwestie van Aquilae.

Parlementaire agenda [21-11-2013] –

AO PGB

Uitgaande brief [11-11-2014] – Stand van zaken toezeggingen VWS (34 000-XVI, nr. 37).

4993

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de situatie waarin voor mensen die geen pgb en geen passende zorg ontvangen alleen de mogelijkheid resteert om de zorg via een hoofdaannemer en een onderaannemer te kopen, met als gevolg bemiddelingskosten.

Parlementaire agenda [21-11-2013] –

AO PGB

Uitgaande brief [16-07-2014] – Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid

(TK 29 538, nr. 155).

4994

De Kamer zal een rapportage over de ontwikkeling van de pgbfraude worden toegezonden.

Parlementaire agenda [21-11-2013] –

AO PGB

Uitgaande brief [29-01-2015] – NZa-eindrapportage aanpak pgb-fraude door zorgkantoren (TK 25 657, nr. 114).

4995

De Kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten van het overleg met betrokken partijen over het verminderen van de regelgeving voor de meervoudig, zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen en over het tijdens de begrotingsbehandeling toegezegde overleg met zorgkantoren over de HACCP- en CQ-regels.

Parlementaire agenda [21-11-2013] –

AO PGB

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

5005

Bij de jaarlijkse NPP-rapportage aan de Kamer wordt ook de inbreng van andere bewindspersonen/departementen meegenomen.

Parlementaire agenda [27-01-2014] – Nota overleg inzake preventiebeleid (NPP)

Uitgaande brief [20-01-2015] – Voortgang Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid (TK 32 793, nr. 164).

5008

Minister zal Nederlandse aanpak rond zout, vet en suiker op Europees niveau kenbaar maken. In het licht van het belang van uiteindelijke Europese normen. Zal ook bekijken hoe andere landen staan tegenover normen. Brief aan de TK einde van het jaar (met name proces).

Parlementaire agenda [27-01-2014] – Nota overleg inzake preventiebeleid (NPP)

Uitgaande brief [16-12-2014] – Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en EU inzet zout, verzadigd vet en calorieën (TK 32 793, nr. 162)

5017

Integrale rol van GGD’en, mede in het kader van de veranderende zorgtaken van gemeenten, bij preventie meenemen in de positioneringsbrief over GGD’en die in april 2014 aan de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire agenda [27-01-2014] – Nota overleg inzake preventiebeleid (NPP)

Uitgaande brief [28-08-2014] – Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk (TK 32 620, nr. 132)

5022

De Kamer zal nader worden geïnformeerd over de gerichte inzet van de extra € 5 miljoen van de Sportimpuls in wijken met de grootste achterstanden.

Parlementaire agenda [18-11-2013] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [21-10-2014] – Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt (TK 30 234, nr. 114)

5023

De Kamer zal n.a.v. een pilot gemeentebrede dagarrangementen bij de ministeries van SZW en OCW worden geïnformeerd over eventuele praktische belemmeringen in de samenwerking tussen sport en kinderopvang die in wet- en regelgeving kunnen worden aangepast.

Parlementaire agenda [18-11-2013] – Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [21-10-2014] – Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt (TK 30 234, nr. 114)

5037

Vooruitlopend op de over drie jaar geplande evaluatie (1-1-2017) zal de Minister van VWS de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Ter Horst en Flierman, binnen een jaar informeren over de toename van de regeldruk als gevolg van de invoering van deze wet.

Parlementaire agenda [03-12-2013] – Wetswijziging cliëntenrechten zorg Kwaliteitsinstituut nr. 33 243 – eerste termijn Kamer

Uitgaande brief [08-05-2015] – voortgangsrapportage KI en AL (TK 31 765, nr. 144).

5038

De Minister van VWS gaat, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman, na of voor het aanleveren van onjuiste gegevens door zorgaanbieders dezelfde sancties gelden als voor het niet aanleveren van gegevens.

Parlementaire agenda [03-12-2013] – Wetswijziging cliëntenrechten zorg Kwaliteitsinstituut nr. 33 243 – eerste termijn Kamer

Uitgaande brief [14-07-2014] – Concept Uitvoeringsbesluit Wkkgz (TK 32 402, nr. 67)

5056

De Kamer zal worden geïnformeerd over het aaneenschakelen van verschillende ketens van een aantal zorgvormen, waaronder dementiezorg.

Parlementaire agenda [18-12-2013] –

AO hervorming langdurige zorg

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

5070

De Kamer zal een brief over integrale dementiezorg ontvangen.

Parlementaire agenda [16-01-2014] – VAO Hervorming langdurige zorg (AO d.d. 18/12)

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

5073

Bij de evaluatie van de Jeugdwet zal nadrukkelijk de positionering van de persoonlijke verzorging voor jeugdigen worden betrokken.

Parlementaire agenda [16-01-2014] – VAO Hervorming langdurige zorg (AO d.d. 18/12)

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5077

De Kamer zal per brief een antwoord ontvangen op de vraag over de bezuiniging op het pgb van ruim € 400 miljoen.

Parlementaire agenda [16-01-2014] – Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97)

5079

De Kamer zal een overzicht ontvangen van de verschillende bezuinigingsmaatregelen op de verschillende pgb's sinds 31 december 2011 en wat dit betekent voor de verhouding met zorg in natura in percentages; hierin wordt ook ingegaan hoe de tarieven voor de dagbesteding en het vervoer tot stand komen.

Parlementaire agenda [16-01-2014] – Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97)

5080

Binnenkort zal de Kamer de antwoorden ontvangen op de commissievragen over de eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding, waarin ook de upcoding en het onderzoek van het CIZ worden meegenomen.

 

Uitgaande brief [06-05-2014] – Commissiebrief inzake de rapportage «Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013» van het CIZ (TK 28 828, nr. 51) en (TK 28 828, nr. 61)

5081

In het voorjaar zal de Kamer het NZa-onderzoek naar de stijging van de hoge zzp's ontvangen.

 

Uitgaande brief [09-09-2014] – ontwikkeling ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf (TK 33 891, nr. 82)

5126

Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over het stroomlijnen van declaratieregels/ verantwoordingsnormen. Hoe gaat het nu? Wat gaat er veranderen? Tijdpad.

Parlementaire agenda [26-03-2014] –

AO ziekenhuiszorg

Uitgaande brief [11-12-2014] – Voortgang verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg (TK 32 620, nr. 143).

5130

De PVV stuurt haar meldingen van burgers over problemen rond declaraties van buitenlandse patiënten in NL naar de Minister. Zij zal hierop een reactie sturen.

Parlementaire agenda [26-03-2014] –

AO ziekenhuiszorg

Uitgaande brief [29-06-2015] – Voortgangsbrief kostenbewustzijn

(TK 29 689, nr. 624)

5131

Na de zomer ontvangt de Kamer de voortgang van de concentratie van de acute zorg, waarin ook ingegaan wordt op een mogelijk af te sluiten convenant.

Parlementaire agenda [26-03-2014] –

AO ziekenhuiszorg

Uitgaande brief [06-10-2014] – Acute zorg (TK 29 247, nr. 191)

5134

Voor de zomer ontvangt de Kamer een visie op curatieve zorg in krimpregio’s (staande toezegging, nu met datum).

Parlementaire agenda [26-03-2014] –

AO ziekenhuiszorg

Uitgaande brief [06-03-2015] – Curatieve zorg in krimpregio's (TK 29 247, nr. 200).

5136

De Kamer ontvangt een brief over wachttijden in de zorg betreffende de 6 genoemde zorgvormen in de Marktscan MSZ.

Parlementaire agenda [26-03-2014] –

AO ziekenhuiszorg

Uitgaande brief [29-09-2014] – Tussenrapportage wachttijden medisch specialistische zorg (TK 29 248, nr. 274)

5148

TK informeren over vormgeving monitor honorarium specialisten.

Parlementaire agenda [24-04-2014] –

AO Macrobekostiging= AO Invoering integrale bekostiging medische-specialiastische zorg

Uitgaande brief [31-10-2014] – Stand van zaken invoering integrale bekostiging

(TK 32 620, nr. 139)

5149

Monitoren overstap aantal medisch specialisten naar loondienst en informeren TK.

Parlementaire agenda [24-04-2014] –

AO Macrobekostiging= AO Invoering integrale bekostiging medische-specialistische zorg

Uitgaande brief [31-10-2014] – Stand van zaken invoering integrale bekostiging

(TK 32 620, nr. 139)

5152

Informeren TK over stappen om te komen tot een gedifferentieerd MBI.

Parlementaire agenda [24-04-2014] –

AO Macrobekostiging= AO Invoering integrale bekostiging medische-specialistische zorg

Uitgaande brief [06-02-2015] – Kwaliteit loont (TK 31 765, nr. 116).

5161

De Kamer zal jaarlijks worden gerapporteerd over de effecten van het nieuwe beleid als gevolg van het afschaffen van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Parlementaire agenda [22-01-2014] – Wetsbehandeling Wtcg/CER

Kamervragen CDA over het bericht «Modale inkomens veel meer kwijt aan eigen bijdragen» d.d. 8 december 2014.

5163

Na ontvangst van het advies van de Raad van State zal de goedkeurings- en de invoeringswet betreffende de ratificering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking snel bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda [22-01-2014] – Wetsbehandeling Wtcg/CER

VN Verdrag Handicap, d.d. 18 juli 2014 naar de TK gestuurd.

5165

De Kamer zal tijdig worden bericht over een objectief verdeelmodel macrobudget Wmo per 2016.

Parlementaire agenda [22-01-2014] – Wetsbehandeling Wtcg/CER

16 september 2014, Septembercirculaire gemeentelijke fonds: TK 34000-B, nr. 4

5168

Bij een volgende gelegenheid zal de Kamer worden bericht wanneer de volgende versie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) verschijnt.

Parlementaire agenda [20-02-2014] – 30 leden debat over het SCP rapport «met zorg ouder worden»(aangevraagd op 12/9/13 door lid Agema)

Uitgaande brief [10-07-2015] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 115).

5198

Toezegging Overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (TK 33 674 / TK 33 684). De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Slagter-Roukema (SP), toe samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging te bezien of er nog verdere inspanningen vereist zijn om de samenwerking tussen huisartsen en de eerste lijn hulp meer gestalte te geven in de toekomst.

Parlementaire agenda [11-02-2014] – Behandeling Jeugdwet

Uitgaande brief [23-09-2014] – Voortgang Transitie Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 412).

5201

Toezegging Zorg in Nederland voor Nederlanders in het buitenland en expats (TK 33 674 / TK 33 684) De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Beckers (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA), Scholten (D66), toe om, na overleg met de VNG, een oplossing uit te werken voor Nederlanders die in het buitenland wonen en gebruik willen maken van zorg in Nederland. De Staatssecretaris zegt toe hierbij ook te kijken naar een oplossing voor rondtrekkende mensen en expats die zelf in het buitenland wonen maar kinderen in Nederland hebben.

Parlementaire agenda [11-02-2014] – Behandeling Jeugdwet

Uitgaande brief [22-12-2014] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 97).

5244

Na de zomer zal de Kamer een brief ontvangen waarin met het oog op een mogelijke uitwisseling van gegevens tussen ambulance en ziekenhuis wordt ingegaan op de eventuele voortgang op het terrein van het medisch beroepsgeheim, wordt gerapporteerd over de uitkomsten van het overleg met de Duitse collega's over een betere vormgeving van de inzet van Duitse ambulances in de grensstreek, wordt bericht over de uitkomsten van het overleg met verzekeraars inzake de vergoeding van onderhoud en vervanging van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) en wordt bericht over de oorzaak van de stijging van het aantal A1-ritten.

Parlementaire agenda [09-04-2014] –

AO Ambulancezorg

Uitgaande brief [26-03-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om zo spoedig mogelijk op openstaande toezeggingen uit het algemeen overleg Ambulancezorg van 9 april 2014 (TK 29 247, nr. 189) gestand te doen en expliciet in te gaan op de grensoverschrijdende problematiek

(TK 29 247, nr. 202).

5245

Begin 2015 zal de Kamer een hoofdlijnenbrief over een nieuwe wet ambulancezorg ontvangen met de bevindingen van de verschillende scenario's en de Europese bevindingen.

Parlementaire agenda [09-04-2014] –

AO Ambulancezorg

Uitgaande brief [17-06-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake rappel verzoek om toezeggingen ambulancevervoer nav AO 9 april 2014 (TK 29 247, nr. 212).

5253

De Kamer kan naar verwachting voor de zomer het wetsvoorstel inzake implementatie van de Geneesmiddelenrichtlijn tegemoet zien.

Parlementaire agenda [24-04-2014] –

AO EU-Gezondheidsraad (betreft Informele Raad van 28 april 2014)

Wetsvoorstel voor wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van de Geneesmiddelenrichtlijn, is in Staatsblad van 6 november 2014 gepubliceerd (TK 33 937).

5255

Voor de zomer zal de Kamer het aanvalsplan voor de aanpak van bureaucratie worden toegezonden.

Parlementaire agenda [05-06-2014] –

AO Verspilling in de zorg

Uitgaande brief [18-07-2014] – Vermindering regeldruk VWS (TK 29 515, nr. 352).

5256

In het najaar zal de Kamer een brief inzake barcodering op (kleine) verpakkingen ontvangen, waarbij de GS1-standaard voor genees- en hulpmiddelen inzet zal zijn.

Parlementaire agenda [05-06-2014] –

AO Verspilling in de zorg

Uitgaande brief [04-02-2015] – Kamerbrief veiligheid medische hulpmiddelen (TK 32 805, nr. 35).

5257

In het najaar zal de Kamer een stand van zakenbrief ontvangen inzake de substitutiemonitor, die vooral gericht zal zijn op de substitutie van de tweede lijn naar de huisartsenzorg.

Parlementaire agenda [05-06-2014] –

AO Verspilling in de zorg

Uitgaande brief [09-04-2015] – Rapportage «Eerste resultaten substitutiemonitor» (TK 33 654, nr. 14).

5258

Binnen enkele weken ontvangt de Kamer een tussenrapportage van het experiment regelarme instellingen.

Parlementaire agenda [05-06-2014] –

AO Verspilling in de zorg

Uitgaande brief [29-10-2014] – Commissiebrief inzake VSO over de aanbieding van de tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

(TK 31 765, nr. 95) en (TK 31 765, nr. 96).

5264

Een Wetsvoorstel rondom de verplichting tot het inzichtelijk maken van de zorgnota zal binnenkort naar de Kamer worden gezonden, net als de voortgangsrapportage over het traject kostenbewustzijn in de zorg.

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn)

11 september 2014

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving –

TK 33 980.

5266

De Kamer zal na de zomer geïnformeerd worden over uitkomsten van een gesprek met veldpartijen over alternatieven rondom de mbi-differentiatie.

Parlementaire agenda [26-06-2014] – Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn)

Uitgaande brief [06-02-2015] – Kwaliteit loont (TK 31 765, nr. 116).

5271

Voor het zomerreces van 2015 zal de Kamer een standvanzakenbrief inzake de voornemens rond de ziekte van Lyme worden toegezonden.

Parlementaire agenda [15-05-2014] – Debat burgerinitiatieven ziekte van Lyme

Uitgaande brief [23-06-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om indicatie wanneer stand-van-zakenbrief over het plan van aanpak Lyme komt (TK 33 897, nr. 6).

5281

In september ontvangt de kamer een brief over kortdurende zorg met verblijf. Hierin is opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is en wordt inzicht gegeven in budgetten die hiervoor zijn verschoven (inclusief de € 100 miljoen voor de verzekeraar).

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [21-11-2014] – kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz (TK 33 578, nr. 13).

5284

Voor de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de ggz-sector, de NZa en de accountants over een oplossing van de problematiek met de jaarrekeningen bij de ggz.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [22-07-2014] – Kamerbrief over Stand van zaken toezeggingen VWS (TK 33 750-XVI, nr. 111).

5285

Voor de zomer zal de Kamer een brief over de informatievoorziening in de zorg ontvangen, waarin o.a. wordt ingegaan op versnelling van de informatielevering, het momentum van de definitieve jaarafrekening en een eventuele verkorting van de controletermijn van vijf jaar voor facturen van de zorgverzekering, met zo nodig aanpassing via een lex specialis.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [18-07-2014] – Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

(TK 32 620, nr. 130).

5286

Binnenkort zal de Kamer een rapportage van de NZa over aanpak van fraude in de zorg worden toegezonden.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [12-12-2014] – Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg (TK 28 828, nr. 75).

5287

De Kamer zal worden bericht over de resultaten van een binnenkort te presenteren onderzoek van een externe naar de positionering van opsporing van fraude in de zorg, voorzien van een standpunt.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [12-12-2014] – Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg (TK 28 828, nr. 75).

5288

De Kamer zal worden geïnformeerd over de manier waarop de regelgeving en regeldruk zullen worden aangepakt.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [18-07-2014] – Vermindering regeldruk VWS (TK 29 515, nr. 352).

5289

Vóór eind 2014 zal de Kamer verslag worden gedaan van het verloop van de preventie in het afgelopen jaar, o.a. over de afgesloten pledges met een uitvraag bij verzekeraars over hun inzet.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [20-01-2015] – Voortgang Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid (TK 32 793, nr. 164).

5290

De Minister van BZK zal worden verzocht de Kamer voor de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein (TK 33 935) te informeren over de interpretatie van de motie-Van 't Wout/Bergkamp (TK 30 597, nr. 300) over de middelen voor gemeenten ten behoeve van de taken in het sociale domein.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein is met brief van 11 september 2014 ingetrokken. Zie TK 33 935, nr.7.

5292

In het kader van de rapportage over de aanpak van de verspilling in de zorg zal de Kamer te zijner tijd worden bericht over de analyse van de administratieve lasten en registratielast voor verplegenden en verzorgenden in de langdurige zorg.

Parlementaire agenda [10-06-2014] –

TK WGO Jaarverslag 2013

Uitgaande brief [08-12-2014] – Rapport Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg (TK 33 654, nr 12).

5294

De Kamer wordt, zodra hierover meer bekend is, bij de eerstvolgende gelegenheid geïnformeerd inzake de nut en noodzaak van veiligheidstesten.

Parlementaire agenda [06-02-2014] –

AO Bloedvoorziening

Uitgaande brief [19-09-2014] – Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015–2017 (TK 29 447, nr. 28).

5295

De Kamer wordt jaarlijks middels een rapportage geïnformeerd inzake stand van zaken/ontwikkelingen t.a.v. bloedvoorziening zoals vorderingen van de navelstrengbloedbank, bloedprijs. de rapportage wordt behandeld bij de begrotingsbehandeling en de rapportage daarvan los wordt verzonden naar de TK (september of oktober).

Parlementaire agenda [06-02-2014] –

AO Bloedvoorziening

Uitgaande brief [19-09-2014] – Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015–2017 (TK 29 447, nr. 28).

5303

Toezegging Conferentie geestelijke gezondheidszorg (TK 33 750 / TK 33 674 / TK 33 684) (T01808). Debat 29 oktober 2013 – De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe zich te beraden op de wijze waarop hij een bijdrage kan leveren om de bestrijding van het stigma voor mensen met een handicap of een psychische aandoening te bevorderen, waarbij een conferentie tot de mogelijkheden behoort.

Parlementaire agenda [29-10-2013] – APB Eerste Kamer

Het is een toezegging aan de EK waaraan inmiddels is voldaan. De conferentie heeft plaatsgehad in oktober.

5324

De Kamer zal een brief ontvangen over verslavingszorg met een vergelijking van DSM-V en DSM-IV m.b.t. de pakketgevolgen.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Pakketmaatregelen

Uitgaande brief [24-03-2015] – Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5 (TK 24 077, nr. 344).

5326

De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over gepast gebruik.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Pakketmaatregelen

Uitgaande brief [30-06-2015] – Voortgangsrapportage kwaliteit loont (TK 31 765, nr. 153).

5344

Betreffende energiebesparing: Na de zomer (september) kan ik de Kamer informeren over de ingangsregeling van de ecotaks. Ik ben bereid een latere ingangsregeling te overwegen, daarbij denk ik aan een half jaar tot een jaar.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [23-10-2014] – Toezegging ingangsdatum regeling energiebesparing sportverenigingen (TK 34 000-XVI, nr. 15).

5345

Voorafgaande aan het wetgevingsoverleg Sportbeleid in het najaar van 2014 zal de Kamer worden bericht over de stand van zaken betreffende het ontwikkelen van een nieuw gehandicaptensportbeleid.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [16-10-2014] – Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid (TK 30 234, nr. 113).

5348

Voor de zomer ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage over de trajecten op het terrein van correct declareren en het verbeteren van de informatievoorziening, voorzien van een tijdpad.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [18-07-2014] – Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

(TK 32 620, nr. 130).

5350

Voor de zomer zal de Kamer een brief worden gezonden over de uitvoering van de motie (van GL en D66) over dataverstrekking.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [18-07-2014] – Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (TK 32 620, nr. 131).

5351

Voor het zomerreces zal de Kamer een stappenplan worden gezonden inzake verbetering van de transparantie en bruikbaarheid van gegevens over kwaliteit.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [18-07-2014] – Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg (TK 31 765, nr. 93).

5352

De Kamer kan een overzicht ontvangen van de wijzen waarop de Minister invloed uitoefent op de hoeveelheid geld dat de NZa ontvangt.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [02-10-2014] – VSO functioneren NZa 2012 en overige Kamervragen m.b.t. NZa (TK 25 268, nr. 98).

5353

In het najaar zal de Kamer worden geïnformeerd over de omvang van fraude in de zorg, op basis van een NZa-onderzoek.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [12-12-2014] – Derde voortgangsrapportage aanpak fouten en fraude in de zorg (TK 28 828, nr. 75).

5354

Voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer worden gerapporteerd over het resultaat van het overleg met desbetreffende partijen hoe op een handige, administratief niet-belastende manier praktische invulling kan worden gegeven aan de tijdige tariefvaststelling door verzekeraars.

Parlementaire agenda [19-06-2014] – Plenaire behandeling verticale integratie

Uitgaande brief [27-02-2015] – Evaluatie Zvw (TK 29 689, nr. 591).

5367

Voor 1 november komt een brief over kwaliteit in de langdurige zorg (met name V&V). In die brief wordt ook meegenomen het debat over medisch/ethische kwesties en de keuzemogelijkheden van cliënten om af te zien van zorg die om kwaliteitsredenen wel geboden zou moeten worden (opname op gesloten afdeling) (VVD/GL/PvdA).

Aanvulling toezegging uit TK:Rond 1 november zal de Kamer een uitwerking ontvangen van de brief van 12 juni over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen, waarin ook wordt ingegaan op de medisch-ethische en juridische dilemma’s ten aanzien van kwaliteit en op het afspreken door cliënten en zorgaanbieders in het zorgplan dat bewust wordt afgezien van bepaalde kwaliteits- of veiligheidsregels.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling WLZ antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

5368

Beleidsbrief over psychofarmaca wordt aangeboden aan de Kamer (SP)Toezegging geregistreerd door TK:In het eerste kwartaal van 2015 zal de Kamer een voorstel ontvangen over het bestrijden van psychofarmaca op niet-medische gronden in de ouderenzorg.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 (TK 34 104, nr. 63).

5371

Kamer wordt voor de stemming Wlz (25-49-2014) geïnformeerd over de juridische verankering van het overgangsrecht van Wlz-indiceerbaren en over de mogelijke strijdigheid van de ingediende amendementen.

Toezegging TK: Over mogelijke strijdigheden van amendementen met de Wlz zal de Kamer voor donderdag 25 september worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [24-09-2014] – Nadere informatie voorstel van wet Wet langdurige zorg (TK 33 891, nr. 171).

5374

Kamer informeren over voortgang pilot DSW over rol zorgkantoren (VVD)Toezegging geregistreerd door TK:Begin 2015 zal de Kamer worden bericht over de voortgang van de pilot van DSW over vereenvoudiging en uniformering van de zorginkoop, ontwikkeling van meerjarige contracten en de organisatie van zorgkantoorregio’s.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ

(TK 34 104, nr. 25).

5384

Vlak voor het wetgevingsoverleg Sportbeleid zal de Kamer worden bericht over de pilot Sport en Bewegen in de Buurt en over de effectmeting inzake de inzet van buurtsportcoaches.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [03-02-2015] – Rapporten Sport en Bewegen in de Buurt (TK 30 234, nr. 121).

5385

In het najaar 2014 zal de Kamer een tussenrapportage van het Actieplan «Naar een veiliger sportklimaat» worden toegezonden.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [23-10-2014] – Voortgangsrapportage actieplan «Naar een Veiliger Sportklimaat» (TK 30 234, nr. 115).

5386

Via de Staatssecretaris van OCW zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de PO-Raad over het sectorakkoord, waaronder een extra uur gymles en professionalisering van de gymlessen.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

5389

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de Staatssecretaris van V&J inzake het opnemen van maatregelen ter bestrijding van matchfixing in wetgeving inzake de kansspelen en over voorgenomen Europees beleid en acties op het terrein van matchfixing.

Parlementaire agenda [02-07-2014] –

AO Sport

Uitgaande brief [14-10-2014] – Geannoteerde agenda Informele Sportraad en verslag Sportministersconferentie 2014 (TK 21 501-34, nr. 235).

5392

Het delen van de resultaten van het onderzoek van de NZa en de ACM over informatieverstrekking van zorgverzekeraars. Aanvulling toezegging door TK: Zodra de gegevens/resultaten bekend zijn van het onderzoek door de drie toezichthouders over de informatievoorziening door zorgverzekeraars aan consumenten zal de Kamer – wellicht in november – daarover worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [12-02-2015] – Beleidsreactie onderzoeken NZa, ACM en AFM over vergelijkingssites (TK 29 689, nr. 586).

5393

Een uitgebreide reactie op het evaluatierapport Wmg en NZa. Aanvulling toezegging TK: Binnen 3 maanden zal de Kamer een uitgebreide reactie worden gezonden op het AEF-rapport inzake de evaluatie van de WMG en het toezicht van de NZa op zorgverzekeraars.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [02-04-2015] – Kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa

(TK 25 268, nr. 112).

5395

In de volgende voortgangsbrief kostenbewustzijn de Kamer over de stand van zaken informeren mbt de doorontwikkeling van opendisdata.nl en mogelijkheden van het opzetten van een portal dat inzichten geeft in gecontracteerde prijzen. Aanvulling toezegging TK: In de voortgangbrief over kostenbewustzijn zal de Kamer worden geïnformeerd over de ingezette trajecten om de inzichtelijkheid van de kwaliteitsinformatie te vergroten (OpenDis-data en het opzetten van een portal dat inzicht verschaft in gecontracteerde prijzen).

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [29-06-2015] – Voortgangsbrief kostenbewustzijn

(TK 29 689, nr. 624).

5396

Verdeelmodel budget Wmo. De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth, toe om bij het objectieve verdeelmodel voor de verdeling van het budget Wmo 2015 vanaf 2016 rekening te houden met sociaal-economische, demografische en gezondheidsverschillen tussen de gemeenten.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO

Kamervragen over Verdeelmodel Wmo 2015 d.d. 10 december 2014.

5398

Lokale adviescommissies. De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Kuiper, toe de mogelijkheid van een onafhankelijke lokale adviescommissie uitdrukkelijk onder de aandacht van gemeenten te brengen.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO (hele dag + avond)

De mogelijkheid van een onafhankelijke lokale adviescommissie is tijdens diverse gesprekken met gemeenten onderwerp van gesprek geweest.

5399

Kwetsbare groepen. De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, toe de leerpunten die ten aanzien van de positie van de kwetsbare groepen in de Wmo geconstateerd zijn, met de gemeenten te bespreken.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO (hele dag + avond)

Het thema kwetsbare groepen is op de praktijkdagen Wmo/Jeugd is in maart besproken.

5400

Kleine zorgaanbieders. De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thissen, met de VNG bespreken hoe kleine, innovatieve zorgaanbieders, in de zorginkoop een kans kunnen krijgen.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO (hele dag + avond)

In de handreikingen van het Transitie Bureau Wmo (VWS/VNG) wordt consequent aandacht besteed aan inkoop bij kleine innovatieve aanbieders. Verder ondersteunt het Transitie Bureau door middel subisidies de Branche Verenigingen Kleinschalige Zorg bij de activiteiten die zij uitvoeren rond het informeren van kleine aanbieders en het onder de aandacht brengen bij gemeenten van deze aanbieders.

5401

Privacy impact assessments sociaal domein. De Minister van BZK zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Scholten, toe in het kader van de privacy impact assessments ook te laten onderzoeken welk risico de zorgvrager loopt als zijn omgeving niet wil meewerken.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO

Afgedaan met TK 33 841. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) 28 april 2015.

5402

Aanpak ouderenmishandeling. De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van een vraag van het lid Frijters-Klijnen, de Kamer regelmatig informeren over de voortgang die geboekt wordt bij de aanpak van ouderenmishandeling.

Parlementaire agenda [08-07-2014] – Plenaire behandeling WMO

Uitgaande brief [22-12-2014] – Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties midterm review kindermishandeling (TK 31 015, nr. 112).

5404

Bij de reeds in het AO Ziekenhuiszorg (26 maart 2014) toegezegde visie op de curatieve zorg in krimpgebieden zullen ook de eerstelijnszorg en de ketenzorg in deze gebieden worden betrokken.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [06-03-2015] – Curatieve zorg in krimpregio's (TK 29 247, nr. 200).

5405

Zodra er substantiële gegevens over de substitutie via de zorginkoop zijn zal de Kamer worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [09-04-2015] – Rapportage «Eerste resultaten substitutiemonitor» (TK 33 654, nr. 14).

5406

Voor het februarireces 2015 zal de Kamer worden bericht of er inzicht bestaat wat er voor 2015 wordt afgesproken met betrekking tot de substitutie van zorg via de zorginkoop.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [09-04-2015] – Rapportage «Eerste resultaten substitutiemonitor» (TK 33 654, nr. 14).

5407

De Kamer zal worden bericht over de uitkomsten van het gesprek met de LHV en de NPCF over de problemen met overstappen naar een andere huisarts.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [11-11-2014] – Stand van zaken toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 37).

5408

Via de substitutiemonitor zal de Kamer in het kader van de zorginkoop regelmatig worden geïnformeerd over de verschillende modellen om de koppeling te maken tussen sociale wijkteams en de wijkverpleegkundigen.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [14-04-2015] – Wijkverpleging (TK 34 104, nr. 38).

5409

Direct na het zomerreces zal de Kamer een brief ontvangen over de inbedding van de € 10 miljoen voor de zichtbare schakels.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [30-10-2014] – Evaluatie Zichtbare schakel 2009–2013 (TK 30 597, nr. 470).

5410

In september zal in de beleidsbrief Dementie worden ingegaan op het regelen van het casemanagement dementie in het overgangsjaar 2015.

Parlementaire agenda [03-07-2014] –

AO Eerstelijnszorg met de Minister ook met de stas

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

5411

Binnenkort zal de Kamer de evaluatie van het project Regelarm werken in de langdurige zorg (ERAI) worden toegezonden.

Parlementaire agenda [03-07-2014] – VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 3/7)

Uitgaande brief [30-09-2014] – Tussenevaluatie experiment regelarme instellingen (TK 31 765, nr. 95).

5429

Eind 2014 zal de Kamer de Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit 2014 ontvangen, waarin o.a. wordt gemeld hoeveel professionals een gatekeeperstraining hebben gevolgd.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 168).

5430

Na ontvangst van het advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen over verlaging van de leeftijdsgrens tot 16 jaar bij de Kamer worden ingediend.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Op 26-3-2015 is de Nota van Wijziging aan de Tweede Kamer gestuurd (TK 33 508, nr. 14).

5431

Eind 2014 zal de Kamer worden bericht over de stand van zaken en de vorderingen bij de uitvoering van de Landelijke agenda suïcidepreventie (o.a. over de coördinerende en aanjaagfunctie van de Stichting 113Online onder alle betrokkenen en met een apart kopje over recidive), voorzien van een voorstel voor een onderzoeksprogramma na overleg met ZonMw en andere experts.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 168).

5432

Eind 2014 zal de evaluatie van de wijziging van de meldplicht van instellingen na een suïcide binnen hun muren naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 168).

5433

Na afronding in het voorjaar van 2015 van het laatste onderzoek betreffende de tweedelijnscijfers inzake gebruikte zorg zal de Kamer worden geïnformeerd over de effecten wat betreft zorgmijding.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [26-11-2014] – Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015 (TK 34 000-XVI, nr. 92).

5434

In oktober zal de Kamer worden bericht over de ggz-wachtlijsten.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [01-12-2014] – Marktscan GGZ en rapport cliëntperspectief op hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg (TK 31 765, nr. 111).

5435

Vóór de begrotingsbehandeling zal de Kamer worden bericht in hoeverre er al dan niet een specifieke studie zal worden verricht met betrekking tot de informatievoorziening richting de nabestaanden in geval van een suïcide van een kind of partner, mede in relatie tot het medisch beroepsgeheim.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [18-11-2014] – Commissiebrief inzake Regeling van Werkzaamheden over het bericht «Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar» (Nos.nl, 16 oktober 2014) (TK, 25 424, nr. 256).

5436

Eind 2014 zal de Kamer worden bericht over de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit van het Trimbos-instituut.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie (TK 32 793, nr. 168).

5437

Na ontvangst van informatie van Lareb over de stand van zaken zal de Kamer antwoord ontvangen op de vraag of mensen met een bepaald soort DNA veel gevoeliger zijn voor de effecten van antidepressiva en in hoeverre dat meegenomen is in het genoemde Amerikaanse onderzoek.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO suïcidaliteit

Uitgaande brief [19-03-2015] – Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie

(TK 32 793, nr. 168).

5488

Bezien zal worden hoe de Kamer geïnformeerd kan worden over de opbrengsten van de prijsarrangementen.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [22-06-2015] – Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 328).

5489

De Kamer zal over een half jaar een update ontvangen van hetgeen in het bestuurlijk overleg farmacie is besproken. Tevens zal daarin worden ingegaan op het overleg over de eerste lijn inzake het toepassen van de bekostiging van de huisarts op de apotheker.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [29-06-2015] – Diverse onderwerpen in verband met AO geneesmiddelen 2 juli 2015 (TK 29 477, nr. 331)

5490

De Kamer zal een inventarisatie ontvangen van de (internationale) initiatieven die zijn/worden ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de antibioticaresistentie, als de contouren bekend zijn van de Nederlandse bijdrage aan deze problematiek.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [24-06-2015] – Aanpak antibioticaresistentie (TK 32 620, nr. 159).

5491

De Kamer zal worden gerapporteerd over vermijdbare tekorten/kritieke (oncologische) geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [20-03-2015] – Veegbrief diverse toezeggingen geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 315).

5493

Volgende week ontvangt de Kamer een visiebrief inzake onafhankelijke informatievoorziening, waarin tevens zal worden ingegaan op de toekomst van het Geneesmiddelenbulletin.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [29-10-2014] – Visie farmacotherapeutische informatievoorziening (TK 29 477, nr. 299).

5494

De Minister zal reageren op door het lid Krol aan te leveren informatie over een onderzoek van de Unie KBO naar medicatiebeoordeling t.a.v. ouderen. Informatie eind maart 2015 aangeleverd.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [29-06-2015] – Diverse onderwerpen in verband met AO geneesmiddelen 2 juli 2015 (TK 29 477, nr. 331).

5495

De Minister zal een reactie geven op een staatje van IMS Health van juni 2013 over innovatieve middelen. In de veegbrief van 20 maart 2015 wordt door de Minister aangegeven dat zij zal reageren.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [16-06-2015] – Rapport IMS Health «The Global Use of Medicines» (TK 29 477, nr. 327).

5496

De Minister zal de Kamer schriftelijk haar opvatting doen toekomen over de lange tijdspanne en kosten voor ontwikkeling van vaccins en octrooiering, en de gevolgen daarvan voor het wel/niet op de markt brengen daarvan.

Parlementaire agenda [02-10-2014] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [20-03-2015] – Toezegging over vaccins (TK 29 477, nr. 313).

5499

Begin 2015 zal de Kamer de resultaten van het in het najaar 2014 te houden onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [19-06-2015] – Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers (TK 27 565, nr. 135).

5500

Vóór de begrotingsbehandeling zal de Kamer informatie ontvangen over naming-and-shaming van supermarkten in het kader van de nalevingscijfers van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – toezeggingen AO 9 oktober alsmede reactie op commissiebrief inzake Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut (TK 27 565, nr. 130).

5503

Zo snel mogelijk, wellicht vóór de begrotingsbehandeling, zal worden ingegaan op en een overzicht worden verstrekt van de onderzoeken naar de effectiviteit van de maatregelen van het tegengaan van alcoholgebruik, o.a. op het terrein van reclame.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – toezeggingen AO 9 oktober alsmede reactie op commissiebrief inzake Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet naar het Trimbos-instituut (TK 27 565, nr. 130).

5505

In het eerste kwartaal van 2015 zal de Kamer een analyse van de kwaliteit van de gemaakte gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen, inclusief het tegengaan van hokken en keten, ontvangen.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [06-05-2015] – Onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 (TK 27 565, nr. 133).

5506

Nog in 2014 zal de Kamer de uitkomsten van de pilot van het Directeuren Overleg Alcohol worden toegezonden.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – toezeggingen AO 9 oktober alsmede reactie op commissiebrief inzake Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut (TK 27 565, nr. 130).

5507

Vóór de begrotingsbehandeling zal de Kamer nader worden geïnformeerd inzake het overleg met de Wereldwinkels over het verbod op de verkoop van zwak-alcoholische dranken.

Parlementaire agenda [09-10-2014] –

AO Alcoholbeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – toezeggingen AO 9 oktober alsmede reactie op commissiebrief inzake Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut (TK 27 565, nr. 130).

5508

Eind 2014 zal de Kamer de evaluatie buurtsportcoaches worden toegezonden.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [03-02-2015] – Rapporten Sport en Bewegen in de Buurt (TK 30 234, nr. 121).

5509

De Kamer zal het actieplan vechtsporten ontvangen.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [05-03-2015] – plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten (TK 30 234, nr. 122).

5510

Binnenkort wordt de dopingbrief op hoofdlijnen naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [01-12-2014] – Wetsvoorstel inzake doping (TK 30 234, nr. 117).

5511

In de loop van 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de nadere invulling van de brief op hoofdlijnen over een nieuw gehandicaptensportbeleid.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [16-10-2014] – Hoofdlijnenbrief gehandicaptensportbeleid (TK 30 234, nr. 113).

5515

Begin 2015 zal de Kamer via de Staatssecretaris van OCW geïnformeerd worden over het plan van aanpak n.a.v. de afspraken uit het bestuursakkoord met de PO-Raad inzake meer bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, inclusief de werking van het mechanisme en een juridische onderbouwing van de gemaakte afspraken.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

5516

Begin 2015 wordt de Kamer bericht over de eerste resultaten van de Sportimpuls-projecten.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [03-02-2015] – Rapporten Sport en Bewegen in de Buurt (TK 30 234, nr. 121)

5517

Eind 2014 zal de Kamer door de Minister van SZW worden geïnformeerd over de voortgang van het project «Het Nieuwe Toezicht».

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief SZW (20-11-2014) inzake Ruimte voor (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang (TK 31 322, nr. 263).

5518

In de loop van de eerste helft van 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over het zo mogelijk wegnemen van eventuele belemmeringen betreffende de contacten tussen OM en de sport inzake zedendelinquenten.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief VenJ (18-5-2015) inzake Veiligheid in het vrijwilligerswerk (TK 34 000-VI, nr. 85).

5519

De Kamer zal een reactie van de Ministers van VWS en VenJ ontvangen op de initiatiefnota-Van Dekken over matchfixing.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief VenJ (11-3-2015) Beantwoording aanvullende vragen matchfixing (TK 33 296, nr. 11).

5520

In overleg met NOC*NSF en de KNVB zullen door de Staatssecretaris van VenJ in lagere regelgeving in het kader van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand bepalingen worden opgenomen ter verkleining van het risico op matchfixing.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

5522

In de loop van het komende half jaar zal de Kamer een stand van zakenbrief over het topsportnetwerk worden toegezonden.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [15-06-2015] – Veegbrief AO sportbeleid 2 juli 2015 (TK 30 234, nr. 131).

5524

De Kamer zal een schriftelijke reactie ontvangen op de brief van de Vereniging voor Sportgeneeskundigen van 26 oktober 2014.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Uitgaande brief [03-02-2015] – Vragen VSG ivm erkenning sportgeneeskunde (2015Z01753).

5525

Na ontvangst in december 2014 van de evaluatie van de sponsoring van programma’s in het kader van de homo-emancipatie bij OCW zal de Kamer begin 2015 worden bericht over het al dan niet voortzetten van de Alliantie Gelijkspelen.

Parlementaire agenda [03-11-2014] –

AO wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

Toezegging 5525 is afgedaan: de Minister van OCW heeft de Kamer hierover geïnformeerd tijdens het AO Emancipatie van 5 maart 2015.

5526

De Kamer zal regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang van de hervorming van de langdurige zorg in het kader van de Wlz.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

5527

Nog voor aanvang van de tweede termijn zal de Kamer een brief ontvangen met oordelen over de tot nu toe ingediende amendementen.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [11-09-2014] – Reactie ingediende amendementen Wet langdurige zorg (TK 33 891, nr. 113).

5528

Begin 2015 zal de Kamer voorstellen bereiken over de periodiciteit van informatie over zowel de voortgang van de hervorming van de langdurige zorg in het kader van de Wlz als over de vernieuwingsagenda.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [28-01-2015] – Toezending voortgangsrapportages inzake decentralisaties (TK 34 104, nr. 17).

5531

Voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer de evaluatie van het Experiment regelarme zorginstellingen (ERAI) worden toegezonden.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [30-09-2014] – Tussenevaluatie experiment regelarme instellingen (TK 31 765, nr. 95).

5532

Voor de stemmingen over de Wlz zal de Kamer een reactie ontvangen op de constatering dat m.b.t. kortdurend verblijf of respijtzorg mensen erop achteruitgaan omdat de hoogte van het pgb een afgeleide wordt van het naturatarief, waar geen verblijfskosten zitten.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [21-11-2014] – kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz (TK 33 578, nr. 13).

5534

Binnenkort zal de Kamer de brief over dementiezorg ontvangen.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

5535

Voor de tweede termijn zal de Kamer worden bericht over het eventueel opnemen van «onafhankelijkheid» in de functiebeschrijving van cliëntondersteuner.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Afgedaan met aangenomen amendement 163: TK 33 891, nr. 163.

5536

Voor de begrotingsbehandeling zal de Kamer een plan ontvangen over de manier om goede zorgaanbieders in het zonnetje te zetten.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

5538

In de loop van 2015 zal de Kamer een overzicht ontvangen van medisch-ethische en juridische dilemma’s t.b.v. de discussie over de kwaliteit van zorg bepaald door de patiënt.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

5540

De Kamer zal worden bericht over het samen met gemeenten en instellingen ingezette verbetertraject inzake de kwaliteit van zorg, waarbij ook het personeel wordt betrokken.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [10-02-2015] – Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg: «Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 124).

5541

De Kamer zal worden geïnformeerd over de vaststelling van de zorgprofielen.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Afgedaan: Is onderdeel van regeling Wlz (ST CRT 36 917-24– december 2014).

5543

De Kamer zal worden geïnformeerd waarom partneropname in de gehandicaptensector niet mogelijk is.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Afgedaan met aangenomen amendement 129: TK 33 891, nr. 129.

5544

Na onderzoek zal de Kamer worden geïnformeerd over de voor-en nadelen van een eventuele regionale opschaling en over het aantal zorgkantoren.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [23-06-2015] – Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) (TK 34 104, nr. 62).

5545

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling zal de Kamer worden geïnformeerd over de systematiek van de premieheffing van de Wlz, in het bijzonder wat de 10% over de eerste en tweede belastingschijf oplevert, wat er uiteindelijk in het Wlz-fonds gaat en welk verschil daartussen zit.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Afgedaan via het antwoord op Kamervraag 551 bij de schriftelijke vragen over de VWS begroting (TK 34 000-XVI, nr. 33).

5546

Nog voor 1 oktober, na overleg met betrokken partijen, zal de Kamer worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van de inkoop van eerstelijnsverblijf in 2015.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [22-09-2014] – Nadere informatie t.b.v. Wlz-debat TK (33 891, nr. 158)

5547

De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden bericht waarop ouders van de groepen »vergeten kinderen» zich kunnen beroepen m.b.t. de voortzetting van de huidige zorg in 2015.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [07-10-2014] – Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten (TK 33 891, nr. 172).

5548

Bij de begrotingsbehandeling zal de Kamer worden bericht in hoeverre het Fokuswonen/ADL-wonen gebaseerd moet blijven op subsidieregelingen of definitief geregeld moet worden.

Parlementaire agenda [10-09-2014] – Plenaire behandeling Wlz –

(1e termijn Kamer)

Uitgaande brief [09-12-2014] – Duidelijkheid voor mensen met zware zorg (TK 34 104, nr. 3).

5551

De Kamer zal worden geïnformeerd over de wijze waarop de cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg wordt uitgewerkt.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [26-06-2015] – Voortgang «Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen» (TK 31 765, nr. 147).

5552

Na ommekomst van onderzoek en ontvangst van de DSW pilot zal de Kamer worden geïnformeerd over een besluit om al of niet over te gaan op regionale opschaling.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [23-06-2015] – Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) (TK 34 104, nr. 62).

5553

Na ontvangst van het plan van aanpak van de DSW pilot zal de Kamer worden geïnformeerd over de termijn van afronding.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [23-06-2015] – Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) (TK 34 104, nr. 62).

5554

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitwerking van de continuering van de zorg in 2015 van de «vergeten» groep van 10.000 kinderen die een zware zorgbehoefte hebben en gebruikmaken van kort verblijf, dagbesteding en medisch-specialistische zorg.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ

(TK 34 104, nr. 25).

5555

Binnenkort zal de Kamer de agenda voor de informele zorg worden toegezonden.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [11-11-2014] – Voortgangsbrief informele zorg (TK 30 169, nr. 38).

5556

De Kamer zal schriftelijk worden bericht in welk artikel van het overgangsrecht in de Wlz de «vergeten» doelgroep van 10.000 kinderen is geregeld.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

2de termijn behandeling Wlz antwoord Staatssecretaris

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ

(TK 34 104, nr. 25).

5558

De Kamer zal het verslag van de top (kennisinstellingen, bedrijven en overheid) over de export van zorg worden toegezonden. Voorts zal de Kamer worden geïnformeerd over het programma.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

AO Risicoverevening

Uitgaande brief [25-03-2015] – Resultaten Top Export Zorg (TK 32 620, nr. 153).

5560

In het voorjaar komt de Minister met een analyse van de VWS-ramingen voor de risicoverevening en de realisatie per deelbijdrage voor de eerstelijns- en ziekenhuiszorg en de ggz.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

AO Risicoverevening

Uitgaande brief [25-11-2014] – Onderzoeken risicoverevening (TK 29 689, nr. 560).

5561

De Minister zal terug komen op de onder- en overcompensatie van ouderen.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

AO Risicoverevening

Uitgaande brief [25-11-2014] – Onderzoeken risicoverevening (TK 29 689, nr. 560).

5562

In de volgende voortgangsbrief over kostenbewustzijn (voorjaar 2015) wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de OpenDIS-data en de mogelijkheden van het opzetten van een portale dat inzichten geeft in gecontracteerde prijzen.

Parlementaire agenda [23-09-2014] –

AO Risicoverevening

Uitgaande brief [29-06-2015] – Voortgangsbrief kostenbewustzijn

(TK 29 689, nr. 624).

5563

De Kamer zal, na afstemming met de Minister van BZK, een brief worden gezonden over de systeemverantwoordelijkheid, ook in het licht van de brede decentralisaties.

Parlementaire agenda [15-10-2014] –

2e termijn AO Transitie Wmo

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, Nr. 1).

5564

Eenmaal per kwartaal zal de Kamer een voortgangsrapportage worden gezonden.

Parlementaire agenda [15-10-2014] –

2e termijn AO Transitie Wmo

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

5565

De Kamer zal een brief ontvangen over hoe de ACM de samenwerking tussen zorgaanbieders niet kan dwarsbomen.

Parlementaire agenda [15-10-2014] –

2e termijn AO Transitie Wmo

Uitgaande brief [12-12-2014] – Samenwerken en informatie delen bij inkoop (TK 31 765, nr. 112).

5566

De Minister zal het Apollonetwerk vragen of de verslagen uitgebreider kunnen.

Parlementaire agenda [06-11-2014] –

AO Integriteit en verwevenheid

Uitgaande brief [20-03-2015] – Veegbrief diverse toezeggingen geneesmiddelen

(TK 29 477, nr. 315).

5567

De Minister zal de Staatssecretaris vragen schriftelijk te reageren op het door mevr. Leijten aangekaarte ambassadeurschap, i.c. op de door haar ingediende schriftelijke vragen terzake.

Parlementaire agenda [06-11-2014] –

AO Integriteit en verwevenheid

Uitgaande brief [03-11-2014] antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de benoeming van een partijgenoot als ambassadeur lokale aanpak gezondheidsachterstand (127924) (2014D39580).

5569

In januari 2015 ontvangt de Kamer een brief over het kabinetsstandpunt bij het advies van de commissie-Bortslap over de NZa, met daarin een expliciete duiding van de positie van DBC-Onderhoud (2014–324).

Parlementaire agenda [05-11-2014] –

AO Informatievoorziening Zorguitgaven

Uitgaande brief [02-04-2015] – Kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa

(TK 25 268, nr. 112).

5570

De Kamer ontvangt in december 2014 een brief over de uitkomsten van het plan van aanpak n.a.v. de aangenomen motie-Bruins Slot over het eigen risico.

Parlementaire agenda [05-11-2014] –

AO Informatievoorziening Zorguitgaven

Uitgaande brief [11-12-2014] – Voortgang verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg (TK 32 620, nr. 143).

5571

Begin 2015 ontvangt de Kamer een voortgangsbrief over het project Open data.

Parlementaire agenda [05-11-2014] –

AO Informatievoorziening Zorguitgaven

Uitgaande brief [07-05-2015] – 2e Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein (TK 32 620, nr. 157).

5572

In de volgende voortgangsrapportage zal worden ingegaan op de termijnen waarbinnen declaraties worden ingediend en betaald en hoe verzamelde informatie kan worden gebruikt om ontwikkelingen te verklaren.

Parlementaire agenda [05-11-2014] –

AO Informatievoorziening Zorguitgaven

Uitgaande brief [30-06-2015] – Voortgangsrapportage Verbetering Informatievoorziening Zorguitgaven

(TK 32 620, nr. 160).

5573

De Kamer zal een brief ontvangen inzake het jaar van de transparantie.

Parlementaire agenda [05-11-2014] –

AO Informatievoorziening Zorguitgaven

Uitgaande brief [02-03-2015] – Het jaar van de transparantie (TK 32 620, nr. 149).

5574

De Kamer zal – wellicht voor 1 oktober – worden geïnformeerd over de meest pragmatische variant om kortdurend eerstelijnsverblijf vanuit de Zorgverzekeringswet mogelijk te maken, waarover op 5 september nog bestuurlijk overleg zal plaatsvinden.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [21-11-2014] – kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz (TK 33 578, nr. 13).

5575

De Kamer zal worden geïnformeerd over de komende topconferentie over export van zorg en het plaatsen van zorg op de economische agenda.

Parlementaire agenda [04-09-2014] –

AO Zorgverzekeringswet

Uitgaande brief [25-03-2015] – Resultaten Top Export Zorg (TK 32 620, nr. 153).

5576

Op korte termijn, nog dit jaar, zal de Kamer de beantwoording van de commissievragen over de brief inzake «Goed bestuur» ontvangen, inclusief informatie over het accreditatiesysteem, het bestuursverbod en het instrumentarium van de IGZ.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [22-01-2015] – Beantwoording vragen naar aanleiding van het VSO inzake de brief Goed Bestuur In de zorg (TK 32 012, nr. 23).

5577

De Kamer zal nadere informatie ontvangen over de begroting voor de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem bij de IGZ en de kosten van het in stand houden van het oude systeem.

Zie ook toezegging 5582 (gelijk).

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [30-06-2015] – Informatievoorziening van de IGZ en het CIBG (TK 27 529, nr. 133).

5578

De evaluatie van de casus Tuitjenhorn zal begin 2015 (uiterlijk eind januari) naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief V&J [31-3-2015] – Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn, (629108)

(TK 32 647, nr. 43).

5582

In het voorjaar van 2015 zal de Kamer worden bericht over de meerjarige investeringen op het terrein van ICT bij de IGZ en het CIBG.

Zie ook toezegging 5577.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [30-06-2015] – Informatievoorziening van de IGZ en het CIBG (TK 27 529, nr. 133).

5583

De stand-van-zakenbrief cosmetische sector komt in het voorjaar van 2015 naar de Kamer.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [02-07-2015] – Vervolg maatregelen cosmetische sector (TK 31 765, nr. 158).

5584

De Kamer zal worden bericht over het verzoek van een cliëntenraad inzake een fusie.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [10-07-2015] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS

(TK 34 000-XVI, nr. 115).

5585

Binnen 14 dagen ontvangt de Kamer een overzicht van ondernomen acties inzake zwijggeld en zwijgcontracten.

Parlementaire agenda [30-10-2014] –

AO IGZ

Uitgaande brief [27-01-2015] – «Zwijgcontracten» in de zorg (TK 31 476, nr. 11).

5588

De Kamer zal periodiek, in ieder geval voor de zomer, op de hoogte worden gehouden van de uitvoering van de toekomstagenda voor mantelzorg en vrijwilligerswerk, waarbij tevens zal worden ingegaan op de witte vlekken.

Parlementaire agenda [16-12-2014] –

AO Mantelzorg

Uitgaande brief [24-06-2015] – Voortgangsrapportage Informele Zorg (TK 30 169, nr. 42).

5589

De Kamer zal worden geïnformeerd over de WTZi-eisen met betrekking tot logeervoorzieningen.

Parlementaire agenda [16-12-2014] –

AO Mantelzorg

Uitgaande brief [15-07-2015] – Voornemen vervallen WTZi-eis voor logeeropvang in Wlz (TK 34 104, nr. 68).

5590

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nagel, informeren over de wachtlijsten in de langdurige zorg.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Uitgaande brief [22-12-2014] – Wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen (TK 34 104, nr. 5).

5593

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Ganzevoort, regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de hervorming langdurige zorg.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ

(TK 34 104, nr. 25).

5594

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Scholten, toe na te gaan of de eisen voor WTZi-toelating te zwaar zijn voor instellingen met logeeropvang en dit eventueel op te lossen bij AMvB.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Uitgaande brief [15-07-2015] – Voornemen vervallen WTZi-eis voor logeeropvang in Wlz (TK 34 104, nr. 68).

5598

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Slagter-Roukema, een brief toe over de stelselverantwoordelijkheid op het gebied van de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Uitgaande brief [08-12-2014] – Voortgangsrapportage HLZ (TK 34 104, nr. 1).

5600

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Slagter-Roukema, een afschrift van de beleidsregels voor de nieuwe wijze van indicatiestelling door het CIZ toesturen.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Uitgaande brief [23-02-2015] – Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 (TK 34 104, nr. 20).

5601

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth, toe ten aanzien van de solvabiliteitsproblematiek van zorginstellingen zo nodig in overleg te treden met de banken.

Parlementaire agenda [25-11-2014] – Plenair debat Wet langdurige zorg Wlz (TK 33 891)

Afgedaan: Dit betreft een toezegging om mogelijk contact op te nemen met de bank bij sovabiliteitsproblemen. Niet langer relevant.

5604

De Minister stuurt de Tweede Kamer informatie over de wachtlijsten bij het Medisch Centrum Leeuwarden en het Nij Smellinghe in Drachten.

Parlementaire agenda [10-12-2014] –

AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Uitgaande brief [15-12-2014] – Toezegging wachttijdontwikkeling Friesland (TK 32 299, nr. 38).

5606

De visie op de krimpregio’s wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [10-12-2014] –

AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Uitgaande brief [06-03-2015] – Curatieve zorg in krimpregio's (TK 29 247, nr. 200).

5611

De Kamer zal periodiek worden gerapporteerd over de decentralisatie van het gedwongen kader (i.c. de indicatoren wachtlijsten, uithuisplaatsing). Vooruitlopend op de evaluatie zal de Kamer tussentijds worden geïnformeerd over de invoering en de voortgang op onderdelen van de Jeugdwet, en op het gebied van de Wmo. Het punt van de administratieve lasten zal daarin structureel worden meegenomen. Voorts ontvangt de Kamer volgend jaar nog verschillende brieven en rapporten aan de hand waarvan periodiek overleg over de voortgang kan plaatsvinden. De TK zal elk kwartaal een voortgangsrapportage HLZ ontvangen, waarin ook aandacht voor adm. lasten en realisatiecijfers/verdeling BW.

Parlementaire agenda [11-12-2014] –

AO Voortgang decentralisatie Zorg

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5612

Voor het einde van het jaar 2014 zal de Kamer worden geïnformeerd over de gemaakte afspraken rondom de uitbetaling van het pgb door de Sociale Verzekeringsbank.

Parlementaire agenda [11-12-2014] –

AO Voortgang decentralisatie Zorg

Uitgaande brief [12-02-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake uitbetalingsproblematiek in het algemeen, en de betaling van maandloners en declaranten in het bijzonder (TK 25 657, nr. 129).

5613

Nog dit jaar (2014) ontvangt de Kamer een brief over pgb-fraude.

Parlementaire agenda [11-12-2014] –

AO Voortgang decentralisatie Zorg

Uitgaande brief [4-2-2015] – Brief regering inzake Terugblik en vervolg pgb-fraude aanpak – Persoonsgebonden Budgetten (TK 25 657, nr. 113).

5614

De Kamer zal op enig moment worden geïnformeerd over de WTZi-voorwaarden in het kader van logeeropvang. Resultaten onderzoek functioneren toegang.

Parlementaire agenda [11-12-2014] –

AO Voortgang decentralisatie Zorg

Uitgaande brief [15-07-2015] – Voornemen vervallen WTZi-eis voor logeeropvang in Wlz (TK 34 104, nr. 68).

5616

In december 2014 wordt nog een rapport van de commissie-Geluk over de transformatie verwacht. In het voorjaar 2015 wordt een rapport van de transitieautoriteit verwacht over de continuïteit van zorg, alsmede een gezamenlijke visie op het zorglandschap en een veranderagenda. Voorts verschijnen in het najaar van 2015 de eerste CBS-publicaties over de jeugdhulp onder de nieuwe Jeugdwet.TAJ-rapport over voortgang transitie/continuïteit van zorg, TSJ-rapport (commissie Geluk) over transformatie, beleidsinformatie CBS over jeugdhulp op grond nieuwe Jeugdhulp.

Parlementaire agenda [11-12-2014] –

AO Voortgang decentralisatie Zorg

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5630

De Kamer wordt nader bericht over de voortgang van de diverse aanbevelingen/aanpassingen ter zake (NVVP-richtlijn, ouderengeneeskunde, psychiaters).

Parlementaire agenda [12-11-2014] – Verzamel AO Euthanasie

Uitgaande brief [03-07-2015] – Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie (TK 32 647, nr. 48).

5633

De Kamer zal het door de Minister aan de NZa gevraagde advies over beschikbaarheidstoeslagen, zodra beschikbaar, ontvangen.

Parlementaire agenda [10-12-2014] –

AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Uitgaande brief [06-03-2015] – Curatieve zorg in krimpregio's (TK 29 247, nr. 200).

5635

De Kamer zal periodiek op de hoogte worden gehouden van de informatie die de toezichthouders, de NZa en de IGZ, verschaffen over de kwaliteit van de zorg.

Parlementaire agenda [10-12-2014] –

AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Uitgaande brief [17-04-2015] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO TK 32 299, nr. 39 Faillissement Zorggroep Pasana (TK 32 299, nr. 42).

5636

De Kamer wordt op de hoogte gehouden van het fusieproces.

Parlementaire agenda [10-12-2014] –

AO Ziekenhuizen Sionsberg, Golfstroom en De Triade

Uitgaande brief [17-04-2015] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO TK 32 299, nr. 39 Faillissement Zorggroep Pasana (TK 32 299, nr. 42).

5637

Vóór eind 2014 zal de Kamer in antwoord op schriftelijke vragen worden bericht over de uitkomsten van het overleg met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de financiering van de tropenartsopleiding.

Parlementaire agenda [26-11-2014] –

AO Infectiepreventie en Ebola

Uitgaande brief [12-3-2015] Beantwoording vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over financiering van de nieuwe tropenopleiding (2014Z19225)

5639

In de loop van 2015 zal de Kamer worden bericht over de uitkomsten van het onderzoek van de IGZ in verpleeg- en ziekenhuizen naar het voldoen aan de norm van voldoende deskundigen voor infectiepreventie en artsen-microbiologen.

Parlementaire agenda [26-11-2014] –

AO Infectiepreventie en Ebola

Uitgaande brief [24-06-2015] – Aanpak antibioticaresistentie (TK 32 620, nr. 159).

5640

In de in het AO geneesmiddelenbeleid van 2 oktober 2014 toegezegde kwartaalbrief zal worden ingegaan op hoeveel expertise, met name op het gebied van infectieziektenbestrijding, nodig is en of er voldoende is.

Parlementaire agenda [26-11-2014] –

AO Infectiepreventie en Ebola

Uitgaande brief [06-05-2015] – Aanbieding IGZ-rapport Infectieziekte en tuberculosebestrijding bij GGD'en op orde, maar kwetsbaar (TK 25 295, nr. 26).

5641

Binnen enkele weken zal de IGZ rapporteren over hoe het gesteld is met de infectieziektebestrijding bij de GGD’s.

Parlementaire agenda [26-11-2014] –

AO Infectiepreventie en Ebola

Uitgaande brief [06-05-2015] – Aanbieding IGZ-rapport Infectieziekte en tuberculosebestrijding bij GGD'en op orde, maar kwetsbaar (TK 25 295, nr. 26).

5642

De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van het in december 2014 te houden gesprek met de betrokken organisaties over het onderzoek «Knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch milieukundigen en Tuberculose-artsen» van het Nivel.

Parlementaire agenda [26-11-2014] –

AO Infectiepreventie en Ebola

Uitgaande brief [09-06-2015] – opleidingen in de publieke gezondheidszorg (TK 29 282, nr. 229).

5648

Medio maart wordt het herstelplan verwacht, dat daarna aan de Kamer zal worden gezonden.

Parlementaire agenda [03-03-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB

Uitgaande brief [24-03-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 146).

5661

De Kamer wordt in het voorjaar 2015 (voor de voorjaarsnota) bericht over de realisatiecijfers.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [29-05-2015] – Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 (TK 29 538, nr. 189).

5662

Eind 2014 zal de Kamer een voorstel ontvangen voor de aanpak van de evaluatie.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5663

De Kamer ontvangt in november een transitiemonitor/voortgangsrapportage met o.a. een stand van zaken overzicht per gemeenten.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [3-12-2014] – Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp (TK 31 839, nr. 427).

5664

De Kamer ontvangt in december een rapportage over de transformatie.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief (17-12-2014) – Aanbieding vijfde rapportage van de TSJ (TK 31 839, nr. 450).

5665

De Kamer ontvangt in april 2015 een rapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd over de continuïteit van zorg.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5666

De Kamer ontvangtt in april 2015 een visie op het Zorglandschap.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [14-04-2015] – Eerste maanden gedecentraliseerd Jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 465).

5669

De Kamer ontvangt in het najaar 2015 een rapportage over de werking van de toegang.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [26-05-2015] – Zorgmonitor Krimpgebieden (TK 33 578, nr. 15).

5670

De Kamer ontvangt binnenkort een afschrift van het convenant inzake taalachterstand.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief OCW [24-11-2014] –

TK 31 293, nr. 228.

5671

De Kamer zal voor het einde van het jaar een onderzoek ontvangen van de Gezondheidsraad naar de medicalisering en lange termijneffecten.

Parlementaire agenda [27-10-2014] – Wetgevingsoverleg onderdeel jeugdzorg uit de begroting van VWS en VenJ

Uitgaande brief [8-12-2014] – Standpunt Gezondheidsraadadvies ADHD en medicatie (TK 25 424, nr. 258).

5672

Voor de kerst 2014 zal de Kamer de antwoorden op de commissievragen over de brief inzake Goed bestuur in de zorg ontvangen.

Plenair debat (mondelinge vragen Leijten) over de analyse dat bestuurders signalen over problemen met kwaliteit en veiligheid negeren op 25 november 2014 (Hand. II, 2014–2015, nr. 28, item 6)

Uitgaande brief [22-01-2015] – Beantwoording vragen naar aanleiding van het VSO inzake de brief Goed Bestuur In de zorg (TK 32 012, nr. 23).

5686

Voor de zomer van 2015 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek waar de aangenomen motie-Voortman om vraagt, nl. het inventariseren van de voors en tegens van het uitsluiten van taken van de apotheker van het eigen risico. De uitspraak van de geschillencommissie wordt daarbij betrokken.

Parlementaire agenda [25-03-2015] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [29-06-2015] – Reactie op motie mevrouw Voortman onderzoek dienstverlening apotheker uit eigen risico (TK 29 477, nr. 334).

5687

De Minister zal schriftelijk ingaan op de Zembla-uitzending, waarbij tevens de reclame die ingaat tegen de NHG-richtlijn wordt betrokken.

Parlementaire agenda [25-03-2015] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [09-04-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op uitzending Zembla d.d. 18 maart 2015 inzake geneesmiddelen (TK 29 477, nr. 319).

5689

De Kamer zal worden bericht of er signalen zijn bij de grote steden, politie, schuldhulpverlening, de Federatie Opvang en andere betrokken instanties over ontwikkelingen dat groepen verwarde patiënten op straat zouden zwerven door de snelle beddenafbouw in de ggz.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Uitgaande brief [27-03-2015] – signalen toename verwarde personen (TK 25 424, nr. 269).

5690

De Kamer zal een standpunt ontvangen op het rapport «De nieuwe DSM-5, de gevolgen voor het pakket» van Zorginstituut Nederland.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Uitgaande brief [24-03-2015] – Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5 (TK 24 077, nr. 344).

5691

De Kamer zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de analyse van het bureau SIRM inzake de verantwoordelijkheidsverdeling en eventuele knelpunten in de acute ggz.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Uitgaande brief [25-02-2015] – Knelpunten analyse acute GGZ (TK 25 424, nr. 265).

5692

Voor de zomer 2015 zal de Kamer een verslag ontvangen van het overleg met verzekeraars over standaardisatie van contracteisen.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Mondeling afgedaan tijdens AO GGZ

d.d. 21-5-2015

5695

Na de zomer van 2015 wordt de volgende rapportage over de monitor generalistische basis-ggz naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Uitgaande brief [30-06-2015] – Monitor basis-ggz juni 2015 (TK 25 424, nr. 280).

5697

Eind mei 2015, na de OESO-bijeenkomst, zal de Kamer worden geïnformeerd over welke resterende stappen gezet kunnen worden bij de participatie van mensen met psychische aandoeningen.

Parlementaire agenda [21-01-2015] –

AO GGZ

Uitgaande brief [07-05-2015] – Participatie en psychische aandoeningen (TK 29 544, nr. 616).

5700

Binnen vier weken zal de Kamer een brede beleidsbrief over tabaksontmoediging ontvangen, waarin o.a. een reactie wordt gegeven op de onderzoeken en wordt ingegaan op de rookvrije schoolpleinen, de campagne NIX18 en de stand van zaken bij de implementatie van de EU-tabaksproductenrichtlijn in wet- en regelgeving.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34).

5701

Na ontvangst van de cijfers van de NVWA over de handhaving van rookvrije horeca in 2014 zal de Kamer per ommegaande worden bericht.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [25-02-2015] – Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014 (TK 32 011, nr. 32).

5702

Binnenkort zal de Kamer worden geïnformeerd over de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen in het kader van de Drank- en Horecawet.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [06-05-2015] – Onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 (TK 27 565, nr. 133).

5703

Zo mogelijk voor 1 juli 2015 zal het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet i.v.m. de implementatie van de EU-tabaksproductenrichtlijn bij de Kamer worden ingediend, waarbij ook een leeftijdsgrens van 18 jaar voor e-sigaretten wordt opgenomen en wordt ingegaan op de mogelijkheden om een verbod van de sisha-pen voor jongeren in het wetsvoorstel mee te nemen.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [16-6-2015] – Implementatie Richtlijn 2014–40-EU

5704

Voordat de AMvB ter verhoging van de boetes in procedure komt zal de Kamer worden geïnformeerd over de beoogde verhoging.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34).

5705

Binnen drie weken zal de Kamer nader worden geïnformeerd over de opzet van een nieuwe «samenhangende» leefstijlmonitor, waarbij wordt ingegaan op de vraag of deze voldoende inzicht biedt in de rookprevalentie bij jongeren alsmede op de bezwaren tegen de herinvoering van een separate rookmonitor jeugd.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [23-04-2015] – Tabaksontmoediging (TK 32 011, nr. 34).

5706

In het eerste kwartaal van 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek van het RIVM inzake de risico’s van dampen van e-sigaretten en het advies van de NVWA hierover.

Parlementaire agenda [22-01-2015] – Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten (TK 33 738)

Uitgaande brief [23-03-2015] – Beleidsreactie onderzoek van NVWA en RIVM naar de e-sigaret (TK 32 793, nr. 169).

5707

Voor de zomer zal de samen met de Minister van W&R op te stellen voortgangsrapportage over de Transitieagenda Langer zelfstandig wonen naar de Kamer worden gezonden, met goede voorbeelden van combinaties van wonen, zorg en welzijn, knelpunten in wet- en regelgeving die het aanjaagteam-Norder heeft opgespoord en over nog te boeken successen, en de positie van de reserves.

Parlementaire agenda [22-01-2015] –

30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 (TK 34 104, nr. 63).

5709

De Kamer zal een reactie worden toegezonden op de rapportage van ActiZ over het inkopen door zorgkantoren op basis van speadsheets.

Parlementaire agenda [22-01-2015] –

30-leden debat Actiz en de verzorgingshuizen

Uitgaande brief [10-07-2015] – Stand van zaken moties en toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 115).

5710

Naar verwachting zal in mei het besluit worden genomen of het medicijn Lanvis met de werkzame stof Thioguanine wel of niet onder de uitzonderingen kan vallen, waarna de Kamer daarover zal worden geïnformeerd.

Parlementaire agenda [25-03-2015] –

AO Geneesmiddelenbeleid

Uitgaande brief [26-05-2015] – Correcties overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 (TK 29 248, nr. 284).

5716

Binnen twee maanden zal de Kamer n.a.v. de casus TCC Zorg uit Almere een brief ontvangen over de wijze waarop de inspectie een zorgaanbieder, die als hoofdaannemer een ander inhuurt om die zorg te leveren en zich er niet van vergewist dat de handelingen worden verricht door iemand die bevoegd en bekwaam is, beter kan aanpakken en over de rol van het zorgkantoor.

mondeling vragenuur van 27 januari 2015, vragen van lid Bouwmeester over het bericht «ondernemer verleende maandenlang zorg zonder toezicht'

Uitgaande brief [07-05-2015] – Pilot nieuwe toetreders IGZ (TK 31 765, nr. 143).

5717

De Kamer zal een reactie ontvangen op het voor de zomer van 2015 te verschijnen onderzoek van de NZa naar o.a. eventuele risicoselectie van zorgverzekeraars die zich richten op speciale doelgroepen, waarbij bijvoorbeeld cadeautjes worden aangeboden, en naar verbetering van vergelijkingssites.

tijdens mondeling vragenuur op 27 januari 2014 van het lid Leijten over onbeantwoorde schriftelijke vragen over de klantenwerving van zorgverzekeraars.

Uitgaande brief [30-06-2015] – Budgetpolissen en risicoselectie

(TK 29 689, nr. 634).

5718

De Kamer zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd over het vervolg van het in de Eerste Kamer gesneuvelde wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (TK 33 362).

VAO over geestelijke gezondheidszorg op 29 januari 2015

Uitgaande brief [23-04-2015] – Beantwoording vragen Zvw-pgb en intensieve kindzorg (TK 34 104, nr. 52).

5720

De Kamer ontvangt een evaluatie van de gang van zaken rond de invoering van het trekkingsrecht pgb.

Parlementaire agenda [04-02-2015] – Debat over noodscenario’s voor pgb-houders en de gevolgen daarvan

Mondelinge toelichting [20-5-2015] – De Algemene Rekenkamer heeft de evaluatie naar de gang van zaken rond de invoering van het trekkingsrecht pgb uitgevoerd en op 20 mei 2015 gepubliceerd. Tevens heeft de Algemene Rekenkamer een toelichting gegeven over de evaluatie aan de Tweede Kamer.

5726

Na de zomer 2015 zal de Kamer worden geïnformeerd over de evaluatie door het Zorginstituut Nederland van het nieuwe vergoedingenbeleid voor hoormiddelen.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Hulpmiddelenbeleid

Uitgaande brief [15-06-2015] – Evaluatierapport hoorzorg (TK 29 689, nr. 622).

5727

Op dinsdag 17 februari zal de Kamer informatie ontvangen over het wegwerken van de werkvoorraad, de betaling van de maandloners en de capaciteitsuitbreiding van het Rapid Response Team.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek SVB/PGB

Uitgaande brief [17-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 134).

5728

Op dinsdag 24 februari zal de Kamer een voortgangsrapportage trekkingsrecht pgb worden toegezonden met een nieuwe tussenstand van het wegwerken van de zorgovereenkomsten en de uitbetaling van declaraties.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek SVB/PGB

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

5729

In de volgende voortgangsrapportage wordt o.a. ingegaan op klachten van Per Saldo over de communicatie en op de uitvoeringstoets, de evaluatie, het toekomstbeeld en informatie over niet ingediende declaraties.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek SVB/PGB

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

5730

Binnen twee weken wordt de Kamer geïnformeerd over de opdracht inzake de uitvoeringstoets.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek SVB/PGB

Uitgaande brief [24-02-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 135).

5731

De Kamer wordt nader geïnformeerd over de problematiek rond de officiële vertegenwoordiging bij uitbetaling.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Uitbetalingsproblematiek SVB/PGB

Uitgaande brief [29-06-2015] – Voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 185).

5742

Voor de zomer ontvangt de Kamer een standpunt op het in maart te ontvangen advies over kraamzorg.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [06-05-2015] – Aanbieding en reactie rapport Zorginstituut Nederland over kraamzorg (TK 32 279, nr. 68).

5746

De strategische verkenning van het Trimbos-instituut naar de rol van de overheid bij depressiepreventie wordt binnenkort naar de Kamer gezonden.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [06-05-2015] – Strategische Verkenning depressiepreventie (TK 32 793, nr. 188).

5747

Binnen zes weken zal de Kamer worden bericht over eventuele voedingsadviezen in de richtlijn voor behandeling van darmkanker.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [04-05-2015] – Voedingsadviezen bij darmkanker

(TK 32 793, nr. 187).

5750

Rond april 2015 komt er een brief over de stand van zaken betreffende de aangescherpte reclamecode voor kinderen naar de Kamer, inclusief over hoe dit in het buitenland is geregeld en de monitoring.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [06-07-2015] – Reactie op aanscherping Reclamecode voor Voedingsmiddelen artikel 8 e.v. (TK 32 793, nr. 194).

5751

De Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het convenant Preventie gehoorschade muzieksector na ontvangst van informatie in april.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [10-07-2015] – Convenant preventie gehoorschade muzieksector (TK 32 793, nr. 196).

5754

De Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de vervolgstappen voor het Nationaal Programma Preventie n.a.v. een nog te houden gesprek met de ouderenbonden om het preventiebeleid ook op ouderen te richten.

Parlementaire agenda [26-02-2015] –

AO Preventiebeleid

Uitgaande brief [11-11-2014] – Stand van zaken toezeggingen VWS (TK 34 000-XVI, nr. 37).

5756

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de subsidieregeling orgaandonatie bij leven.

Parlementaire agenda [12-03-2015] –

AO Orgaandonatie

Uitgaande brief [30-06-2015] – Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven (TK 28 140, nr. 87).

5757

In juni zal het geüpdatete hersendoodprotocol van de Gezondheidsraad naar de Kamer worden gezonden.

Parlementaire agenda [12-03-2015] –

AO Orgaandonatie

Uitgaande brief [30-06-2015] – Advies Gezondheidsraad Vaststellen van de dood bij postmortale orgaandonatie (TK 28 140, nr. 88).

5767

De Minister brengt voor de zomer de mogelijkheden van een handzaam overzicht van beleidsrelevante stukken en de manier waarop daarin inzicht verschaft kan worden in beeld.

Parlementaire agenda [14-04-2015] – (Plannings-) AO Informatievoorziening/ toezending regeringsstukken

Uitgaande brief [08-07-2015] – Inzage (beleidsrelevante) VWS-rapporten

(TK 34 000-XVI, nr. 114).

5769

De Minister van VWS benadrukt, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Beuving, Ganzevoort, De Lange en Slagter-Roukema, dat de NZa toeziet op verkapte risicoselectie en zegt toe indien nodig extra maatregelen te zullen nemen.

Parlementaire agenda [09-12-2014] – Wetsvoorstel verbod verticale integratie – TK 33 362.

Uitgaande brief [30-06-2015] – Budgetpolissen en risicoselectie

(TK 29 689, nr. 634).

5771

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking het lid Flierman, toe de evaluatie van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de evaluatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Parlementaire agenda [09-12-2014] – Wetsvoorstel verbod verticale integratie – TK 33 362.

Uitgaande brief [27-02-2015] – Evaluatie Zvw (TK 29 689, nr. 591).

5774

Over enkele weken wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek naar de vraag of het huidige ICT-systeem van de SVB robuust genoeg is om de uitvoering van het trekkingsrecht pgb te kunnen dragen.

Parlementaire agenda [26-03-2015] – Voortgang uitbetalingsproblematiek pgb’s door de SVB.

Uitgaande brief [28-04-2015] – Kamerbrief voortgang trekkingsrecht pgb (TK 25 657, nr. 162).

5783

Brief dementiezorg wordt zsm, maar in ieder geval ruim voor de zomer verstuurd naar TK.

Parlementaire agenda [30-04-2015] –

AO Decentralisatie Wmo/Langdurige zorg

Uitgaande brief [07-07-2015] – Samenleven met dementie (TK 25 424, nr. 281).

5784

Na ommekomst van het overleg op 20 mei a.s. met VNG zal TK worden geïnformeerd over de stand van zaken van het overleg inz het budget Beschermd Wonen en Wmo/Wlz in den brede. Er zal macro geen sprake zijn van korting. Er is oog voor gegeven dat gemeenten aangegane verplichtingen moeten kunnen voldoen. Indien in de aanloop naar het overleg blijkt dat er geen zicht is op overeenkomst, dan zal de Tweede Kamer eerder worden geïnformeerd. Toezegging geregistreerd door de Tweede Kamer. De Kamer wordt voor de meicirculaire geïnformeerd over beschermd wonen en over het macrokader.

Parlementaire agenda [30-04-2015] –

AO Decentralisatie Wmo/Langdurige zorg

Uitgaande brief [29-05-2015] – Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 (TK 29 538, nr. 189).

5790

Staatssecretaris zal de Tweede Kamer z.s.m. informeren over overgangstermijn mantelzorg.

Parlementaire agenda [30-04-2015] –

AO Decentralisatie Wmo/Langdurige zorg

Uitgaande brief [29-06-2015] – Zvw-PGB (TK 34 104, nr. 64).

5798

In de voortgangsrapportage wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat de Staatssecretaris met de VNG en andere betrokken organisaties verricht naar eventuele knelpunten t.a.v. de grenzen tussen de Wmo en de Wlz. In de voortgangsrapportage zal aandacht worden besteed aan de vernieuwingsagenda, het right to challenge, aan de onderzoeken inzake de tarieven voor huishoudelijke hulp en de administratieve lastenproblematiek.

Parlementaire agenda [30-04-2015] –

AO Decentralisatie Wmo/Langdurige zorg

Uitgaande brief [25-06-2015] – Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 (TK 34 104, nr. 63).

5833

Voor de zomer wordt de Kamer in kennis gesteld van de maatregelen die zullen worden getroffen om administratieve lasten terug te dringen.

Parlementaire agenda [26-05-2015] –

AO Ziekenhuiszorg & AO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

Uitgaande brief [02-07-2015] – Merkbaar minder regeldruk (TK 29 515, nr. 364).

5835

De Minister zal schriftelijk uitgebreid terug komen op het onderwerp Fusie (wet- en regelgeving, rol ACM e.d.).

Parlementaire agenda [26-05-2015] –

AO Ziekenhuiszorg & AO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

Uitgaande brief [30-06-2015] – Voortgangsrapportage kwaliteit loont (TK 31 765, nr. 153).

5836

Voor de zomer zal de Kamer een voortgangsrapportage «Kwaliteit loont» worden gezonden, waarin a.o. zal worden ingegaan op de huisartsenzorg in relatie tot de Mededingingswet.

Parlementaire agenda [26-05-2015] –

AO Ziekenhuiszorg & AO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

Uitgaande brief [30-06-2015] – Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om uitbreiding onderzoeksvragen n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber

(TK 29 689, nr. 581) (TK 29 689, nr. 627).

5844

Vóór de meicirculaire wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de VNG over het ingroeipad van het verdeelmodel Jeugdwet.

Parlementaire agenda [29-04-2015] –

AO Decentralisatie jeugdzorg

Uitgaande brief BZK [27-5-2015] – Reactie op Rfv advies objectief verdeelmodel jeugdhulp (TK 31 839, nr. 470).

5845

In het kader van de voorjaarsnota en de meicirculaire zal de Kamer, na overleg met de VNG, worden bericht over de verdeling van de budgetten over de domeinen op basis van de realisatiecijfers.

Parlementaire agenda [29-04-2015] –

AO Decentralisatie jeugdzorg

Uitgaande brief [29-05-2015] – Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 (TK 29 538, nr. 189).

5850

De Kamer ontvangt de resultaten van het onderzoek van de TAJ naar de tariefstelling.

Parlementaire agenda [29-04-2015] –

AO Decentralisatie jeugdzorg

Uitgaande brief [06-07-2015] – Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel (TK 31 839, nr. 480).

5862

Voor de zomer komt er een brief over de medicatiebeoordeling.

Parlementaire agenda [18-06-2015] –

AO Pakketmaatregelen

Uitgaande brief [29-06-2015] – Medicatiebeoordelingen (TK 29 477, nr. 332).

5874

In maart verschijnt de nieuwe monitor van de uitvoering van de sectorplannen die voor 1 april naar de Kamer zal worden gestuurd.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Arbeidsmarktbeleid

Uitgaande brief [14-04-2015] – Voortgangsrapportage transitie HLZ

(TK 34 104, nr. 25).

5875

In de zomer worden oplossingen geboden voor het probleem van het niet vervullen van benodigde plaatsen bij de GGD'en.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Arbeidsmarktbeleid

Uitgaande brief [09-06-2015] – opleidingen in de publieke gezondheidszorg (TK 29 282, nr. 229).

5877

Volgende week ontvangt de Kamer een stand van zakenbrief zzp'ers.

Parlementaire agenda [12-02-2015] –

AO Arbeidsmarktbeleid

Uitgaande brief [24-03-2015] – Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO over de brief van 10 oktober 2014 inzake de zzp’er in de zorg (TK 32 642, nr. 5,

TK 32 642, nr. 8 en TK 32 642, nr. 7).

Licence