Base description which applies to whole site

5.4 Subsidiebijlage

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Volgens artikel 4.21 van de Awb wordt onder een subsidie verstaan: «De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.»

Volgens deze definitie worden niet als subsidies aangemerkt: de aanspraken op financiële middelen die worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, en: de bekostiging van het onderwijs en onderzoek.

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen jaar 2014

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Woningmarkt

                       

1.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

19.923

12.699

8.122

6.922

6.239

6.239

6.239

23.500

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen op verplichtingen uit verleden.

2010

1.1

Experimenten en kennisoverdracht op het gebied van betaalbaarheid wonen 2)

1.045

508

508

508

500

500

500

15

nvt

2016

2017

incidentele subsidieverstrekking

1.1

Woonconsumentenorganisaties (Stg. VAC-punt Wonen en Woonbond) 2)

1.156

1.208

1.158

1.058

971

971

971

2

nvt

2016

2017

1.2

Experimenten en kennisoverdracht wonen

3.296

1.801

1.801

1.801

1.801

1.801

1.801

16

nvt

2016

2017

Woonomgeving en bouw

                     

2.1

Beleidsprogramma energiebesparing 2)

4.825

6.564

8.222

3.216

3.216

3.217

3.214

24

Is meegenomen in beleidsdoor-lichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2016

2017

2.1

Beleidsprogramma bouwregelgeving 2)

1.306

1.850

600

600

600

600

600

19

nvt

2016

2017

2.1

Energiebesparing verhuurders

(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

0

400

300

200

198.520

200.370

0

259

nvt

2020

2019

Nieuwe regeling per 1 juli 2014

2.1

Innovatieregelingen gebouwde omgeving

(FES IAGO) 3)

1.709

360

0

0

0

0

0

7

Is meegenomen in de beleids-doorlichting 2014

nvt

2016

2.1

Revolverend fonds EGO 3)

50.000

60.000

0

0

0

0

0

1

nvt

2020

2019

2.1

Tijdelijke regeling blok voor blok

80

300

60

0

0

0

0

1

Evaluatierapportage blok voor blok 2014

nvt

2013

2.1

Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen

6.910

0

0

0

0

0

0

31

De regeling is intern geëvalueerd. Is verder meege-nomen in de beleidsdoorlichting 2014.

nvt

2012

2.2

Beleidsprogramma woningbouwproductie 2)

340

200

200

200

200

0

0

13

nvt

2016

2017

2.3

Experimenten en kennisoverdacht wonen

2.650

749

749

749

799

799

799

39

Is deels meegenomen in beleidsdoorlichting Programma Bevolkingsdaling 2014

2016

2017

Kwaliteit Rijksdienst

                       

3.1

Fysieke werkomgeving Rijk 1)

241

180

200

200

200

200

0

1

Onderzoeksrap-portage 2011

zie toelichting 1)

2014

incidentele subsidieverstrekking

3.1

Subsidie A&O-fonds

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

1

Evaluatie A&O-fonds 2011

2016

2017

3.1

Subsidie Qiy 1)

0

100

0

0

0

0

0

0

nvt

zie toelichting 1)

2015

incidentele verstrekking

                         
   

96.881

90.319

25.320

18.854

216.446

218.097

17.524

       

Toelichting

  • 1) Incidentele subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

  • 2) Subsidie wordt verstrekt obv Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen 2013. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting

  • 3) Subsidieverzoeken worden incidenteel ingediend en vastgesteld.

Licence