Base description which applies to whole site

3. Niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Art.nr.

Verplichtingen:

– 1.912

0

– 1.912

3.209

1.297

3.150

3.125

3.126

3.129

                     
 

Uitgaven:

– 1.912

0

– 1.912

3.209

1.297

3.150

3.125

3.126

3.129

                     

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

2.556

2.556

2.502

2.478

2.479

2.481

                     

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

653

653

648

647

647

648

                     

10.3

Onvoorzien

– 1.912

0

– 1.912

0

– 1.912

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 10.1 Loonbijstelling en 10.2 Prijsbijstelling

Het totaal van de loonbijstelling/prijsbijstelling 2017 ad. € 3,2 mln. is bij de Voorjaarsnota aan de onderhavige begroting toegewezen. Dit zal bij de Ontwerpbegroting 2018 worden verdeeld over de artikelen.

Licence