Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,375 miljoen bij de uitgaven en –/– € 7,181 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (–/– € 2.011 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,004 miljoen)

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,155 miljoen)

 • 3. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,514 miljoen en van OCW is € 0,536 miljoen ontvangen voor de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein.

  Naar BZK is budget overgeboekt omdat de salarisbetaling van de PSG SZW voortaan door BZK zal gebeuren (–/– € 0,152 miljoen). Naar BZK is een bedrag overgeboekt als financiering van het leer en ontwikkelaanbod ABD (–/– € 0,039 miljoen). Naar V&J is een deel van het afpakbudget terug- geboekt i.v.m. verwerking taakstelling Rutte 2 (–/– € 0,037 miljoen). (totaal € 0,822 miljoen).

 • 4. Van het ongebruikte deel van het transitiebudget RSO in 2016 is € 3,958 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 5. Om beter aan te sluiten bij het ritme van uitgaven voor van-werk-naar-werk is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van 2017 naar 2018 (–/– € 0,268 miljoen).

 • 6. Om beter uit aan te sluiten bij het ritme van de uitgaven van de transitiekosten van RSO is er een budgettair neutrale kasschuif verwerkt in de jaren 2017–2020 (–/– € 2,995 miljoen).

 • 7. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,111 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 8. Er heeft een aanpassing van de begroting van de RSO plaatsgevonden vanwege een latere aansluiting van de Raad van de Rechtspraak. Daarnaast is er een herschikking geweest tussen de verschillende budgetten van de RSO op de begroting (–/– € 3,215 miljoen).

 • 9. Voor 2017 en verdere jaren is er € 0,010 miljoen per jaar aan loonprijsbijstelling HGIS geboekt.

 • 10. Compensatie voor het niet doorgaan van de doorbelasting van toezichtskosten aan BRZO-bedrijven (–/–€ 0,285 miljoen), zie ontvangsten op artikel 96.

externe Inhuur (€ 0,421 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,150 miljoen).

 • 2. Van het overgebleven budget inhuur externen in 2016 is € 0,197 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 0,074 miljoen).

Overig personele uitgaven (€ 0,200 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,200 miljoen).

ICT (€ 0,296 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,110 miljoen)

 • 2. Er is een overboeking geweest naar EZ voor de innovatie van het handelsregister (–/– € 0,042 miljoen).

 • 3. Herschikking tussen de verschillende budgetten van RSO op de begroting (€ 0,228 miljoen).

Bijdrage aan SSO's (€ 0,695 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,170 miljoen)

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries verwerkt. In verband met de centrale bekostiging van het Leer- en Ontwikkelplein bij SZW is er van VWS (€ 0,129 miljoen) en van OCW (€ 0,118 miljoen) budget overgeboekt. WenR heeft het te veel aan eigen vermogen van het RVB terugbetaald aan de gebruikers van de gebouwen (€ 0,487 miljoen)(totaal € 0,734 miljoen).

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 0,209 miljoen).

Overige Materiele uitgaven (–/– € 1.976 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (–/– € 0,636 miljoen)

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,149 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd voor de Inspectie.

 • 3. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 1,489 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 7,181 miljoen)

 • 1. Het niet doorgaan van de doorbelasting aan BRZO-bedrijven van de toezichtkosten van inspecties zorgt voor een verlaging van de ontvangstenraming (–/– € 2,570 miljoen).

 • 2. Herschikking van de verschillende budgetten van RSO op de begroting (–/– € 4,611 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence