Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

2.199.585

2.285.225

124.873

159.467

2.569.565

             

Uitgaven:

2.199.585

2.285.224

124.873

159.467

2.569.564

           

Opdracht

         

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

– 100

0

             

Bijdragen aan medeoverheden

         

1.

Algemene uitkeringen

212.371

222.328

1.781.823

47.254

2.051.405

2.

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.987.114

2.062.796

– 1.656.950

112.313

518.159

             

Ontvangsten

2.199.585

2.285.224

124.873

159.467

2.569.564

Licence